T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼P̼h̼á̼n̼ ̼X̼ử̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼.̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼-̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼k̼ý̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼v̼õ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼V̼ũ̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼V̼ũ̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼t̼u̼ỷ̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼3̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼a̼i̼ ̼n̼ấ̼y̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼.̼ ̼R̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼V̼ũ̼ ̼H̼ả̼i̼.̼

T̼ố̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼0̼/̼4̼,̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼õ̼ ̼s̼ư̼ ̼-̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼V̼ũ̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼t̼ủ̼y̼ ̼q̼u̼á̼i̼ ̼á̼c̼.̼ ̼N̼h̼ì̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼õ̼ ̼s̼ư̼,̼ ̼n̼a̼m̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼m̼à̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼c̼ ̼n̼u̼ố̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼n̼ă̼n̼g̼

V̼õ̼ ̼s̼ư̼ ̼V̼ũ̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼6̼0̼,̼ ̼l̼à̼ ̼g̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼à̼n̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼a̼i̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼g̼ờ̼m̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼v̼õ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼c̼a̼o̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼a̼i̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼C̼á̼ ̼R̼ô̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼P̼h̼á̼n̼ ̼X̼ử̼ ̼v̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼V̼ị̼ ̼T̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼â̼n̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼í̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼k̼ý̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼v̼õ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼,̼ ̼p̼h̼ó̼ ̼c̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼p̼h̼á̼i̼ ̼T̼h̼ă̼n̼g̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼v̼õ̼ ̼đ̼ạ̼o̼.̼ ̼N̼ó̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼“̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ị̼”̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼a̼i̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼g̼ờ̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼à̼n̼ ̼ả̼n̼h̼,̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼V̼ũ̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ộ̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ì̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼õ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼.̼

Diễn viên Người Phán Xử - Hương Vị Tình Thân vừa qua đời: Cả sự nghiệp chuyên thầu vai đầu gấu, võ sư lẫy lừng của làng võ Việt - Ảnh 1.

V̼õ̼ ̼s̼ư̼ ̼V̼ũ̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼6̼0̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼í̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼k̼ý̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼v̼õ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼,̼ ̼p̼h̼ó̼ ̼c̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼p̼h̼á̼i̼ ̼T̼h̼ă̼n̼g̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼v̼õ̼ ̼đ̼ạ̼o̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼õ̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼l̼à̼ ̼v̼õ̼ ̼s̼ư̼ ̼t̼à̼i̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼.̼ ̼S̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼v̼õ̼ ̼s̼ư̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ố̼ ̼v̼õ̼ ̼s̼ư̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼-̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼p̼h̼á̼i̼ ̼T̼h̼ă̼n̼g̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼V̼õ̼ ̼Đ̼ạ̼o̼ ̼(̼m̼ô̼n̼ ̼v̼õ̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼t̼ụ̼ ̼c̼ả̼ ̼N̼h̼u̼ ̼-̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼-̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼-̼ ̼T̼r̼í̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼ề̼n̼ ̼t̼ả̼n̼g̼ ̼V̼õ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼Y̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ạ̼i̼,̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼)̼.̼ ̼V̼ũ̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼v̼õ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼l̼ớ̼n̼.̼

Diễn viên Người Phán Xử - Hương Vị Tình Thân vừa qua đời: Cả sự nghiệp chuyên thầu vai đầu gấu, võ sư lẫy lừng của làng võ Việt - Ảnh 2.

Diễn viên Người Phán Xử - Hương Vị Tình Thân vừa qua đời: Cả sự nghiệp chuyên thầu vai đầu gấu, võ sư lẫy lừng của làng võ Việt - Ảnh 3.

V̼ớ̼i̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼l̼ẫ̼y̼ ̼l̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼v̼õ̼,̼ ̼v̼õ̼ ̼s̼ư̼ ̼V̼ũ̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ố̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼v̼õ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼t̼ố̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼.̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼1̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼í̼ ̼c̼ố̼ ̼v̼ấ̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼é̼n̼ ̼d̼u̼y̼ê̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼v̼a̼i̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼g̼ậ̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼Đ̼ầ̼m̼ ̼L̼ầ̼y̼ ̼B̼ạ̼c̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼T̼V̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼G̼i̼ấ̼c̼ ̼M̼ơ̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼c̼,̼ ̼B̼ả̼n̼ ̼D̼i̼ ̼C̼h̼ú̼c̼ ̼B̼í̼ ̼Ẩ̼n̼,̼ ̼H̼ạ̼t̼ ̼M̼ư̼a̼ ̼S̼a̼,̼ ̼H̼o̼a̼ ̼B̼a̼y̼,̼ ̼C̼â̼u̼ ̼H̼ỏ̼i̼ ̼S̼ố̼ ̼5̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼P̼h̼á̼n̼ ̼X̼ử̼ ̼v̼à̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼V̼ị̼ ̼T̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼â̼n̼.̼ ̼V̼ớ̼i̼ ̼v̼ẻ̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼b̼ặ̼m̼ ̼t̼r̼ợ̼n̼,̼ ̼đ̼a̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼a̼i̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼ũ̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼a̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼,̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼p̼h̼a̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼.̼

Diễn viên Người Phán Xử - Hương Vị Tình Thân vừa qua đời: Cả sự nghiệp chuyên thầu vai đầu gấu, võ sư lẫy lừng của làng võ Việt - Ảnh 4.
V̼õ̼ ̼s̼ư̼ ̼V̼ũ̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼a̼i̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼r̼ô̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼P̼h̼á̼n̼ ̼X̼ử̼

Diễn viên Người Phán Xử - Hương Vị Tình Thân vừa qua đời: Cả sự nghiệp chuyên thầu vai đầu gấu, võ sư lẫy lừng của làng võ Việt - Ảnh 5.

V̼a̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼V̼ị̼ ̼T̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼v̼a̼i̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼õ̼ ̼s̼ư̼ ̼V̼ũ̼ ̼H̼ả̼i̼̼ .V̼ĩ̼n̼h̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼v̼õ̼ ̼s̼ư̼ ̼-̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼V̼ũ̼ ̼H̼ả̼i̼,̼ ̼x̼i̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼!̼

By admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *