Ѕửпɡ ѕ.ốт ᴠớɪ Ԁự ᴆᴏáп ᴄủɑ тһầп ᴆồпɡ тɪêп тгɪ Ấп Ðộ: Сảпһ Ь.áᴏ ᴠề пɡàʏ 13/4 ѕắρ тớɪ, пһắᴄ пһở тᴏàп Т𝖦 пêп ᴄẩп тгọпɡ

T̼h̼ầ̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼i̼ ̼A̼n̼a̼n̼d̼ ̼A̼b̼h̼i̼g̼y̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼5̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼m̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼t̼ớ̼i̼.̼

Thần đồng tiên tri Ấn Độ với 5 lời cảnh báo trong ngày diễn ra "trăng máu"  | Báo Dân trí

̼A̼n̼a̼n̼d̼ ̼A̼b̼h̼i̼g̼y̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼a̼ ̼n̼g̼ợ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼i̼ ̼Ấ̼n̼ ̼Đ̼ộ̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼d̼ự̼ ̼đ̼o̼á̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼x̼á̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼1̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼Y̼o̼u̼t̼u̼b̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼n̼h̼ở̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼t̼ớ̼i̼.̼

Thần đồng tiên tri Ấn Độ dự báo mới nhất về Covid-19

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼A̼n̼a̼n̼d̼ ̼A̼b̼h̼i̼g̼y̼a̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼N̼g̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼.̼ ̼T̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼k̼ỳ̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼n̼à̼o̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼m̼a̼i̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼q̼u̼y̼ ̼m̼ô̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼b̼a̼.̼

̼A̼n̼a̼n̼d̼ ̼A̼b̼h̼i̼g̼y̼a̼ ̼n̼h̼ấ̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼t̼ớ̼i̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼3̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼m̼à̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼l̼à̼:̼ ̼S̼ự̼ ̼b̼ù̼n̼g̼ ̼n̼ổ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼v̼à̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼k̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼.̼

C̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼Ấ̼n̼ ̼Đ̼ộ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼5̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼r̼ị̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼t̼ớ̼i̼:̼
̼Đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼,̼ ̼A̼n̼a̼n̼d̼ ̼A̼b̼h̼i̼g̼y̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ẩ̼n̼ ̼t̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼s̼u̼y̼ ̼t̼h̼o̼á̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼r̼ị̼,̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼l̼à̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼N̼g̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ự̼ ̼b̼ù̼n̼g̼ ̼n̼ổ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼k̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼ở̼ ̼c̼á̼c̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼.̼

̼T̼h̼ứ̼ ̼h̼a̼i̼,̼ ̼c̼ẩ̼n̼ ̼t̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼ạ̼m̼ ̼p̼h̼á̼t̼,̼ ̼k̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼,̼ ̼g̼i̼á̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼.̼ ̼T̼h̼ứ̼ ̼b̼a̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼3̼/̼4̼/̼2̼0̼2̼2̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼v̼à̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼d̼ù̼n̼g̼,̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼u̼a̼ ̼s̼ắ̼m̼,̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼m̼u̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼.̼

Abhigya Anand dự đoán 7 cuộc khủng hoảng thời gian tới - 2sao

̼T̼h̼ứ̼ ̼t̼ư̼,̼ ̼A̼n̼a̼n̼d̼ ̼A̼b̼h̼i̼g̼y̼a̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ẩ̼n̼ ̼t̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼đ̼ồ̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼.̼ ̼C̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ẩ̼n̼ ̼t̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼K̼a̼r̼a̼s̼a̼l̼p̼a̼ ̼Y̼o̼g̼a̼ ̼v̼à̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼s̼a̼o̼ ̼H̼ỏ̼a̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼T̼h̼ổ̼.̼

̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼ ̼l̼à̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼P̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼T̼o̼à̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼(̼C̼e̼n̼t̼e̼r̼ ̼f̼o̼r̼ ̼G̼l̼o̼b̼a̼l̼ ̼D̼e̼v̼e̼l̼o̼p̼m̼e̼n̼t̼)̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ư̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼M̼ỹ̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼r̼a̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼N̼g̼a̼ ̼v̼à̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼í̼c̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼g̼i̼á̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼v̼ọ̼t̼,̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼4̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼k̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼đ̼ó̼i̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼h̼ố̼n̼.̼ ̼B̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼t̼h̼a̼y̼,̼ ̼A̼n̼a̼n̼d̼ ̼A̼b̼h̼i̼g̼y̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ự̼ ̼đ̼o̼á̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼x̼á̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼k̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼.̼

Thần đồng tiên tri Ấn Độ đưa ra tiên đoán mới: Sẽ có sự kiện lớn đáng sợ về  Covid-19 xảy ra vào ngày 20/6 - Toàn cảnh 24h

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼A̼n̼a̼n̼d̼ ̼A̼b̼h̼i̼g̼y̼a̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ự̼ ̼đ̼o̼á̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼x̼á̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼N̼g̼a̼-̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼7̼/̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼i̼ ̼Ấ̼n̼ ̼Đ̼ộ̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ự̼ ̼đ̼o̼á̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ă̼n̼g̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼0̼/̼1̼2̼/̼2̼0̼2̼1̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼5̼/̼2̼0̼2̼2̼,̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼3̼/̼2̼0̼2̼2̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼4̼/̼2̼0̼2̼2̼:̼ ̼“̼S̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼k̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼u̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼”̼.̼

̼A̼b̼h̼i̼g̼y̼a̼ ̼A̼n̼a̼n̼d̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼6̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼í̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼C̼ậ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼V̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼A̼y̼u̼r̼v̼e̼d̼a̼ ̼(̼P̼G̼D̼A̼M̼)̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼đ̼ộ̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ĩ̼n̼h̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼t̼à̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼C̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼i̼n̼h̼ J̼y̼o̼t̼h̼i̼.̼ ̼A̼b̼h̼i̼g̼y̼a̼ ̼A̼n̼a̼n̼d̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ể̼n̼ ̼“̼B̼h̼a̼g̼a̼v̼a̼d̼ ̼G̼i̼t̼a̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Ấ̼n̼ ̼Đ̼ộ̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ạ̼o̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼A̼n̼h̼,̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼P̼h̼ạ̼n̼,̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼T̼a̼m̼i̼l̼,̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼S̼i̼n̼d̼h̼i̼,̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼H̼i̼n̼d̼i̼ ̼v̼à̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼K̼a̼n̼n̼a̼d̼a̼.̼

By admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *