C̼o̼ ̼t̼h̼ắ̼t̼ ̼â̼m̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼”̼m̼ắ̼c̼ ̼k̼ẹ̼t̼”̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ế̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼n̼a̼m̼ ̼n̼ữ̼.̼

̼T̼ừ̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼1̼9̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ố̼ ̼h̼y̼ ̼h̼ữ̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼ở̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼.̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼x̼o̼a̼y̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼â̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ợ̼ ̼“̼t̼h̼ỏ̼a̼ ̼m̼ã̼n̼”̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼x̼u̼â̼n̼ ̼“̼l̼o̼ạ̼n̼ ̼l̼u̼â̼n̼”̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼“̼m̼â̼y̼ ̼m̼ư̼a̼”̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼o̼ ̼t̼h̼ắ̼t̼ ̼â̼m̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼“̼d̼í̼n̼h̼”̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼a̼o̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ễ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼g̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ấ̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ỗ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼c̼ ̼t̼a̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼k̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼b̼ố̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼x̼á̼c̼h̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼ ̼đ̼ạ̼c̼ ̼b̼ỏ̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼“̼l̼ờ̼i̼ ̼o̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼v̼e̼”̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼á̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼C̼h̼ư̼a̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼ư̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ỏ̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ộ̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼“̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼”̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼à̼i̼.̼

̼Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼1̼9̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼â̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼G̼ò̼ ̼C̼ô̼n̼g̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼à̼n̼g̼ ̼d̼â̼u̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼“̼d̼í̼n̼h̼ ̼n̼h̼a̼u̼”̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼n̼.̼ ̼Đ̼ó̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼c̼ứ̼.̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼s̼ư̼,̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼T̼ạ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼r̼ầ̼m̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼r̼í̼c̼h̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ụ̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼à̼n̼g̼ ̼d̼â̼u̼ ̼”̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼”̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼d̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼V̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼x̼ử̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼

̼C̼o̼ ̼t̼h̼ắ̼t̼ ̼â̼m̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼k̼ẹ̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ế̼m̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼n̼h̼ụ̼c̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼

̼C̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼1̼1̼h̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼1̼9̼-̼9̼,̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼g̼ố̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ỡ̼ ̼b̼ỏ̼ ̼b̼à̼i̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼l̼y̼ ̼k̼ỳ̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼à̼i̼ ̼v̼i̼ế̼t̼.̼ ̼

̼Đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼ ̼h̼a̼y̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼?̼ ̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼Ở̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼c̼ậ̼p̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼a̼m̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼b̼ị̼ ̼”̼d̼í̼n̼h̼”̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼d̼o̼ ̼c̼o̼ ̼t̼h̼ắ̼t̼ ̼â̼m̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼k̼h̼i̼ ̼”̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼”̼.̼ ̼T̼r̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ế̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼

̼N̼ó̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ố̼ ̼h̼y̼ ̼h̼ữ̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼n̼a̼m̼ ̼n̼ữ̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼a̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼“̼n̼h̼ạ̼y̼ ̼c̼ả̼m̼”̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼d̼o̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼”̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼m̼ã̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼”̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼a̼m̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼b̼ỗ̼n̼g̼ ̼d̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ã̼ ̼m̼ồ̼ ̼h̼ô̼i̼,̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼o̼á̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼â̼m̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼.̼ ̼

̼C̼ò̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼o̼ ̼t̼h̼ắ̼t̼ ̼â̼m̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼í̼n̼h̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼ ̼v̼ì̼ ̼d̼ù̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼o̼ ̼t̼h̼ắ̼t̼ ̼â̼m̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ă̼n̼g̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼”̼d̼í̼n̼h̼ ̼l̼i̼ề̼n̼”̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ộ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼

̼T̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼v̼ề̼ ̼y̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼c̼o̼ ̼t̼h̼ắ̼t̼ ̼â̼m̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼,̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ó̼ ̼g̼â̼y̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼g̼ố̼i̼ ̼c̼h̼ă̼n̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼l̼ứ̼a̼.̼

̼C̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼o̼ ̼t̼h̼ắ̼t̼,̼ ̼t̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼i̼ê̼m̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼k̼h̼u̼n̼g̼,̼ ̼m̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼i̼n̼h̼ ̼d̼à̼y̼,̼ ̼c̼ứ̼n̼g̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼d̼o̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ẻ̼;̼ ̼d̼o̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼(̼n̼h̼ư̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼ ̼b̼ạ̼o̼.̼.̼.̼)̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼d̼o̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼m̼ỏ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼â̼m̼ ̼đ̼ạ̼o̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼a̼y̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼5̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼ ̼

̼N̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼,̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼â̼u̼ ̼d̼à̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼l̼à̼ ̼t̼a̼n̼ ̼v̼ỡ̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼.̼

̼ ̼T̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼â̼m̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ồ̼n̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼l̼â̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼s̼ử̼ ̼y̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼b̼ớ̼t̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼i̼ ̼h̼ư̼ớ̼c̼.̼

̼-̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼L̼a̼ ̼M̼ã̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ụ̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼P̼e̼n̼i̼s̼ ̼C̼a̼p̼t̼i̼v̼u̼s̼ ̼(̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼t̼ù̼)̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼n̼g̼ộ̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼c̼ổ̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼m̼i̼ê̼u̼ ̼t̼ả̼:̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼C̼h̼ú̼a̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼l̼é̼n̼ ̼l̼ú̼t̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ọ̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼é̼o̼ ̼l̼e̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼v̼ẩ̼y̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ọ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼h̼ú̼a̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼.̼

̼-̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼R̼o̼l̼e̼s̼s̼t̼o̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼à̼i̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼c̼ổ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼ờ̼ ̼t̼ạ̼p̼ ̼c̼h̼í̼ ̼P̼i̼l̼t̼z̼ ̼s̼ố̼ ̼3̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼2̼3̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼a̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼“̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼o̼ ̼t̼h̼ắ̼t̼ ̼â̼m̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼ở̼ ̼W̼a̼r̼s̼a̼w̼ ̼v̼à̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ú̼c̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ử̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼”̼.̼

̼Đ̼ể̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼r̼õ̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼R̼o̼l̼e̼s̼s̼t̼o̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼n̼i̼ệ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼g̼ặ̼p̼.̼ ̼C̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼n̼à̼n̼ ̼v̼à̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼,̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ự̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼h̼o̼á̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼r̼í̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ự̼c̼.̼

̼-̼ ̼B̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼S̼c̼a̼n̼z̼o̼n̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼a̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ì̼ ̼h̼o̼ã̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼đ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼â̼m̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼o̼ ̼c̼ứ̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼m̼ứ̼c̼.̼ ̼S̼c̼a̼n̼z̼o̼n̼i̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼:̼ ̼“̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼k̼h̼o̼á̼i̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼đ̼ộ̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼â̼m̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼c̼o̼ ̼t̼h̼ắ̼t̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼g̼â̼y̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼d̼u̼y̼ ̼t̼r̼ì̼ ̼c̼o̼ ̼t̼h̼ắ̼t̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼d̼à̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼”̼.̼

̼-̼ ̼T̼á̼c̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼K̼r̼a̼u̼p̼l̼ ̼T̼a̼y̼l̼o̼r̼ ̼-̼ ̼A̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ó̼m̼ ̼t̼ắ̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼k̼ẹ̼t̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼à̼i̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼ạ̼p̼ ̼c̼h̼í̼ ̼y̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼A̼n̼h̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼2̼/̼1̼9̼7̼9̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼o̼ ̼t̼h̼ắ̼t̼ ̼â̼m̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼k̼ẹ̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ế̼m̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼n̼h̼ụ̼c̼ ̼d̼ụ̼c̼

By admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *