ᴛʀᴏ́ᴛ ᴅᴀ̣ɪ ᴛʀᴀᴏ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴄʜᴏ ʙᴀ̣ɴ ᴛʀᴀɪ, ɴʜᴜ̛ɴɢ ʟᴜ́ᴄ ᴄᴏ́ ʙᴀ̂̀ᴜ ᴀɴʜ ʟᴀ̣ɪ “ᴆᴀ́” 1 ᴄᴀ́ᴄʜ ᴆᴀᴜ ᴆɪᴇ̂́ɴɢ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ʜɪᴇ̂̀ɴ ᴜᴀ̂́ᴛ ʜᴀ̣̂ɴ ᴠᴏ̂ ᴄᴜ̀ɴɢ . ᴍᴏ̛́ɪ 21 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ, ᴆᴀɴɢ ʟᴀ̀ sɪɴʜ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴇ̂̉ ᴆᴇ̉ ᴆᴜ̛́ᴀ ʙᴇ́ ɴᴀ̀ʏ ʀᴀ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̂̀ɴ ᴆᴀ̀ɴʜ ᴄᴀ̆́ɴ 1 ᴍɪ̀ɴʜ ᴛᴏ̛́ɪ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ ᴘʜᴀ́ ᴛʜᴀɪ. ʟᴇ̂ɴ ʙᴀ̀ɴ ᴛɪᴇ̂́ɴ ʜᴀ̀ɴʜ ᴘʜᴀ́ ᴛʜᴀɪ ᴍᴀ̀ ʜɪᴇ̂̀ɴ ʀᴜɴ ʟᴀ̆́ᴍ, ᴀɴʜ ʙᴀ́ᴄ sɪ̃ ᴆᴇ̣ᴘ ᴛʀᴀɪ ᴆɪ ᴠᴀ̀ᴏ ɴʜɪ̀ɴ ʜɪᴇ̂̀ɴ ᴍᴀ̀ ʟᴀ̆́ᴄ ᴆᴀ̂̀ᴜ ʜɪᴇ̂̉ᴜ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʟʏ́ ᴅᴏ ᴄᴏ̂ ᴛᴏ̛́ɪ ᴆᴀ̂ʏ.

ᴛᴜ̣ᴛ ᴏ̨ᴜᴀ̂̀ɴ ʜɪᴇ̂̀ɴ xᴜᴏ̂́ɴɢ, ᴀɴʜ ʙᴀ́ᴄ sɪ̃ sᴏ̛̀ ɴᴀ̆́ɴ “ ᴄʜᴏ̂̃ ᴀ̂́ʏ ” ᴄᴜ̉ᴀ ʜɪᴇ̂̀ɴ ᴋʜᴀ́ ʟᴀ̂ᴜ, ᴋʏ̃ ᴄᴀ̀ɴɢ ʀᴏ̂̀ɪ ᴆᴜ̛́ɴɢ ᴘʜᴀ̆́ᴛ ᴅᴀ̣̂ʏ ɴᴏ́ɪ ʟᴏ̛́ɴ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴄᴏ̂ ᴠᴀ̀ ᴄᴀ̉ ᴍᴀ̂́ʏ ʏ ᴛᴀ́ ᴏ̛̉ ᴆᴏ́ sᴜ̛̃ɴɢ sᴏ̛̀.

– ᴆᴇ̂̉ ᴀɴʜ ʟᴀ̀ᴍ ʙᴏ̂́ ᴄᴏɴ ᴇᴍ ᴄʜᴏ, ᴇᴍ ᴘʜᴀ́ ᴛʜᴀɪ ʟᴀ̀ ᴍᴀ̂́ᴛ ᴋʜᴀ̉ ɴᴀ̆ɴɢ ʟᴀ̀ᴍ ᴍᴇ̣ ᴆᴏ́. ᴀɴʜ… ᴀɴʜ ʙᴀ̉ᴏ ᴇᴍ ᴀ̣?? – ʜɪᴇ̂̀ɴ ʀᴜɴ ʀᴀ̂̉ʏ ʜᴏ̉ɪ ʟᴀ̣ɪ. ᴜ̛̀, ᴆᴜ̛́ɴɢ ᴅᴀ̣̂ʏ ᴍᴀ̣̆ᴄ ᴆᴏ̂̀ ᴠᴀ̀ᴏ ᴛʜᴇᴏ ᴀɴʜ ᴠᴇ̂̀ ɴʜᴀ̀ ʀᴀ ᴍᴀ̆́ᴛ ʙᴏ̂́ ᴍᴇ̣ ᴀɴʜ ʀᴏ̂̀ɪ xɪɴ ᴄᴜ̛ᴏ̛́ɪ. ᴇᴍ ᴄᴏ́ ᴄʜɪ̣ᴜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ?? ᴀɴʜ, ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛᴀ ᴠᴜ̛̀ᴀ ᴍᴏ̛́ɪ ɢᴀ̣̆ᴘ ɴʜᴀᴜ. ᴇᴍ ʟᴀ̀ ᴆᴜ̛́ᴀ ᴄᴏɴ ɢᴀ́ɪ ᴄʜᴜ̛̉ᴀ ʜᴏᴀɴɢ, ʜᴜ̛ ʜᴏ̉ɴɢ ᴀɴʜ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ʟᴀ̂́ʏ ᴇᴍ ᴜ̛?? ᴀɴʜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ sᴏ̛̣ ᴛʜɪᴇ̂ɴ ʜᴀ̣ ᴅɪ̣ ɴɢʜɪ̣ sᴀᴏ ??

Vụ điều dưỡng hiếp dâm bệnh nhân: Thực hiện trong 5 phút - 24h tin tức -  YouTube

– sᴏ̛̣ ɢɪ̀ ᴄʜᴜ̛́?? ʜᴏ̣ ᴄᴏ́ sᴏ̂́ɴɢ ᴛʜᴀʏ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ ᴆᴏ̛̀ɪ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ ᴆᴀ̂ᴜ ᴍᴀ̀ sᴏ̛̣. ɴᴀ̀ᴏ, ᴇᴍ ᴄᴏ́ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ᴆᴜ̛́ᴀ ʙᴇ́ ɴᴀ̀ʏ sɪɴʜ ʀᴀ ᴄᴏ́ ᴅᴀɴʜ ᴘʜᴀ̣̂ɴ ʜᴀʏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ?? ᴄᴏ́… ᴄᴏ́… ᴀ̣. ᴆɪ ᴘʜᴀ́ ᴛʜᴀɪ ᴛʜɪ̀ ᴀɴʜ ʙᴀ́ᴄ sɪ̃ ᴆᴇ̣ᴘ ᴛʀᴀɪ sᴏ̛̀ ɴᴀ̆́ɴ ᴄʜᴏ̂̃ ᴀ̂́ʏ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ ᴋʏ̃ ʀᴏ̂̀ɪ ɴᴏ́ɪ: ᴆᴇ̂̉ ᴀɴʜ ʟᴀ̀ᴍ ʙᴏ̂́ ᴄᴏɴ ᴇᴍᴆᴇ̂̉ ᴀɴʜ ʟᴀ̀ᴍ ʙᴏ̂́ ᴄᴏɴ ᴇᴍ ᴄʜᴏ, ᴇᴍ ᴘʜᴀ́ ᴛʜᴀɪ ʟᴀ̀ ᴍᴀ̂́ᴛ ᴋʜᴀ̉ ɴᴀ̆ɴɢ ʟᴀ̀ᴍ ᴍᴇ̣ ᴆᴏ́ (ᴀ̉ɴʜ ᴍɪɴʜ ʜᴏ̣ᴀ)

ɴʜᴜ̛ ᴄʜᴇ̂́ᴛ ᴆᴜᴏ̂́ɪ ᴠᴏ̛́ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴘʜᴀᴏ, ʜɪᴇ̂̀ɴ ᴠᴜɪ ʜᴀ̆̉ɴ ʟᴇ̂ɴ ᴍᴀ̀ ʀᴏ̛ɪ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴍᴀ̆́ᴛ ᴄᴀ̉ᴍ ᴆᴏ̣̂ɴɢ. ᴛʜᴇᴏ ᴠᴇ̂̀ ɴʜᴀ̀ ᴀɴʜ ʙᴀ́ᴄ sɪ̃, ʜɪᴇ̂̀ɴ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴀ̂́ᴍ ᴀ́ᴘ ʟᴀ̣ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴋʜɪ ᴀɴʜ ʟᴀ̣ɪ ᴛʜᴜ̛̀ᴀ ɴʜᴀ̣̂ɴ ʟᴀ̀ᴍ ᴄᴏ̂ ᴄᴏ́ ᴛʜᴀɪ ᴠᴀ̀ xɪɴ ᴄᴜ̛ᴏ̛́ɪ ɢᴀ̂́ᴘ. ʙᴏ̂́ ᴍᴇ̣ ᴀɴʜ ʟᴀ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛᴏ̂́ᴛ ɴᴇ̂ɴ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴏ̨ᴜʏ́ ʜɪᴇ̂̀ɴ ʟᴀ̆́ᴍ, ʜᴏ̣ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʜᴇ̂̀ ᴛʀᴀ́ᴄʜ ᴍᴀ̆́ɴɢ ᴄᴏ̂ 1 ᴄᴀ̂ᴜ ɴᴀ̀ᴏ, ʙᴏ̛̉ɪ ʜᴏ̣ ᴛɪɴ ᴠᴀ̀ᴏ sᴜ̛̣ ʟᴜ̛̣ᴀ ᴄʜᴏ̣ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ.

ᴆᴀ́ᴍ ᴄᴜ̛ᴏ̛́ɪ ᴄᴜ̉ᴀ ʜɪᴇ̂̀ɴ ᴠᴀ̀ ᴛʜᴀ̀ɴʜ (ᴀɴʜ ʙᴀ́ᴄ sɪ̃) ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛᴏ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ᴄ sᴀᴜ ᴆᴏ́ 1 ᴛʜᴀ́ɴɢ. sᴏ̛̣ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ᴛʜᴀɪ ʜɪᴇ̂̀ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴅᴀ́ᴍ ᴆɪ ᴅᴇ́ᴘ ᴄᴀᴏ, ᴄᴜ̛́ ʙᴀ́ᴍ ᴄʜᴀ̣̆ᴛ ʟᴀ̂́ʏ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ʙᴜᴏ̂̉ɪ ᴛɪᴇ̣̂ᴄ. ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴆᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ɴᴀ̀ʏ ᴍᴏ̛́ɪ ɢᴀ̣̆ᴘ ᴄᴏ̂ ᴆᴀ̃ ᴄᴜ̛́ᴜ ᴍᴇ̣ ᴄᴏɴ ᴄᴏ̂, ᴄᴏ̂ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴍᴀɪ ɴᴀ̀ʏ sᴏ̂́ɴɢ ᴠᴏ̛́ɪ ᴀɴʜ ᴄᴏ́ ʜᴀ̣ɴʜ ᴘʜᴜ́ᴄ ʜᴀʏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴʜᴜ̛ɴɢ ɢɪᴏ̛̀ ᴛʜɪ̀ ᴄᴏ̂ ᴍᴜ̛̀ɴɢ ᴠᴀ̀ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴏ̛ɴ ᴀɴʜ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʟᴀ̆́ᴍ. ɴᴇ̂́ᴜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ᴀɴʜ, ɢɪᴏ̛̀ ʜɪᴇ̂̀ɴ ᴆᴀɴɢ ᴛᴜ̛̣ ᴅᴀ̆̀ɴ ᴠᴀ̣̆ᴛ ᴆᴀᴜ ᴋʜᴏ̂̉ ᴠɪ̀ sᴀɪ ʟᴀ̂̀ᴍ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ.

Lợi dụng bệnh nhân còn hôn mê bác sỹ "đồi bại"hiếp dâm bệnh nhân ngay trên  giường phẫu thuật

ᴆᴀ́ᴍ ᴄᴜ̛ᴏ̛́ɪ xᴏɴɢ, ᴆᴇ̂ᴍ ᴛᴀ̂ɴ ʜᴏ̂ɴ ᴆᴇ̂́ɴ. sᴏ̛̣ ʙɪ̣ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ᴛʜᴀɪ ʜɪᴇ̂̀ɴ ɴʜᴏ̉ ɴʜᴇ̣ ʙᴀ̉ᴏ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ.

– ᴀɴʜ ᴀ̀, ᴍɪ̀ɴʜ ᴆᴜ̛̀ɴɢ ᴛᴀ̂ɴ ʜᴏ̂ɴ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴋʜᴏ̂ɴɢ?? ᴇᴍ sᴏ̛̣ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ᴛʜᴀɪ ʟᴀ̆́ᴍ, ᴆᴏ̛̣ɪ ʟᴜ́ᴄ sɪɴʜ ᴄᴏɴ ʀᴀ ᴇᴍ sᴇ̃ ᴛʀᴀ̉ ɴᴏ̛̣ ᴄʜᴏ ᴀɴʜ. ᴇᴍ ʙᴀ̉ᴏ ᴀɴʜ ᴆᴜ̛̀ɴɢ ᴛᴀ̂ɴ ʜᴏ̂ɴ ᴀ́?? ᴛʜᴇ̂́ sᴀᴏ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ, ᴆᴇ̂ᴍ ᴛᴀ̂ɴ ʜᴏ̂ɴ ᴍᴀ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛᴀ̂ɴ ʜᴏ̂ɴ ᴛʜɪ̀ ɴʜᴀ̣ᴛ ɴʜᴇ̃ᴏ ʟᴀ̆́ᴍ. ᴆᴇ̂ᴍ ɴᴀʏ ᴇᴍ sᴇ̃ ʟᴀ̀ ᴄᴜ̉ᴀ ᴀɴʜ.

– ᴆᴜ̛̀ɴɢ ᴍᴀ̀ ᴀɴʜ, ᴀɴʜ ʙᴀ̉ᴏ ᴇᴍ ᴋʜᴏ́ ᴄᴏ́ ᴄᴏɴ. ɴʜᴏ̛̃ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ᴛʜᴀɪ ᴍᴀɪ ɴᴀ̀ʏ ᴇᴍ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʟᴀ̀ᴍ ᴍᴇ̣ ɴᴜ̛̃ᴀ ᴛʜɪ̀ sᴀᴏ ɴʜɪ̀ɴ ᴠᴇ̉ ᴍᴀ̣̆ᴛ sᴏ̛̣ ʜᴀ̃ɪ , ʟᴏ ʟᴀ̆́ɴɢ ᴄʜᴏ ᴄᴀ́ɪ ᴛʜᴀɪ ᴛʀᴏɴɢ ʙᴜ̣ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ᴠᴏ̛̣, ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴄᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʜᴏ̂ ʜᴏ̂́ ᴍᴀ̀ ɴᴏ́ɪ ʟᴏ̛́ɴ:

– ᴇᴍ ɴɢᴀ̂ʏ ᴛʜᴏ̛ ᴏ̨ᴜᴀ́, ᴇᴍ ʟᴀ̀ᴍ ɢɪ̀ ᴄᴏ́ ᴛʜᴀɪ ᴍᴀ̀ sᴏ̛̣ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ᴄʜᴜ̛́?? ᴀɴʜ ɴᴏ́ɪ sᴀᴏ ᴄᴏ̛?? ᴇᴍ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ᴛʜᴀɪ, ᴀɴʜ ᴆᴜ̀ᴀ ᴇᴍ ᴆᴀ̂́ʏ ᴀ̣– ʙᴜ̛̃ᴀ ᴆᴏ́ ᴏ̛̉ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ ᴀɴʜ ᴆᴀ̃ ᴋʜᴀ́ᴍ ʀᴀ̂́ᴛ ᴋʏ̃ “ᴘʜᴀ̂̀ɴ ᴅᴜ̛ᴏ̛́ɪ” ᴄᴜ̉ᴀ ᴇᴍ ʀᴏ̂̀ɪ. ᴇᴍ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʜᴇ̂̀ ᴄᴏ́ ᴛʜᴀɪ, ʙᴜ̣ɴɢ ᴇᴍ ᴛᴏ ʟᴇ̂ɴ ʟᴀ̀ ᴅᴏ ʙᴇ́ᴏ ʙᴜ̣ɴɢ, ᴀ̆ɴ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴍᴀ̀ ᴛʜᴏ̂ɪ. ᴄᴀ̉ᴍ ᴍᴇ̂́ɴ ᴇᴍ ᴛᴜ̛̀ ʟᴜ́ᴄ ᴆᴏ́ ɴᴇ̂ɴ ᴀɴʜ ᴍᴏ̛́ɪ ᴏ̨ᴜʏᴇ̂́ᴛ ᴆɪ̣ɴʜ ᴄᴜ̛ᴏ̛́ɪ ᴇᴍ ʟᴜᴏ̂ɴ.

– ʜᴀ̉?????? ʟᴀ̀ ᴇᴍ ʙᴇ́ᴏ ʙᴜ̣ɴɢ ᴄʜᴜ̛́ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴄᴏ́ ᴛʜᴀɪ ᴜ̛?? sᴀᴏ ᴀɴʜ ᴅᴀ́ᴍ ʟᴜ̛̀ᴀ ᴇᴍ? ʜᴀʜᴀ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʟᴜ̛̀ᴀ ᴛʜɪ̀ ʟᴀ̀ᴍ sᴀᴏ ᴇᴍ ᴄʜɪ̣ᴜ ʟᴀ̀ ᴠᴏ̛̣ ᴀɴʜ ᴛʜᴇ̂́ ɴᴀ̀ʏ ᴄʜᴜ̛́?? ɢɪᴏ̛̀ ᴛʜɪ̀ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴍɪ̀ɴʜ ᴘʜᴀ̉ɪ ʟᴀ̀ᴍ ɢɪ̀ ʀᴏ̂̀ɪ ᴆᴀ̂́ʏ. – ᴛʜᴀ̀ɴʜ ɴʜᴀ́ʏ ᴍᴀ̆́ᴛ ʙᴇ̂́ ᴠᴏ̛̣ ʟᴇ̂ɴ ɢɪᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ.

– ᴀɴʜ ɢɪᴀɴ ʟᴀ̆́ᴍ, ʟᴀ̀ᴍ ᴇᴍ ʟᴏ ʟᴀ̆́ɴɢ ɴʜᴜ̛ ᴛʜᴇ̂́ ᴍᴀ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴᴏ́ɪ ᴄᴀ̂ᴜ ɴᴀ̀ᴏ. ᴀɴʜ ᴄʜᴇ̂́ᴛ ᴠᴏ̛́ɪ ᴇᴍ ɴᴇ̀. ᴀ́…ᴀ́… ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴆᴀ́ɴʜ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ɴʜᴜ̛ ᴛʜᴇ̂́, ᴄʜᴏ̛ɪ ᴛʀᴏ̀ ᴋʜᴀ́ᴄ ʜᴀʏ ʜᴏ̛ɴ.

– ᴛʀᴏ̀ ɢɪ̀ ᴄʜᴜ̛́

By admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *