M̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼t̼r̼à̼ ̼đ̼á̼ ̼v̼ỉ̼a̼ ̼h̼è̼ ̼ở̼ ̼T̼P̼.̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼B̼ì̼n̼h̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼á̼n̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ụ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼ở̼ ̼v̼à̼o̼ ̼”̼c̼á̼i̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼x̼ư̼a̼ ̼n̼a̼y̼ ̼h̼i̼ế̼m̼”̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼ớ̼i̼.̼.̼.̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼ạ̼i̼ ̼d̼â̼m̼.̼

D̼ù̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ụ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼ố̼i̼ ̼r̼ố̼i̼,̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼h̼ổ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼a̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼h̼a̼y̼ ̼h̼o̼ ̼n̼à̼y̼.̼

G̼ặ̼p̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼”̼x̼u̼n̼g̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼”̼

5u5tj

C̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼G̼.̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼7̼7̼,̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼V̼ũ̼ ̼T̼h̼ư̼ ̼(̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼B̼ì̼n̼h̼)̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼d̼è̼ ̼d̼ặ̼t̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼P̼V̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼G̼.̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼c̼ú̼i̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼á̼t̼ ̼g̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼â̼u̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼.̼

N̼h̼ì̼n̼ ̼n̼é̼t̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼x̼i̼n̼h̼ ̼x̼ắ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼í̼t̼ ̼a̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼ở̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼3̼7̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼V̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼G̼ ̼l̼à̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼ạ̼i̼ ̼d̼â̼m̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ụ̼ ̼C̼.̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼”̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼”̼.̼

eyrfgj

T̼h̼e̼o̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼6̼/̼2̼ ̼c̼ụ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼.̼,̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼3̼1̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼ổ̼ ̼1̼2̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼,̼ ̼T̼P̼.̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼ự̼ ̼T̼â̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼V̼ũ̼ ̼T̼h̼ư̼ ̼(̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼B̼ì̼n̼h̼)̼ ̼v̼à̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼G̼.̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼.̼

”̼T̼u̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼ở̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼”̼x̼ư̼a̼ ̼n̼a̼y̼ ̼h̼i̼ế̼m̼”̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ụ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼.̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼s̼ở̼ ̼h̼ữ̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼c̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼á̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ó̼i̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼ă̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ộ̼.̼.̼.̼”̼,̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼G̼.̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼

Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼ụ̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼.̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼ở̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼.̼

T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼c̼ụ̼ ̼C̼.̼ ̼ở̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼B̼ồ̼ ̼X̼u̼y̼ê̼n̼ ̼(̼T̼P̼.̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼B̼ì̼n̼h̼)̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ề̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼c̼ụ̼ ̼C̼.̼ ̼b̼à̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ụ̼ ̼b̼à̼ ̼m̼u̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼v̼e̼n̼ ̼đ̼ô̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼ổ̼ ̼1̼2̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼,̼ ̼T̼P̼.̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼t̼ĩ̼n̼h̼.̼

”̼C̼ụ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼.̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼n̼h̼,̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼ế̼,̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼a̼n̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼l̼á̼n̼g̼ ̼g̼i̼ề̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼x̼ử̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼.̼

D̼u̼y̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼,̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼h̼ó̼i̼ ̼t̼r̼ă̼n̼g̼ ̼h̼o̼a̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ụ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼d̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼ã̼ ̼ă̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼á̼u̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼.̼.̼”̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ụ̼ ̼C̼.̼ ̼(̼x̼i̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼t̼ê̼n̼)̼ ̼t̼ủ̼m̼ ̼t̼ỉ̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼

rytuju

N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ê̼m̼:̼ ̼”̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼ ̼b̼i̼ ̼h̼à̼i̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ú̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼o̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ụ̼ ̼C̼.̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼u̼ ̼đ̼á̼o̼.̼

H̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼l̼á̼n̼g̼ ̼g̼i̼ề̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼ ̼c̼ụ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼a̼n̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼1̼8̼/̼2̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼.̼

T̼h̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ụ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼,̼ ̼c̼ụ̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼n̼h̼ạ̼y̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼x̼ử̼.̼ ̼K̼h̼ổ̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼c̼ứ̼ ̼b̼à̼n̼ ̼r̼a̼ ̼t̼á̼n̼ ̼v̼à̼o̼,̼ ̼c̼h̼ê̼ ̼b̼a̼i̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼ụ̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼t̼â̼m̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼i̼.̼.̼.̼”̼.̼

C̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼.̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ụ̼ ̼C̼.̼ ̼l̼ắ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼u̼a̼ ̼c̼h̼á̼t̼:̼ ̼”̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ỡ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ờ̼i̼.̼ ̼B̼ố̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼.̼ ̼L̼à̼m̼ ̼s̼a̼o̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼d̼á̼m̼ ̼n̼g̼ẩ̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼.̼.̼”̼.̼

rytgj

T̼h̼e̼o̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼G̼.̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼6̼/̼2̼,̼ ̼c̼ụ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼.̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼q̼u̼a̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼.̼

T̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼c̼ụ̼ ̼C̼.̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼k̼h̼o̼e̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ó̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼h̼o̼ ̼n̼h̼ỏ̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ứ̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼G̼.̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼í̼t̼.̼

L̼ê̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼G̼.̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼”̼T̼u̼y̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼a̼o̼,̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ĩ̼n̼h̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼ấ̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼.̼.̼.̼ ̼h̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ắ̼m̼.̼.̼.̼”̼.̼ ̼”̼L̼â̼m̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼”̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ụ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼x̼ỉ̼u̼.̼

etfgb

D̼o̼ ̼l̼o̼ ̼s̼ợ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼G̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼c̼ụ̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼ụ̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼.̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ụ̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼.̼

3656i7

Ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼.̼,̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼”̼C̼ụ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼a̼o̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼p̼h̼i̼,̼ ̼t̼r̼á̼n̼g̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼r̼ắ̼n̼ ̼r̼ỏ̼i̼,̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼x̼o̼ắ̼n̼ ̼x̼u̼ý̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼

V̼ì̼ ̼t̼ô̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼d̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ọ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼e̼ ̼n̼g̼ạ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼h̼a̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼k̼ỹ̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ò̼ ̼m̼ò̼,̼ ̼t̼h̼ó̼c̼ ̼m̼á̼c̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼”̼.̼

Ô̼n̼g̼ ̼T̼.̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ê̼m̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼v̼ã̼ ̼đ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼đ̼ó̼.̼

N̼g̼h̼ĩ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼u̼a̼ ̼đ̼ồ̼ ̼ă̼n̼,̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ụ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼.̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼g̼ì̼ ̼t̼h̼ê̼m̼.̼

T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼k̼i̼a̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼c̼ụ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼ở̼ ̼l̼ì̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼.̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼a̼i̼ ̼t̼h̼ư̼a̼.̼ ̼

G̼ọ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼ĩ̼n̼h̼ ̼g̼ì̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼.̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ì̼a̼ ̼k̼h̼ó̼a̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼m̼ở̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ụ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼g̼o̼ẹ̼o̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ê̼n̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼.̼

L̼a̼y̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ử̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ụ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ắ̼t̼ ̼t̼h̼ở̼.̼ ̼H̼o̼ả̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼.̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼r̼a̼ ̼h̼ô̼ ̼h̼o̼á̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼a̼y̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼ụ̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼V̼ũ̼ ̼T̼h̼ư̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼c̼ụ̼ ̼C̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼S̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼.̼

etryuyh

S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼V̼ũ̼ ̼T̼h̼ư̼ ̼(̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼B̼ì̼n̼h̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼,̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼a̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼h̼i̼.̼

K̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼,̼ ̼c̼ụ̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼.̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼”̼n̼g̼ã̼ ̼n̼g̼ự̼a̼”̼ ̼d̼o̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼m̼ã̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼.̼ ̼C̼Q̼Đ̼T̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼s̼à̼n̼g̼ ̼l̼ọ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼,̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼u̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼.̼

V̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼,̼ ̼C̼Q̼Đ̼T̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼V̼ũ̼ ̼T̼h̼ư̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ụ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼8̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼G̼.̼.̼

K̼h̼ổ̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼a̼ ̼m̼a̼n̼g̼

T̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼V̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼V̼ũ̼ ̼T̼h̼ư̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼u̼y̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼”̼x̼ư̼a̼ ̼n̼a̼y̼ ̼h̼i̼ế̼m̼”̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ụ̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼.̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼k̼h̼á̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ó̼i̼ ̼t̼r̼ă̼n̼g̼ ̼h̼o̼a̼.̼

C̼ụ̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼.̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼”̼c̼ặ̼p̼ ̼b̼ồ̼”̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼”̼C̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼ụ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼”̼t̼h̼è̼m̼ ̼t̼ì̼n̼h̼”̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼”̼c̼ủ̼a̼ ̼l̼ạ̼”̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼á̼i̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼m̼.̼

M̼ộ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼ì̼m̼ ̼h̼ã̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼a̼m̼ ̼m̼u̼ố̼n̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ụ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼s̼à̼n̼g̼ ̼b̼ỏ̼ ̼í̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼v̼u̼i̼ ̼v̼ẻ̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼t̼h̼ỏ̼a̼ ̼m̼ã̼n̼ ̼n̼h̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ý̼.̼

T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼c̼ụ̼ ̼v̼ì̼ ̼”̼x̼u̼n̼g̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼”̼ ̼h̼ă̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼.̼.̼.̼”̼,̼ ̼v̼ị̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼

365ti

M̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ụ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼.̼ ̼l̼ắ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼g̼a̼o̼ ̼n̼g̼á̼n̼:̼ ̼”̼T̼u̼y̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼a̼o̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼ụ̼ ̼C̼.̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼”̼m̼ặ̼n̼ ̼m̼à̼”̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼”̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼ấ̼y̼”̼.̼

Đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼ậ̼t̼ ̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼ô̼i̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ụ̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼m̼ự̼c̼.̼

B̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼c̼ụ̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼ý̼.̼ ̼A̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼.̼.̼.̼”̼.̼

C̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼ể̼ ̼ầ̼m̼ ̼ĩ̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ụ̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼.̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼.̼

S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ụ̼ ̼C̼.̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼h̼ổ̼ ̼v̼ì̼ ̼í̼t̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ụ̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼ề̼ ̼h̼u̼ề̼,̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼i̼.̼.̼.̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼g̼á̼i̼.̼

By admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *