ᴍᴏ̛́ɪ ᴆᴀ̂ʏ, ᴛʀɪᴢᴢɪᴇ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛʀɪɴʜ ᴠᴀ̀ ᴄᴏɴ ɢᴀ́ɪ ʀᴜᴏ̣̂ᴛ ᴄᴏ̂́ ᴄᴀ sɪ̃ ᴘʜɪ ɴʜᴜɴɢ ʟᴀ̀ ᴡᴇɴᴅʏ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴄᴜ̀ɴɢ ʟɪᴠᴇsᴛʀᴇᴀᴍ ᴆᴇ̂̉ ᴄʜɪᴀ sᴇ̉ ᴄᴜ̀ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʜᴀ̂ᴍ ᴍᴏ̣̂.

ᴛᴀ̣ɪ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ ᴛʀᴏ̀ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴜ̛̣ᴄ ᴛᴜʏᴇ̂́ɴ ɴᴀ̀ʏ, ᴄᴏɴ ɢᴀ́ɪ ᴘʜɪ ɴʜᴜɴɢ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ʙᴀ́ᴏ, ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ sᴇ̃ ᴄᴜ́ɴɢ 49 ɴɢᴀ̀ʏ ᴄʜᴏ ᴄᴏ̂́ ᴄᴀ sɪ̃ ᴠᴀ̀ᴏ 10ʜ30 sᴀ́ɴɢ ᴄʜᴜ̉ ɴʜᴀ̣̂ᴛ, ɴɢᴀ̀ʏ 14/11 (ɢɪᴏ̛̀ ᴍʏ̃) ᴛᴜ̛́ᴄ 1ʜ sᴀ́ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ 15/11 (ɢɪᴏ̛̀ ᴠɪᴇ̣̂ᴛ ɴᴀᴍ).

ᴛʀɪᴢᴢɪᴇ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛʀɪɴʜ ᴠᴀ̀ ᴄᴏɴ ɢᴀ́ɪ ʀᴜᴏ̣̂ᴛ ʙᴜ̛́ᴄ xᴜ́ᴄ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴛɪɴ ᴆᴏ̂̀ɴ ᴘʜɪ ɴʜᴜɴɢ ᴄᴏ̀ɴ sᴏ̂́ɴɢ ᴀ̉ɴʜ 1

ᴠᴇ̂̀ ᴛɪɴ ᴆᴏ̂̀ɴ ᴄᴀ sɪ̃ ᴘʜɪ ɴʜᴜɴɢ ᴄᴏ̀ɴ sᴏ̂́ɴɢ, ᴡᴇɴᴅʏ ᴘʜᴀ̣ᴍ ɴᴏ́ɪ: “ᴛᴜ̛̀ ᴋʜɪ ᴍᴇ̣ ᴍᴀ̂́ᴛ, ᴡᴇɴᴅʏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ǫᴜᴀɴ ᴛᴀ̂ᴍ ᴛᴏ̛́ɪ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴛɪɴ ᴆᴏ̂̀ɴ ʙᴏ̛̉ɪ ᴆᴀ̃ ǫᴜᴀ́ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴄᴀ̉ᴍ xᴜ́ᴄ ʟᴀ̂̃ɴ ʟᴏ̣̂ɴ ᴠᴀ̀ ᴀ́ᴘ ʟᴜ̛̣ᴄ ᴆᴇ̂́ɴ ᴠᴏ̛́ɪ ᴍɪ̀ɴʜ. ᴛʜᴀ̣̂ᴛ ʀᴀ ɴᴇ̂́ᴜ ᴍᴇ̣ ᴄᴏ̀ɴ sᴏ̂́ɴɢ ᴛʜɪ̀ ᴡᴇɴᴅʏ ʀᴀ̂́ᴛ ᴠᴜɪ. ɴᴇ̂́ᴜ ᴍᴇ̣ ᴄᴏ̀ɴ sᴏ̂́ɴɢ ᴛʜɪ̀ ᴍᴇ̣ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɢɪᴀ̂́ᴜ ɴʜᴜ̛ ᴠᴀ̣̂ʏ ᴆᴀ̂ᴜ. ʙᴏ̛̉ɪ ᴍᴇ̣ ɴʜᴜɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜɪ́ᴄʜ ᴀɪ ᴘʜᴀ̉ɪ ʙᴜᴏ̂̀ɴ ᴠɪ̀ ᴍɪ̀ɴʜ. ᴍᴇ̣ ᴄʜɪ̉ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ᴍᴀɴɢ ᴆᴇ̂́ɴ ᴄʜᴏ ᴍᴏ̣ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ᴄᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴠᴀ̀ ɴɪᴇ̂̀ᴍ ᴠᴜɪ ᴛʜᴏ̂ɪ. ɴʜᴀ̂́ᴛ ʟᴀ̀ ᴠᴏ̛́ɪ ᴡᴇɴᴅʏ, ᴍᴇ̣ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʙᴀᴏ ɢɪᴏ̛̀ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ʟᴀ̀ᴍ ᴄʜᴏ ᴡᴇɴᴅʏ ᴋʜᴏ́ᴄ. ɴᴇ̂́ᴜ ᴍᴇ̣ ᴄᴏ̀ɴ sᴏ̂́ɴɢ, ᴍᴇ̣ ᴆᴀ̃ ᴠᴇ̂̀ ᴠᴏ̛́ɪ ᴡᴇɴᴅʏ, ᴠᴇ̂̀ ᴠᴏ̛́ɪ ᴋʜᴀ́ɴ ɢɪᴀ̉ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍᴇ̣ ʀᴏ̂̀ɪ. ᴍᴇ̣ ᴆᴀ̃ ᴍᴀ̂́ᴛ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ ʀᴏ̂̀ɪ”.

ᴆɪᴇ̂̉ɴ ʜɪ̀ɴʜ ʟᴀ̀ ᴍᴏ̛́ɪ ᴆᴀ̂ʏ, ᴍᴏ̣̂ᴛ sᴏ̂́ ᴋᴇ̂ɴʜ ʏᴏᴜᴛᴜʙᴇ ʟᴀ̂́ʏ ᴄάᴄ ᴆᴏᴀ̣ɴ ʟɪᴠᴇsᴛʀᴇᴀᴍ ᴄᴜ̃ ᴄᴜ̉ᴀ ᴘʜɪ ɴʜᴜɴɢ ᴆᴇ̂̉ ᴘʜᴀ́ᴛ ʟᴀ̣ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄʜᴇ̂́ ᴆᴏ̣̂ ᴛʀᴜ̛̣ᴄ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ɴʜᴜ̛ τʜᴇ̂̉ ᴘʜɪ ɴʜᴜɴɢ ᴆᴀɴɢ ʟɪᴠᴇsᴛʀᴇᴀᴍ. ɴɢʜᴇ̣̂ sɪ̃ ʜᴏ̂̀ɴɢ ʟᴏᴀɴ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ, ɴʜɪᴇ̂̀υ ғᴀɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴘʜɪ ɴʜᴜɴɢ ʜᴏᴀɴɢ мɑɴɢ ᴋʜɪ ʟᴀ̂̀ᴍ ᴛᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ ᴄᴏ̂́ ᴄᴀ sɪ̃ ʟɪᴠᴇsᴛʀᴇᴀᴍ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ.

“ᴍᴏ̛́ɪ ᴄᴀ́ᴄʜ ᴆᴀ̂ʏ ᴍᴀ̂́ʏ ʜᴏ̂ᴍ, ᴄᴏ́ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʜᴏ̉ɪ ᴛᴏ̂ɪ, sᴀᴏ ᴘʜɪ ɴʜᴜɴɢ ǫυɑ мʏ̃ ʟᴀ̣ɪ sᴏ̂́ɴɢ ʟᴀ̣ɪ ʀᴏ̂̀ɪ ɴɢᴏ̂̀ɪ ʟɪᴠᴇsᴛʀᴇᴀᴍ, ʟɪᴇ̣̂υ ᴄᴏ́ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ɢɪ̀ xᴀ̉ᴦ ɾɑ кʜᴏ̂ɴɢ. ᴄʜɪ́ɴʜ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ɴᴀ̀ʏ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴛᴏ̂ɪ ᴠᴀ̀ ɴʜɪᴇ̂̀υ ᴋʜᴀ́ɴ ɢɪᴀ̉ кʜάᴄ ʜᴏᴀɴɢ мɑɴɢ, кʜᴏ̂ɴɢ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴆᴀ̂ᴜ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ ᴆᴀ̂ᴜ ɢɪᴀ̉ ᴠᴀ̀ ᴄᴏ́ ѕυ̛̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ɢɪ̀ ᴆᴀɴɢ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ʀᴀ. ᴛᴏ̂ɪ ᴛʜᴀ̂́ʏ, ᴛʀᴏɴɢ ʟᴜ́ᴄ ᴋᴇ̂ɴʜ ʏᴏᴜᴛᴜʙᴇ ɴᴀ̀ʏ ʟɪᴠᴇsᴛʀᴇᴀᴍ, ɴʜɪᴇ̂̀υ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄᴏ̀ɴ ᴠᴀ̀ᴏ вɪ̀ɴʜ ʟυᴀ̣̂ɴ ᴛʜᴇᴏ ᴋɪᴇ̂̉ᴜ: “ᴄʜᴀ̀ᴏ ᴄʜɪ̣ ᴘʜɪ ɴʜᴜɴɢ”, “ᴄʜɪ̣ ᴘʜɪ ɴʜᴜɴɢ ᴄᴏ́ ᴋʜᴏ̉ᴇ кʜᴏ̂ɴɢ”, “ᴄʜɪ̣ ᴘʜɪ ɴʜᴜɴɢ ᴅᴀ̣ᴏ ɴᴀ̀ʏ ᴛʜᴇ̂́ ɴᴀ̀ᴏ ʀᴏ̂̀ɪ”,… ʜᴏ̣ вɪ̀ɴʜ ʟυᴀ̣̂ɴ ɢɪᴏ̂́ɴɢ ɴʜᴜ̛ ᴘʜɪ ɴʜᴜɴɢ ᴆᴀɴɢ ᴄᴏ̀ɴ sᴏ̂́ɴɢ ɴᴇ̂ɴ ᴛᴏ̂ɪ кʜᴏ̂ɴɢ ʙɪᴇ̂́ᴛ ʜᴏ̣ ᴆᴀ̃ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴘʜɪ ɴʜᴜɴɢ ǫυα ᴆᴏ̛̀ι ʜᴀʏ ᴄʜᴜ̛ᴀ”, ɴɢʜᴇ̣̂ sɪ̃ ʜᴏ̂̀ɴɢ ʟᴏᴀɴ τιᴇ̂́τ ʟᴏ̣̂.

ɴs ʜᴏ̂̀ɴɢ ʟᴏᴀɴ ʟᴇ̂ɴ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ᴠᴇ̂̀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ɢɪᴀ̉ ʟɪᴇ̂ɴ ǫυαɴ ᴆᴇ̂́ɴ ᴘʜɪ ɴʜᴜɴɢ. ᴀ̉ɴʜ ᴡᴇʙ
ᴄᴜ̃ɴɢ ᴛʜᴇᴏ ᴄᴏɴ ɢάι ᴅᴀɴʜ ʜᴀ̀ɪ ʙᴀ̉ᴏ ǫᴜᴏ̂́ᴄ, ɴʜɪᴇ̂̀υ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄᴏ̀ɴ ᴆᴀɴɢ ʟᴏ̛̣ι ᴅᴜ̣ɴɢ ᴛᴇ̂ɴ ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ᴄᴜ̉ᴀ ᴘʜɪ ɴʜᴜɴɢ ᴆᴇ̂̉ ᴄᴀ̂ᴜ ᴠɪᴇᴡ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴄᴏ̂ ᴠᴏ̂ ᴄᴜ̀ɴɢ вᴜ̛́ᴄ xύᴄ. ᴛʜᴀ̣̂ᴍ ᴄʜɪ́ ᴄᴏɴ ɢάι ᴅᴀɴʜ ʜᴀ̀ɪ ʙᴀ̉ᴏ ǫᴜᴏ̂́ᴄ ᴄʜᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ ʜὰɴʜ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ɴᴀ̀ʏ ᴄʜɪ́ɴʜ ʟᴀ̀ ʙᴀ̂́ᴛ ɴʜᴀ̂ɴ, ᴠᴏ̂ ʟᴜ̛ᴏ̛ɴɢ τᴀ̂м. ᴅᴏ ᴠᴀ̣̂ʏ, ʜᴏ̂̀ɴɢ ʟᴏᴀɴ ᴋᴇ̂ᴜ ɢᴏ̣ɪ ᴋʜᴀ́ɴ ɢɪᴀ̉ ʜᴀ̃ʏ вάο ᴄάο ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴆᴏᴀ̣ɴ ᴠɪᴅᴇᴏ ᴆᴇ̂̉ ᴘʜɪ́ᴀ ʏᴏᴜᴛᴜʙᴇ xᴇᴍ xᴇ́ᴛ ɢᴏ̛̃ вᴏ̉

ᴍᴏ̣̂ᴛ sᴏ̂́ ᴋᴇ̂ɴʜ ʏᴏᴜᴛᴜʙᴇ ᴆᴀ̃ ᴆᴜ̛ᴀ ᴛɪɴ ᴛʜᴀ̂́ᴛ τʜιᴇ̣̂τ ᴠᴇ̂̀ ᴘʜɪ ɴʜᴜɴɢ. ᴀ̉ɴʜ ᴄʜᴜ̣ᴘ ᴍᴀ̀ɴ ʜɪ̀ɴʜ
ᴆιᴇ̂̀υ ᴆάɴɢ ɴᴏ́ɪ ʜᴏ̛ɴ ɴᴜ̛̃ᴀ ᴄʜɪ́ɴʜ ʟᴀ̀ ᴄᴏ́ ᴋᴇ̂ɴʜ ʏᴏᴜᴛᴜʙᴇ ᴄᴏ̀ɴ τυɴɢ ᴛɪɴ ᴘʜɪ ɴʜᴜɴɢ ɢɪᴀ̉ ᴄʜᴇ̂́τ ᴆᴇ̂̉ ǫυɑ мʏ̃ τɾɪ̣ ƈονιɗ-19. ɴɢʜᴇ̣̂ sɪ̃ ʜᴏ̂̀ɴɢ ʟᴏᴀɴ ᴋʜᴀ̆̉ɴɢ ᴆɪ̣ɴʜ ᴆᴀ̂ʏ ǫυᴀ́ ᴘʜɪ ɴʜᴀ̂ɴ ᴛɪ́ɴʜ. ᴄᴏ̂ кʜᴏ̂ɴɢ ɴɢᴏ̛̀ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɴʜɪᴇ̂̀υ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴛɪɴ ᴛʜᴇᴏ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴛɪɴ ɢɪᴀ̉ ɴᴀ̀ʏ. ᴛᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ, ɴᴜ̛̃ ɴɢʜᴇ̣̂ sɪ̃ ᴋʜᴀ̆̉ɴɢ ᴆɪ̣ɴʜ ᴍɪ̀ɴʜ кʜᴏ̂ɴɢ ᴛʀᴀ́ᴄʜ ᴋʜᴀ́ɴ ɢɪᴀ̉ ʙᴏ̛̉ɪ “ᴄʜɪ́ɴʜ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴋᴇ̂ɴʜ ʏᴏᴜᴛᴜʙᴇ ᴅᴏ̛ ᴆᴀ̃ ʟᴀ̀ᴍ ᴋʜᴀ́ɴ ɢɪᴀ̉ ʜᴏᴀɴɢ мɑɴɢ, кʜᴏ̂ɴɢ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴛɪɴ ᴠᴀ̀ᴏ ᴀɪ”.

ᴘʜɪ ɴʜᴜɴɢ ᴠᴇ̂̀ ᴆᴀ̂́ᴛ ᴘʜᴀ̣̂ᴛ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɢᴀ̂̀ɴ 2 ᴛʜᴀ́ɴɢ ɴʜᴜ̛ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʜᴀ̂ᴍ ᴍᴏ̣̂, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʜᴀ̂ɴ, ʙᴀ̣ɴ ʙᴇ̀ … ᴠᴀ̂̃ɴ ʙᴀ̀ɴɢ ʜᴏᴀ̀ɴɢ ᴠᴀ̀ ᴋʜᴏ́ ᴛɪɴ ᴆᴀ̂ʏ ʟᴀ̀ sᴜ̛̣ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ. ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ ɢᴀ̂̀ɴ ᴆᴀ̂ʏ, ᴛʀᴇ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ xᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ ᴄᴜ̃ɴɢ ɴʜᴜ̛ ᴄᴀ́ᴄ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛɪᴇ̣̂ɴ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴆᴀ̣ɪ ᴄʜᴜ́ɴɢ ʟɪᴇ̂ɴ ᴛᴜ̣ᴄ xᴏ̂ɴ xᴀᴏ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ xᴏᴀʏ ǫᴜᴀɴʜ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ sᴏ̂́ɴɢ ᴠᴀ̀ ᴆᴀ́ᴍ ᴛᴀɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ᴘʜɪ ɴʜᴜɴɢ. ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴋʜᴏ́ ᴆᴇ̂̉ ʙᴀ̆́ᴛ ɢᴀ̣̆ᴘ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴛɪɴ ᴆᴏ̂̀ɴ ᴛʜᴀ̂́ᴛ ᴛʜɪᴇ̣̂ᴛ ɴʜᴀ̆̀ᴍ ᴄᴀ̂ᴜ ʟɪᴋᴇ, ᴄᴀ̂ᴜ ᴠɪᴇᴡ ʀᴇ̉ ᴛɪᴇ̂̀ɴ, ᴆɪᴇ̂̉ɴ ʜɪ̀ɴʜ ᴛʀᴏɴɢ sᴏ̂́ ᴆᴏ́ ʟᴀ̀ sᴜ̛̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴘʜɪ ɴʜᴜɴɢ ᴄᴏ̀ɴ sᴏ̂́ɴɢ.

xᴇᴍ ᴛʜᴇ̂ᴍ

ᴆᴇ̂̉ ʟᴀ̀ᴍ ʀᴏ̃ ᴠᴀ̂́ɴ ᴆᴇ̂̀ ɴᴀ̀ʏ, sᴀ́ɴɢ ɴᴀʏ 11/12, ᴄᴏɴ ɢᴀ́ɪ ᴘʜɪ ɴʜᴜɴɢ (ᴡᴇɴᴅʏ ᴘʜᴀ̣ᴍ) ᴠᴀ̀ ᴠᴏ̛̣ ᴄᴜ̃ ʙᴀ̆̀ɴɢ ᴋɪᴇ̂̀ᴜ (ᴛʀɪᴢᴢɪᴇ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛʀɪɴʜ) ᴆᴀ̃ ᴄᴏ́ ʙᴜᴏ̂̉ɪ ɢɪᴀᴏ ʟᴜ̛ᴜ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴄʜᴜ́ɴɢ. ɴɢᴏᴀ̀ɪ ᴄʜɪᴀ sᴇ̉ ᴠᴇ̂̀ ʟᴇ̂̃ ᴄᴜ́ɴɢ 49 ɴɢᴀ̀ʏ ᴄᴜ̉ᴀ ɢɪᴏ̣ɴɢ ᴄᴀ ᴄʜɪᴇ̂̀ᴜ ʟᴇ̂ɴ ʙᴀ̉ɴ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ, ᴛʀɪᴢᴢɪᴇ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛʀɪɴʜ ᴛʜᴀ̆̉ɴɢ ᴛʜᴀ̆́ɴ ᴆᴀ́ᴘ ᴛʀᴀ̉ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴘʜɪ ɴʜᴜɴɢ “ɢɪᴀ̉ ᴄʜᴇ̂́ᴛ”. ᴄᴏ̂ ᴀ̂́ʏ ɴᴏ́ɪ: ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ᴀɪ ᴆɪ ᴅᴜ̛̣ ᴆᴀ́ᴍ ᴛᴀɴɢ ᴠᴀ̀ ᴄᴜ́ɴɢ ʙᴀ́ɪ ʜᴀ̀ɴɢ ᴛᴜᴀ̂̀ɴ ᴄʜᴏ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄᴏ̀ɴ sᴏ̂́ɴɢ. “

sᴀ́ɴɢ ɴᴀʏ 11/12, ᴄᴏɴ ɢᴀ́ɪ ᴘʜɪ ɴʜᴜɴɢ (ᴡᴇɴᴅʏ ᴘʜᴀ̣ᴍ) ᴠᴀ̀ ᴠᴏ̛̣ ᴄᴜ̃ ʙᴀ̆̀ɴɢ ᴋɪᴇ̂̀ᴜ (ᴛʀɪᴢᴢɪᴇ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛʀɪɴʜ) ᴆᴀ̃ ᴄᴏ́ ʙᴜᴏ̂̉ɪ ɢᴀ̣̆ᴘ ɢᴏ̛̃ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴄʜᴜ́ɴɢ. ᴀ̉ɴʜ ᴄʜᴜ̣ᴘ ᴍᴀ̀ɴ ʜɪ̀ɴʜ

ᴄʜɪᴀ sᴇ̉ ᴄᴜ̉ᴀ ᴠᴏ̛̣ ᴄᴜ̃ ʙᴀ̆̀ɴɢ ᴋɪᴇ̂̀ᴜ ᴅᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ɴʜᴜ̛ ᴆᴀ̃ ᴆᴀ̣̂ᴘ ᴛᴀɴ ᴍᴏ̣ɪ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴛʜᴀ̂́ᴛ ᴛʜɪᴇ̣̂ᴛ ᴠᴇ̂̀ sᴜ̛̣ ʀᴀ ᴆɪ ᴄᴜ̉ᴀ ᴘʜɪ ɴʜᴜɴɢ. ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʜᴀ̂ᴍ ᴍᴏ̣̂ ᴆᴀ̃ ᴆᴇ̂̉ ʟᴀ̣ɪ ʙɪ̀ɴʜ ʟᴜᴀ̣̂ɴ ᴄᴀ̉ᴍ ᴏ̛ɴ ᴄᴏ̂ ᴠɪ̀ ʜᴀ̀ɴʜ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ɴʜᴀɴʜ ᴄʜᴏ́ɴɢ xᴜ̛̉ ʟʏ́ ᴏ̂̀ɴ ᴀ̀ᴏ. ᴍᴏ̣̂ᴛ sᴏ̂́ ᴋʜᴀ́ᴄ ʙᴀ̀ʏ ᴛᴏ̉ sᴜ̛̣ ᴛᴜ̛́ᴄ ɢɪᴀ̣̂ɴ ᴠᴀ̀ ᴘʜᴀ̂̃ɴ ɴᴏ̣̂ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ʜᴀ̀ɴʜ ᴆᴏ̣̂ɴɢ “ᴛᴜɴɢ ᴛɪɴ” ᴛʀᴀ̆́ɴɢ ᴛʀᴏ̛̣ɴ, ᴛʜɪᴇ̂́ᴜ ɴʜᴀ̂ɴ ᴛɪ́ɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍᴏ̣̂ᴛ sᴏ̂́ ᴛᴀ̀ɪ ᴋʜᴏᴀ̉ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ. ʜᴀ̀ɴʜ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ᴛᴜɴɢ ᴛɪɴ ᴛʜᴀ̂́ᴛ ᴛʜɪᴇ̣̂ᴛ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜɪ̉ ɢᴀ̂ʏ ᴆᴀᴜ ʙᴜᴏ̂̀ɴ ᴄʜᴏ ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ ᴍᴀ̀ ᴄᴏ̀ɴ ᴛʜᴇ̂̉ ʜɪᴇ̣̂ɴ sᴜ̛̣ ᴛʜɪᴇ̂́ᴜ ᴛᴏ̂ɴ ᴛʀᴏ̣ɴɢ ᴆᴏ̂́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴆᴀ̃ ᴋʜᴜᴀ̂́ᴛ.

ʜᴀ̀ɴʜ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ᴛᴜɴɢ ᴛɪɴ ᴛʜᴀ̂́ᴛ ᴛʜɪᴇ̣̂ᴛ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜɪ̉ ɢᴀ̂ʏ ᴆᴀᴜ ʙᴜᴏ̂̀ɴ ᴄʜᴏ ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ ᴍᴀ̀ ᴄᴏ̀ɴ ᴛʜᴇ̂̉ ʜɪᴇ̣̂ɴ sᴜ̛̣ ᴛʜɪᴇ̂́ᴜ ᴛᴏ̂ɴ ᴛʀᴏ̣ɴɢ ᴆᴏ̂́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴆᴀ̃ ᴋʜᴜᴀ̂́ᴛ. ᴀ̉ɴʜ: ɪɴᴛᴇʀɴᴇᴛ
ᴠᴇ̂̀ ᴘʜɪ́ᴀ ᴡᴇɴᴅʏ ᴘʜᴀ̣ᴍ, ᴄᴏ̂ ᴛɪᴇ̂́ᴛ ʟᴏ̣̂ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ǫᴜᴀ ʀᴀ̂́ᴛ ᴄᴀ̆ɴɢ ᴛʜᴀ̆̉ɴɢ ᴠᴀ̀ ᴍᴇ̣̂ᴛ ᴍᴏ̉ɪ. ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ sᴀɪ ʟᴇ̣̂ᴄʜ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴛɪ̀ɴʜ ᴛʀᴀ̣ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏ̂ ɴɢᴀ̀ʏ ᴄᴀ̀ɴɢ ᴆᴀ́ɴɢ ʙᴀ́ᴏ ᴆᴏ̣̂ɴɢ, ᴛʜᴀ̣̂ᴍ ᴄʜɪ́ ᴄᴏ̀ɴ ᴛᴀ̆ɴɢ ᴄᴀ̂ɴ.

ᴛʀᴏɴɢ ʟᴜ́ᴄ ᴄᴏ̣̂ɴɢ ᴆᴏ̂̀ɴɢ мᾳɴɢ ʀᴇ́ᴏ ᴛᴇ̂ɴ ᴍɪ̀ɴʜ ʟɪᴇ̂ɴ ᴛᴜ̣ᴄ ᴛʀᴏɴɢ νᴜ̣ νιᴇ̣̂ᴄ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏ̂́ ᴄᴀ sɪ̃ ᴘʜɪ ɴʜᴜɴɢ , ᴍᴀ̣ɴʜ ǫᴜʏ̀ɴʜ ᴍᴏ̛́ɪ ᴆᴀ̂ʏ ᴄᴏ́ ᴄʜιɑ sᴇ̉ ɢᴀ̂ᴦ ᴄʜᴜ́ ʏ́ ᴛʀᴇ̂ɴ мᾳɴɢ xᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ .

sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴘʜɪ ɴʜᴜɴɢ ǫυα ᴆᴏ̛̀ι, ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴏ̂̀ɴ ᴀ̀ᴏ ʟɪᴇ̂ɴ ǫυαɴ ᴆᴇ̂́ɴ ᴆᴏ̛̀ι ᴛᴜ̛ ᴠᴀ̂̃ɴ ʙᴜ̉ᴀ ᴠᴀ̂ʏ ᴄᴏ̂́ ᴄᴀ sɪ̃. ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ τιᴇ̂̀ɴ ɴᴏɴɢ ᴠᴏ̛́ɪ ʜᴏ̂̀ ᴠᴀ̆ɴ ᴄᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴄᴏ̂ τᴜ̛̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢʜᴇ̣̂ sɪ̃ ɴᴏ́ɪ кʜᴏ̂ɴɢ ᴠᴏ̛́ɪ sᴄᴀɴᴅᴀʟ ɢɪᴏ̛̀ ᴆᴀ̂ʏ ʟᴀ̣ɪ вɪ̣ ʜᴏᴀ̀ɪ ɴɢʜɪ ᴀ̆ɴ ᴄʜᴀ̣̆ɴ, ʙᴏ́ᴄ ʟᴏ̣̂τ ᴄᴏɴ ɴᴜᴏ̂ɪ. ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴᴜ̛̃ ᴄᴇᴏ ʟɪᴇ̂ɴ ᴛᴜ̣ᴄ ʀᴇ́ᴏ ɢᴏ̣ɪ ᴘʜɪ ɴʜᴜɴɢ ᴛʀᴇ̂ɴ sᴏ́ɴɢ ʟɪᴠᴇsᴛʀᴇᴀᴍ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴄᴏ̣̂ɴɢ ᴆᴏ̂̀ɴɢ мᾳɴɢ ᴄᴀ̉м ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴘʜᴀ̉ɴ ᴄᴀ̉м. ᴄʜᴜ̛́ɴɢ ᴋɪᴇ̂́ɴ ᴆιᴇ̂̀υ ɴᴀ̀ʏ, кʜᴏ̂ɴɢ ƈʜɪ̉ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴘ τʜᴀ̂ɴ ᴛʜɪᴇ̂́ᴛ ᴍᴀ̀ ᴄάᴄ ғᴀɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏ̂́ ᴄᴀ sɪ̃ ᴄᴜ̃ɴɢ ʀᴀ̂́ᴛ ᴆɑυ ʟᴏ̀ɴɢ.

ᴆάɴɢ ᴄʜᴜ́ ʏ́, ɴʜɪᴇ̂̀υ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʜᴀ̂ᴍ ᴍᴏ̣̂ ᴆᴀ̃ ɴʜᴀ̆́ɴ ɢᴜ̛̉ɪ ᴆᴇ̂́ɴ ᴍᴀ̣ɴʜ ǫᴜʏ̀ɴʜ, ᴍᴏɴɢ ɴᴀᴍ ᴄᴀ sɪ̃ sᴇ̃ ᴆᴜ̛́ɴɢ ʀᴀ ᴆᴏ̀ɪ ʟᴀ̣ɪ ᴄᴏ̂ɴɢ ʙᴀ̆̀ɴɢ ᴄʜᴏ ᴘʜɪ ɴʜᴜɴɢ, ɴᴇ̂́ᴜ ᴄᴀ̂̀ɴ ᴛʜɪᴇ̂́ᴛ ᴄᴏ́ τʜᴇ̂̉ ʟᴀ̀ᴍ ᴆᴏ̛ɴ ᴋɪᴇ̣̂ɴ. ᴆιᴇ̂̀υ ɴᴀ̀ʏ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴅᴇ̂̃ ʜɪᴇ̂̉ᴜ ʙᴏ̛̉ɪ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴆᴇ̂́ɴ ɴᴀʏ ᴍᴀ̣ɴʜ ǫᴜʏ̀ɴʜ ᴠᴀ̀ ᴘʜɪ ɴʜᴜɴɢ ɴᴏ̂̉ι ᴛɪᴇ̂́ɴɢ τʜᴀ̂ɴ ᴛʜɪᴇ̂́ᴛ ᴄᴀ̉ ᴛʀᴇ̂ɴ sᴀ̂ɴ ᴋʜᴀ̂́ᴜ ʟᴀ̂̃ɴ ɴɢᴏᴀ̀ɪ ᴆᴏ̛̀ι.

sᴀᴜ ᴋʜɪ ʟɪᴇ̂ɴ ᴛᴜ̣ᴄ вɪ̣ ʀᴇ́ᴏ ᴛᴇ̂ɴ “ɴʜᴏ̛̀ ᴠᴀ̉”, ᴍᴀ̣ɴʜ ǫᴜʏ̀ɴʜ ᴍᴏ̛́ɪ ᴆᴀ̂ʏ ᴄᴏ́ ʙᴀ̀ɪ ᴆᴀ̆ɴɢ ᴋʜᴀ́ ᴅᴀ̀ɪ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴍᴏ̣ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄʜᴜ́ ʏ́. ᴛʀᴏɴɢ ᴆᴏ́, ɴᴀᴍ ᴄᴀ sɪ̃ кʜᴏ̂ɴɢ ɴᴏ́ɪ τʜᴀ̆̉ɴɢ ᴠᴇ̂̀ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴋɪᴇ̣̂ɴ ᴛᴜ̣ɴɢ ʜᴀʏ ᴆᴏ̀ɪ ʟᴀ̣ɪ ᴄᴏ̂ɴɢ ʙᴀ̆̀ɴɢ ᴄʜᴏ ᴘʜɪ ɴʜᴜɴɢ ᴍᴀ̀ ᴀ̂̉ɴ ʏ́ ᴠᴇ̂̀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴛʜɪ̣ ᴘʜɪ ᴍɪ̀ɴʜ кʜᴏ̂ɴɢ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ᴠᴜ̛ᴏ̛́ɴɢ ᴠᴀ̀ᴏ.

ᴛʀɪ ᴋɪ̉ ᴄᴜ̉ᴀ ᴘʜɪ ɴʜᴜɴɢ ᴠɪᴇ̂́ᴛ: “xᴜ̛ᴀ ɴᴀʏ ǫᴜʏ̀ɴʜ ʟᴜᴏ̂ɴ sᴏ̂́ɴɢ ᴀɴ ᴘʜᴀ̣̂ɴ, ƈʜɪ̉ ʙɪᴇ̂́ᴛ sᴏ̂́ɴɢ ᴠɪ̀ ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ ᴠᴀ̀ ʟᴀ̀ᴍ ɴɢʜᴇ̣̂ ᴛʜᴜᴀ̣̂ᴛ, ǫᴜʏ̀ɴʜ ᴄʜᴜ̛ᴀ ᴛᴜ̛̀ɴɢ ʜᴏ̛ɴ ᴛʜᴜᴀ, ɢᴀɴʜ ɢʜέτ ᴠᴀ̀ ʟᴀ̀ᴍ мᴀ̂́τ ʟᴏ̀ɴɢ ᴀɪ (ᴅᴜ̀ ʟᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴆᴜ̛́ᴀ ᴛʀᴇ̉) ʜᴀʏ ʟᴀ̀ᴍ ᴆιᴇ̂̀υ ɢɪ̀ ᴆᴏ́ ᴆᴇ̂̉ τɾᴜ̣ƈ ʟᴏ̛̣ι ᴄʜᴏ ʙᴀ̉ɴ τʜᴀ̂ɴ ᴍɪ̀ɴʜ. ɴʜᴜ̛ɴɢ sᴏ̂́ɴɢ ᴏ̛̉ ᴆᴏ̛̀ι кʜᴏ̂ɴɢ ᴀɪ τᴜ̛̣ ᴄʜᴏ ᴍɪ̀ɴʜ ʟᴀ̀ ʜᴏᴀ̀ɴ ʜᴀ̉ᴏ ɴᴇ̂ɴ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴛʜɪᴇ̂ɴ ʜᴀ̣ кʜᴏ̂ɴɢ τʜɪ́ᴄʜ ᴍɪ̀ɴʜ ᴆᴏ́ ʟᴀ̀ ᴆιᴇ̂̀υ ᴆᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ɴʜɪᴇ̂ɴ.

ᴏ̂ɴɢ ᴛʀᴏ̛̀ɪ ᴄᴏ̀ɴ sᴏ̂́ɴɢ кʜᴏ̂ɴɢ ᴠᴜ̛̀ᴀ ʟᴏ̀ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʜɪ̀ ʜᴜᴏ̂́ɴɢ ᴄʜɪ ᴍɪ̀ɴʜ ᴩʜᴀ̉ι кʜᴏ̂ɴɢ ɴʜᴜɴɢ? ᴛʜᴏ̂ɪ ᴀɪ ɴᴏ́ɪ ɢɪ̀ ᴍᴀ̣̆ᴄ ᴀɪ! ᴍɪ̀ɴʜ ᴄᴜ̛́ sᴏ̂́ɴɢ ᴛᴏ̂́ᴛ ᴠᴀ̀ ʟᴀ̀ᴍ ɴɢʜᴇ̣̂ ᴛʜᴜᴀ̣̂ᴛ ʙᴀ̆̀ɴɢ ᴄάι τᴀ̂м ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ! ᴄᴀ̂̀ᴜ ᴍᴏɴɢ ᴄʜᴏ ɴʜᴜɴɢ ᴀɴ ʟᾳᴄ ɴᴏ̛ɪ ᴆᴀ̂́ᴛ ᴩʜᴀ̣̂τ! ɴʜᴜɴɢ ᴆᴀ̃ ᴛʀᴀ̉ xᴏɴɢ ɴᴏ̛̣ ᴛʜᴇ̂́ ɴʜᴀ̂ɴ ʀᴏ̂̀ɪ! τᴜ̛̀ ɴᴀʏ кʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴀ̂̀ɴ ʙᴀ̣̂ɴ τᴀ̂м ᴆᴇ̂́ɴ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴛᴀɪ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ᴛʜɪ̣ ᴘʜɪ ᴛʜɪᴇ̂ɴ ʜᴀ̣ ɴᴜ̛̃ᴀ! ʙᴀ̀ ɴɢᴜ̉ ɴɢᴏɴ ɴʜᴀ! ᴛᴜɪ ᴛʜᴜ̛́ᴄ ᴆᴇ̂̉ ʟᴀ̀ᴍ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴆᴀ̂ʏ!”.

By admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *