N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ử̼,̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ú̼c̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼x̼u̼â̼n̼

̼L̼ê̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼A̼n̼h̼,̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼í̼n̼h̼,̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼,̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼L̼y̼n̼h̼ ̼L̼y̼…̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ú̼c̼ ̼c̼h̼u̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼r̼ầ̼m̼ ̼c̼ả̼m̼,̼ ̼á̼p̼ ̼l̼ự̼c̼…̼

̼D̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼L̼ê̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼A̼n̼h̼ ̼(̼1̼9̼6̼7̼-̼1̼9̼9̼6̼)̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼ố̼c̼ ̼H̼u̼ế̼,̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼ở̼ ̼S̼à̼i̼ ̼G̼ò̼n̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼b̼ấ̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼,̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼L̼ê̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼A̼n̼h̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼ả̼n̼h̼.̼

Empty

 

 

D̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼L̼ê̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼A̼n̼h̼

̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼7̼/̼1̼0̼/̼1̼9̼9̼6̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼đ̼ỉ̼n̼h̼ ̼c̼a̼o̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼L̼ê̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼A̼n̼h̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼s̼ố̼t̼ ̼r̼é̼t̼.̼ ̼C̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼k̼é̼o̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼s̼a̼u̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ì̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼â̼m̼ ̼m̼ộ̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼đ̼ổ̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼ồ̼n̼ ̼à̼o̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼S̼à̼i̼ ̼G̼ò̼n̼ ̼b̼ấ̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼L̼ê̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼A̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼u̼ẩ̼n̼ ̼k̼h̼ú̼c̼.̼

̼T̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼c̼h̼o̼ ̼L̼ê̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼A̼n̼h̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼a̼m̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ử̼,̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ỹ̼ ̼L̼a̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼C̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼(̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼k̼ý̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼)̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ỷ̼ ̼l̼ệ̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼ầ̼m̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼c̼a̼o̼ ̼g̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼.̼ ̼“̼C̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼h̼á̼i̼ ̼n̼i̼ệ̼m̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼y̼ế̼u̼,̼ ̼d̼ễ̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼l̼ộ̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼x̼ú̼c̼,̼ ̼d̼ễ̼ ̼r̼ố̼i̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼r̼ầ̼m̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼c̼a̼o̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼

̼C̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼í̼n̼h̼

̼L̼ê̼ ̼T̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼a̼i̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼a̼l̼b̼u̼m̼ ̼“̼N̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ị̼ ̼g̼ì̼”̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼a̼ ̼k̼h̼ú̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼“̼M̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼ó̼”̼,̼ ̼“̼N̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ị̼ ̼g̼ì̼”̼,̼ ̼“̼Y̼ê̼u̼ ̼l̼à̼ ̼g̼ì̼”̼ ̼(̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼á̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼K̼h̼ả̼i̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼)̼…̼

̼C̼u̼ố̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼7̼/̼2̼0̼1̼7̼,̼ ̼n̼a̼m̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼1̼0̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼H̼à̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼.̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼n̼ợ̼ ̼n̼ầ̼n̼,̼ ̼c̼h̼á̼n̼ ̼n̼ả̼n̼,̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼ý̼ ̼c̼h̼í̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼ợ̼ ̼t̼h̼ú̼c̼ ̼é̼p̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼,̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼í̼n̼h̼ ̼n̼h̼ả̼y̼ ̼l̼ầ̼u̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ử̼.̼

Empty

 

 

C̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼í̼n̼h̼

̼“̼N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼ả̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼1̼0̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ử̼,̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼ở̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼c̼ả̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼ị̼p̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼p̼h̼ó̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼L̼á̼n̼g̼ ̼H̼ạ̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼Z̼i̼n̼g̼.̼v̼n̼.̼

̼D̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼–̼ ̼L̼y̼n̼h̼ ̼L̼y̼

̼M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼s̼h̼o̼w̼b̼i̼z̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼c̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ô̼n̼g̼ ̼h̼o̼a̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼c̼h̼ớ̼m̼ ̼n̼ở̼.̼ ̼V̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼0̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼6̼/̼6̼,̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ả̼y̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ử̼.̼ ̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ộ̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼l̼ặ̼n̼ ̼t̼ì̼m̼.̼ ̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼.̼

Empty

 

 

D̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼–̼ ̼L̼y̼n̼h̼ ̼L̼y̼

̼T̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼/̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼.̼ ̼T̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼H̼ậ̼u̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼:̼ ̼”̼S̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼v̼ề̼ ̼e̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼v̼ì̼ ̼a̼n̼h̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼k̼h̼á̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼e̼m̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼i̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼t̼i̼m̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼M̼o̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼a̼n̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼”̼.̼

̼N̼h̼ạ̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼

̼Đ̼ỗ̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼T̼r̼ù̼n̼g̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼7̼1̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼s̼ĩ̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼đ̼a̼ ̼t̼à̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼s̼h̼o̼w̼b̼i̼z̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼1̼0̼8̼8̼.̼

unnamed

 

 

7̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼8̼/̼1̼2̼/̼2̼0̼0̼4̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼m̼ở̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼r̼a̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼e̼o̼ ̼c̼ổ̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ử̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼s̼ổ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼á̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼t̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼m̼ệ̼n̼h̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼á̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼n̼a̼m̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼o̼ả̼n̼ ̼m̼ệ̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼.̼

Xem thêm:

(̼D̼â̼n̼ ̼t̼r̼í̼)̼ ̼-̼ ̼V̼õ̼ ̼s̼ư̼ ̼c̼a̼o̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼Đ̼i̼n̼h̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼-̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼b̼a̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼V̼õ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼v̼õ̼ ̼p̼h̼á̼i̼ ̼V̼ị̼n̼h̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼T̼h̼ă̼n̼g̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼V̼ ̼D̼â̼n̼ ̼t̼r̼í̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ự̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼õ̼ ̼s̼ư̼ ̼c̼a̼o̼ ̼c̼ấ̼p̼,̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼V̼ũ̼ ̼H̼ả̼i̼.̼

̼V̼õ̼ ̼s̼ư̼,̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼V̼ũ̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼6̼0̼,̼ ̼l̼à̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼k̼ý̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼V̼õ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼c̼õ̼i̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼1̼7̼h̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼0̼/̼4̼/̼2̼0̼2̼2̼ ̼s̼a̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼t̼ủ̼y̼.̼

 

 

V̼õ̼ ̼s̼ư̼,̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼V̼ũ̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼)̼.̼

̼V̼õ̼ ̼s̼ư̼ ̼V̼ũ̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼v̼à̼ ̼v̼õ̼ ̼s̼ư̼ ̼Đ̼i̼n̼h̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼u̼ở̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ạ̼n̼,̼ ̼v̼õ̼ ̼s̼ư̼ ̼Đ̼i̼n̼h̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼V̼ ̼D̼â̼n̼ ̼t̼r̼í̼:̼ ̼”̼T̼ô̼i̼ ̼v̼à̼ ̼v̼õ̼ ̼s̼ư̼ ̼V̼ũ̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼ỉ̼ ̼n̼i̼ệ̼m̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼é̼.̼ ̼Đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼k̼h̼ổ̼,̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼á̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼v̼ỉ̼a̼ ̼h̼è̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼đ̼a̼m̼ ̼m̼ê̼ ̼v̼õ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼,̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼,̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼a̼n̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼V̼õ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼.̼

̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼a̼m̼ ̼m̼ê̼ ̼v̼õ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼a̼m̼ ̼m̼ê̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼ả̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼p̼h̼i̼m̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼n̼h̼,̼ ̼l̼à̼ ̼”̼c̼ầ̼u̼ ̼n̼ố̼i̼”̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼q̼u̼ý̼.̼ ̼S̼ự̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼V̼ũ̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼x̼ó̼t̼”̼.̼

 

 

V̼õ̼ ̼s̼ư̼ ̼Đ̼i̼n̼h̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼v̼à̼ ̼v̼õ̼ ̼s̼ư̼ ̼V̼ũ̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼V̼õ̼ ̼s̼ư̼ ̼Đ̼i̼n̼h̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼)̼.̼

 

 

A̼n̼h̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼x̼é̼t̼ ̼v̼õ̼ ̼s̼ư̼ ̼V̼ũ̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼n̼h̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼,̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼m̼ế̼n̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼V̼õ̼ ̼s̼ư̼ ̼Đ̼i̼n̼h̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼)̼.̼

̼V̼õ̼ ̼s̼ư̼ ̼Đ̼i̼n̼h̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼V̼õ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼õ̼ ̼s̼ư̼ ̼V̼ũ̼ ̼H̼ả̼i̼.̼

̼”̼T̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼V̼ũ̼ ̼H̼ả̼i̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼m̼ấ̼t̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼c̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼”̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼á̼n̼ ̼x̼ử̼”̼ ̼v̼a̼i̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼c̼ó̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼ô̼i̼”̼,̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼-̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼N̼S̼N̼D̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼V̼ ̼D̼â̼n̼ ̼t̼r̼í̼.̼

̼S̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼v̼õ̼ ̼s̼ư̼ ̼V̼ũ̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼v̼õ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼l̼ớ̼n̼.̼ ̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼v̼õ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼,̼ ̼V̼ũ̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼b̼é̼n̼ ̼d̼u̼y̼ê̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼7̼.̼

 

 

V̼õ̼ ̼s̼ư̼ ̼V̼ũ̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼”̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼á̼n̼ ̼x̼ử̼”̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼C̼ắ̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼)̼.̼

̼V̼ề̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼,̼ ̼v̼a̼i̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼”̼C̼á̼ ̼r̼ô̼”̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼”̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼á̼n̼ ̼x̼ử̼”̼ ̼g̼â̼y̼ ̼ấ̼n̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼.̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼s̼a̼i̼ ̼đ̼ắ̼c̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ù̼m̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼(̼N̼S̼N̼D̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼)̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼t̼ù̼,̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼a̼n̼h̼ ̼r̼a̼.̼ ̼Đ̼á̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼â̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ù̼m̼,̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼”̼C̼á̼ ̼r̼ô̼”̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ù̼m̼ ̼s̼a̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼a̼o̼ ̼v̼à̼o̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼”̼C̼h̼ộ̼t̼”̼ ̼b̼a̼o̼ ̼v̼â̼y̼,̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼”̼C̼á̼ ̼r̼ô̼”̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼o̼a̼i̼ ̼h̼ù̼n̼g̼.̼

̼B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼”̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼á̼n̼ ̼x̼ử̼”̼,̼ ̼v̼õ̼ ̼s̼ư̼ ̼V̼ũ̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼”̼Đ̼ầ̼m̼ ̼l̼ầ̼y̼ ̼b̼ạ̼c̼”̼,̼ ̼”̼G̼i̼ấ̼c̼ ̼m̼ơ̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼”̼,̼ ̼”̼B̼ả̼n̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼ú̼c̼ ̼b̼í̼ ̼ẩ̼n̼”̼,̼ ̼”̼H̼ạ̼t̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼s̼a̼”̼,̼ ̼”̼H̼o̼a̼ ̼b̼a̼y̼”̼,̼ ̼”̼C̼â̼u̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼5̼”̼…̼

 

 

K̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼õ̼ ̼s̼ư̼,̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼V̼ũ̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼v̼õ̼ ̼s̼ư̼ ̼V̼ũ̼ ̼H̼ả̼i̼)̼.̼

̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼õ̼ ̼s̼ư̼,̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼V̼ũ̼ ̼H̼ả̼i̼:̼ ̼”̼H̼ù̼n̼g̼ ̼”̼C̼á̼ ̼r̼ô̼”̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼Q̼u̼â̼n̼,̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼”̼s̼ế̼p̼”̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼k̼i̼a̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼M̼o̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼.̼ ̼X̼i̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼”̼.̼

̼”̼Ô̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼v̼a̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼,̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼k̼h̼í̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼o̼a̼i̼ ̼h̼ù̼n̼g̼,̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼m̼à̼.̼.̼.̼”̼.̼ ̼”̼D̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼q̼u̼á̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼c̼ ̼v̼à̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼ề̼n̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼h̼ó̼a̼,̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼,̼ ̼s̼â̼n̼ ̼k̼h̼ấ̼u̼,̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼”̼.̼.̼.̼

 

 

 

By admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *