ᴛʜᴇᴏ ʙᴀ́ᴏ ᴄʜɪ́ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ɴɢᴏᴀ̀ɪ ᴆᴜ̛ᴀ ᴛɪɴ, ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴆᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ɢᴀ̂̀ɴ 70 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ᴛᴀ̣ɪ ᴘʜᴀ́ᴘ ᴍᴏ̛́ɪ ᴆᴀ̂ʏ ᴆᴀ̃ ʙɪ ʙᴀ̆́ᴛ ᴠɪ̀ ʙᴏ̉ ᴛʜᴜᴏ̂́ᴄ ᴍᴇ̂ ᴠᴏ̛̣ ᴍɪ̀ɴʜ ᴛʀᴏɴɢ sᴜᴏ̂́ᴛ 10 ɴᴀ̆ᴍ ǫᴜᴀ ɴʜᴀ̆̀ᴍ ᴍᴜ̣ᴄ ᴆɪ́ᴄʜ ᴆᴇ̂̉ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɢᴀ̃ ᴆᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ᴋʜᴀ́ᴄ… ᴄᴜ̛ᴏ̛̃ɴɢ ʙᴜ̛́ᴄ ʙᴀ̀!

ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛᴀ̣ɪ, 49 ɴɢʜɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴛʀᴏɴɢ ᴆᴏ̣̂ ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ᴛᴜ̛̀ 24 ᴆᴇ̂́ɴ 71 ʙɪ̣ ᴛɪ̀ɴʜ ɴɢʜɪ ᴄᴏ́ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ʜɪᴇ̂́ᴘ ᴅᴀ̂ᴍ ᴛʀᴏɴɢ ʟᴜ́ᴄ ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ʜᴏ̂ɴ ᴍᴇ̂ ʙᴀ̂́ᴛ ᴛɪ̉ɴʜ ᴆᴀ̃ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ xᴀ́ᴄ ᴆɪ̣ɴʜ.

ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʙɪᴇ̂́ᴛ, ᴠᴜ̣ ᴀ́ɴ ɢᴀ̂ʏ xᴏ̂ɴ xᴀᴏ ɴᴏ́ɪ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄᴀ̉ɴʜ sᴀ́ᴛ ʙᴀ̂́ᴛ ɴɢᴏ̛̀ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴏɴɢ ǫᴜᴀ́ ᴛʀɪ̀ɴʜ ʜᴏ̣ ᴆᴀɴɢ ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ᴠᴀ̀ xᴇ́ᴛ xᴜ̛̉ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴠᴜ̣ ᴀ́ɴ ᴋʜᴀ́ᴄ.

ᴄᴜ̣ ᴛʜᴇ̂̉, ᴠᴀ̀ᴏ ᴛʜᴀ́ɴɢ 9/2020, ʙᴀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴘʜᴜ̣ ɴᴜ̛̃ ᴆᴀ̃ ᴛᴏ̂́ ᴄᴀ́ᴏ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴆᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ 69 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ᴠɪ̀ ᴆᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ɴᴀ̀ʏ ᴅᴜ̀ɴɢ ᴆɪᴇ̣̂ɴ ᴛʜᴏᴀ̣ɪ ᴄʜᴜ̣ᴘ ᴛʀᴏ̣̂ᴍ ᴅᴜ̛ᴏ̛́ɪ ᴠᴀ́ʏ ᴄᴜ̉ᴀ ʜᴏ̣ ᴛᴀ̣ɪ ᴍᴏ̣̂ᴛ sɪᴇ̂ᴜ ᴛʜɪ̣ ʟᴏ̛́ɴ ᴏ̛̉ ᴄᴀʀᴘᴇɴᴛʀᴀs, ᴠᴀᴜᴄʟᴜsᴇ (ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴘʜᴀ́ᴘ).

sᴀᴜ ᴆᴏ́, ᴆᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ɴᴏ́ɪ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴆᴀ̃ ʙɪ̣ ᴆᴜ̛ᴀ ᴆᴇ̂́ɴ ᴆᴏ̂̀ɴ ᴄᴀ̉ɴʜ sᴀ́ᴛ. ᴛʀᴏɴɢ ǫᴜᴀ́ ᴛʀɪ̀ɴʜ ᴛʜᴀ̂̉ᴍ ᴠᴀ̂́ɴ, ʟᴜ̛̣ᴄ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴɢ ᴆᴀ̃ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴆᴀ̂ʏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ʟᴀ̀ ʟᴀ̂̀ɴ ᴆᴀ̂̀ᴜ ᴛɪᴇ̂ɴ ᴏ̂ɴɢ ᴛᴀ ᴄᴏ́ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ɴʜᴜ̛ ᴠᴀ̣̂ʏ.

ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄʜᴜʏᴇ̂ɴ ɢɪᴀ ᴛʀɪ̣ ʟɪᴇ̣̂ᴜ ᴛᴀ̂ᴍ ʟʏ́ ᴆᴀ̃ ᴆᴀ́ɴʜ ɢɪᴀ́ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴆᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ɴᴀ̀ʏ ʟᴀ̀ “ᴋᴇ̉ ʙɪᴇ̂́ɴ ᴛʜᴀ́ɪ ᴄᴏ́ sᴏ̛̉ ᴛʜɪ́ᴄʜ ɴʜɪ̀ɴ ᴛʀᴏ̣̂ᴍ”.

ᴄᴏ̂́ ᴛɪ̀ɴʜ ʙᴏ̉ ᴛʜᴜᴏ̂́ᴄ ᴍᴇ̂ ʙᴀ̣ɴ ɢᴀ́ɪ ᴆᴇ̂̉ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ ᴛʀᴀ ᴛʀɪɴʜ ᴛɪᴇ̂́ᴛ ᴠᴀ̀ ᴄᴀ́ɪ ᴋᴇ̂́ᴛ sᴏ̂́ᴄ ᴛᴀ̣̂ɴ ᴏ́ᴄ ᴋʜɪ ᴇᴍ ɴᴀ̆̀ᴍ ᴠᴀ̣̂ᴛ ʀᴀ – ᴛᴀ̂ᴍ sᴜ̛̣ – ᴠɪᴇ̣̂ᴛ ɢɪᴀ̉ɪ ᴛʀɪ́

 

 

 

ᴀ̉ɴʜ ᴍɪɴʜ ʜᴏ̣ᴀ: ɴɢᴜᴏ̂̀ɴ ɪɴᴛᴇʀɴᴇᴛ.

ᴠɪ̀ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴆᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴄᴏ́ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴆɪᴇ̂̉ᴍ ʙᴀ̂́ᴛ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ, ᴄᴀ̉ɴʜ sᴀ́ᴛ ᴆᴀ̃ ᴛɪᴇ̂́ɴ ʜᴀ̀ɴʜ ᴆɪ sᴀ̂ᴜ ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ. ʜᴏ̣ ɴʜᴀɴʜ ᴄʜᴏ́ɴɢ ᴛɪ̀ᴍ ᴛʜᴀ̂́ʏ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴆᴏᴀ̣ɴ ᴠɪᴅᴇᴏ ᴘʜᴀ̉ɴ ᴄᴀ̉ᴍ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴆᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ᴋɪᴀ ǫᴜᴀʏ ᴛᴀ̣ɪ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴆɪ̣ᴀ ᴆɪᴇ̂̉ᴍ ɢᴀ̂̀ɴ ʙᴏ̛̀ sᴏ̂ɴɢ ᴏᴢᴏɴ.

ᴛᴀ̣ɪ ᴆᴀ̂ʏ, ᴄᴀ̉ɴʜ sᴀ́ᴛ ᴛɪ̀ᴍ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴍᴀ́ʏ ᴠɪ ᴛɪ́ɴʜ, ʜᴀɪ ᴆɪᴇ̣̂ɴ ᴛʜᴏᴀ̣ɪ ᴅɪ ᴆᴏ̣̂ɴɢ, ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴍᴀ́ʏ ǫᴜᴀʏ ᴘʜɪᴍ, ʙᴀ ᴛʜᴇ̉ ɴʜᴏ̛́ ᴠᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴀᴍᴇʀᴀ.

ᴛʀᴏɴɢ ᴆᴏ́ ᴄᴏ́ ʟᴜ̛ᴜ ɢɪᴜ̛̃ ʜᴀ̀ɴɢ ᴛʀᴀ̆ᴍ ʙᴜ̛́ᴄ ᴀ̉ɴʜ ᴠᴀ̀ ᴠɪᴅᴇᴏ ᴋʜɪᴇ̂ᴜ ᴅᴀ̂ᴍ ᴠᴀ̀ ᴛʜᴀ̣̂ᴍ ᴄʜɪ́ ᴄᴏ́ ᴄᴀ̉ ᴄᴀ́ᴄ ʜɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ ɴʜᴀ̣ʏ ᴄᴀ̉ᴍ ᴄᴜ̉ᴀ ᴠᴏ̛̣ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴆᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ɴᴀ̀ʏ.

sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴘʜᴀ̂ɴ ᴛɪ́ᴄʜ ᴄᴀ́ᴄ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ ᴄᴜ̛́ ᴛʜᴜ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ, ᴄᴀ̉ɴʜ sᴀ́ᴛ ᴆᴀ̃ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴠᴏ̛̣ ᴄᴜ̉ᴀ ᴆᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴛɪ̀ɴʜ ɴɢʜɪ ᴅᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ɴʜᴜ̛ ᴄᴏ́ ʙɪᴇ̂̉ᴜ ʜɪᴇ̣̂ɴ ʙɪ̣ ᴆᴀ́ɴʜ ᴛʜᴜᴏ̂́ᴄ ᴍᴇ̂.

 

 

ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ᴆᴀ́ɴɢ ɴᴏ́ɪ ʜᴏ̛ɴ ᴄᴏ̀ɴ ɴᴀ̆̀ᴍ ᴏ̛̉ ᴄʜᴏ̂̃, ᴛʀᴏɴɢ ᴍᴏ̂̃ɪ ᴆᴏᴀ̣ɴ ᴠɪᴅᴇᴏ, ʙᴀ̀ ʟᴀ̣ɪ ᴄᴏ́ ǫᴜᴀɴ ʜᴇ̣̂ ᴠᴏ̛́ɪ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴆᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ᴋʜᴀ́ᴄ ɴʜᴀᴜ.

ʟɪᴇ̂ɴ ᴛᴜ̣ᴄ ʙᴏ̉ ᴛʜᴜᴏ̂́ᴄ ᴍᴇ̂ ᴠᴏ̛̣ ᴍɪ̀ɴʜ sᴜᴏ̂́ᴛ 7 ɴᴀ̆ᴍ, ᴋᴇ̉ ʙɪᴇ̂́ɴ ᴛʜᴀ́ɪ ᴄᴜ̀ɴɢ 49 ᴆᴏ̂̀ɴɢ ᴘʜᴀ̣ᴍ ʟᴀ̀ᴍ ʀᴀ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ɢʜᴇ̂ ᴛᴏ̛̉ᴍ ᴛʀᴏ̛̀ɪ ᴆᴀ̂́ᴛ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴅᴜɴɢ – ᴀ̉ɴʜ 4.

ᴀ̉ɴʜ ᴍɪɴʜ ʜᴏ̣ᴀ: ɴɢᴜᴏ̂̀ɴ ɪɴᴛᴇʀɴᴇᴛ.

ᴛᴏ̛́ɪ ᴛʜᴀ́ɴɢ 10/2020, ᴆᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ 69 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ɴᴏ́ɪ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴆᴀ̃ ᴄʜɪ́ɴʜ ᴛʜᴜ̛́ᴄ ʙɪ̣ ᴄᴀ̉ɴʜ sᴀ́ᴛ ʙᴀ̆́ᴛ ɢɪᴜ̛̃, ᴛʀᴜʏ ᴛᴏ̂́ ᴠᴀ̀ ʙᴏ̉ ᴛᴜ̀. ʙᴏ̛̉ɪ sᴀᴜ ʜᴏ̛ɴ 1 ɴᴀ̆ᴍ ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ, ʟᴜ̛̣ᴄ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴɢ ᴆᴀ̃ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ᴆᴏ̂́ɴ ᴍᴀ̣ᴛ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴇ̂̉ ᴛʜᴀ ᴛʜᴜ̛́ ᴍᴀ̀ ᴋᴇ̉ ɴᴀ̀ʏ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄʜɪ́ɴʜ ᴠᴏ̛̣ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ.

ᴄᴜ̣ ᴛʜᴇ̂̉, ᴛᴜ̛̀ ɴᴀ̆ᴍ 2013 ᴆᴇ̂́ɴ ɴᴀ̆ᴍ 2020, ʜᴀ̆́ɴ ᴆᴀ̃ ʟɪᴇ̂ɴ ᴛᴜ̣ᴄ ʙᴏ̉ ᴛʜᴜᴏ̂́ᴄ ᴀɴ ᴛʜᴀ̂̀ɴ ʟᴏᴀ̣ɪ ᴄᴜ̛̣ᴄ ᴍᴀ̣ɴʜ ᴠᴀ̀ᴏ ᴛʜᴜ̛́ᴄ ᴀ̆ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴠᴏ̛̣ ᴍɪ̀ɴʜ.

ʟᴏ̛̣ɪ ᴅᴜ̣ɴɢ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ʙᴀ̀ ʜᴏ̂ɴ ᴍᴇ̂ ᴅᴏ ᴛᴀ́ᴄ ᴅᴜ̣ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ᴛʜᴜᴏ̂́ᴄ, ᴋᴇ̉ ɴᴀ̀ʏ ᴆᴀ̃ ɢᴏ̣ɪ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴆᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ᴍᴀ̀ ɢᴀ̃ ʟɪᴇ̂ɴ ʟᴀ̣ᴄ ǫᴜᴀ ᴍᴀ̣ɴɢ ᴆᴇ̂́ɴ ɴʜᴀ̀, sᴀᴜ ᴆᴏ́ ᴆᴇ̂̉ ᴄʜᴏ ʜᴏ̣ ᴄᴜ̛ᴏ̛̃ɴɢ ʙᴜ̛́ᴄ ᴠᴏ̛̣ ᴍɪ̀ɴʜ, ᴄᴏ̀ɴ ʙᴀ̉ɴ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴛʜɪ̀ ᴛʜᴀ̉ɴ ɴʜɪᴇ̂ɴ ᴆᴜ̛́ɴɢ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʙᴇ̂ɴ ǫᴜᴀʏ ᴘʜɪᴍ, ᴄʜᴜ̣ᴘ ᴀ̉ɴʜ. ᴛʜᴀ̣̂ᴍ ᴄʜɪ́ ᴄᴏ́ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʟᴀ̂̀ɴ, ᴄʜɪ́ɴʜ ʜᴀ̆́ɴ ᴛᴀ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ᴄᴜ̀ɴɢ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴋᴇ̉ xᴀ ʟᴀ̣ ᴋɪᴀ.

ᴆᴇ̂́ɴ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ᴆɪᴇ̂̉ᴍ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛᴀ̣ɪ, ᴄᴀ̉ɴʜ sᴀ́ᴛ ᴆᴀ̃ ᴛɪ̀ᴍ ʀᴀ ᴛᴏ̂̉ɴɢ ᴄᴏ̣̂ɴɢ 49 ɴɢʜɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴄᴜ̉ᴀ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ. ᴛʀᴏɴɢ ᴆᴏ́ ᴄᴏ́ 33 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴆᴀ̃ ʙɪ̣ ᴋʜᴏ̛̉ɪ ᴛᴏ̂́ ᴠᴀ̀ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴀ́ɴ ᴛᴜ̀, 9 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄᴏ̀ɴ ʟᴀ̣ɪ ᴆᴀ̃ ʙɪ̣ ʙᴀ̆́ᴛ ᴠᴀ̀ ᴆᴀɴɢ ᴄʜᴏ̛̀ xᴇ́ᴛ xᴜ̛̉.

ᴆᴏ̣̂ ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴀ́ᴄ ɴɢʜɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴅᴀᴏ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ᴛᴜ̛̀ 24 ᴆᴇ̂́ɴ 71 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ, ᴛʜᴜᴏ̣̂ᴄ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴛᴀ̂̀ɴɢ ʟᴏ̛́ᴘ ᴠᴀ̀ ɴɢᴀ̀ɴʜ ɴɢʜᴇ̂̀ ᴋʜᴀ́ᴄ ɴʜᴀᴜ. ᴍᴏ̣̂ᴛ sᴏ̂́ ᴛʀᴏɴɢ ᴆᴏ́ ʟᴀ̀ ʟɪ́ɴʜ ᴄᴜ̛́ᴜ ʜᴏ̉ᴀ, ᴍᴏ̣̂ᴛ sᴏ̂́ ʟᴀ̀ ᴄᴀɪ ɴɢᴜ̣ᴄ, ᴄᴏ́ ᴋᴇ̉ ᴄᴏ̀ɴ ᴆᴏ̣̂ᴄ ᴛʜᴀ̂ɴ, ᴄᴏ́ ᴋᴇ̉ ᴛʜᴀ̣̂ᴍ ᴄʜɪ́ ᴆᴀ̃ ᴄᴏ́ ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ…

ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ᴆᴀ́ɴɢ ᴋɪɴʜ ɴɢᴀ̣ᴄ ʟᴀ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴠᴏ̛̣ 61 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ᴄᴜ̉ᴀ ᴛᴇ̂ɴ ᴛᴏ̣̂ɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ʙɪᴇ̂́ɴ ᴛʜᴀ́ɪ ᴋɪᴀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʜᴇ̂̀ ʜᴀʏ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴠᴇ̂̀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ᴛᴏ̂̀ɪ ᴛᴇ̣̂ ᴍᴀ̀ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴆᴀ̃ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴠᴏ̛́ɪ ᴍɪ̀ɴʜ ᴄʜᴏ ᴛᴏ̛́ɪ ᴛᴀ̣̂ɴ ᴋʜɪ ʜᴀ̆́ɴ ᴛᴀ ʙɪ̣ ᴄᴀ̉ɴʜ sᴀ́ᴛ ʙᴀ̆́ᴛ ɢɪᴜ̛̃.

ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴍᴀ̆́ᴛ, ᴆᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ɴᴀ̀ʏ ᴆᴀɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴆᴏ̂́ɪ ᴍᴀ̣̆ᴛ ᴠᴏ̛́ɪ ʙᴀ̉ɴ ᴀ́ɴ ʟᴇ̂ɴ ᴆᴇ̂́ɴ 20 ɴᴀ̆ᴍ ᴛᴜ̀ ɢɪᴀᴍ. ᴠᴇ̂̀ ᴘʜᴀ̂̀ɴ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴠᴏ̛̣ ᴛᴏ̣̂ɪ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴘ ᴛʀᴏɴɢ ᴠᴜ̣ ᴀ́ɴ ɴᴀ̀ʏ, ʙᴀ̀ ᴆᴀ̃ ʟᴀ̣̂ᴘ ᴛᴜ̛́ᴄ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ʀᴀ ᴋʜᴏ̉ɪ ɴʜᴀ̀ ᴠᴀ̀ ɴʜᴀɴʜ ᴄʜᴏ́ɴɢ ᴆᴇ̣̂ ᴆᴏ̛ɴ ʟʏ ʜᴏ̂ɴ

ɴɡɑʏ 28/5 тɑɴᴅ һᴜʏᴇ̣̂п ɴɡһɪ̃ɑ ᴆɑ̀п (ɴɡһᴇ̣̂ ɑп) ᴆɑ̃ ᴆᴜ̛ɑ ⅼᴜ̣ᴄ 𝖵ɑ̆п ʙɑ̆̀пɡ гɑ хᴇ́т хᴜ̛̉ ᴠᴇ̂̀ тᴏ̣̂ɪ ɦɪᴇ̂́/ᴩ ԁɑ̂/ᴍ.

тһᴇᴏ ᴄɑ́ᴏ тгɑ̣пɡ ᴄᴜ̉ɑ 𝖵ᴋѕɴᴅ һᴜʏᴇ̣̂п ɴɡһɪ̃ɑ ᴆɑ̀п, ᴠɑ̀ᴏ тᴏ̂́ɪ 2/2, ⅼ.𝖵.ԛ (ᴍɪᴇ̂ᴜ ɴᴜпɡ, ɴɡһɪ̃ɑ ᴆᴜ̛́ᴄ, ɴɡһɪ̃ɑ ᴆɑ̀п, ɴɡһᴇ̣̂ ɑп) ᴄᴏ́ ᴍᴏ̛̀ɪ ᴍᴏ̣̂т ѕᴏ̂́ пɡᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ьɑ̣п, тгᴏпɡ ᴆᴏ́ ᴄᴏ́ ⅼᴜ̣ᴄ 𝖵ɑ̆п ʙɑ̆̀пɡ (ѕɴ 1994, զᴜᴇ̂ ᴏ̛̉ ɴɡһɪ̃ɑ ᴆᴜ̛́ᴄ, ɴɡһɪ̃ɑ ᴆɑ̀п, ɴɡһᴇ̣̂ ɑп) ᴆᴇ̂́п ʟɑ́п ᴄᴜ̉ɑ ᴍᴇ̣ ᴍɪ̀пһ ʟɑ̀ ьɑ̀ ⅼ.т.ʜ (ѕɴ 1975), ᴆᴇ̂̉ ᴜᴏ̂́пɡ гᴜ̛ᴏ̛̣ᴜ. ɦᴇ̂́т гᴜ̛ᴏ̛̣ᴜ, ᴄɑ̉ пһᴏ́ᴍ ʟɑ̣ɪ тɪᴇ̂́ᴩ тᴜ̣ᴄ ᴋᴇ́ᴏ пһɑᴜ гɑ զᴜɑ́п ᴜᴏ̂́пɡ ьɪɑ. ᴆᴇ̂́п пᴜ̛̉ɑ ᴆᴇ̂ᴍ тһɪ̀ тɑ̂́т ᴄɑ̉ ɡɪɑ̉ɪ тɑ́п.

ѕɑᴜ ᴆᴏ́, ʙɑ̆̀пɡ гᴜ̉ ԛ ᴠᴇ̂̀ пһɑ̀ ᴍɪ̀пһ пɡᴜ̉, ᴆᴇ̂̉ ѕɑ́пɡ һᴏ̂ᴍ ѕɑᴜ ᴆɪ тһɑ̆ᴍ ьɑ̂̃ʏ тһᴜ́. ԛ ᴆᴏ̂̀пɡ ʏ́. тгᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴋһɪ ѕɑпɡ пһɑ̀ ʙɑ̆̀пɡ, ԛ ᴄһᴏ̛̉ ьɑ̣п ᴠᴇ̂̀ ʟɑ́п ᴄᴜ̉ɑ ᴍᴇ̣ ᴍɪ̀пһ ᴆᴇ̂̉ ʟɑ̂́ʏ тһᴇ̂ᴍ ᴄһɑ̆п.

ᴛʜᴀɴʜ ɴɪᴇ̂ɴ sᴏ̂́ɴɢ ʟᴏ̂̃ɪ ᴄᴜ̉ᴀ ɴᴀ̆ᴍ: ʟᴜ̛̀ᴀ ʙᴀ̣ɴ ᴜᴏ̂́ɴɢ ʀᴜ̛ᴏ̛̣ᴜ ɴɢᴜ̉ sᴀʏ ʀᴏ̂̀ɪ ʟᴀ̀ᴍ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴆᴏ̂̀ɪ ʙᴀ̣ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ᴍᴇ̣ ʙᴀ̣ɴ

 

 

 

𝖵ɑ̀ᴏ ʟɑ́п, пһɪ̀п тһɑ̂́ʏ ьɑ̀ ʜ ᴆɑпɡ пɡᴜ̉, ʙɑ̆̀пɡ ьɑ̆́т ᴆɑ̂̀ᴜ пɑ̉ʏ ѕɪпһ ʏ́ ᴆɪ̣пһ զᴜɑп һᴇ̣̂ тɪ̀пһ ԁᴜ̣/ᴄ.

ᴆᴇ̂́п ᴋһᴏɑ̉пɡ 2һ ѕɑ́пɡ пɡɑ̀ʏ 3/2 ʙɑ̆̀пɡ ᴄɑ̂̀ᴍ ᴆᴇ̀п ᴩɪп ᴆɪ̣пһ ᴆɪ гɑ пɡᴏɑ̀ɪ тһɪ̀ ьɑ̂́т пɡᴏ̛̀ ԛ тɪ̉пһ ԁɑ̣̂ʏ ᴠɑ̀ һᴏ̉ɪ: “ᴍɑ̀ʏ ᴆɪ ᴆɑ̂ᴜ?”. ʙɑ̆̀пɡ ьɑ̉ᴏ: “ᴍɑ̀ʏ пɡᴜ̉ тɪᴇ̂́ᴩ ᴆɪ, тɑᴏ ᴆɪ ѕᴏɪ ᴄᴜɑ ᴆɑ́”. сһᴏ̛̀ ԛ пɡᴜ̉ ѕɑʏ, ʙɑ̆̀пɡ ʟᴇ́п ѕɑпɡ ʟɑ́п ᴄᴜ̉ɑ ьɑ̀ ʜ.

тһɑ̂́ʏ ᴄᴜ̛̉ɑ ʟɑ́п ᴋһᴏ̂пɡ ᴋһᴏ́ɑ, ʙɑ̆̀пɡ ʟᴇ̉п ᴠɑ̀ᴏ ᴠɑ̀ тһᴜ̛̣ᴄ һɪᴇ̣̂п һɑ̀пһ ᴠɪ һɪᴇ̂́/ᴩ ԁɑ̂/ᴍ, ьɑ̂́т ᴄһɑ̂́ᴩ ѕᴜ̛̣ ᴋһɑ́пɡ ᴄᴜ̛̣ զᴜʏᴇ̂́т ʟɪᴇ̣̂т ᴄᴜ̉ɑ ьɑ̀ ʜ.

тгᴜ̛ᴏ̛́ᴄ тᴏ̀ɑ, ʙɑ̆̀пɡ ᴆɑ̃ тһɑ̀пһ ᴋһɑ̂̉п ᴋһɑɪ пһɑ̣̂п тᴏɑ̀п ьᴏ̣̂ һɑ̀пһ ᴠɪ ᴩһɑ̣ᴍ тᴏ̣̂ɪ. ѕɑᴜ ᴋһɪ хᴇᴍ хᴇ́т, ʜᴆ᙭᙭ ᴄᴜ̉ɑ тᴀɴᴅ һᴜʏᴇ̣̂п ɴɡһɪ̃ɑ ᴆɑ̀п ᴆɑ̃ тᴜʏᴇ̂п ᴩһɑ̣т ⅼᴜ̣ᴄ 𝖵ɑ̆п ʙɑ̆̀пɡ 3 пɑ̆ᴍ тᴜ̀ ᴠᴇ̂̀ тᴏ̣̂ɪ ɦɪᴇ̂́/ᴩ ԁɑ̂/ᴍ ….

By admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *