Cô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼.â̼m̼ ̼c̼.h̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ư̼ỡ̼.n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼.p̼ ̼m̼ì̼n̼h̼
Sau 5 phút bị cưỡng hiếp, cô gái vờ kêu đau tim và cái kết

̼M̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼2̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼l̼a̼o̼ ̼l̼ý̼.̼ ̼C̼h̼ư̼a̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼m̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ù̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼á̼n̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ố̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ị̼.̼

̼T̼ô̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼K̼i̼m̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼c̼à̼ ̼p̼h̼ê̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼j̼e̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼á̼o̼ ̼s̼ơ̼m̼i̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼c̼ ̼t̼a̼y̼.̼ ̼
N̼g̼â̼n̼ ̼”̼c̼ó̼ ̼d̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ị̼t̼”̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼ơ̼i̼ ̼b̼ớ̼t̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼s̼ợ̼ ̼s̼ệ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼ù̼ ̼t̼ộ̼i̼.̼

Ảnh minh họa ̼

 

T̼a̼i̼ ̼h̼ọ̼a̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼

̼N̼g̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼,̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼v̼ă̼n̼,̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼í̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼d̼u̼ ̼l̼ị̼c̼h̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼1̼2̼,̼ ̼á̼p̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼b̼à̼i̼ ̼v̼ở̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼k̼ỳ̼ ̼t̼h̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼ậ̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼.̼ ̼

̼V̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼ỳ̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼n̼g̼ơ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ă̼m̼.̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼T̼P̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼b̼á̼n̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼.̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼u̼ố̼n̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼
̼”̼N̼ế̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ó̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼c̼á̼i̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼”̼ ̼-̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼m̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼.̼
M̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼1̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼g̼o̼á̼i̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼.̼ ̼-̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼Z̼a̼l̼o̼ ̼-̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼r̼ủ̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼.̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼”̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ặ̼t̼”̼.̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼á̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ở̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼g̼i̼ó̼ ̼à̼o̼ ̼à̼o̼ ̼ậ̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼ò̼a̼,̼ ̼2̼1̼h̼3̼0̼,̼ ̼L̼.̼ ̼q̼u̼a̼ ̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼ở̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼6̼,̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼2̼.̼ ̼L̼.̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼h̼ẻ̼m̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼H̼u̼ê̼ ̼N̼g̼h̼i̼ê̼m̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼h̼ẻ̼m̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼o̼m̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼L̼.̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼â̼u̼ ̼h̼ẻ̼m̼.̼ ̼
Sau 5 phút bị cưỡng hiếp, cô gái vờ kêu đau tim và cái kết

̼Đ̼ế̼n̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼L̼.̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼x̼e̼.̼ ̼L̼.̼ ̼g̼ỡ̼ ̼m̼ũ̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼ô̼m̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼N̼g̼â̼n̼.̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼ứ̼n̼g̼,̼ ̼x̼ô̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼L̼.̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼n̼h̼à̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼.̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼i̼.̼ ̼L̼.̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ũ̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼N̼g̼â̼n̼.̼ ̼
c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼x̼ô̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼ỏ̼,̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼đ̼è̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼N̼g̼â̼n̼,̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼k̼é̼o̼ ̼á̼o̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼g̼ự̼c̼,̼ ̼t̼h̼á̼o̼ ̼d̼â̼y̼ ̼t̼h̼ắ̼t̼ ̼l̼ư̼n̼g̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼N̼g̼â̼n̼.̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼y̼,̼ ̼g̼i̼ã̼y̼ ̼g̼i̼ụ̼a̼,̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼l̼a̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼L̼.̼ ̼b̼ị̼t̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼L̼.̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼d̼a̼o̼ ̼k̼ề̼ ̼c̼ổ̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼.̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼ớ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼m̼.̼ ̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼g̼i̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼N̼g̼â̼n̼,̼ ̼l̼ư̼ỡ̼i̼ ̼d̼a̼o̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼L̼.̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ắ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼a̼y̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼L̼.̼,̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼a̼o̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼à̼i̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼L̼.̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼h̼e̼o̼,̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼t̼a̼y̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼k̼é̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼a̼o̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ạ̼n̼g̼ ̼q̼u̼ơ̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼L̼.̼

̼N̼g̼â̼n̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼L̼.̼,̼ ̼v̼ứ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼a̼o̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼b̼ã̼i̼ ̼c̼ỏ̼.̼ ̼G̼ặ̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ộ̼,̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼s̼ợ̼ ̼s̼ệ̼t̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼L̼.̼ ̼

̼Đ̼ó̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼a̼x̼i̼,̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼ố̼ ̼m̼á̼y̼ ̼L̼.̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼b̼ố̼c̼ ̼m̼á̼y̼.̼ ̼M̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼l̼o̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼o̼.̼
̼K̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼.̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼.̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼K̼i̼m̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼”̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼”̼.̼ ̼L̼.̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼u̼y̼ ̼h̼ô̼ ̼h̼ấ̼p̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼d̼o̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼u̼ ̼n̼g̼ự̼c̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼t̼i̼m̼.̼
Cuong buc roi giet nu sinh truong San khau Dien anh: Ke thu ac chuan bi den toi-Hinh-4

̼”̼B̼a̼ ̼m̼ư̼ơ̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ế̼t̼”̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼N̼g̼â̼n̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼đ̼ổ̼ ̼k̼h̼u̼ỵ̼u̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼a̼o̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼d̼u̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼c̼ú̼ ̼s̼ố̼c̼ ̼q̼u̼á̼ ̼l̼ớ̼n̼!̼ ̼H̼ế̼t̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ổ̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼a̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼N̼g̼â̼n̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼g̼ì̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼b̼ỗ̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼ở̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼2̼2̼.̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼s̼ố̼c̼.̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼c̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼ó̼c̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼l̼ẽ̼o̼.̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼s̼u̼ố̼t̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼r̼a̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼,̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼a̼o̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼b̼ủ̼a̼ ̼v̼â̼y̼.̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼á̼o̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼”̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼”̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼á̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼7̼-̼1̼5̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼.̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼s̼ợ̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ủ̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ĩ̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼ò̼a̼.̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼.̼ ̼s̼ẽ̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼s̼a̼o̼.̼.̼.̼ ̼

̼N̼g̼â̼n̼ ̼l̼ọ̼t̼ ̼t̼h̼ỏ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼x̼ử̼,̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼s̼á̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼g̼ó̼c̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼d̼á̼n̼g̼ ̼v̼ẻ̼ ̼s̼ợ̼ ̼s̼ệ̼t̼.̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼â̼u̼,̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼n̼ấ̼c̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ợ̼ ̼s̼ệ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼p̼h̼á̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼a̼n̼ ̼ủ̼i̼.̼ ̼H̼à̼n̼g̼ ̼g̼h̼ế̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼,̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼k̼h̼ó̼c̼.̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼x̼i̼n̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼á̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼N̼g̼â̼n̼.̼
Đến đồn cảnh sát báo bị hiếp dâm, cô gái bị lật tẩy sự thật bất ngờ - Tin tức

̼T̼ò̼a̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼9̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼6̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼ù̼ ̼(̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼)̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼”̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼í̼c̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼”̼.̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼K̼i̼m̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ả̼ ̼t̼ự̼ ̼d̼o̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼ò̼a̼.̼ ̼C̼ả̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ỡ̼ ̼ò̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼x̼ú̼c̼.̼ ̼

̼”̼N̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼e̼m̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼9̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼n̼h̼ ̼m̼ó̼n̼g̼ ̼n̼g̼ự̼a̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼u̼ô̼n̼.̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼b̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ộ̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼s̼a̼i̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼g̼i̼ả̼.̼ ̼M̼o̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ơ̼i̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼h̼ơ̼n̼”̼ ̼-̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼s̼a̼u̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼.̼

̼T̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼n̼,̼ ̼n̼à̼o̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼V̼i̼ệ̼n̼ ̼K̼S̼N̼D̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼á̼n̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼.̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ố̼,̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼”̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼”̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼7̼-̼1̼5̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼.̼ ̼

̼C̼ả̼ ̼n̼h̼à̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼.̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼g̼ó̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼T̼P̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼c̼ầ̼n̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼n̼à̼o̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ằ̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼c̼,̼ ̼l̼o̼ ̼s̼ợ̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼,̼ ̼s̼ợ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼t̼ă̼m̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼t̼r̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼m̼.̼
Khởi tố 2 nam thanh niên cưỡng hiếp, đánh đập người phụ nữ 64 tuổi

̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼(̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼N̼g̼â̼n̼.̼

̼B̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼d̼u̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼l̼à̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼,̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼l̼ự̼a̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼,̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼d̼ự̼,̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼,̼ ̼t̼r̼i̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼t̼.̼

̼”̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼”̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼v̼ệ̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼đ̼á̼n̼g̼”̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼”̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼í̼c̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼”̼”̼ ̼-̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼.̼
Sau 5 phút bị cưỡng hiếp, cô gái vờ kêu đau tim và cái kết

̼T̼h̼e̼o̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Q̼u̼y̼n̼h̼ ̼(̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼T̼P̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼,̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼l̼ậ̼p̼,̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼,̼ ̼á̼p̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼d̼ù̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼7̼-̼8̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼.̼

̼”̼T̼ô̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼p̼h̼á̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼ọ̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼l̼ĩ̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼ữ̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼.̼ ̼M̼ụ̼c̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼h̼ọ̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ố̼t̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼í̼c̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼ ̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼c̼a̼o̼”̼ ̼-̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼Q̼u̼y̼n̼h̼ ̼n̼ó̼i̼.

By admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *