V̼ừ̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼3̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼3̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼D̼e̼b̼ ̼S̼o̼k̼ ̼N̼e̼a̼t̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ề̼.̼ ̼V̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼C̼a̼m̼p̼h̼u̼c̼h̼i̼a̼,̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼ở̼ ̼O̼u̼n̼h̼a̼ ̼V̼e̼a̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼đ̼ô̼ ̼P̼h̼n̼o̼m̼ ̼P̼e̼n̼h̼.̼

̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼C̼h̼e̼a̼ ̼S̼o̼k̼c̼h̼u̼m̼,̼ ̼4̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼t̼u̼k̼ ̼t̼u̼k̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼3̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼l̼à̼ ̼C̼h̼u̼m̼ ̼M̼e̼n̼g̼c̼h̼o̼u̼,̼ ̼1̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼C̼h̼u̼m̼ ̼M̼e̼n̼g̼c̼h̼e̼n̼,̼ ̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼C̼h̼u̼m̼ ̼M̼e̼n̼g̼c̼h̼i̼e̼n̼,̼ ̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼1̼h̼ ̼(̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼)̼.̼

Screenshot 904
̼C̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼.̼

Screenshot 905

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼3̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ử̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼á̼m̼ ̼ả̼n̼h̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼l̼ầ̼u̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼S̼o̼k̼c̼h̼u̼m̼ ̼t̼r̼e̼o̼ ̼c̼ổ̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ử̼.̼

̼”̼T̼h̼e̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼ô̼ ̼D̼i̼m̼ ̼S̼o̼k̼ ̼B̼e̼l̼o̼w̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ự̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼h̼i̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼.̼

A̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼”̼,̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼.̼

̼C̼h̼e̼a̼ ̼S̼r̼e̼y̼n̼e̼a̼n̼g̼,̼ ̼2̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼ở̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼h̼é̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼d̼â̼u̼.̼

K̼h̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼s̼a̼n̼g̼,̼ ̼C̼h̼e̼a̼ ̼S̼r̼e̼y̼n̼e̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼r̼e̼o̼ ̼c̼ổ̼ ̼v̼à̼ ̼2̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

Screenshot 906

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼.̼

”̼T̼ô̼i̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼s̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼l̼ó̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼d̼â̼u̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼ú̼p̼.̼

C̼h̼ị̼ ̼ấ̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼l̼ầ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼h̼é̼t̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ế̼t̼”̼,̼ ̼C̼h̼e̼a̼ ̼S̼r̼e̼y̼n̼e̼a̼n̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ặ̼c̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼c̼ã̼i̼.̼ ̼V̼à̼o̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼v̼ã̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼

̼”̼T̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ô̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼.̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ổ̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼t̼r̼e̼o̼ ̼c̼ổ̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ử̼”̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

Screenshot 907

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼x̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼

̼H̼a̼i̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼a̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼ ̼v̼ì̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼m̼á̼u̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼.̼

H̼ọ̼ ̼t̼i̼ế̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼s̼ố̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼o̼ ̼m̼a̼i̼ ̼t̼á̼n̼g̼.̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

Screenshot 908

̼H̼a̼i̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼a̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼.̼

G̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ả̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼á̼y̼ ̼v̼ặ̼t̼ ̼l̼ô̼n̼g̼ ̼g̼à̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼c̼ắ̼m̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼:̼ ̼H̼i̼ệ̼u̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼x̼e̼m̼ ̼g̼â̼y̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼

Screenshot 909

T̼h̼e̼o̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼á̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼(̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼G̼i̼a̼o̼,̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼L̼à̼o̼ ̼C̼a̼i̼)̼,̼ ̼H̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼

T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼m̼ầ̼m̼ ̼n̼o̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼G̼i̼a̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼c̼ắ̼m̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼b̼ế̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼G̼i̼a̼ ̼H̼.̼ ̼(̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼t̼h̼ả̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼á̼y̼ ̼v̼ặ̼t̼ ̼l̼ô̼n̼g̼ ̼g̼à̼.̼ ̼S̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼v̼à̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼c̼l̼i̼p̼.̼

Đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼

̼T̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼V̼ ̼D̼â̼n̼ ̼t̼r̼í̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼,̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼ệ̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼G̼i̼a̼ ̼H̼.̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼m̼ầ̼m̼ ̼n̼o̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼G̼i̼a̼o̼.̼

̼M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼v̼u̼i̼ ̼v̼ẻ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ể̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ớ̼p̼.̼ ̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼s̼ợ̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼h̼ô̼m̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼a̼y̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼k̼h̼ó̼c̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼ở̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼r̼a̼ ̼s̼a̼o̼.̼

Screenshot 910

A̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ổ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼q̼u̼á̼t̼,̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼c̼ắ̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼ổ̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼.̼

Screenshot 911

̼A̼n̼h̼ ̼t̼r̼è̼o̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ô̼ ̼H̼.̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ô̼ ̼P̼.̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼t̼a̼y̼,̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼c̼ổ̼ ̼n̼h̼ấ̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼á̼y̼ ̼v̼ặ̼t̼ ̼l̼ô̼n̼g̼ ̼g̼à̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼ó̼.̼

Screenshot 912

̼“̼T̼ô̼i̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼k̼i̼ể̼u̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼.̼

S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼H̼.̼ ̼-̼ ̼H̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼q̼u̼á̼t̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼c̼ắ̼m̼ ̼ổ̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼ế̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼á̼i̼ ̼m̼á̼y̼ ̼v̼ặ̼t̼ ̼l̼ô̼n̼g̼ ̼g̼à̼.̼

K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ự̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼l̼ê̼n̼:̼ ̼“̼C̼h̼ị̼ ̼ơ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼e̼m̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼t̼h̼ô̼i̼ ̼n̼h̼a̼”̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ả̼y̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼đ̼ồ̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼”̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼

Screenshot 913

̼“̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼.̼ ̼V̼ề̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼q̼u̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

P̼h̼í̼a̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼m̼à̼ ̼b̼ỏ̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼d̼ố̼i̼”̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼a̼m̼ ̼n̼

Screenshot 914

̼T̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼V̼ ̼D̼â̼n̼ ̼t̼r̼í̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼b̼ầ̼m̼ ̼t̼í̼m̼,̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼x̼ư̼ớ̼c̼ ̼d̼à̼i̼,̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼ ̼c̼m̼.̼

H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼a̼o̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼há̼u̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼s̼ợ̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼h̼a̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼ê̼m̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼á̼o̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼c̼ắ̼m̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ế̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼á̼y̼ ̼v̼ặ̼t̼ ̼l̼ô̼n̼g̼ ̼g̼à̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ả̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼.̼

Screenshot 915

̼“̼C̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ô̼i̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼đ̼ê̼m̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼v̼à̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼s̼ợ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼x̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ớ̼p̼.̼

C̼l̼i̼p̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼r̼à̼n̼h̼ ̼r̼à̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ô̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼b̼ả̼o̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ả̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼.̼

̼T̼ô̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼a̼y̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼”̼.̼

̼H̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼d̼ố̼c̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼á̼y̼ ̼v̼ặ̼t̼ ̼l̼ô̼n̼g̼ ̼g̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼s̼a̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼

̼T̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼D̼â̼n̼ ̼T̼r̼í̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼P̼h̼ù̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼–̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼C̼h̼á̼n̼h̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼S̼ở̼ ̼G̼D̼ ̼Đ̼T̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼L̼à̼o̼ ̼C̼a̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼m̼ầ̼m̼ ̼n̼o̼n̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼G̼i̼a̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼2̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ô̼ ̼H̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼d̼ố̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼á̼y̼ ̼v̼ặ̼t̼ ̼l̼ô̼n̼g̼ ̼g̼à̼,̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼.̼

Screenshot 916

̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼l̼ẽ̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼V̼ũ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼–̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼i̼á̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼ủ̼y̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼s̼a̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼u̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼à̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼

C̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼c̼ô̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼k̼ỷ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼n̼g̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼

̼H̼a̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ô̼ ̼V̼ũ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼u̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼v̼à̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼P̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼k̼ỷ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼c̼á̼o̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼

T̼ạ̼m̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼g̼i̼ả̼n̼g̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼m̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼

Screenshot 917

̼H̼a̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼p̼h̼ó̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼u̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼d̼ố̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼á̼y̼ ̼v̼ặ̼t̼ ̼l̼ô̼n̼g̼ ̼g̼à̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼ê̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼t̼ư̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼đ̼ứ̼c̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼k̼ỹ̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ h̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼Đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼a̼n̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼ê̼ ̼b̼ì̼n̼h̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼á̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ố̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼t̼h̼ả̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼á̼y̼ ̼v̼ặ̼t̼ ̼l̼ô̼n̼g̼ ̼g̼à̼.̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼m̼ầ̼m̼ ̼n̼o̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼G̼i̼a̼o̼ ̼(̼B̼ả̼o̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼L̼à̼o̼ ̼C̼a̼i̼)̼.̼

̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ô̼ ̼V̼ũ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼u̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼v̼à̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼P̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼t̼h̼ả̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼á̼y̼ ̼v̼ặ̼t̼ ̼l̼ô̼n̼g̼ ̼g̼à̼.̼ ̼

T̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼H̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼V̼ũ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼b̼ế̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼d̼ỗ̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼v̼à̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼m̼á̼y̼ ̼n̼à̼y̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼c̼ắ̼m̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼.̼

̼Ng̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼

̼H̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼ủ̼y̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼H̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼V̼ũ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼.̼

By admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *