ᴛʜᴀ́ɪ ʙɪ̀ɴʜ : ᴇᴍ ʀᴇ̂̉ ᴄʜᴏ ᴄʜɪ̣ ᴅᴀ̂ᴜ “ᴛʀᴜɴɢ ᴛɪ̀ɴʜ” ᴆᴇ̂̉ ᴄᴏ́ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴᴏ̂́ɪ ᴅᴏ̃ɪ ᴛᴏ̂ɴɢ ᴆᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ, ʙᴀ̆́ᴛ ᴠᴏ̛̣ sᴀ̆́ᴘ ᴄᴜ̛ᴏ̛́ɪ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴘ.ʜᴀ́ sᴏɴɢ ᴛʜᴀɪ
ᴘʜᴏ̂́ᴛ ᴛᴏ ᴆᴜ̀ɴɢ ᴇᴍ ʀᴇ̂̉ ᴄʜᴏ ᴛ͟ɪ͟ɴ͟ʜ͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ᴜ̀͟ɴ͟ɢ͟ ᴄʜɪ̣ ᴅᴀ̂ᴜ (ɴɢᴜʏᴇ̂ɴ ᴠᴀ̆ɴ ᴄᴀ̂ᴜ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄᴏᴘʏ ᴛᴜ̛̀ ᴄᴏ̂ ᴠᴏ̛̣ sᴀ̆́ᴘ ᴄᴜ̛ᴏ̛́ɪ) ᴛᴏ́ᴍ ᴛᴀ̆́ᴛ ᴄʜᴏ ᴄᴄᴄᴍ ɴᴀ̀ᴏ ɴɢᴀ̣ɪ ᴆᴏ̣ᴄ ɴʜᴇ́
ᴄʜɪ ᴛɪᴇ̂́ᴛ ᴄᴀ̂ᴜ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ :


ᴆᴀ̂ʏ ʟᴀ̀ ᴄᴀ̂ᴜ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴋʜᴜ̉ɴɢ ᴋʜɪᴇ̂́ᴘ ᴋɪɴʜ ᴛᴏ̛̉ᴍ ɴʜᴀ̂́ᴛ ᴆᴏ̂́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ᴇ ᴠᴀ̀ ᴋᴏ ᴛʜᴇ̂̉ ɴᴀ̀ᴏ ᴇ ᴛʜᴀ ᴛʜᴜ̛́ ᴄʜᴏ ʙᴏ̣ɴ ʜᴏ̣ ᴆᴄ, ɴʜɪ̀ɴ ᴛʜᴇ̂́ ᴛʜᴏ̂ɪ ᴄʜᴜ̛́ ᴛᴏᴀ̀ɴ sᴀ́ᴛ ᴛʜᴜ̉ ᴋᴏ ᴆᴀ̂́ʏ
ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ʟᴀ̀ ᴇ ᴠᴀ̀ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴠᴀ̆ɴ ᴄᴀ̉ɴʜ sɪɴʜ ɴɢᴀ̀ʏ 2/7/1991 ᴏ̨ᴜᴇ̂ ᴏ̛̉ ᴛᴀ̂ɴ ʟᴇ̂̃ ʜᴜ̛ɴɢ ʜᴀ̀ ᴛʜᴀ́ɪ ʙɪ̀ɴʜ,ᴇ ᴠᴀ̀ ᴀ ᴀ̂́ʏ ʏᴇ̂ᴜ ɴʜᴀᴜ ᴆᴇ̂́ɴ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛᴀ̣ɪ ʟᴀ̀ ʜᴏ̛ɴ 1 ɴᴀ̆ᴍ, ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ʏᴇ̂ᴜ ᴆᴄ 6 ᴛʜᴀ́ɴɢ ᴀ ᴀ̂́ʏ ᴆᴀ̃ ɴɢᴏ̃ ʟᴏ̛̀ɪ ᴄᴜ̛ᴏ̛́ɪ ᴇ ʟᴀ̀ᴍ ᴠᴏ̛̣ ᴠᴀ̀ᴏ ɴɢᴀ̀ʏ 25/3/2020 ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴅᴏ ᴄᴏᴠɪᴅ ᴄᴀ́ᴄʜ ʟɪ ᴛᴏᴀ̀ɴ xᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ ɴᴇ̂ɴ ᴛᴀ̣ᴍ ʜᴏᴀ̃ɴ, sᴀᴜ ᴅɪ̣ᴄʜ ᴅᴜ̛̣ ᴆɪ̣ɴʜ ᴄʜᴏ̣ɴ ɴɢᴀ̀ʏ ᴄᴜ̛ᴏ̛́ɪ ʟᴀ̣ɪ ᴛʜɪ̀ ʙᴀ̀ ɴɢᴏᴀ̣ɪ ᴀ ᴀ̂́ʏ ᴍᴀ̂́ᴛ ɴᴇ̂ɴ ʟᴀ̣ɪ ʜᴏᴀ̃ɴ, sᴀᴜ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ᴋᴇ́ᴏ ᴅᴀ̀ɪ ᴍᴀ̃ɪ ʙᴀ̀ ɴɢᴜʏᴇ̂̃ɴ ᴛʜɪ̣ ᴛᴜʏᴇ̂́ᴛ sɪɴʜ ɴᴀ̆ᴍ 1957 ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴆᴀɴɢ sᴏ̂́ɴɢ ᴛᴀ̣ɪ ᴛᴀ̂ɴ ʟᴇ̂̃ ʜᴜ̛ɴɢ ʜᴀ̀ ᴛʜᴀ́ɪ ʙɪ̀ɴʜ ᴋᴏ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ᴄʜᴏ ᴄᴜ̛ᴏ̛́ɪ ᴠɪ̀ sᴏ̛̣ xᴀ xᴏ̂ɪ ᴛᴏ̂́ɴ ᴋᴇ́ᴍ ɴʜᴜ̛ɴɢ ʙᴀ̀ ᴆᴀ̂ᴜ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴄᴏɴ ʙᴀ̀ ᴆᴀ̃ ᴠᴀ̀ ᴇ ᴆᴀ̃ ᴄʜᴜᴀ̂̉ɴ ʙɪ̣ xᴏɴɢ ᴍᴏ̣ɪ ᴛʜᴜ̛́ ᴄʜɪ̉ ᴄʜᴏ̛̀ xᴇᴍ ʟᴀ̣ɪ ɴɢᴀ̀ʏ ᴠᴀ̀ ᴘʜᴀ́ᴛ ᴛʜɪᴇ̣̂ᴘ ᴛʜᴏ̂ɪ, ɴɢᴀ̀ʏ ɴᴀ̀ᴏ ʙᴀ̉ ᴄᴜ̃ɴɢ ɢᴏ̣ɪ ᴄʜᴏ ᴀ ᴄᴀ̉ɴʜ ᴍᴀ̀ʏ ʙᴏ̉ ɴᴏ́ ᴆɪ ᴄʜɪᴀ ᴛᴀʏ ɴᴏ́ ᴆɪ ɴᴏ́ ɢɪᴀ̀ xᴀ̂́ᴜ sᴏ̛̣ ɴᴏ́ ᴋᴏ ᴆᴇ̉ ᴆᴄ ʜᴀʏ ᴍᴀ̀ʏ ᴄᴜ̛́ ʙᴀ̉ᴏ ɴᴏ́ ʀᴀ ᴆᴀ̂ʏ sᴏ̂́ɴɢ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴆɪ ᴋʜɪ ɴᴀ̀ᴏ ᴄᴏ́ ᴄʜᴜ̛̃ᴀ ᴛʜɪ̀ ᴄᴜ̛ᴏ̛́ɪ ᴠᴀ̀ ʙᴀ̉ᴏ ɴᴏ́ ᴛɪ̀ᴍ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ɴɢᴏᴀ̀ɪ ɴᴀ̀ʏ xᴏɴɢ ʀᴏ̂̀ɪ ᴄᴜ̛ᴏ̛́ɪ ᴍᴀ̀ʏ ᴄᴜ̛ᴏ̛́ɪ ᴠᴇ̂̀ ɴʜᴏ̛̃ ᴄᴏ́ ᴄʜᴜ̛̃ᴀ ʀᴏ̂̀ɪ ᴆᴇ̉ ᴍᴀ̀ʏ ᴋᴏ ᴋʜᴀ́ᴄ ɴᴀ̀ᴏ ᴍᴀɴɢ ᴏғ ɴᴏ̛̣ ᴠᴇ̂̀ ɴʜᴀ̀ ɴᴜᴏ̂ɪ ᴀ̀,ᴍᴀ̀ʏ ɴᴜᴏ̂ɪ ɴᴏ́ ᴠᴀ̀ ᴄᴏɴ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴛᴏ̂́ɴ ᴋᴇ́ᴍ ʟᴀ̆́ᴍ, ᴠᴀ̂́ɴ ᴆᴇ̂̀ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛʜᴇᴏ ʟᴀ̀ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴄʜᴏ ᴛɪɴʜ ᴛʀᴜ̀ɴɢ ᴄʜɪ̣ ᴅᴀ̂ᴜ ᴀ̣:

ʟᴜ́ᴄ ᴍᴏ̛́ɪ ᴏ̨ᴜᴇɴ ᴇ, ᴀ ᴄᴀ̉ɴʜ ᴄᴏ́ ʙᴀ̉ᴏ ᴠs ᴇ ʟᴀ̀ ᴀ ᴛʀᴀɪ ᴋʜᴏ́ ᴋʜᴀ̆ɴ ᴠᴇ̂̀ ᴆᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴄᴏɴ ᴄᴀ́ɪ ɴᴇ̂ɴ ᴋʜɪ ᴏ̨ᴜᴀɴ ʜᴇ̣̂ ᴠs ᴄʜɪ̣ ᴅᴀ̂ᴜ ᴛʜɪ̀ ᴛɪɴʜ ᴛʀᴜ̀ɴɢ ᴠᴜ̛̀ᴀ xᴜᴀ̂́ᴛ ʀᴀ ᴆᴀ̃ ᴄʜᴇ̂́ᴛ ᴋᴏ ʙᴏ̛ɪ ᴠᴀ̀ᴏ ʙᴜᴏ̂̀ɴɢ ᴛʀᴜ̛́ɴɢ ᴏғ ᴄʜɪ̣ ᴅᴀ̂ᴜ ᴆᴄ ᴠɪ̀ ᴛʜᴇ̂́ ᴀ ᴄᴀ̉ɴʜ ᴠᴀ̀ ᴀ ᴛʀᴀɪ ᴆɪ ᴆᴇ̂́ɴ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ ʜᴏ̉ɪ ʙᴀ́ᴄ sɪ̃, ʙᴀ́ᴄ sɪ̃ ʙᴀ̉ᴏ ᴛʜᴇ̂́ ɴᴀ̀ʏ: ᴄʜᴀ̂́ᴛ ɴʜᴀ̂̀ʏ ᴏғ ɴɢ ᴀ ʏᴇ̂́ᴜ ᴋᴏ ᴆᴜ̉ ᴋʜᴀ̉ ɴᴀ̆ɴɢ ɴᴜᴏ̂ɪ ᴅᴜ̛ᴏ̛̃ɴɢ ᴛɪɴʜ ᴛʀᴜ̀ɴɢ ɴᴇ̂ɴ ᴄʜᴇ̂́ᴛ, ᴠɪ̀ ᴠᴀ̣̂ʏ sᴇ̃ ʟᴀ̂́ʏ ᴄʜᴀ̂́ᴛ ɴʜᴀ̂̀ʏ ᴏғ ᴀ ᴄᴀ̉ɴʜ ʟᴏ̣ᴄ ʜᴇ̂́ᴛ ᴛɪɴʜ ᴛʀᴜ̀ɴɢ ᴏғ ᴄᴀ̉ɴʜ ʀᴀ ᴄʜᴏ ᴠᴀ̀ᴏ ɴᴜᴏ̂ɪ ᴅᴜ̛ᴏ̛̃ɴɢ ᴛɪɴʜ ᴛʀᴜ̀ɴɢ ᴏғ ɴɢ ᴀ ᴆᴇ̂̉ ᴛɪɴʜ ᴛʀᴜ̀ɴɢ ᴏғ ɴɢ ᴀ ᴆᴀ̃ ᴄʜᴇ̂́ᴛ ʀᴏ̂̀ɪ sᴇ̃ ʙᴀ̣̂ᴛ sᴏ̂́ɴɢ ᴅᴀ̣̂ʏ ᴠᴀ̀ ʙᴏ̛ɪ ᴠᴀ̀ᴏ ᴛʀᴜ̛́ɴɢ ᴏғ ᴄʜɪ̣ ᴅᴀ̂ᴜ ᴠᴀ̀ ᴍᴀɴɢ ᴛʜᴀɪ, ᴆᴜ̛́ᴀ ʙᴇ́ sɪɴʜ ʀᴀ ᴍᴀɴɢ 2 ᴅᴏ̀ɴɢ ᴍᴀ́ᴜ ᴏғ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴀ ᴠᴀ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴇ, ᴆᴏ́ ʟᴀ̀ ᴛᴏᴀ̀ɴ ʙᴏ̣̂ ʟᴏ̛̀ɪ ʙɪ̣ᴀ ᴆᴀ̣̆ᴛ ᴏғ ᴄᴀ̉ɴʜ ᴆᴇ̂̉ ɴᴏ́ɪ ᴠs ᴇ, ᴇ ᴄᴜ̃ɴɢ ɴɢᴀ́ᴏ ᴜ́ ᴏ̛́ ᴛɪɴ ɴʜᴜ̛ ᴆᴜ́ɴɢ ʀᴏ̂̀ɪ, ʟᴜ́ᴄ sᴀᴜ ɢᴀ̂̀ɴ ᴆᴇ̂́ɴ ɴɢᴀ̀ʏ ᴄᴜ̛ᴏ̛́ɪ ᴛʜɪ̀ ᴇ ᴄʜᴏ̛̣ᴛ ɴʜᴏ̛́ ʀᴀ ᴄᴏ́ ᴆɪᴇ̂̉ᴍ ɢɪ̀ ᴆᴏ́ sᴀɪ sᴀɪ ᴛʜᴀ̣̂ᴍ ᴄʜɪ́ sᴀɪ ᴏ̨ᴜᴀ́ sᴀɪ ᴇ ᴆᴀ̃ ᴆᴇ̂́ɴ ᴛʜᴀ̆̉ɴɢ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ ᴆᴇ̂̉ ʙᴀ́ᴄ sɪ̃ ᴛᴜ̛ ᴠᴀ̂́ɴ ᴛʜɪ̀ ʙᴀ́ᴄ sɪ̃ ʙᴀ̉ᴏ ᴇ ʀᴀ̆̀ɴɢ: ᴄᴏ̂ ʙᴇ́ ᴀ̀ ᴄᴏɴ ᴆᴀ̃ ʙɪ̣ ʟᴜ̛̀ᴀ ʀᴏ̂̀ɪ, ʙᴀ́ᴄ ᴄʜᴜ̛ᴀ ʙᴀᴏ ɢɪᴏ̛̀ ɴɢʜᴇ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴛʜᴇ̂́ ᴄᴀ̉, ʙᴀ́ᴄ ɴᴏ́ɪ ᴆᴏ̛ɴ ɢɪᴀ̉ɴ ᴄʜᴏ ᴄᴏɴ ʜɪᴇ̂̉ᴜ ɴʜᴇ́ ᴛɪɴʜ ᴛʀᴜ̀ɴɢ ᴄʜᴇ̂́ᴛ ᴆɪ ᴛʜɪ̀ ᴄᴏ́ ᴄʜᴀ̂́ᴛ ɴʜᴀ̂̀ʏ ᴛʜᴀ̂̀ɴ ᴛʜᴀ́ɴʜ ɴᴀ̀ᴏ ᴍᴀ̀ ɴᴜᴏ̂ɪ ᴅᴜ̛ᴏ̛̃ɴɢ sᴏ̂́ɴɢ ʟᴀ̣ɪ ᴆᴄ ʜᴀ̉ ᴄᴏɴ ᴄʜɪ̉ ᴄᴏ́ 2 ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʜᴏ̛̣ᴘ 1 ʟᴀ̀ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ sᴀ̆́ᴘ ᴄᴜ̛ᴏ̛́ɪ ᴏғ ᴄᴏɴ ᴏ̨ᴜᴀɴ ʜᴇ̣̂ ᴛʀᴜ̛̣ᴄ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴠs ᴄʜɪ̣ ᴅᴀ̂ᴜ, 2 ʟᴀ̀ ɴʜᴏ̛̀ ʏ ᴋʜᴏᴀ ᴄᴀɴ ᴛʜɪᴇ̣̂ᴘ ᴄᴀ̂́ʏ ᴛɪɴʜ ᴛʀᴜ̀ɴɢ ᴏғ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴄᴏɴ ᴠᴀ̀ᴏ ʜᴀ̆̉ɴ ᴄʜɪ̣ ᴅᴀ̂ᴜ ᴍᴏ̛́ɪ ᴛʜᴜ̣ ᴛʜᴀɪ ᴆᴄ, ᴋᴏ ᴄᴏ́ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄʜᴀ̂́ᴛ ɴʜᴀ̂̀ʏ ɴᴜᴏ̂ɪ ᴛɪɴʜ ᴛʀᴜ̀ɴɢ ᴆᴀ̃ ᴄʜᴇ̂́ᴛ ɴɢᴀ̆́ᴛ ᴠᴀ̀ ʙᴀ̣̂ᴛ sᴏ̂́ɴɢ ʟᴀ̣ɪ ᴆᴀ̂ᴜ ᴄᴏɴ .

ᴇᴍ ɴɢʜᴇ ᴛʜᴇ̂́ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ sᴜ̛̣ ᴇ ʀᴀ̂́ᴛ sᴏ̂́ᴄ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴠɪ̀ ᴏ̨ᴜᴀ́ ʏᴇ̂ᴜ ɴᴇ̂ɴ ᴇ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴆᴀ̃ ᴠᴇ̂̀ ᴠᴀ̀ ɴᴄ ᴠs ᴀ ᴄᴀ̉ɴʜ ᴇ ʙᴀ̉ᴏ ᴀ ᴏ̛ɪ ᴆᴜ̛́ᴀ ᴄᴏɴ ᴆᴀ̂́ʏ ʟᴀ̀ ᴄᴏɴ ᴏғ ᴀ ᴠᴀ̀ ᴄʜɪ̣ ᴅᴀ̂ᴜ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ ʀᴏ̂̀ɪ ᴇ ʏᴇ̂ᴜ ᴀ ɴᴇ̂ɴ ᴇ ᴄʜᴀ̂́ᴘ ɴʜᴀ̣̂ɴ ʜᴇ̂́ᴛ ᴠɪ̀ ᴆᴏ́ ʟᴀ̀ ᴏ̨ᴜᴀ́ ᴋʜᴜ̛́ ᴏғ ᴀ ᴇ ᴄʜɪ̉ ʙɪᴇ̂́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛᴀ̣ɪ ᴠᴀ̀ ᴛᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ʟᴀɪ ᴛʜᴏ̂ɪ ᴇ ᴄʜɪ̉ xɪɴ ᴀ 1 ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ᴅᴜʏ ɴʜᴀ̂́ᴛ ʟᴀ̀ ᴆᴜ̛̀ɴɢ ᴄʜᴏ ᴛʜᴇ̂ᴍ ᴆᴜ̛́ᴀ ɴᴀ̀ᴏ ɴᴜ̛̃ᴀ ɴʜᴇ́ ᴀ,ʜᴀ̆̀ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ ᴇ ᴘʜᴀ̉ɪ sᴏ̂́ɴɢ ᴠs ᴋɪᴇ̂́ᴘ ᴄᴀ̉ɴʜ ᴄʜᴜɴɢ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴄʜᴜɴɢ ᴄᴏɴ ʟᴀ̀ ᴆᴀ̃ ᴆᴀᴜ ᴠᴀ̀ ᴛᴜ̉ɪ ʜᴏ̛̀ɴ ʟᴀ̆́ᴍ ʀᴏ̂̀ɪ. ᴀ ʙᴀ̉ᴏ ᴇ ʀᴀ̆̀ɴɢ ɴᴏ ᴍᴀ̀ʏ ʟᴀ̀ ᴄᴏɴ ʀᴀ̆́ɴ ᴆᴏ̣̂ᴄ ʟᴀ̀ ʟᴏᴀ̣ɪ ᴄᴏɴ ɢᴀ́ɪ ᴆᴏ̣̂ᴄ ᴀ́ᴄ ɪ́ᴄʜ ᴋɪ̉ ᴋᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ ʜʏ sɪɴʜ ᴄʜᴏ ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ ᴛᴀᴏ, ᴀ ᴛᴀᴏ ᴋʜᴏ́ ᴋʜᴀ̆ɴ ᴄᴏɴ ᴄᴀ́ɪ ɴʜᴜ̛ ᴛʜᴇ̂́ ᴍᴀ̀ʏ ᴆᴇ́ᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ ɴɢʜɪ̃ ᴍᴀ̀ʏ ᴄʜɪ̉ ɴɢʜɪ̃ ᴄʜᴏ ʙᴀ̉ɴ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴍᴀ̀ʏ ʙᴜᴏ̂̀ɴ ᴇ ᴄʜᴇ̂́ᴛ ʟᴀ̣̆ɴɢ ᴋʜɪ ɴɢʜᴇ ᴛʜᴇ̂́, ᴠᴀ̀ ʀᴏ̂̀ɪ ᴀ ᴄᴏ̀ɴ ʙᴀ̉ᴏ ᴄʜɪ̣ ᴅᴀ̂ᴜ ᴛᴀᴏ sᴇ̃ xɪɴ ᴆᴜ̛́ᴀ ɴᴜ̛̃ᴀ ᴠᴀ̀ ᴛᴀᴏ sᴇ̃ ᴄʜᴏ ʙᴏ̛̉ɪ ᴠɪ̀ ᴄʜɪ̣ ᴀ̂́ʏ ᴄᴀ̂̀ɴ 1 ᴆᴜ̛́ᴀ ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ ɴᴇ̂́ᴜ ᴋᴏ ᴄᴏ́ ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ ᴆᴄ ᴛʜɪ̀ ᴄʜᴏ ᴆᴇ̂́ɴ ᴋʜɪ ɴᴀ̀ᴏ ᴄᴏ́ ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ ᴛʜɪ̀ ᴛʜᴏ̂ɪ, ᴠᴀ̀ ɴᴇ̂́ᴜ ᴍᴀ̀ʏ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ʟᴀ̂́ʏ ᴛᴀᴏ ᴛʜɪ̀ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴄʜᴀ̂́ᴘ ɴʜᴀ̣̂ɴ ɴʜᴜ̛ ᴛʜᴇ̂́ ᴛᴀᴏ ᴆɪ ᴄʜᴏ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛʜɪ̀ ᴍᴀ̀ʏ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴋᴏ ᴆᴄ ʜᴀ́ ᴍᴏ̂̀ᴍ ʀᴀ ɴᴇ̂́ᴜ ᴍᴀ̀ʏ ʜᴀ́ ᴍᴏ̂̀ᴍ ᴍᴀ̀ʏ ᴋᴇ̂ᴜ ᴛʜɪ̀ ᴛᴀᴏ sᴇ̃ ɢɪᴇ̂́ᴛ ᴄʜᴇ̂́ᴛ ᴍᴀ̀ʏ ɴɢᴀʏ ʟᴀ̣̂ᴘ ᴛᴜ̛́ᴄ.

ᴇ ᴄʜᴇ̂́ᴛ ʟᴀ̣̆ɴɢ 1 ʟᴀ̂̀ɴ ɴᴜ̛̃ᴀ, ᴇ ɴɢʜɪ̃ ᴇ ᴆᴀ̃ ʙᴀᴏ ᴅᴜɴɢ ᴄʜᴀ̂́ᴘ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴆᴜ̛́ᴀ ᴄᴏɴ 6 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ᴆᴀ̂́ʏ ʀᴏ̂̀ɪ, ᴛʜɪ̀ ʟᴀ̀ᴍ ᴏ̛ɴ ʜɪᴇ̂̉ᴜ ᴄʜᴏ ᴄᴀ̉ᴍ ɢɪᴀ́ᴄ ᴏғ ᴠᴏ̛̣ ʟᴀ̀ ᴇ ᴆᴜ̛̀ɴɢ ɴᴇ̂ɴ ᴄʜᴏ ɴᴜ̛̃ᴀ ʙᴀᴏ ɴʜɪᴇ̂ᴜ ᴆᴀ̂́ʏ ᴏ̨ᴜᴀ́ ᴛᴏ̂̉ɴ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴆᴏ̂́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ᴇ ʀᴏ̂̀ɪ,ɴᴇ̂́ᴜ ɴʜᴜ̛ ᴀ ᴛʀᴀɪ ᴀ ᴠᴏ̂ sɪɴʜ ᴋᴏ ᴆᴇ̉ ᴆᴄ ᴍᴀ̀ ᴇ ᴄᴀ̂́ᴍ ᴀ ᴋᴏ ᴄʜᴏ ᴆᴜ̛́ᴀ ɴᴀ̀ᴏ ᴀ̂́ʏ ᴛʜɪ̀ ᴀ ɴᴏ́ɪ ᴇ ɪ́ᴄʜ ᴋɪ̉ ᴇ ᴄʜᴀ̂́ᴘ ɴʜᴀ̣̂ɴ,ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴀɪ ᴆᴏ̛̀ɪ ᴍᴀ̀ ᴋɪ̀ ᴠᴀ̣̂ʏ, ɴᴇ̂́ᴜ ᴀ ᴛʀᴀɪ ᴠᴏ̂ sɪɴʜ ᴛʜɪ̀ ᴆɪ ᴄᴀ̂́ʏ ᴛɪɴʜ ᴛʀᴜ̀ɴɢ ᴏ̛̉ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ ᴆɪ, ʜᴏᴀ̣̆ᴄ xɪɴ ᴄᴏɴ ɴᴜᴏ̂ɪ,ᴆᴀ̆̀ɴɢ ɴᴀ̀ʏ ᴆɪ ʟᴀ̀ᴍ ɴʜᴜ̛ ᴛʜᴇ̂́ ᴋᴏ ᴋʜᴀ́ᴄ ɴᴀ̀ᴏ ᴇ ᴛʀᴀɪ ᴄᴏ́ ᴄᴏɴ ᴠs ᴄʜɪ̣ ᴅᴀ̂ᴜ 2ᴀᴇ ᴄʜᴜɴɢ 1ᴠᴏ̛̣ ᴠs ɴʜᴀᴜ ʀᴏ̂̀ɪ, ᴍᴇ̣ ᴀ ᴄᴀ̉ɴʜ ʙᴀ̉ᴏ ᴍᴀ̀ʏ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴄʜᴏ ᴀ ᴍᴀ̀ʏ ᴛʜᴇ̂ᴍ ᴆᴜ̛́ᴀ ɴᴜ̛̃ᴀ ᴠɪ̀ ɴᴏ́ ʟᴀ̀ ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ ᴄᴀ̉ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ ᴛᴏ̣̂ᴄ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ ʜᴏ̣ ᴋᴏ ᴆᴇ̉ ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ ᴛʜɪ̀ ᴋᴏ ᴆᴄ, ᴍᴇ̣ ᴏғ ᴄᴀ̉ɴʜ ᴋᴏ ʜᴇ̂̀ ɴɢʜɪ̃ ᴄʜᴏ ᴠᴏ̛̣ ᴄᴏɴ ᴄᴀ̉ɴʜ sᴀᴜ ɴᴀ̀ʏ ɴᴏ́ ᴄᴏ̀ɴ ᴠᴏ̛̣ ᴄᴏ̀ɴ ᴄᴏɴ ᴄʜᴏ 1 ᴆᴜ̛́ᴀ ʟᴀ̀ ᴆᴜ̉ ʀᴏ̂̀ɪ ᴆᴇ̂̉ ɴᴏ́ ᴄᴏ̀ɴ ᴄᴏ́ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴜ̛́ ʙᴀ̉ᴏ ᴄʜᴏ ᴛʜᴇ̂ᴍ ᴄʜᴜ̛́ ᴋᴏ ʜᴀ̀ɴɢ xᴏ́ᴍ ʟᴀ̣ɪ ɴᴏ́ɪ ʟᴀ̀ ᴛʜᴀ̆̀ɴɢ ᴀ ᴍᴀ̀ʏ ɴᴏ́ ᴛʜᴇ̂́ ɴᴀ̀ᴏ ᴀ̂́ʏ ᴍᴀ̃ɪ ᴋᴏ ᴆᴇ̉ ᴆᴄ ᴆᴜ̛́ᴀ ɴᴜ̛̃ᴀ,ᴄᴏ̀ɴ ɴɢ ᴀ ᴛʀᴀɪ ᴛʜɪ̀ ᴄᴜ̛́ ʙᴀ̉ᴏ ᴛʜᴀ̆̀ɴɢ ᴇ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴀ ɴʜᴏ̛̀ ᴍᴀ̀ʏ 1 ᴠɪᴇ̣̂ᴄ, ᴄʜᴏ ᴛʜᴇ̂ᴍ ᴆᴜ̛́ᴀ ɴᴜ̛̃ᴀ ᴆᴇ̂̉ ᴋɪᴇ̂́ᴍ ᴆᴜ̛́ᴀ ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ, ʀᴏ̃ ʀᴀ̀ɴɢ ɴɢ ᴀ ᴋᴏ ʜᴇ̂̉ ɴɢʜɪ̃ ᴄʜᴏ ᴄᴀ̉ᴍ xᴜ́ᴄ ᴏғ ᴇ ᴍɪ̀ɴʜ ᴆᴇ̂̉ ɴᴏ́ ᴄᴏ̀ɴ ᴄᴏ́ ᴠᴏ̛̣ ᴄᴏ́ ᴄᴏɴ ɴᴜ̛̃ᴀ ᴄʜᴜ̛́ ᴆᴀ̂ᴜ ᴄʜᴏ ʜᴏᴀ̀ɪ ᴠᴀ̣̂ʏ,ᴄʜɪ̣ ᴅᴀ̂ᴜ ᴄᴏ̀ɴ ᴍᴀ̂́ᴛ ɴᴇ̂́ᴛ ʜᴏ̛ɴ ɢᴀ̂́ᴘ ɴɢʜɪ̀ɴ ʟᴀ̂̀ɴ xɪɴ ᴄʜᴏ ʙᴀ̆̀ɴɢ ᴆᴄ ᴆᴇ̂̉ ᴆᴇ̉ ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ sᴏ̛̣ ᴄᴜ̛ᴏ̛́ɪ ᴍɪ̀ɴʜ ᴠᴇ̂̀ ɴʜᴏ̛̃ ᴍɪ̀ɴʜ ᴆᴇ̉ ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ ᴛʜɪ̀ ᴋᴏ xᴏɴɢ ᴠs ʙᴀ̉ ɴᴇ̂ɴ ʙᴀ̉ xɪɴ ᴛɪɴʜ ᴛʀᴜ̀ɴɢ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ɴɢᴀ̀ʏ ᴄᴜ̛ᴏ̛́ɪ ᴍɪ̀ɴʜ,ᴄᴏ́ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴄʜɪ̣ ᴅᴀ̂ᴜ ᴏ̨ᴜᴀ́ ᴍᴀ̂́ᴛ ɴᴇ̂́ᴛ ᴋᴏ?

ɴɢᴀ̀ʏ ɢᴀ̣̆ᴘ ʟᴀ̂̀ɴ ᴆᴀ̂̀ᴜ ᴛɪᴇ̂ɴ ᴇ ᴄʜᴀ̀ᴏ ᴄʜɪ̣ ᴄʜᴀ̀ᴏ ᴄʜɪ̣ ᴄʜᴀ̀ᴏ ᴄʜɪ̣ ᴛᴀ̣̂ɴ 3 ʟᴀ̂̀ɴ ᴍᴀ̀ ɴʜᴀ̣̂ɴ ɴɢᴀʏ ᴏ̨ᴜᴀ̉ ʟɪᴇ̂́ᴄ ᴛᴜ̛̀ ᴄ ᴠᴀ̀ ᴄ ᴋᴇ́ᴏ ᴄᴏɴ ʙᴇ́ 6 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ᴆᴏ́ ʀᴀ xᴀ ᴋᴏ ᴄʜᴀ̀ᴏ ʜᴏ̉ɪ ᴍɪ̀ɴʜ ᴄᴀ̂ᴜ ɴᴀ̀ᴏ ᴛʜɪ̀ ᴆɪᴇ̂̉ᴍ ɴɢʜɪ ᴠᴀ̂́ɴ ɴᴏ́ ᴍᴀ̣ɴʜ ʜᴏ̛ɴ ᴍᴏ̣ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴀ̣,sᴀɴɢ ɴʜᴀ̀ ᴄʜɪ̣ ᴀ̂́ʏ ᴄʜᴏ̛ɪ ᴛʜɪ̀ ᴄ ᴀ̂́ʏ ᴄᴜ̛́ ʙᴀ̉ᴏ ᴄʜᴜ́ ᴄᴀ̉ɴʜ ᴛʜɪ́ᴄʜ ᴀ̆ɴ ᴅᴜ̛́ᴀ ʜᴀ̂́ᴜ ʟᴀ̆́ᴍ ᴍᴀ̀ ᴄᴏɴ ᴄʜɪ̣ ᴄʜᴀ̉ ɢɪᴏ̂́ɴɢ ᴄʜᴜ́ ɴᴏ́ ᴛɪ́ ɴᴀ̀ᴏ ᴄᴀ̉,ᴋᴏ ᴋʜᴀ́ᴄ ɴᴀ̀ᴏ ʙᴀ̉ ʙᴀ̉ᴏ ʙᴏ̂́ ɴᴏ́ ᴛʜɪ́ᴄʜ ᴀ̆ɴ ᴅᴜ̛ᴀ ʜᴀ̂́ᴜ ᴍᴀ̀ ᴄᴏɴ ɴᴏ́ ᴄʜᴀ̉ ɢɪᴏ̂́ɴɢ ʙᴏ̂́ ɢɪ̀ ᴄᴀ̉,ᴛʜᴀ̣̂ᴛ sᴜ̛̣ ᴇ ʀᴀ̂́ᴛ ᴆᴀᴜ ᴠᴀ̀ ᴜ̛́ᴀ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴛ ᴍᴀ̆́ᴛ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴠᴀ̂̃ɴ ɴᴇ́ɴ ʟᴀ̣ɪ,sᴀᴜ ᴆᴏ́ ᴄʜɪ̣ ᴅᴀ̂ᴜ ɢᴏ̣ɪ ᴠᴇ̂̀ ᴄʜᴏ ᴍᴇ̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ʙᴀ̉ᴏ ʙᴀ̀ ᴏ̛ɪ ʜᴏ̂ᴍ ɴᴀʏ ᴄʜᴜ́ɴɢ ɴᴏ́ sᴀɴɢ ɴʜᴀ̀ ᴄᴏɴ ᴄʜᴏ̛ɪ ɴᴇ̂ɴ ʙᴀ̃ᴏ ᴛᴏ ᴛʜᴇ̂́ ʙᴀ̀ ᴀ̣,ɴᴏ́ɪ sᴏ̂́ᴄ ᴋɪᴇ̂̉ᴜ ɢʜᴇɴ ᴛᴜᴏ̂ɴɢ ᴠs ᴍɪ̀ɴʜ ʜᴀʏ sᴀᴏ ᴠᴀ̣̂ʏ ᴀ̣ ᴇ ᴠᴀ̂̃ɴ ʟᴏ̛̀ ᴆɪ,ʟᴜ́ᴄ ᴇ ᴠᴇ̂̀ ᴏ̨ᴜᴇ̂ ᴀ̆ɴ ɢɪᴏ̂̃ ᴄʜᴇ́ɴ ʙᴀ́ᴛ ɴɢᴀ̣̂ᴘ ᴛʀᴀ̀ɴ ɴʜᴜ̛ ʙᴜ̛́ᴄ ᴀ̉ɴʜ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ ᴄʜᴀ̉ ᴀɪ ʀᴜ̛̉ᴀ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴇ ᴇ ᴋᴏ ᴛʜᴀɴ ᴛɪ́ ɴᴀ̀ᴏ ᴏ̂ᴍ ʜᴇ̂́ᴛ ᴠᴀ̀ ʀᴜ̛̉ᴀ ᴄᴏ̀ɴ ᴄʜɪ̣ ᴅᴀ̂ᴜ ᴛʜɪ̀ ᴆᴜ̛́ɴɢ ᴄʜᴏ̂́ɴɢ ɴᴀ̣ɴʜ ɴᴏ́ɪ ᴋʜᴀ́ʏ ᴍᴏ́ᴄ ᴄᴀ́ᴄ ᴋɪᴇ̂̉ᴜ,ʀᴏ̂̀ɪ ᴋɪᴇ̂́ᴍ ᴄᴏ̛́ ʟᴀ̂́ʏ xᴇ ᴆɪ ᴍᴜᴀ ɢɪᴀ́ ᴆᴏ̂̃ ᴍᴀ̀ ᴇ ʜᴏ̉ɪ ᴄᴀ́ᴄ ʙᴀ́ᴄ ɴɢᴜʏᴇ̂ɴ 1 ᴄᴀ́ɪ ᴆᴀ́ᴍ ᴅᴏ̂̃ ᴛᴏ ᴆɪ ᴍᴜᴀ ᴄᴏ́ 1ᴋ ɢɪᴀ́ ᴛʜᴏ̂ɪ ᴀ̣ 1.000 ᴠɴᴅ ᴀ̣ ᴛʜɪ̀ ɴɢʜɪ̃ xᴇᴍ ᴄᴏ́ ᴆᴜ̉ ᴅᴜ̀ɴɢ ᴋᴏ ᴀ̣, sᴀᴜ ᴆᴏ́ ᴄᴜ̛́ 10 ᴘʜᴜ́ᴛ ᴄʜᴀ̣ʏ ᴆɪ ᴍᴜᴀ 1.000ᴠɴᴅ ɢɪᴀ́ ᴠᴀ̀ ɴᴏ́ ʟᴜᴀ̂ɴ ʜᴏ̂̀ɪ ɴʜᴜ̛ ᴛʜᴇ̂́ ᴆᴇ̂́ɴ ɢɪᴏ̛̀ ᴀ̆ɴ ᴀ̣,ᴆᴀ̂ʏ ᴄᴏ́ ᴘʜᴀ̉ɪ ʟᴀ̀ ᴛʀᴏ̂́ɴ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴠᴀ̀ ᴋᴏ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ʟᴀ̀ᴍ ᴠᴀ̀ ʙᴀ̉ɴ ᴄʜᴀ̂́ᴛ ᴄᴏɴ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʜɪ́ᴄʜ ᴄʜɪᴀ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ʀᴀ ᴠᴀ̀ ʟᴀ̀ᴍ ʙɪᴇ̂́ɴɢ ᴋᴏ ᴀ̣?ᴄʜᴜ̛ᴀ ᴋᴇ̂̉ ʙᴀ̉ ᴆɪ ɴᴏ́ɪ ᴠs ᴍᴇ̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ɴᴏ́ɪ ᴍɪ̀ɴʜ ᴛʜᴇ̂́ ɴᴀ̀ʏ ᴄᴏɴ ɴᴀ̀ʏ ᴄʜᴀ̉ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ɢɪ̀ ʟᴀ̀ᴍ ᴄᴀ̉ ᴄʜᴀ̣̂ᴍ ᴄʜᴀ̣ᴘ ʀᴜ̛̉ᴀ ᴍᴀ̂́ʏ ᴄᴀ́ɪ ʙᴀ́ᴛ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴋᴏ xᴏɴɢ,ᴍᴇ̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ʙᴀ̉ᴏ ᴛʜᴇ̂́ ʏ́ xɪ̀ ᴄʜɪ̣ ᴅᴀ̂ᴜ ɴᴏ́ɪ,ʙᴀ́ᴛ ɴɢᴀ̣̂ᴘ ᴛʀᴀ̀ɴ ʀᴜ̛̉ᴀ ᴛʜɪ̀ ᴄᴏ́ ᴍᴏ̂̃ɪ ᴇ ʀᴜ̛̉ᴀ ᴛʜɪ̀ ʟᴀ̀ᴍ ɢɪ̀ ɴʜᴀɴʜ ᴆᴄ ᴀ̣,ᴄʜɪ̉ ᴄᴏ́ 1 ʟᴜ́ᴄ sᴀᴜ ᴍᴀ̂́ʏ ᴆᴜ̛́ᴀ ᴇ ʜᴏ̣ ᴏғ ᴄᴀ̉ɴʜ ᴀ̆ɴ ᴄᴏ̂̃ xᴏɴɢ ᴍᴏ̛́ɪ ᴘʜᴜ̣ ᴍɪ̀ɴʜ 1 ᴛᴀʏ ᴛʜᴏ̂ɪ,ᴠɪ̀ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴆᴏ́ ᴄᴀ́ᴄ ᴄᴏ̂ ᴄᴀ́ᴄ ᴄʜᴜ́ ᴆᴀ̃ ᴛʀᴏ̂̃ ᴛᴀ̀ɪ ɴᴀ̂́ᴜ ɴᴜ̛ᴏ̛́ɴɢ ᴄᴀ̉ ʀᴏ̂̀ɪ ᴇ ᴄʜɪ̉ ᴘʜᴜ̣ ɴʜᴀ̣̆ᴛ ʀᴀᴜ ʀᴜ̛̉ᴀ ʀᴀᴜ ʀᴜ̛̉ᴀ ʙᴀ́ᴛ ᴛᴜ̛̀ ᴛᴏ̂́ɪ,ᴠᴀ̀ sᴀ́ɴɢ ʜᴏ̂ᴍ sᴀᴜ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴇ ᴏ̂ᴍ ɴɢᴜʏᴇ̂ɴ sʜᴏᴡ ʀᴜ̛̉ᴀ ʙᴀ́ᴛ ᴍᴜ̛ᴏ̛́ɴ ᴀ̣ , ᴇ ᴋᴏ ᴛʜᴀɴ ᴛʀᴀ́ᴄʜ ɢɪ̀ sᴀᴜ ʟᴜ́ᴄ ᴆᴏ́ ᴇ ʜᴏ̉ɪ ᴄᴀ̉ɴʜ ᴀ ᴏ̛ɪ sᴀᴏ ᴄʜɪ̣ ᴅᴀ̂ᴜ ᴏғ ᴀ ᴄᴏ́ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴅᴀ̂ᴜ ᴄᴏɴ ᴛʀᴏɴɢ ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ ᴋᴏ ᴠᴀ̣̂ʏ ᴍᴀ̀ sᴀᴏ ᴇ ᴋᴏ ᴛʜᴀ̂́ʏ ʟᴀ̀ᴍ ɢɪ̀ ᴄᴀ̉ ᴄᴜ̛́ ᴆᴜ̛́ɴɢ ɴʜɪ̀ɴ ᴄʜᴏ̂́ɴɢ ᴛᴀʏ ᴄʜɪ̉ ᴛᴀʏ 10 ɴɢᴏ́ɴ ᴠᴀ̣̂ʏ ᴀ,ᴄᴀ̉ɴʜ ʙᴀ̉ᴏ ᴄ ᴀ̂́ʏ ʜᴜ̀ɴɢ ᴛɪᴇ̂̀ɴ 1 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ ᴇ ᴀ̀. ᴇ ʙᴀ̉ᴏ ᴛʜᴇ̂́ ʟᴀ̀ ʜᴜ̀ɴɢ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴛʜɪ̀ ᴋᴏ ᴘʜᴀ̉ɪ ʀᴜ̛̉ᴀ ʙᴀ́ᴛ ʜᴀ̉ ᴀ ᴛʜᴇ̂́ sᴀᴜ ɴᴀ̀ʏ ᴄᴜ̛ᴏ̛́ɪ ᴇ ᴠᴇ̂̀ ᴇ ᴄᴜ̃ɴɢ ɢᴏ́ᴘ 1 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ ɴʜᴇ́ ᴆᴇ̂̉ ᴋʜᴏ̉ɪ ʟᴀ̀ᴍ ɴʜᴜ̛ ᴄʜɪ̣ ᴀ̂́ʏ,ᴄᴀ̉ɴʜ ᴏ̨ᴜᴀ́ᴛ ᴛᴏ,ᴍᴀ̀ʏ ɢᴏ́ᴘ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴍᴀ̀ʏ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴘʜᴀ̉ɪ ʟᴀ̀ᴍ,ᴄʜᴜ̛́ ᴍᴀ̀ʏ ᴆᴜ̛̀ɴɢ ᴄᴏ́ ᴛɪ̣ ɴᴀ̣ɴʜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛᴀ ᴆᴀ̂ʏ ʟᴀ̀ ᴄᴀ̉ɴʜ ᴆᴀɴɢ ʙᴇ̂ɴʜ ᴄʜɪ̣ ᴅᴀ̂ᴜ ᴆɢ ᴋᴏ ᴀ̣?ᴇ ʙᴀ̉ᴏ ᴛʜᴇ̂́ sᴀᴏ ʜᴏ̂ᴍ ᴏ̨ᴜᴀ ᴇ ʙᴀ̉ᴏ ᴇ ᴘʜᴜ̣ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴍᴇ̣ ᴀ ᴀ ʙᴀ̉ᴏ ᴛʜᴏ̂ɪ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʀᴏ̂̀ɪ ᴠɪ̀ ᴇ ᴄʜᴜ̛ᴀ ʜᴀ̆̉ɴ ʟᴀ̀ ᴅᴀ̂ᴜ ɴʜᴀ̀ ᴀ ɴᴇ̂ɴ ᴋᴏ ʜᴜ̀ɴɢ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ʟᴀ̀ᴍ ɢɪ̀,ᴛʜᴇ̂́ sᴀᴏ ᴄᴀ̉ɴʜ ɴᴏ́ɪ ᴆᴄ ᴄᴀ̂ᴜ ᴇ ᴄʜᴜ̛ᴀ ʟᴀ̀ᴍ ᴅᴀ̂ᴜ ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ ᴇ ᴍᴀ̀ ʙᴀ̆́ᴛ ᴇ ʟᴀ̀ᴍ ʜᴏ̛ɴ ᴄᴏɴ ᴏsɪɴ ᴛʜᴇ̂́ ᴋɪᴀ ᴄᴏ̀ɴ ʙᴀ̉ᴏ ᴄʜᴀ̣̂ᴍ ᴄʜᴀ̣ᴘ ʀᴜ̛̉ᴀ ʙᴀ́ᴛ ᴆᴜ̛́ᴀ 5 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ʀᴜ̛̉ᴀ ᴄɢ ᴆᴄ,ᴛʜᴇ̂́ sᴀᴏ ᴋᴏ ʙᴀ̉ᴏ ᴄᴏɴ ᴏғ ᴄᴀ̉ɴʜ ᴠᴀ̀ ᴄʜɪ̣ ᴅᴀ̂ᴜ ʀᴀ ʀᴜ̛̉ᴀ ᴆɪ ɴᴏ́ 6 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ᴆᴀ̂́ʏ ᴍᴀ̀ ʙᴀ̆́ᴛ ᴍᴏ̂̃ɪ ᴇ ʀᴜ̛̉ᴀ ʟᴀ̀ sᴀᴏ ᴄʜᴀ̉ ᴀɪ ᴘʜᴜ̣ ᴄʜɪ̉ ᴛᴏᴀ̀ɴ ɴᴏ́ɪ ᴄᴀ́ɪ ᴍᴏ̂̀ᴍ ɢɪᴏ̉ɪ ᴛʜᴏ̂ɪ ʟᴀ̣ɪ ᴄᴏ̀ɴ ʙᴀ̉ᴏ ᴛʀᴏ̛̀ɪ ᴀ̣ ᴀɪ ᴆᴏ̛̀ɪ ʀᴜ̛̉ᴀ ʙᴀ́ᴛ ᴍᴀ̀ ᴍᴀ̣̆ᴄ ᴆᴏ̂̀ ʙᴏ̣̂ ᴛʜᴇ̂́ ᴋɪᴀ ᴛʀᴏ̂ɴɢ ɴʜᴜ̛ ᴍᴀ̂́ʏ ᴄᴏɴ ᴆᴀ̀ɴ ʙᴀ̀ ᴍᴏ̛́ɪ ᴆᴇ̉ ᴜ̉ᴀ ʀᴜ̛̉ᴀ ʙᴀ́ᴛ ɴʜᴀ̣̆ᴛ ʀᴀᴜ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴍᴀ̣̆ᴄ ᴀ́ᴏ ᴅᴀ̀ɪ ʜᴀʏ ᴠᴀ́ʏ ᴄᴜ̛ᴏ̛́ɪ ʜᴀʏ ᴆᴀ̂̀ᴍ ɴɢᴀ̆́ɴ ʜᴏ̛̉ ʟᴏ̀ɪ ᴍᴏ̂ɴɢ ʟᴏ̀ɪ ᴆᴜ̉ ᴛʜᴜ̛́ ʀᴀ ʜᴇ̂́ᴛ ᴛʜᴇ̂́ ᴍᴏ̛́ɪ ʟᴀ̀ sᴀ̀ɴʜ ᴆɪᴇ̣̂ᴜ ᴀ̀?

ɴᴏ́ɪ ᴛᴏ́ᴍ ʟᴀ̣ɪ ɴɢᴛᴀ ᴄʜɪ̉ ɢʜᴇ́ᴛ ᴇ ᴠɪ̀ ᴇ ᴏ̛̉ xᴀ ᴛʀᴏɴɢ ᴛᴘʜᴄᴍ ɴᴇ̂ɴ sᴏ̛̣ ᴄᴜ̛ᴏ̛́ɪ ʙᴀʏ ᴠᴀ̀ᴏ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴠᴇ́ ᴍᴀ́ʏ ʙᴀʏ ɴᴏ́ ᴛᴏ̂́ɴ ᴋᴇ́ᴍ ʀᴏ̂̀ɪ sᴀᴜ ɴᴀ̀ʏ ᴆᴇ̉ ᴄʜᴜ̛̉ᴀ ʙᴀʏ ʀᴀ ʙᴀʏ ᴠᴀ̀ᴏ ʀᴏ̂̀ɪ ᴍᴏ̂̃ɪ ʟᴀ̂̀ɴ ᴠᴇ̂̀ ᴇ ᴍᴀɴɢ ᴏ̨ᴜᴀ̀ ᴄᴀ́ᴘ ᴠᴇ̂̀ ᴄʜᴏ ʙᴏ̂́ ᴍᴇ̣ ᴇ ɴᴇ̂ɴ ʙᴀ̀ ɴɢᴜʏᴇ̂̃ɴ ᴛʜɪ̣ ᴛᴜʏᴇ̂́ᴛ sᴏ̛̣ ʜᴇ̂́ᴛ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ ʙᴀ̉ ᴆᴀ̂ʏ ᴄʜɪ́ɴʜ ʟᴀ̀ ᴄᴀ̂ᴜ ɴᴏ́ɪ ʙᴀ̉ ɴᴏ́ɪ ᴏ̨ᴜᴀ ᴠɪᴅᴇᴏ ғʙ ᴠs ᴄᴀ̉ɴʜ ᴇ ɴɢᴏ̂̀ɪ ᴆᴀ̂́ʏ ɴɢʜᴇ ᴆᴄ,ᴆᴏ́ ʟᴀ̀ ᴠᴀ̂́ɴ ᴆᴇ̂̀ ᴇ ᴋᴇ̂̉ ᴆᴇ̂̉ ᴍᴏ̣ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʜɪ̀ɴʜ ᴅᴜɴɢ ʟᴀ̀ ɴʜᴀ̀ ᴆᴏ́ ᴀɪ ᴀɪ ᴄᴜ̃ɴɢ sᴏ̛̣ ᴠᴀ̀ ɴɢʜᴇ ʟᴏ̛̀ɪ ᴄᴏɴ ᴄʜɪ̣ ᴅᴀ̂ᴜ ᴆᴏ́,ʙᴀ̉ᴏ ɢɪ̀ ᴄᴜ̃ɴɢ ɴɢʜᴇ sᴏ̛̣ ᴄᴀ̉ ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ ᴀ̂́ʏ ᴄʜᴜ̛́ ᴠᴀ̂́ɴ ᴆᴇ̂̀ ᴛʜᴜ̛́ 3 sᴀᴜ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ɴᴇ̂ᴜ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴛʜɪ̀ ʙᴀ̀ ɴɢᴜʏᴇ̂̃ɴ ᴛʜɪ̣ ᴛᴜʏᴇ̂́ᴛ ʟᴀ̣ɪ ᴆɪ xᴇᴍ ʙᴏ́ɪ ʟᴀ̂̀ɴ ɴᴀ̀ʏ ʙᴀ̉ ʙᴀ̉ᴏ ᴛʜᴀ̂̀ʏ ʙᴏ́ɪ ᴘʜᴀ́ɴ ʀᴀ̆̀ɴɢ ɴᴇ̂́ᴜ ᴇ ᴠᴀ̀ ᴄᴀ̉ɴʜ ᴄᴜ̛ᴏ̛́ɪ ɴʜᴀᴜ 1 ᴛʀᴏɴɢ 2 sᴇ̃ ᴄʜᴇ̂́ᴛ ɴᴇ̂́ᴜ ᴋᴏ ᴛʜɪ̀ sᴇ̃ ᴆᴀᴜ ᴋʜᴏ̂̉ ᴄᴀ̉ ᴆᴏ̛̀ɪ ɴᴇ̂́ᴜ ᴄʜᴇ̂́ᴛ sᴀᴏ ʟᴜ́ᴄ ᴆᴀ̂̀ᴜ xᴇᴍ ʙᴏ́ɪ ᴋᴏ ɴᴏ́ɪ ᴄʜᴇ̂́ᴛ ᴆɪ ᴀ̣,ᴍᴏ̂̃ɪ ʟᴀ̂̀ɴ xᴇᴍ ʟᴀ̀ ᴍᴏ̂̃ɪ ʟᴀ̂̀ɴ ɴᴏ́ɪ ᴄʜᴇ̂́ᴛ ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ɴɢʜᴇ̀ᴏ ᴋʜᴏ̂̃ ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ᴄᴀ̃ɪ ɴʜᴀᴜ… ᴛʀᴀ̆ᴍ ɴɢᴀ̀ɴ ʟɪ́ ᴅᴏ,ᴍᴏ̂̃ɪ ɴɢᴀ̀ʏ ɢᴏ̣ɪ ʙᴀ̉ᴏ ʙᴏ̉ ɴᴏ́ ᴆɪ ɢᴀ́ɪ ʙᴀ̆́ᴄ ᴄʜᴇ̂́ᴛ ʜᴇ̂́ᴛ ʀᴏ̂̀ɪ ᴀ̀ xᴀ ᴛʜᴇ̂́ ᴛᴀᴏ ᴆᴇ́ᴏ ᴠᴀ̀ᴏ ᴄᴜ̛ᴏ̛́ɪ ᴆᴄ ᴆᴀ̂ᴜ ᴍᴀ̀ʏ ᴛᴜ̛̣ ᴆɪ ᴍᴀ̀ ᴄᴜ̛ᴏ̛́ɪ ᴠᴀ̀ ʀᴏ̂̀ɪ ʙᴀ̉ᴏ ᴀ ᴄᴀ̉ɴʜ ᴍᴀ̀ʏ ʙᴀ̉ᴏ ɴᴏ́ ʀᴀ ᴆᴀ̂ʏ ᴋʜɪ ɴᴀ̀ᴏ ᴄʜᴜ̛̃ᴀ ᴛʜɪ̀ ᴄᴜ̛ᴏ̛́ɪ ᴠᴀ̀ ᴄᴏ́ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴏ̂̉ɴ ᴆɪ̣ɴʜ ᴏ̛̉ ʜɴ ᴆᴀ̃, ᴛʜᴀ̣̂ᴛ sᴜ̛̣ ᴍᴀ̀ ɴᴏ́ɪ ʙᴏ̛̉ɪ ᴠɪ̀ ᴇ ᴄʜᴜ̛ᴀ ᴄᴜ̛ᴏ̛́ɪ ɴᴇ̂ɴ ᴇ ᴄʜᴜ̛ᴀ ʀᴀ ᴆᴏ́ ʟᴀ̀ᴍ ᴆᴄ ɴᴇ̂́ᴜ ᴄᴜ̛ᴏ̛́ɪ xᴏɴɢ ʀᴀ ᴆᴏ́ ᴏ̛̉ ʜᴀ̆̉ɴ ʀᴏ̂̀ɪ ᴋᴏ ʟᴇ̃ ɴᴀ̆ɴɢ ʟᴜ̛̣ᴄ ᴏғ ᴇ ᴋᴏ ᴛʜᴇ̂̉ ᴋɪᴇ̂́ᴍ sᴏ̂́ɴɢ ᴏ̛̉ ᴄᴀ́ɪ ᴆᴀ̂́ᴛ ʜɴ sᴀᴏ?ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ʙᴀ̀ ᴋᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴄʜᴜ̛́ ᴄᴏɴ ʙᴀ̀ ᴄʜᴏ̛ɪ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ ᴋʜᴏᴀ́ɴ ʟᴀ̀ ᴅᴏ ᴇ ᴅᴀ̣ʏ ᴆᴀ̂́ʏ ᴍᴏ̛́ɪ ᴄᴏ́ ᴄʜᴏ̛ɪ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴆᴇ̂́ɴ ɴɢᴀ̀ʏ ʜᴏ̂ᴍ ɴᴀʏ ᴆᴀ̂́ʏ ᴛᴀ̂́ᴛ ᴄᴀ̉ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴏғ ᴄᴀ̉ɴʜ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛᴀ̣ɪ ᴇ ᴆᴇ̂̀ᴜ ʜᴏ̂̃ ᴛʀᴏ̛̣ ɢᴏ́ᴘ ʏ́ ᴆᴇ̂́ɴ ɴᴏ̂̃ɪ ᴍᴀ́ʏ ᴛɪ́ɴʜ ᴀ ᴄᴀ̉ɴʜ ᴄᴏ̀ɴ ᴋᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ sᴜ̛̉ ᴅᴜ̣ɴɢ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴄʜɪ́ɴʜ ʟᴀ̀ ᴇ ᴅᴀ̣ʏ ᴀ ᴀ̂́ʏ ʜᴇ̂́ᴛ ᴛᴀ̂́ᴛ ᴄᴀ̉, ɴᴇ̂́ᴜ ᴋᴏ ᴄᴀ̂̀ɴ ᴆɪ ʟᴀ̀ᴍ ᴄʜɪ̉ ᴄᴀ̂̀ɴ ᴋɪᴇ̂́ᴍ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ʙᴀ̆̀ɴɢ ᴄᴀ́ɪ ᴆᴀ̂̀ᴜ ᴄᴏ́ ᴘʜᴀ̉ɪ ʜᴏ̛ɴ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴀ́ᴄ ᴋᴏ ʜᴀ̉?ᴅᴏ ᴇ ᴋᴏ ᴛʜɪ́ᴄʜ ᴘʜᴏ̂ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴍᴀ́ɴʜ ᴋʜᴏᴇ́ ᴏғ ᴇ ᴋɪᴇ̂́ᴍ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴛʜᴏ̂ɪ,ʏ́ ʙᴀ̀ ᴆᴏ́ ʟᴀ̀ ᴇ ᴘʜᴀ̉ɪ ʙᴜᴏ̂ɴ ɢᴀ́ɴʜ ʙᴀ́ɴ ʙᴜ̛ɴɢ ɴɢᴏ̂̀ɪ ʟᴇ̂ ᴠɪ̉ᴀ ʜᴇ̀ ʜᴀ̀ɴɢ ᴏ̨ᴜᴀ́ɴ ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ʟᴀ̀ᴍ ᴛᴀ̣ɪ ᴄᴛʏ ᴛʜɪ̀ ᴍᴏ̛́ɪ ɢᴏ̣ɪ ʟᴀ̀ ʟᴀ̀ᴍ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴋɪᴇ̂́ᴍ ᴛɪᴇ̂̀ɴ sᴀᴏ?
ʜᴀ̃ʏ ɴʜᴏ̛́ ʟᴀ̀ sᴏ̂́ɴɢ ᴏ̛̉ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴆᴏ̛̀ɪ ʜᴏ̛ɴ ɴʜᴀᴜ ᴏ̛̉ ᴄᴀ́ɪ ᴆᴀ̂̀ᴜ ᴠᴀ̀ ᴘʜᴏɴɢ ᴄᴀ́ᴄʜ sᴏ̂́ɴɢ ᴆᴜ́ɴɢ ᴋᴏ ᴀ̣! ᴄᴀ̂ᴜ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴆᴀ̃ ᴅᴀ̂̀ɴ ᴆɪ ᴠᴀ̀ᴏ ʜᴏ̂̀ɪ ᴋᴇ̂́ᴛ ᴀ́ᴄ ᴆᴏ̣̂ᴄ ᴏғ ʙᴀ̀ ᴛᴀ ᴠᴀ̀ ᴄᴀ̉ɴʜ sᴀ̆́ᴘ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ʀᴀ ᴍᴏ̣ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴀ̣

ᴠᴀ̀ᴏ 1 ɴɢᴀ̀ʏ ɢᴀ̂̀ɴ ᴆᴀ̂ʏ ᴄᴀ̉ɴʜ ɢᴏ̣ɪ ᴄʜᴏ ᴇ ᴄᴀ̉ɴʜ ʙᴀ̉ᴏ ᴀ ᴛʀᴀɪ ᴀ ɴʜᴏ̛̀ ᴀ 1 ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴇ ʜᴏ̉ɪ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ɢɪ̀ ᴛʜᴇ̂́ ʟᴀ̀ ᴄᴀ̉ɴʜ ɴᴏ́ɪ ᴆɪ ᴄʜᴏ ᴛɪɴʜ ᴛʀᴜ̀ɴɢ sᴀ́ɴɢ ᴍᴀɪ 7 ɢɪᴏ̛̀ sᴀ́ɴɢ ᴀ ᴆɪ ᴄʜᴏ,ɴɢʜᴇ ᴠᴀ̣̂ʏ ᴇ ᴄʜᴇ̂́ᴛ ʟᴀ̣̆ɴɢ ᴠᴀ̀ ɴᴀ̀ɪ ɴɪ̉ ᴀ ᴀ̀ ᴆᴜ̛̀ɴɢ ᴆɪ ᴄʜᴏ ɴᴜ̛̃ᴀ ʜᴀ̃ʏ ɴɢʜɪ̃ ᴄʜᴏ ᴠᴏ̛̣ ᴄᴏɴ ᴀ sᴀᴜ ɴᴀ̀ʏ ᴆɪ ᴍᴀ̀ ᴀ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴇ ᴀ ɴᴏ́ɪ ᴠs ɴʜᴀ̀ ᴀ ᴆᴜ̛̀ɴɢ ᴆɪ ᴄʜᴏ ɴᴜ̛̃ᴀ ᴄᴏ́ ᴆᴄ ᴋᴏ ᴇ ᴋᴏ ᴄʜɪ̣ᴜ ᴆᴜ̛̣ɴɢ ɴᴏ̂̃ɪ ᴛʜᴇ̂ᴍ ɴᴜ̛̃ᴀ ᴆᴀ̂ᴜ ᴀ ᴀ ᴄᴀ̉ɴʜ ʙᴀ̉ᴏ ᴛᴀᴏ ᴄᴜ̛́ ᴄʜᴏ ᴆᴀ̂́ʏ ᴍᴀ̀ʏ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ʟᴀ̀ᴍ ɢɪ̀ ᴍᴀ̀ʏ ʟᴀ̀ᴍ,ᴇ ʙᴀ̉ᴏ ɴᴇ̂́ᴜ ᴇ ᴆɪ ᴋʜᴀ́ᴍ ᴄᴏ́ ᴛʜᴀɪ ᴀ ᴍᴀ̀ ᴆɪ ᴄʜᴏ ᴇ sᴇ̃ ʙᴏ̉ ᴄᴏɴ ᴀ ʙᴀ̉ᴏ ᴍᴀ̀ʏ ʙᴏ̉ ᴆɪ ᴛᴀᴏ ᴆᴇ́ᴏ ᴄᴀ̂̀ɴ ᴄᴏɴ ᴏғ ᴍᴀ̀ʏ ᴠɪ̀ ᴄᴀ̉ɴʜ ᴆᴀ̃ ᴄᴏ́ ᴄᴏɴ ᴠs ᴄʜɪ̣ ᴅᴀ̂ᴜ ʀᴏ̂̀ɪ ᴛʜɪ̀ ᴄᴀ̂̀ɴ ɢɪ̀ ᴄᴏɴ ᴇ ɴᴜ̛̃ᴀ,ᴇ sᴏ̂́ᴄ ɴᴇ̂ɴ ᴆᴀ̆ɴɢ ғʙ ᴠᴀ̀ ᴋᴇ̂̉ 1 ᴄᴀ̂ᴜ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴠᴇ̂̀ ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴋᴏ ɴᴏ́ɪ ᴛᴇ̂ɴ ᴀɪ ᴄᴀ̉ ʙᴏ̂̃ɴɢ ᴅᴜ̛ɴɢ ᴄᴏɴ ᴇ ʜᴏ̣ ʟᴀᴏ ᴠᴀ̀ᴏ ʙɪ̀ɴʜ ʟᴜᴀ̣̂ɴ ʙᴀ̉ᴏ ᴛʀᴏ̛̀ɪ ᴏ̛ɪ ᴄʜɪ̣ ᴏ̛ɪ ᴛʀᴏɴɢ ᴍɪᴇ̂̀ɴ ɴᴀᴍ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄʜɪ̣ ɴᴏ́ ᴛʜᴇ̂́ ɴᴀ̀ᴏ ᴀ̂́ʏ, ᴄʜᴜ̛́ ɴɢᴏᴀ̀ɪ ᴇ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴆᴏ́ ʟᴀ̀ ʙɪ̀ɴʜ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛᴀ ᴄᴏ̀ɴ ᴆɪ ʟᴀ̣ɪ ᴛᴜ̛̀ɴɢ ɴʜᴀ̀ ɢᴏ̃ ᴄᴜ̛̉ᴀ xɪɴ ᴛɪɴʜ ᴛʀᴜ̀ɴɢ ᴆᴀ̂́ʏ ᴄʜɪ̣ ᴀ̣ ᴏᴍɢ ʟᴀ̣ɪ ᴄᴏ̀ɴ ʙᴀ̉ᴏ sᴀ̆́ᴘ ᴄᴜ̛ᴏ̛́ɪ ʀᴏ̂̀ɪ ᴍᴀ̀ ᴄᴏ̀ɴ ʙᴀ̉ᴏ ᴏ̂ɴɢ ᴄᴀ̉ɴʜ ᴋʜᴏ̛̀ ᴋʜᴀ̣ᴏ ɴᴜ̛̃ᴀ ᴄʜᴜ̛́ ᴏᴍɢ ᴇ ᴄʜɪ̉ ᴆᴀ̆ɴɢ ᴋᴇ̂̉ ᴄᴀ̂ᴜ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄʜᴜ̛́ ᴆᴀ̂ᴜ ɴᴏ́ɪ ᴛᴇ̂ɴ ᴀɪ ᴆᴀ̂ᴜ ᴍᴀ̀ ᴄᴏ́ ᴛᴀ̣̂ᴛ ɢɪᴀ̣̂ᴛ ᴍɪ̀ɴʜ ʟᴀ̣ʏ ᴏ̂ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ ᴏ̛̉ ʙᴜ̣ɪ ɴᴀ̀ʏ ᴠᴀ̣̂ʏ, ᴛʜᴇ̂́ ʟᴀ̀ ᴏ̂ ᴄᴀ̉ɴʜ sᴏ̂ɪ ᴍᴀ́ᴜ ᴠɪ̀ ᴇ ᴆᴀ̃ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ᴄʜᴀ̣ᴍ ᴆᴇ̂́ɴ ᴄʜɪ̣ ᴅᴀ̂ᴜ ᴀ̣ ᴍᴀ̀ ᴇ ᴄᴏ́ ɴᴏ́ɪ ɢɪ̀ ɴɢ ᴆᴏ́ ᴆᴀ̂ᴜ,ɴᴜ̛̃ᴀ ᴆᴇ̂ᴍ ʙᴀʏ ᴠᴀ̀ᴏ ʜᴄᴍ ᴆᴀ̣̂ᴘ ᴄᴜ̛̉ᴀ ɴʜᴀ̀ ᴇ ᴆᴇ̂̉ ɢᴀ̣̆ᴘ ᴇ ᴠᴀ̀ ᴍᴇ̣ ᴇ ᴄᴜᴏ̂́ɪ ᴄᴜ̀ɴɢ ʟᴀ̀ ᴠᴀ̂́ɴ ᴆᴇ̂̉ ʙᴀ̉ᴏ ᴠᴇ̣̂ ᴄʜɪ̣ ᴅᴀ̂ᴜ sᴏ̛̣ ᴇ ᴆᴀ̆ɴɢ ғʙ ʟᴀ̂̀ɴ ɴᴜ̛̃ᴀ xᴏɴɢ ʟᴜ́ᴄ ᴆᴏ́ ᴀ ᴀ̂́ʏ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴇ ᴆᴀ̃ ᴄᴏ́ ʙᴀ̂̀ᴜ ᴋʜɪ ᴀ ᴀ̂́ʏ ᴠᴇ̂̀ ʜɴ ᴀ ʙᴀ̉ᴏ xɪɴ ᴇ ɢɪᴜ̛̃ ʟᴀ̣ɪ ᴀ sᴇ̃ ʜᴏ̂̉ ᴛʀᴏ̛̣ ᴇ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ɴᴜᴏ̂ɪ ᴄᴏɴ,ᴛᴏ̂́ɪ ᴆᴇ̂́ɴ ᴋᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴍᴇ̣ ᴀ ᴀ̂́ʏ ɢᴏ̣ɪ ᴆᴇ̂́ɴ ɴᴏ́ɪ ɢɪ̀ ᴄʜᴀ̉ ʙɪᴇ̂́ᴛ,ᴛʜᴇ̂́ ʟᴀ̀ ᴀ ᴀ̂́ʏ ɢᴏ̣ɪ ᴄʜᴏ ᴇ ᴠᴀ̀ ʙᴀ̉ᴏ ᴍᴀ̀ʏ ᴆɪ ᴘʜᴀ́ ʙᴏ̉ ᴛʜᴀɪ ᴆɪ ᴄʜᴜ̛́ ᴍᴀ̀ʏ ᴆᴇ̉ ʀᴀ ᴘʜɪᴇ̂̀ɴ ʟᴀ̆́ᴍ ᴍᴀɪ ᴍᴏ̂́ᴛ ᴛᴀᴏ ᴄᴏ́ ᴠᴏ̛̣ ᴛᴀᴏ ɴᴏ́ɪ ɴᴏ́ ᴄʜᴀ̂́ᴘ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴄʜᴏ ᴛɪɴʜ ᴛʀᴜ̀ɴɢ ᴄʜɪ̣ ᴅᴀ̂ᴜ ʀᴏ̂̀ɪ ᴛʜᴇ̂ᴍ ᴄᴏɴ ᴍᴀ̀ʏ ɴᴜ̛̃ᴀ ʟᴀ̆̀ɴɢ ɴʜᴀ̆̀ɴɢ ʟᴀ̆́ᴍ ᴠs ʟᴀ̣ɪ ᴛᴏ̂́ɴ ᴋᴇ́ᴍ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ʜᴏ̂̃ ᴛʀᴏ̛̣ ɴᴜᴏ̂ɪ ᴄᴏɴ ɴᴇ̂ɴ ᴍᴀ̀ʏ ʙᴏ̉ ᴆɪ ᴄʜᴏ ᴆᴏ̛̃ ᴘʜɪᴇ̂̀ɴ,sᴀᴜ ᴆᴏ́ ᴇ ᴆɪ ᴋʜᴀ́ᴍ ᴠᴀ̀ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ʀᴀ ᴇ ᴆᴀ̃ ᴄᴏ́ ᴛʜᴀɪ ᴍᴀ̀ ʟᴀ̀ ᴛʜᴀɪ sɪɴʜ ᴆᴏ̂ɪ ᴀ̣, ᴇ ᴆᴀ̃ ɢᴏ̣ɪ ᴄʜᴏ ᴄᴀ̉ɴʜ ᴠᴀ̀ ᴀ ᴀ̂́ʏ ɴᴏ́ɪ ᴠs ᴇ ᴛʜᴇ̂́ ɴᴀ̀ʏ ᴛʜᴇ̂́ ɢɪᴏ̛̀ ᴇ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ᴛʜᴇ̂́ ɴᴀ̀ᴏ ɢɪᴜ̛̃ ʜᴀʏ ʙᴏ̉ ᴆᴇ̂̉ ᴀ ᴄᴏ̀ɴ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴇ ᴆɪᴇ̂́ɴɢ ᴠɪ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴆᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴏ̂́ᴛ ʀᴀ ʟᴏ̛̀ɪ ɴʜᴜ̛ ᴛʜᴇ̂́ ᴛʜɪ̀ ʜɪᴇ̂̉ᴜ ʀᴏ̂̀ɪ,

,
“ᴀ ᴄᴀ̉ɴʜ ʙᴀ̉ᴏ ᴇ ᴛʜᴇ̂́ ɴᴀ̀ʏ: ᴇ ᴘʜᴀ̉ɪ xɪɴ ʟᴏ̂̃ɪ ᴄʜɪ̣ ᴅᴀ̂ᴜ ᴠᴀ̀ ᴀ ᴛʀᴀɪ ᴀ ɴᴇ̂́ᴜ ᴋᴏ ᴛʜᴀ ᴛʜᴜ̛́ ᴛʜɪ̀ ᴇ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴏ̨ᴜʏ̀ xᴜᴏ̂́ɴɢ xɪɴ ʟᴏ̂̃ɪ ᴄʜɪ̣ ᴅᴀ̂ᴜ ᴆᴇ̂́ɴ ᴋʜɪ ɴᴀ̀ᴏ ᴄʜɪ̣ ᴀ̂́ʏ ᴛʜᴀ ᴛʜᴜ̛́ ᴛʜɪ̀ ᴀ ᴍᴏ̛́ɪ ᴄᴜ̛ᴏ̛́ɪ ᴇ, ɴᴇ̂́ᴜ ᴄʜɪ̣ ᴀ̂́ʏ ᴋᴏ ᴛʜᴀ ᴛʜᴜ̛́ ᴛʜɪ̀ ᴆᴀ́ᴍ ᴄᴜ̛ᴏ̛́ɪ ᴋᴏ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ʀᴀ ᴠᴀ̀ ᴄʜᴀ̆́ᴄ ᴄʜᴀ̆́ɴ ᴀ sᴇ̃ ᴋᴏ ᴄᴜ̛ᴏ̛́ɪ ᴇ, ᴄᴏ̀ɴ ɴᴇ̂́ᴜ ᴇ ᴋᴏ ʟᴀ̀ᴍ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛʜɪ̀ ᴇ ᴆɪ ᴘʜᴀ́ ʙᴏ̉ ᴛʜᴀɪ ᴆɪ,ᴄᴏɴ ᴀ ᴋᴏ ᴄᴏ́ ᴆᴜ̛́ᴀ ɴᴀ̀ʏ ᴛʜɪ̀ ᴄᴏ́ ᴆᴜ̛́ᴀ ᴋʜᴀ́ᴄ ᴄᴏɴ ᴀ ᴀ ʙᴏ̉ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴄʜɪ̣ ᴅᴀ̂ᴜ ᴄᴜ̉ᴀ ᴀ ᴛʜɪ̀ ᴀ ᴋᴏ ᴛʜᴇ̂̉ ʙᴏ̉ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ” ᴀ ᴄᴀ̉ɴʜ ᴄᴏ̀ɴ ɴᴏ́ɪ ᴍᴀ̂́ᴜ ᴄʜᴏ̂́ᴛ ɴᴀ̆̀ᴍ ᴏ̛̉ ᴄʜɪ̣ ᴅᴀ̂ᴜ ᴀ, ᴇ ᴛʜɪᴇ̂́ᴛ ɴɢʜɪ̃ sᴀᴏ ᴛᴜ̛̣ ᴅᴜ̛ɴɢ ᴇ ᴄᴏ́ ʙᴀ̂̀ᴜ ᴍᴀ̀ ᴛʜᴀɪ ᴆᴏ̂ɪ ʟᴀ̣ɪ ᴆɪ ʙᴀ̆́ᴛ ᴠᴏ̛̣ ᴍɪ̀ɴʜ ᴏ̨ᴜʏ̀ xᴜᴏ̂́ɴɢ ᴆɪ xɪɴ ʟᴏ̂̃ɪ ᴄᴏɴ ᴄʜɪ̣ ᴅᴀ̂ᴜ ᴠᴀ̀ ɴᴏ́ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ʏ́ ᴛʜɪ̀ ᴍᴏ̛́ɪ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄᴜ̛ᴏ̛́ɪ ᴠᴀ̀ᴏ ɴʜᴀ̀ sᴀᴏ ɴɢʜᴇ ɢɪᴏ̂́ɴɢ ɴʜᴜ̛ ʙᴀ̆́ᴛ ᴇ ᴏ̨ᴜʏ̀ ʟᴀ̣ʏ ᴠᴏ̛̣ ᴄᴀ̉ ᴆᴇ̂̉ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴠᴀ̀ᴏ ʟᴀ̀ᴍ ᴠᴏ̛̣ ʟᴇ̃ ᴛʜᴇ̂́? ᴄʜɪ̣ ᴅᴀ̂ᴜ ᴛʜᴏ̂ɪ ᴍᴀ̀ ʟɪᴇ̂ɴ ᴏ̨ᴜᴀɴ ɢɪ̀?ᴀ ᴄᴏ̀ɴ ʙᴀ̉ᴏ ᴇ ᴄʜɪ̉ ʟᴀ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴜ̛ɴɢ ᴠɪ̀ ᴇ ᴄʜᴜ̛ᴀ ʟᴀ̀ ᴠᴏ̛̣ ᴀ,ᴄᴏ̀ɴ ᴄʜɪ̣ ᴅᴀ̂ᴜ ᴀ ᴄʜɪ̣ ᴀ̂́ʏ ʟᴀ̀ ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ ᴏғ ᴀ ᴏᴍɢ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ɢɪ̀ ᴛʜᴇ̂́ ɴᴀ̀ʏ,ᴠᴏ̛̣ ᴠᴀ̀ 2 ᴆᴜ̛́ᴀ ᴄᴏɴ sɪɴʜ ᴆᴏ̂ɪ ᴋᴏ ʙᴀ̉ᴏ ᴠᴇ̣̂ ᴆᴄ ʙᴀ̆́ᴛ ᴆɪ ʙᴏ̉ ᴆᴇ̂̉ ʙᴀ̉ᴏ ᴠᴇ̣̂ ᴄʜɪ̣ ᴅᴀ̂ᴜ ,ᴇ ɴɢʜɪ̃ ᴍɪ̀ɴʜ ᴆᴀ̃ ʏᴇ̂ᴜ ɴʜᴀ̂̀ᴍ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʀᴏ̂̀ɪ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴆᴇ̂́ɴ ᴍᴇ̣ ᴇ ʀᴀ̂́ᴛ ʙᴜ̛́ᴄ xᴜ́ᴄ ᴠᴀ̀ ɢᴏ̣ɪ ᴄʜᴏ ᴍᴇ̣ ᴏғ ᴄᴀ̉ɴʜ ɴᴏ́ɪ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴍᴇ̣ ᴄᴀ̉ɴʜ ɴᴏ́ɪ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ ʟᴀ̀ ᴀ ᴛʀᴀɪ ᴄᴀ̉ɴʜ ʟᴜ́ᴄ ʙᴇ́ ʙɪ̣ ᴏ̨ᴜᴀɪ ʙɪ̣ ɴᴇ̂ɴ ᴜᴏ̂́ɴɢ ᴛʜᴜᴏ̂́ᴄ ᴛʀᴜ̣ sɪɴʜ ᴏ̨ᴜᴀ́ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴᴇ̂ɴ ᴠᴏ̂ sɪɴʜ sᴜ̛̣ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ ᴆᴇ̂́ɴ ɢɪᴏ̛̀ ᴇ ᴍᴏ̛́ɪ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴇ ᴆᴀ̃ ʙɪ̣ ʟᴜ̛̀ᴀ ᴅᴏ̂́ɪ ᴠᴀ̀ ᴍᴇ̣ ᴇ ɴᴄ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴠs ᴍᴇ̣ ᴄᴀ̉ɴʜ ɴᴏ́ɪ ᴠᴏ̀ɴɢ ᴠᴏ ᴆᴇ̂́ɴ ᴄᴜᴏ̂́ɪ ᴍᴇ̣ ᴇ ʜᴏ̉ɪ ᴍᴇ̣ ᴄᴀ̉ɴʜ ᴛʜᴇ̂́ ɴᴀ̀ʏ: ʟᴜ́ᴄ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴄʜɪ̣ ɴᴏ́ɪ ᴄᴏ́ ʙᴀ̂̀ᴜ ᴆɪ ʀᴏ̂̀ɪ ᴄᴜ̛ᴏ̛́ɪ ɢɪᴏ̛̀ ᴄᴜ̛ᴏ̛́ɪ ᴍᴀ̀ ᴄʜɪ̣ ʜᴇ̣ɴ ᴍᴀ̃ɪ ʜᴇ̣ɴ ᴍᴀ̃ɪ ᴆᴇ̂́ɴ ɢɪᴏ̛̀ ᴄᴏ́ ʙᴀ̂̀ᴜ ɴʜᴜ̛ ᴄʜɪ̣ ᴍᴏɴɢ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ʀᴏ̂̀ɪ ᴛʜɪ̀ ᴄʜɪ̣ ᴛɪ́ɴʜ sᴀᴏ? ʙᴀ̀ ɴɢᴜʏᴇ̂̃ɴ ᴛʜɪ̣ ᴛᴜʏᴇ̂́ᴛ ᴍᴇ̣ ᴄᴀ̉ɴʜ ᴘʜᴀ́ɴ ᴛʜᴇ̂́ ɴᴀ̀ʏ ᴛᴏ̂ɪ ᴠᴜ̛̀ᴀ ᴆɪ xᴇᴍ ᴛʜᴀ̂̀ʏ ʙᴏ́ɪ ʙᴀ̉ᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ ʙᴀ̂ʏ ɢɪᴏ̛̀ ᴄᴜ̛ᴏ̛́ɪ ɢᴀ̂́ᴘ ᴛʜɪ̀ ᴋᴏ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴛᴜᴏ̂̉ɪ, ᴆᴇ̂̉ ɴᴏ́ ʀᴀ ᴆᴀ̂ʏ ᴆᴇ̉ xᴏɴɢ ᴛᴏ̂ɪ ᴄᴜ̛ᴏ̛́ɪ ᴄᴀ̉ ᴍᴇ̣ ᴄᴀ̉ ᴄᴏɴ ᴛʜɪ̀ ᴍᴏ̛́ɪ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴍᴇ̣ ᴇ ʙᴀ̉ᴏ ᴄ ʙᴀ̉ᴏ ᴄᴏ́ ʙᴀ̂̀ᴜ ʀᴏ̂̀ɪ ᴄᴜ̛ᴏ̛́ɪ ɢɪᴏ̛̀ ᴄᴏ́ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ ᴄ ʙᴀ̉ᴏ ᴆᴇ̉ ᴆɪ ʀᴏ̂̀ɪ ᴄᴜ̛ᴏ̛́ɪ ᴄʜᴜ̛́ ᴋᴏ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴆᴇ̉ xᴏɴɢ ᴄ ʙᴀ̆́ᴛ 2 ᴆᴜ̛́ᴀ ᴄʜᴀ́ᴜ sɪɴʜ ᴆᴏ̂ɪ ʀᴏ̂̀ɪ ᴆᴜᴏ̂̉ɪ ᴄᴏ̂̉ ᴄᴏɴ ɢᴀ́ɪ ᴛᴏ̂ɪ ᴠᴇ̂̀ sᴀᴏ?

ᴍᴇ̣ ᴄᴀ̉ɴʜ ɴᴏ́ɪ ᴛᴏ̂ɪ ɴɢᴀʏ ᴛᴜ̛̀ ᴆᴀ̂̀ᴜ ᴆᴀ̃ ᴋᴏ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ᴄᴜ̛ᴏ̛́ɪ ʀᴏ̂̀ɪ ɴᴇ̂́ᴜ ᴄᴏ́ ᴄᴜ̛ᴏ̛́ɪ ᴠᴇ̂̀ ᴛᴏ̂ɪ sᴇ̃ ʜᴀ̀ɴʜ ᴄᴏɴ ᴛʀᴀ̂ᴍ ᴄʜᴏ ᴆᴇ̂́ɴ ᴄʜᴇ̂́ᴛ ᴍᴏ̛́ɪ ᴛʜᴏ̂ɪ ʙᴀ̀ ɴʜᴀ̆́ᴍ ᴄᴏɴ ɢᴀ́ɪ ʙᴀ̀ sᴏ̂́ɴɢ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴠs ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ ᴛᴏ̂ɪ ᴋᴏ?ɴʜᴀ̀ ᴛᴏ̂ɪ ᴛʜɪᴇ̂́ᴜ ɢɪ̀ ᴄᴏɴ ɢɪ̀ ᴄʜᴀ́ᴜ ʀᴏ̂̀ɪ ᴄᴀ̂̀ɴ ɢɪ̀ ᴆᴇ̂́ɴ 2 ᴆᴜ̛́ᴀ sɪɴʜ ᴆᴏ̂ɪ ᴆᴏ́ ɴᴜ̛̃ᴀ,ᴛᴏ̂ɪ ᴄʜɪ̉ ᴄᴀ̂̀ɴ ᴄᴏɴ ᴏғ ᴛʜᴀ̆̀ɴɢ ᴀ ᴛʀᴀɪ ᴛʜᴏ̂ɪ ᴏᴍɢ ᴛʀᴏ̛̀ɪ ᴏ̛ɪ ᴀ ᴛʀᴀɪ ᴠᴏ̂ sɪɴʜ ᴋᴏ ᴄᴏ́ ᴄᴏɴ ᴆᴄ ᴛʜᴇ̂́ ᴍᴀ̀ ᴄᴀ̂̀ɴ ᴄᴏɴ ᴏғ ᴀ ᴛʀᴀɪ ᴋᴏ ᴋʜᴀ́ᴄ ɴᴀ̀ᴏ ᴄᴜ̛́ ʙᴀ̉ᴏ ᴏ̂ ᴄᴀ̉ɴʜ ᴆɪ ᴄʜᴏ ᴛɪɴʜ ᴛʀᴜ̀ɴɢ ᴄᴏɴ ᴄʜɪ̣ ᴅᴀ̂ᴜ ᴍᴀ̃ɪ ᴛʜᴇ̂́ ᴋɪᴀ .
ɢɪᴏ̛̀ ᴇ ᴍᴏ̛́ɪ ɴʜᴀ̣̂ɴ ʀᴀ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴆᴏ́ ᴍᴇ̣ ᴄᴀ̉ɴʜ ᴛᴜ̛̀ɴɢ ɴᴏ́ɪ ᴠs ᴇ ᴋᴏ ᴄʜᴏ ᴄᴀ̉ɴʜ ʟᴀ̂́ʏ ᴠᴋ ʙᴏ̛̉ɪ ᴠɪ̀ ɴᴇ̂́ᴜ ʟᴀ̂́ʏ ᴠᴏ̛̣ sᴇ̃ ᴋᴏ ʟᴏ ᴆᴄ ᴄʜᴏ ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ ᴄʜᴏ ᴄʜᴀ́ᴜ ᴏғ ᴄᴀ̉ɴʜ ʜᴏ́ᴀ ʀᴀ ᴄʜᴀ́ᴜ ᴏғ ᴄᴀ̉ɴʜ ʟᴀ̣ɪ ʟᴀ̀ ᴄᴏɴ ʀᴜᴏ̣̂ᴛ ᴏғ ᴄᴀ̉ɴʜ ᴠᴀ̀ ᴄʜɪ̣ ᴅᴀ̂ᴜ ʙᴀ̀ ᴆᴏ́ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴋᴏ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ᴄᴏɴ ᴍɪ̀ɴʜ ʟᴀ̂́ʏ ᴠᴋ ɴᴜ̛̃ᴀ ᴠɪ̀ ɴɢʜɪ̃ ᴄᴀ̉ɴʜ ᴄᴏ́ ᴄᴏɴ ᴠs ᴄʜɪ̣ ᴅᴀ̂ᴜ ʀᴏ̂̀ɪ ᴄᴜ̛ᴏ̛́ɪ ᴅᴜ̀ sᴀᴏ ᴄᴜ̃ɴɢ ʟᴀ̀ ᴍᴀ́ᴜ ᴍᴜ̉ ᴍᴀ̀ ᴄᴜ̛ᴏ̛́ɪ ᴠᴏ̛̣ ɴᴜ̛̃ᴀ ᴛʜɪ̀ ᴛᴏ̂́ɴ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ɴᴇ̂ɴ ɴʜᴜ̛ ᴛʜᴇ̂́ ʟᴏ ʟᴀ̀ᴍ ʟᴏ ᴄʜᴏ ʙᴀ̀ ᴠᴀ̀ ᴄᴏɴ ɢᴀ́ɪ 6 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ᴆᴄ ʀᴏ̂̀ɪ,sᴀᴏ ᴇ ᴛʜᴀ̂́ʏ ɢɪᴏ̂́ɴɢ ʙᴇ̂ɴ ᴛᴏ̨ ᴛʜᴏ̛̀ɪ xᴜ̛ᴀ ᴄᴜ̛ᴏ̛́ɪ ᴠᴇ̂̀ 1 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄᴀ̉ ɴʜᴀ̀ ᴅᴜ̀ɴɢ ᴄʜᴜɴɢ ᴏ̨ᴜᴀ́ ᴠᴀ̣̂ʏ ᴇ ᴋᴏ ɴɢʜɪ̃ ᴛʜᴇ̂́ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴛᴜ̛̀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʟᴏ̛̀ɪ ɴᴏ́ɪ ᴠᴀ̀ ʜᴀ̀ɴʜ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ᴏғ ᴄᴀ̉ɴʜ ᴆᴀ̃ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ ᴍɪɴʜ ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ᴆᴏ́ ʟᴀ̀ sᴜ̛̣ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ 1 ᴄᴀ́ᴄʜ ʀᴏ̃ ʀᴀ̀ɴɢ,ᴇ xɪɴ ɴᴏ́ɪ ᴏ̛̉ ᴆᴀ̂ʏ ɴᴇ̂́ᴜ ᴄᴀ̉ɴʜ ᴄᴏ́ ᴠᴏ̛̣ ʜᴀʏ ᴄᴏ́ ᴄᴏɴ ʀɪᴇ̂ɴɢ ᴇ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴄʜᴀ̂́ᴘ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴠɪ̀ ʟᴀ̀ ᴏ̨ᴜᴀ́ ᴋʜᴜ̛́ ᴋᴇ̂̉ ᴄᴀ̉ ᴄʜᴏ ᴄʜɪ̣ ᴅᴀ̂ᴜ 10 ᴆᴜ̛́ᴀ ᴄᴏɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴋɪᴀ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴆᴄ ᴇ ᴄʜᴀ̂́ᴘ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴄʜɪ̣ᴜ ᴆᴜ̛̣ɴɢ ʜᴇ̂́ᴛ,ɴʜᴜ̛ɴɢ ʟɪ́ ᴅᴏ ɢɪ̀ ᴄʜᴜᴀ̂̉ɴ ʙɪ̣ ᴄᴜ̛ᴏ̛́ɪ ᴇ ᴛʜɪ̀ ʟᴀ̣ɪ ᴆɪ ᴄʜᴏ ᴛʜᴇ̂ᴍ ᴆᴜ̛́ᴀ ᴄᴏɴ ɴᴜ̛̃ᴀ ʟᴀ̀ sᴀᴏ?

ɴɢᴜʏᴇ̂ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ɢɪ̀? ᴏ̨ᴜᴀ́ ᴋʜᴜ̛́ ᴇ ᴋᴏ ɴᴏ́ɪ ɴʜᴜ̛ɴɢ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛᴀ̣ɪ ᴠᴀ̀ ᴛᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ʟᴀɪ ᴇ ʟᴀ̀ ᴠᴏ̛̣ ᴄᴀ̉ɴʜ ᴛᴀ̣ɪ sᴀᴏ ʟᴀ̣ɪ ʙᴀ̆́ᴛ ᴇ ɴʜᴀ̆́ᴍ ᴍᴀ̆́ᴛ ᴆᴇ̂̉ ɴʜɪ̀ɴ ᴛʜᴀ̂́ʏ ʟᴀ̂̀ɴ ɴᴜ̛̃ᴀ ᴄʜᴜ̛́ ᴆᴇ̂́ɴ ᴄᴜᴏ̂́ɪ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴇ ɴʜᴀ̣̂ɴ ʀᴀ ᴍɪ̀ɴʜ ᴠᴀ̀ 2 ᴆᴜ̛́ᴀ ʙᴇ́ ᴍᴀ́ᴜ ᴍᴜ̉ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴋᴏ ʙᴀ̆̀ɴɢ ᴄʜɪ̣ ᴅᴀ̂ᴜ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴀ̉ɴʜ ᴄʜᴏ ᴇ ʜᴏ̉ɪ ᴄᴏ́ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴᴀ̀ᴏ ᴛʜᴜ̛̉ ᴆᴀ̣̆ᴛ ᴍɪ̀ɴʜ ᴠᴀ̀ᴏ ʜᴏᴀ̀ɴ ᴄᴀ̉ɴʜ ᴏғ ᴇ xᴇᴍ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ᴄʜᴀ̂́ᴘ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴆᴄ ɴʜᴜ̛ ᴇ ᴋᴏ ᴀ̣?ᴄᴏ́ ᴀɪ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ᴄʜɪ̣ᴜ ᴆᴜ̛̣ɴɢ ᴆᴄ ᴋɪᴇ̂́ᴘ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴄʜᴜɴɢ ᴄᴏɴ ᴄʜᴜɴɢ ʜᴀ̆̀ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ ᴘʜᴀ̉ɪ ɴʜɪ̀ɴ ᴍᴀ̣̆ᴛ ɴʜᴀᴜ ᴛʜᴀ̣̂ᴍ ᴄʜɪ́ ᴄᴜ̛́ ɴʜᴜ̛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴠᴏ̂ ʜɪ̀ɴʜ ᴆᴇ̂̉ ᴄᴀ̉ɴʜ ᴛʜᴏᴀ́ɪ ᴍᴀ́ɪ ᴆɪ ᴄʜᴏ ᴛɪɴʜ ᴛʀᴜ̀ɴɢ ᴄʜɪ̣ ᴅᴀ̂ᴜ ᴍᴀ̀ ᴋᴏ ᴆᴄ ɴᴏ́ɪ ᴅᴜ̀ 1 ᴄᴀ̂ᴜ ᴠᴀɴ xɪɴ ɴᴀ̀ɪ ɴɪ̉ ᴀ ᴏ̛ɪ ᴀ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴇ ᴠᴀ̀ ᴄᴏɴ ᴀ ᴆᴜ̛̀ɴɢ ᴆɪ ᴄʜᴏ ᴛɪɴʜ ᴛʀᴜ̀ɴɢ ᴄʜɪ̣ ᴅᴀ̂ᴜ ɴᴜ̛̃ᴀ ᴄᴏ́ ᴆᴄ ᴋᴏ ᴄᴀ̉ɴʜ ᴄᴏ́ ᴀɪ ᴄʜᴀ̂́ᴘ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴆᴄ ᴋʜɪ ᴠᴋ ᴍɪ̀ɴʜ ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ᴄᴋ ᴍɪ̀ɴʜ ᴆɪ ᴄʜᴏ ᴠᴀ̀ ᴄᴏ́ ᴄᴏɴ ᴄᴜ̀ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴀ́ᴄ ᴆᴄ ɴʜᴜ̛ ᴇ ᴋᴏ ᴀ̣ ᴄᴏ́ ᴀɪ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ᴄʜᴏ ᴄᴋ ᴍɪ̀ɴʜ ᴍᴀɴɢ ᴛɪɴʜ ᴛʀᴜ̀ɴɢ ᴆɪ ᴄʜᴏ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴘʜᴜ̣ ɴᴜ̛̃ ᴋʜᴀ́ᴄ ᴍᴀɴɢ ᴛʜᴀɪ ᴄᴏɴ ᴏғ ᴄᴋ ᴍɪ̀ɴʜ ᴠᴀ̀ ᴄᴏ̂ ᴛᴀ ᴋᴏ ᴀ̣? ᴇ ᴆᴀ̃ ᴄʜɪ̣ᴜ ᴆᴜ̛̣ɴɢ ʜᴇ̂́ᴛ sᴜ̛́ᴄ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ɢɪᴏ̛́ɪ ʜᴀ̣ɴ ᴏғ ᴇ ᴆᴀ̃ ᴏ̨ᴜᴀ́ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴍᴀ̀ ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ ʜᴏ̣ ʟᴀ̣ɪ ʟᴀ̀ ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ ᴆᴏ̣̂ᴄ ᴀ́ᴄ ᴆᴇ̂́ɴ ɴʜᴜ̛ ᴠᴀ̣̂ʏ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ ᴋᴏ ɴɢᴏ̛̀ ʙᴀ̀ ɴᴏ̣̂ɪ ᴇ ᴠᴀ̀ ʙᴏ̂́ ᴇ ʟᴀ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴍɪᴇ̂̀ɴ ʙᴀ̆́ᴄ ᴄʜɪ̉ ʟᴀ̀ sᴏ̂́ɴɢ ᴏ̛̉ ʜᴄᴍ ᴛʜᴏ̂ɪ ᴀ̣ ᴠᴀ̣̂ʏ ᴄᴏ́ ᴄᴀ̂̀ɴ ᴘʜᴀ̂ɴ ʙɪᴇ̣̂ᴛ ᴄʜᴜ̉ɴɢ ᴛᴏ̣̂ᴄ ᴠᴀ̀ ʜᴀ̀ɴʜ xᴜ̛̉ ᴆᴇ̂́ɴ ᴛʜᴇ̂́ ᴋᴏ ᴀ̣


ᴆᴜ̛́ᴀ ʙᴇ́ ɢᴀ́ɪ ᴄᴏ́ ᴄᴀ̣̆ᴘ ᴄʜᴀ̂ɴ ᴍᴀ̀ʏ ᴠᴀ̀ ᴛᴏ́ᴄ ɴʜᴜ̛ ᴋʜᴜᴏ̂ɴ ᴆᴜ́ᴄ ᴛʜᴇ̂́ ᴋɪᴀ ᴍᴀ̀ ʙᴀ̉ᴏ ᴋᴏ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴄᴏɴ ʀᴜᴏ̣̂ᴛ ᴀ̣
ᴇ ᴄᴏ̀ɴ 1 sᴏ̂́ ᴛɴ ᴄᴀ̉ɴʜ ᴄʜᴜ̛̉ɪ ʀᴜ̉ᴀ ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ ʙᴏ̂́ ᴍᴇ̣ ᴇ ᴠᴀ̀ ʙᴀ̆́ᴛ ᴇ ᴆɪ ʙᴏ̉ ᴛʜᴀɪ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴠɪ̀ ʙᴀ̉ᴏ ᴠᴇ̣̂ ᴄʜɪ̣ ᴅᴀ̂ᴜ ᴏғ ᴀ ᴛᴀ ᴇ sᴇ̃ ᴄᴏ̂ɴɢ ʙᴏ̂́ ʟᴇ̂ɴ ᴄʜᴏ ᴍᴏ̣ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ xᴇᴍ ᴍᴏ̣ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ʜɪᴇ̂̉ɴ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʜᴏ̛ɴ ᴠᴇ̂̀ ʙᴀ̉ɴ ᴄʜᴀ̂́ᴛ ᴀ́ᴄ ᴆᴏ̣̂ᴄ ʀᴏ̛̣ɴ ɢᴀ́ʏ ᴏғ ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ ɴᴀ̀ʏ ᴛʜɪ̀ ᴠᴀ̀ᴏ xᴇᴍ ʜᴇ̂́ᴛ ᴀ̉ɴʜ ᴀ̣,ᴀɪ ᴛʜɪ́ᴄʜ ᴄᴜ̛́ ᴄʜɪᴀ sᴇ̉ ᴇ ᴄᴀ́ᴍ ᴏ̛ɴ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴀ̣ ᴇ ɢɪᴏ̛̀ ᴄᴏ̀ɴ sᴏ̛̣ ɢɪ̀ ʟᴀ̀ ɴʜᴜ̣ᴄ ɴʜᴀ̃ ɴᴜ̛̃ᴀ ᴆᴀ̂ᴜ ᴇ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴍᴏɴɢ ʟᴀ̀ ᴍᴏ̣ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴆᴏ̣ᴄ ʙᴀ̀ɪ ɴᴀ̀ʏ ᴠᴀ̀ ɴᴇ̂́ᴜ ᴄᴏ́ ʙᴀ̣ɴ ɢᴀ́ɪ ɴᴀ̀ᴏ sᴀᴜ ɴᴀ̀ʏ ɴᴇ̂́ᴜ ʏᴇ̂ᴜ ᴘʜᴀ̉ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴᴀ̀ʏ ᴛʜɪ̀ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ᴄʜᴀ̂́ᴘ ɴʜᴀ̣̂ɴ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴʜᴜ̛ ᴇ ᴛʜᴇ̂́ ᴋᴏ ᴀ̣?ʜᴀʏ ᴅᴏ ᴄʜɪ̉ sᴏ̂́ ᴘʜᴀ̣̂ɴ ᴇ ɴᴏ́ ʙᴀ̣ᴛ ʙᴇ̃ᴏ ᴛʜᴇ̂́ ɴᴇ̂ɴ ᴍᴏ̛́ɪ ᴠᴀ̣̂ʏ ᴇ ᴄᴜ̃ɴɢ xɪɴ ᴄʜᴜ́ᴄ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʙᴀ̣ɴ ɢᴀ́ɪ ʜᴀʏ ᴠᴋ sᴀᴜ ɴᴀ̀ʏ ᴏғ ᴀ ᴀ̂́ʏ sᴇ̃ ᴆᴄ ᴀ ᴀ̂́ʏ ʙᴀ̉ᴏ ᴠᴇ̣̂ ᴆᴜ̛́ᴀ ᴄᴏɴ ᴛʀᴏɴɢ ʙᴜ̣ɴɢ ᴠᴀ̀ ʙᴀ̉ᴏ ᴠᴇ̣̂ ʙᴀ̣ɴ ᴆᴏ́ ʜᴏ̛ɴ ʙᴀ̀ ʙᴀ̉ᴏ ᴠᴇ̣̂ ᴄʜɪ̣ ᴅᴀ̂ᴜ, ᴇ ᴄᴀ́ᴍ ᴏ̛ɴ ᴍᴏ̣ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴆᴀ̃ ᴅᴀ̀ɴʜ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ᴆᴏ̣ᴄ ᴀ̣

By admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *