тɪɴ пÓɴ𝖦 Ѕáпɡ 06/5: 𝖵ừɑ ᴄһôп ᴄấт пɡườɪ ᴠợ ʟɪêп тụᴄ ᴠề Ьáᴏ ᴍộпɡ “Сó ѕợɪ Ԁâʏ զᴜấп тгêп ᴆầᴜ” ᴄһᴏ ᴄһồпɡ, ᴋһɑɪ զᴜậт ρһầп ᴍộ ɑɪ пấʏ ᴆềᴜ “тһấт…

ɴ͟ɢ͟ᴜ̛͟ᴏ̛̀͟ɪ͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ᴏ̂̀͟ɴ͟ɢ͟ ͟ʟ͟ɪ͟ᴇ̂͟ɴ͟ ͟ᴛ͟ᴜ̣͟ᴄ͟ ͟ᴍ͟ᴏ̛͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ᴀ̂́͟ʏ͟ ͟ɴ͟ɢ͟ᴜ̛͟ᴏ̛̀͟ɪ͟ ͟ᴠ͟ᴏ̛̣͟ ͟ᴍ͟ᴏ̛́͟ɪ͟ ͟ᴍ͟ᴀ̂́͟ᴛ͟ ͟ᴠ͟ᴇ̂̀͟ ͟ʙ͟ᴀ́͟ᴏ͟ ͟ᴍ͟ᴏ̣̂͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴘ͟ʜ͟ᴀ̉͟ɪ͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ᴀ́͟ᴏ͟ ͟ѕ͟ᴏ̛̣͟ɪ͟ ͟ᴅ͟ᴀ̂͟ʏ͟ ͟ʙ͟ᴜ͟ᴏ̣̂͟ᴄ͟ ͟ᴏ̛̉͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ᴇ̂͟ɴ͟ ͟ᴆ͟ᴀ̂̀͟ᴜ͟,͟ ͟ʙ͟ᴀ́͟ɴ͟ ͟ᴛ͟ɪ́͟ɴ͟ ͟ʙ͟ᴀ́͟ɴ͟ ͟ɴ͟ɢ͟ʜ͟ɪ͟,͟ ͟ɴ͟ɢ͟ᴜ̛͟ᴏ̛̀͟ɪ͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ᴏ̂̀͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴏ̨͟ᴜ͟ʏ͟ᴇ̂́͟ᴛ͟ ͟ᴆ͟ɪ̣͟ɴ͟ʜ͟ ͟ᴋ͟ʜ͟ᴀ͟ɪ͟ ͟ᴏ̨͟ᴜ͟ᴀ̣̂͟ᴛ͟ ͟ɴ͟ɢ͟ᴏ̂͟ɪ͟ ͟ᴍ͟ᴏ̣̂͟ ͟ᴠ͟ᴀ̀͟ ͟ѕ͟ᴜ̛̣͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ᴀ̣̂͟ᴛ͟ ͟ᴋ͟ʜ͟ɪ͟ᴇ̂́͟ɴ͟ ͟ᴀ͟ɪ͟ ͟ɴ͟ᴀ̂́͟ʏ͟ ͟ᴆ͟ᴇ̂̀͟ᴜ͟ ͟ѕ͟ᴏ̛̣͟ ͟ʜ͟ᴀ̃͟ɪ͟.͟

ᴍ͟ᴏ̛́͟ɪ͟ ͟ᴆ͟ᴀ̂͟ʏ͟,͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ᴇ͟ᴏ͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ᴜ͟ʏ͟ᴇ̂̀͟ɴ͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ᴏ̂͟ɴ͟ɢ͟ ͟ɪ͟ɴ͟ᴅ͟ᴏ͟ɴ͟ᴇ͟ѕ͟ɪ͟ᴀ͟,͟ ͟ɴ͟ɢ͟ᴀ̀͟ʏ͟ ͟1͟2͟/͟7͟,͟ ͟ᴍ͟ᴏ̣̂͟ᴛ͟ ͟ɴ͟ɢ͟ᴜ̛͟ᴏ̛̀͟ɪ͟ ͟ᴘ͟ʜ͟ᴜ̣͟ ͟ɴ͟ᴜ̛̃͟ ͟ᴛ͟ᴀ̣͟ɪ͟ ͟ʟ͟ᴀ̀͟ɴ͟ɢ͟ ͟ʙ͟ᴜ͟ʟ͟ᴜ͟ѕ͟ᴀ͟ɴ͟,͟ ͟ᴏ̨͟ᴜ͟ᴀ̣̂͟ɴ͟ ͟ᴋ͟ᴀ͟ʀ͟ᴀ͟ɴ͟ɢ͟ᴅ͟ᴏ͟ᴡ͟ᴏ͟,͟ ͟ᴋ͟ʟ͟ᴀ͟ᴛ͟ᴇ͟ɴ͟,͟ ͟ᴍ͟ɪ͟ᴇ̂̀͟ɴ͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ᴜ͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴊ͟ᴀ͟ᴠ͟ᴀ͟,͟ ͟ɪ͟ɴ͟ᴅ͟ᴏ͟ɴ͟ᴇ͟ѕ͟ɪ͟ᴀ͟ ͟ᴆ͟ᴀ̃͟ ͟ʟ͟ᴇ̂͟ɴ͟ ͟ᴄ͟ᴏ̛͟ɴ͟ ͟ᴆ͟ᴀ͟ᴜ͟ ͟ᴛ͟ɪ͟ᴍ͟ ͟ᴠ͟ᴀ̀͟ ͟ᴆ͟ᴏ̣̂͟ᴛ͟ ͟ɴ͟ɢ͟ᴏ̣̂͟ᴛ͟ ͟ᴏ̨͟ᴜ͟ᴀ͟ ͟ᴆ͟ᴏ̛̀͟ɪ͟ ͟ᴏ̛̉͟ ͟ᴛ͟ᴜ͟ᴏ̂̉͟ɪ͟ ͟5͟4͟.͟ ͟ᴄ͟ᴏ̂͟ ͟ᴆ͟ᴜ̛͟ᴏ̛̣͟ᴄ͟ ͟ɢ͟ɪ͟ᴀ͟ ͟ᴆ͟ɪ̀͟ɴ͟ʜ͟ ͟ᴛ͟ᴏ̂̉͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ᴜ̛́͟ᴄ͟ ͟ᴛ͟ᴀ͟ɴ͟ɢ͟ ͟ʟ͟ᴇ̂̃͟ ͟ᴠ͟ᴀ̀͟ ͟ᴀ͟ɴ͟ ͟ᴛ͟ᴀ́͟ɴ͟ɢ͟ ͟ɴ͟ɢ͟ᴀ͟ʏ͟ ͟ᴠ͟ᴀ̀͟ᴏ͟ ͟ɴ͟ɢ͟ᴀ̀͟ʏ͟ ͟ʜ͟ᴏ̂͟ᴍ͟ ͟ѕ͟ᴀ͟ᴜ͟.͟

͟ѕ͟ᴀ͟ᴜ͟ ͟ᴋ͟ʜ͟ɪ͟ ͟ᴀ͟ɴ͟ ͟ᴛ͟ᴀ́͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ᴏ͟ ͟ɴ͟ɢ͟ᴜ̛͟ᴏ̛̀͟ɪ͟ ͟ᴠ͟ᴏ̛̣͟ ͟х͟ᴏ͟ɴ͟ɢ͟,͟ ͟ɴ͟ɢ͟ᴜ̛͟ᴏ̛̀͟ɪ͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ᴏ̂̀͟ɴ͟ɢ͟ ͟ɴ͟ɢ͟ᴀ̀͟ʏ͟ ͟ɴ͟ᴀ̀͟ᴏ͟ ͟ᴄ͟ᴜ̃͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴍ͟ᴏ̛͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ᴀ̂́͟ʏ͟ ͟ᴠ͟ᴏ̛̣͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ᴏ͟ɴ͟ɢ͟ ͟ɢ͟ɪ͟ᴀ̂́͟ᴄ͟ ͟ᴍ͟ᴏ̛͟.͟ ͟ᴄ͟ᴜ̣͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ᴇ̂̉͟,͟ ͟ɴ͟ɢ͟ᴜ̛͟ᴏ̛̀͟ɪ͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ᴏ̂̀͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴛ͟ɪ͟ᴇ̂́͟ᴛ͟ ͟ʟ͟ᴏ̣̂͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ᴏ͟ɴ͟ɢ͟ ͟ɢ͟ɪ͟ᴀ̂́͟ᴄ͟ ͟ᴍ͟ᴏ̛͟,͟ ͟ɴ͟ɢ͟ᴜ̛͟ᴏ̛̀͟ɪ͟ ͟ᴠ͟ᴏ̛̣͟ ͟ᴆ͟ᴀ̃͟ ͟ᴋ͟ʜ͟ᴜ͟ᴀ̂́͟ᴛ͟ ͟ʟ͟ɪ͟ᴇ̂͟ɴ͟ ͟ᴛ͟ᴜ̣͟ᴄ͟ ͟ɴ͟ʜ͟ᴀ̆́͟ᴄ͟ ͟ᴆ͟ᴇ̂́͟ɴ͟ ͟ѕ͟ᴏ̛̣͟ɪ͟ ͟ᴅ͟ᴀ̂͟ʏ͟ ͟ᴘ͟ᴏ͟ᴄ͟ᴏ͟ɴ͟ɢ͟ ͟ʙ͟ᴜ͟ᴏ̣̂͟ᴄ͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ᴇ̂͟ɴ͟ ͟ᴆ͟ᴀ̂̀͟ᴜ͟ ͟ᴄ͟ᴏ̂͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ᴜ̛͟ᴀ͟ ͟ᴆ͟ᴜ̛͟ᴏ̛̣͟ᴄ͟ ͟ᴄ͟ᴏ̛̉͟ɪ͟.͟ ͟ᴄ͟ᴏ̂͟ ͟ᴄ͟ᴏ̀͟ɴ͟ ͟ʏ͟ᴇ̂͟ᴜ͟ ͟ᴄ͟ᴀ̂̀͟ᴜ͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ᴏ̂̀͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴘ͟ʜ͟ᴀ̉͟ɪ͟ ͟ɢ͟ɪ͟ᴀ̉͟ɪ͟ ͟ᴏ̨͟ᴜ͟ʏ͟ᴇ̂́͟ᴛ͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ᴜ͟ʏ͟ᴇ̣̂͟ɴ͟ ͟ɴ͟ᴀ̀͟ʏ͟ʟ͟ᴇ͟ɴ͟ ͟ᴄ͟ᴏ͟ɴ͟ ͟ᴅ͟ᴀ͟ᴜ͟ ͟ᴛ͟ɪ͟ᴍ͟ ͟

͟ɴ͟ɢ͟ᴏ̂͟ɪ͟ ͟ᴍ͟ᴏ̣̂͟ ͟ᴄ͟ᴜ̉͟ᴀ͟ ͟ɴ͟ɢ͟ᴜ̛͟ᴏ̛̀͟ɪ͟ ͟ᴘ͟ʜ͟ᴜ̣͟ ͟ɴ͟ᴜ̛̃͟ ͟ᴆ͟ᴜ̛͟ᴏ̛̣͟ᴄ͟ ͟ᴋ͟ʜ͟ᴀ͟ɪ͟ ͟ᴏ̨͟ᴜ͟ᴀ̣̂͟ᴛ͟ ͟ᴆ͟ᴇ̂̉͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ᴀ́͟ᴏ͟ ͟ʙ͟ᴏ̉͟ ͟ᴠ͟ɪ̀͟ ͟ᴅ͟ᴀ̂͟ʏ͟ ͟ᴘ͟ᴏ͟ᴄ͟ᴏ͟ɴ͟ɢ͟ ͟–͟ ͟ᴀ̉͟ɴ͟ʜ͟:͟ ͟ᴋ͟ᴜ͟ᴍ͟ᴘ͟ᴀ͟ʀ͟ᴀ͟ɴ͟ ͟ɴ͟ᴇ͟ᴡ͟ѕ͟
͟ʙ͟ᴀ͟ɴ͟ ͟ᴆ͟ᴀ̂̀͟ᴜ͟,͟ ͟ɴ͟ɢ͟ᴜ̛͟ᴏ̛̀͟ɪ͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ᴏ̂̀͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴋ͟ʜ͟ᴏ̂͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴛ͟ɪ͟ɴ͟ ͟ᴠ͟ᴀ̀͟ᴏ͟ ͟ᴆ͟ɪ͟ᴇ̂̀͟ᴜ͟ ͟ɴ͟ᴀ̀͟ʏ͟ ͟ᴠ͟ᴀ̀͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ɪ̉͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ᴏ͟ ͟ʀ͟ᴀ̆̀͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴀ͟ɴ͟ʜ͟ ͟ᴠ͟ɪ̀͟ ͟ᴏ̨͟ᴜ͟ᴀ́͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ᴜ̛͟ᴏ̛͟ɴ͟ɢ͟ ͟ɴ͟ʜ͟ᴏ̛́͟ ͟ɴ͟ɢ͟ᴜ̛͟ᴏ̛̀͟ɪ͟ ͟ᴠ͟ᴏ̛̣͟ ͟ᴏ̨͟ᴜ͟ᴀ́͟ ͟ᴄ͟ᴏ̂́͟ ͟ᴍ͟ᴀ̀͟ ͟ᴄ͟ᴏ́͟ ͟ɢ͟ɪ͟ᴀ̂́͟ᴄ͟ ͟ᴍ͟ᴏ̛͟ ͟ᴆ͟ᴏ́͟.͟ ͟ɴ͟ʜ͟ᴜ̛͟ɴ͟ɢ͟ ͟ʟ͟ɪ͟ɴ͟ʜ͟ ͟ᴛ͟ɪ́͟ɴ͟ʜ͟ ͟ʟ͟ᴀ̣͟ɪ͟ ͟ᴍ͟ᴀ́͟ᴄ͟ʜ͟ ͟ʙ͟ᴀ̉͟ᴏ͟ ͟ᴀ͟ɴ͟ʜ͟,͟ ͟ʜ͟ᴀ̆̉͟ɴ͟ ͟ᴄ͟ᴏ́͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ᴜ͟ʏ͟ᴇ̣̂͟ɴ͟ ͟ɢ͟ɪ̀͟ ͟ʙ͟ᴀ̂́͟ᴛ͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ᴜ̛͟ᴏ̛̀͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴆ͟ᴀ̃͟ ͟х͟ᴀ̉͟ʏ͟ ͟ʀ͟ᴀ͟.͟ ͟ᴄ͟ᴜ͟ᴏ̂́͟ɪ͟ ͟ᴄ͟ᴜ̀͟ɴ͟ɢ͟,͟ ͟ѕ͟ᴀ͟ᴜ͟ ͟ɴ͟ʜ͟ɪ͟ᴇ̂̀͟ᴜ͟ ͟ᴆ͟ᴀ̆́͟ɴ͟ ͟ᴆ͟ᴏ́͟,͟ ͟ѕ͟ᴜ͟ʏ͟ ͟ᴛ͟ɪ́͟ɴ͟ʜ͟,͟ ͟ɴ͟ɢ͟ᴜ̛͟ᴏ̛̀͟ɪ͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ᴏ̂̀͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴏ̨͟ᴜ͟ʏ͟ᴇ̂́͟ᴛ͟ ͟ᴆ͟ɪ̣͟ɴ͟ʜ͟ ͟ᴏ̨͟ᴜ͟ᴀ̣̂͟ᴛ͟ ͟ᴍ͟ᴏ̣̂͟ ͟ᴄ͟ᴜ̉͟ᴀ͟ ͟ɴ͟ɢ͟ᴜ̛͟ᴏ̛̀͟ɪ͟ ͟ᴏ̨͟ᴜ͟ᴀ́͟ ͟ᴄ͟ᴏ̂́͟ ͟ᴍ͟ᴏ̛́͟ɪ͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ᴏ̂͟ɴ͟ ͟ᴄ͟ᴀ̂́͟ᴛ͟ ͟ᴠ͟ᴀ̀͟ᴏ͟ ͟ɴ͟ɢ͟ᴀ̀͟ʏ͟ ͟1͟8͟/͟7͟/͟2͟0͟2͟1͟ ͟(͟ᴍ͟ᴏ̛́͟ɪ͟ ͟ᴆ͟ᴜ̛͟ᴏ̛̣͟ᴄ͟ ͟7͟ ͟ɴ͟ɢ͟ᴀ̀͟ʏ͟)͟ ͟ᴠ͟ᴀ̀͟ ͟ʙ͟ᴀ̣̂͟ᴛ͟ ͟ɴ͟ᴀ̆́͟ᴘ͟ ͟ᴏ̨͟ᴜ͟ᴀ͟ɴ͟ ͟ᴛ͟ᴀ̀͟ɪ͟ ͟ᴆ͟ᴇ̂̉͟ ͟ʟ͟ᴀ̀͟ᴍ͟ ͟ѕ͟ᴀ́͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴛ͟ᴏ̉͟ ͟ᴍ͟ᴏ̣͟ɪ͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ᴜ͟ʏ͟ᴇ̣̂͟ɴ͟.͟

͟ѕ͟ᴀ͟ᴜ͟ ͟ᴋ͟ʜ͟ɪ͟ ͟ɴ͟ᴀ̆́͟ᴘ͟ ͟ᴏ̨͟ᴜ͟ᴀ͟ɴ͟ ͟ᴛ͟ᴀ̀͟ɪ͟ ͟ᴆ͟ᴜ̛͟ᴏ̛̣͟ᴄ͟ ͟ᴍ͟ᴏ̛̉͟ ͟ʀ͟ᴀ͟,͟ ͟ɴ͟ɢ͟ᴜ̛͟ᴏ̛̀͟ɪ͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ᴏ̂̀͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ᴇ̂́͟ᴛ͟ ͟ʟ͟ᴀ̣̆͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴠ͟ɪ̀͟ ͟ᴏ̨͟ᴜ͟ᴀ̉͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ᴜ̛̣͟ᴄ͟ ͟ѕ͟ᴏ̛̣͟ɪ͟ ͟ᴅ͟ᴀ̂͟ʏ͟ ͟ᴘ͟ᴏ͟ᴄ͟ᴏ͟ɴ͟ɢ͟ ͟ʙ͟ᴜ͟ᴏ̣̂͟ᴄ͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ᴇ̂͟ɴ͟ ͟ᴆ͟ᴀ̂̀͟ᴜ͟ ͟ᴠ͟ᴏ̛̣͟ ͟ᴆ͟ᴀ̃͟ ͟ᴍ͟ᴀ̂́͟ᴛ͟ ͟ᴠ͟ᴀ̂̃͟ɴ͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ᴜ̛͟ᴀ͟ ͟ᴆ͟ᴜ̛͟ᴏ̛̣͟ᴄ͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ᴀ́͟ᴏ͟.͟ ͟ɴ͟ɢ͟ᴜ̛͟ᴏ̛̀͟ɪ͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ᴏ̂̀͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴆ͟ᴀ̃͟ ͟ɴ͟ʜ͟ᴀ͟ɴ͟ʜ͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ᴏ́͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ᴀ́͟ᴏ͟ ͟ʙ͟ᴏ̉͟ ͟ѕ͟ᴏ̛̣͟ɪ͟ ͟ᴅ͟ᴀ̂͟ʏ͟ ͟ᴠ͟ᴀ̀͟ ͟ʟ͟ᴀ̀͟ᴍ͟ ͟ʟ͟ᴀ̣͟ɪ͟ ͟ʟ͟ᴇ̂̃͟ ͟ᴀ͟ɴ͟ ͟ᴛ͟ᴀ́͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ᴏ͟ ͟ᴠ͟ᴏ̛̣͟ ͟ᴍ͟ɪ̀͟ɴ͟ʜ͟.͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ᴜ̛͟ᴏ̛̉͟ɴ͟ɢ͟ ͟ʟ͟ᴀ̀͟ɴ͟ɢ͟ ͟ʜ͟ᴇ͟ʀ͟ɪ͟ ͟ᴘ͟ᴜ͟ʀ͟ᴡ͟ᴏ͟ᴋ͟ᴏ͟ ͟ᴠ͟ᴀ̀͟ ͟ᴄ͟ᴀ̉͟ɴ͟ʜ͟ ͟ѕ͟ᴀ́͟ᴛ͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ᴜ̛͟ᴏ̛̉͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴏ̨͟ᴜ͟ᴀ̣̂͟ɴ͟ ͟ᴀ͟ʟ͟ᴇ͟ɢ͟ ͟ɪ͟ᴘ͟ᴀ͟ɴ͟ᴜ͟ᴅ͟ɪ͟ɴ͟ ͟ᴄ͟ᴜ̃͟ɴ͟ɢ͟ ͟х͟ᴀ́͟ᴄ͟ ͟ɴ͟ʜ͟ᴀ̣̂͟ɴ͟ ͟ѕ͟ᴜ̛̣͟ ͟ᴠ͟ɪ͟ᴇ̣̂͟ᴄ͟.͟ʟ͟ᴇ͟ɴ͟ ͟ᴄ͟ᴏ͟ɴ͟ ͟ᴅ͟ᴀ͟ᴜ͟ ͟ᴛ͟ɪ͟ᴍ͟ ͟

͟ɴ͟ɢ͟ᴜ̛͟ᴏ̛̀͟ɪ͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ᴏ̂̀͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ᴇ̂́͟ᴛ͟ ͟ʟ͟ᴀ̣̆͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴋ͟ʜ͟ɪ͟ ͟ɴ͟ʜ͟ɪ̀͟ɴ͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ᴀ̂́͟ʏ͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ɪ͟ᴇ̂́͟ᴄ͟ ͟ᴅ͟ᴀ̂͟ʏ͟ ͟ᴘ͟ᴏ͟ᴄ͟ᴏ͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ᴇ̂͟ɴ͟ ͟ᴆ͟ᴀ̂̀͟ᴜ͟ ͟ᴠ͟ᴏ̛̣͟ ͟–͟ ͟ᴀ̉͟ɴ͟ʜ͟:͟ ͟ᴅ͟ᴇ͟ᴛ͟ɪ͟ᴋ͟ ͟ɴ͟ᴇ͟ᴡ͟ѕ͟

͟ᴆ͟ᴜ̛͟ᴏ̛̣͟ᴄ͟ ͟ʙ͟ɪ͟ᴇ̂́͟ᴛ͟,͟ ͟ɴ͟ɢ͟ᴜ̛͟ᴏ̛̀͟ɪ͟ ͟ᴘ͟ʜ͟ᴜ̣͟ ͟ɴ͟ᴜ̛̃͟ ͟ᴠ͟ᴜ̛̀͟ᴀ͟ ͟ᴏ̨͟ᴜ͟ᴀ͟ ͟ᴆ͟ᴏ̛̀͟ɪ͟ ͟ᴋ͟ʜ͟ᴏ̂͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ᴇ̂́͟ᴛ͟ ͟ᴠ͟ɪ̀͟ ͟ɴ͟ʜ͟ɪ͟ᴇ̂̃͟ᴍ͟ ͟ᴄ͟ᴏ͟ᴠ͟ɪ͟ᴅ͟-͟1͟9͟ ͟ɴ͟ᴇ̂͟ɴ͟ ͟ᴆ͟ᴏ̛͟ɴ͟ ͟ᴠ͟ɪ̣͟ ͟ʏ͟ ͟ᴛ͟ᴇ̂́͟ ͟ᴋ͟ʜ͟ᴏ̂͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴄ͟ᴀ̂̀͟ɴ͟ ͟ʜ͟ᴏ̂̃͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ᴏ̛̣͟,͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ɪ̉͟ ͟ᴄ͟ᴏ́͟ ͟ɴ͟ɢ͟ᴜ̛͟ᴏ̛̀͟ɪ͟ ͟ᴅ͟ᴀ̂͟ɴ͟ ͟х͟ᴜ͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴏ̨͟ᴜ͟ᴀ͟ɴ͟ʜ͟ ͟ᴠ͟ᴀ̀͟ ͟ᴄ͟ᴀ̉͟ɴ͟ʜ͟ ͟ѕ͟ᴀ́͟ᴛ͟ ͟ɢ͟ɪ͟ᴜ́͟ᴘ͟ ͟ᴆ͟ᴏ̛̃͟.͟

͟ᴛ͟ʜ͟ᴇ͟ᴏ͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ᴜ͟ʏ͟ᴇ̂̀͟ɴ͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ᴏ̂́͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴄ͟ᴜ̉͟ᴀ͟ ͟ɴ͟ɢ͟ᴜ̛͟ᴏ̛̀͟ɪ͟ ͟ɪ͟ɴ͟ᴅ͟ᴏ͟ɴ͟ᴇ͟ѕ͟ɪ͟ᴀ͟,͟ ͟ᴋ͟ʜ͟ɪ͟ ͟ᴍ͟ᴏ̣̂͟ᴛ͟ ͟ɴ͟ɢ͟ᴜ̛͟ᴏ̛̀͟ɪ͟ ͟ᴏ̨͟ᴜ͟ᴀ͟ ͟ᴆ͟ᴏ̛̀͟ɪ͟,͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ᴜ̛͟ᴏ̛́͟ᴄ͟ ͟ᴋ͟ʜ͟ɪ͟ ͟ᴆ͟ᴜ̛͟ᴏ̛̣͟ᴄ͟ ͟ᴀ͟ɴ͟ ͟ᴛ͟ᴀ́͟ɴ͟ɢ͟,͟ ͟ɴ͟ɢ͟ᴜ̛͟ᴏ̛̀͟ɪ͟ ͟ɴ͟ɢ͟ᴜ̛͟ᴏ̛̀͟ɪ͟ ͟ᴆ͟ᴀ̃͟ ͟ᴋ͟ʜ͟ᴜ͟ᴀ̂́͟ᴛ͟ ͟ѕ͟ᴇ̃͟ ͟ᴆ͟ᴜ̛͟ᴏ̛̣͟ᴄ͟ ͟ᴏ̨͟ᴜ͟ᴀ̂́͟ɴ͟ ͟ᴏ̨͟ᴜ͟ᴀ͟ɴ͟ʜ͟ ͟ᴄ͟ᴏ̛͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ᴇ̂̉͟ ͟ʙ͟ᴀ̆̀͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴍ͟ᴏ̣̂͟ᴛ͟ ͟ᴍ͟ɪ͟ᴇ̂́͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴠ͟ᴀ̉͟ɪ͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ᴀ̆́͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴠ͟ᴀ̀͟ ͟ʙ͟ᴜ͟ᴏ̣̂͟ᴄ͟ ͟ᴅ͟ᴀ̂͟ʏ͟ ͟ᴏ̛̉͟ ͟ᴆ͟ɪ̉͟ɴ͟ʜ͟ ͟ᴆ͟ᴀ̂̀͟ᴜ͟,͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ᴀ̂͟ɴ͟ ͟ᴠ͟ᴀ̀͟ ͟ᴅ͟ᴜ̛͟ᴏ̛́͟ɪ͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ᴀ̂͟ɴ͟.͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ᴇ͟ᴏ͟ ͟ᴛ͟ɪ́͟ɴ͟ ͟ɴ͟ɢ͟ᴜ̛͟ᴏ̛̃͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴛ͟ᴏ̂͟ɴ͟ ͟ɢ͟ɪ͟ᴀ́͟ᴏ͟,͟ ͟ѕ͟ᴏ̛̣͟ɪ͟ ͟ᴅ͟ᴀ̂͟ʏ͟ ͟ɴ͟ᴀ̀͟ʏ͟ ͟ᴘ͟ʜ͟ᴀ̉͟ɪ͟ ͟ᴆ͟ᴜ̛͟ᴏ̛̣͟ᴄ͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ᴀ́͟ᴏ͟ ͟ʀ͟ᴀ͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ᴜ̛͟ᴏ̛́͟ᴄ͟ ͟ᴋ͟ʜ͟ɪ͟ ͟ᴆ͟ᴏ́͟ɴ͟ɢ͟ ͟ɴ͟ᴀ̆́͟ᴘ͟ ͟ᴏ̨͟ᴜ͟ᴀ͟ɴ͟ ͟ᴛ͟ᴀ̀͟ɪ͟ ͟ᴠ͟ᴀ̀͟ ͟ʟ͟ᴀ̂́͟ᴘ͟ ͟ᴆ͟ᴀ̂́͟ᴛ͟ ͟ᴆ͟ᴇ̂̉͟ ͟ʟ͟ɪ͟ɴ͟ʜ͟ ͟ʜ͟ᴏ̂̀͟ɴ͟ ͟ɴ͟ɢ͟ᴜ̛͟ᴏ̛̀͟ɪ͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ᴇ̂́͟ᴛ͟ ͟ᴄ͟ᴏ́͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ᴇ̂̉͟ ͟ѕ͟ɪ͟ᴇ̂͟ᴜ͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ᴏ͟ᴀ́͟ᴛ͟.͟ ͟ɴ͟ᴇ̂́͟ᴜ͟ ͟ᴋ͟ʜ͟ᴏ̂͟ɴ͟ɢ͟ ͟ɴ͟ʜ͟ᴜ̛̃͟ɴ͟ɢ͟ ͟х͟ᴀ́͟ᴄ͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ᴇ̂́͟ᴛ͟ ͟ɴ͟ᴀ̀͟ʏ͟ ͟ѕ͟ᴇ̃͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ᴀ̀͟ɴ͟ʜ͟ ͟х͟ᴀ́͟ᴄ͟ ͟ѕ͟ᴏ̂́͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴠ͟ᴀ̀͟ ͟ɴ͟ʜ͟ᴀ̉͟ʏ͟ ͟ʀ͟ᴀ͟ ͟ᴋ͟ʜ͟ᴏ̉͟ɪ͟ ͟ᴍ͟ᴏ̣̂͟,͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ᴏ̛̉͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ᴀ̀͟ɴ͟ʜ͟ ͟ᴘ͟ᴏ͟ᴄ͟ᴏ͟ɴ͟ɢ͟.͟

ᴠ͟ᴏ̛̣͟ ͟ɴ͟ʜ͟ɪ͟ᴇ̂̀͟ᴜ͟ ͟ʟ͟ᴀ̂̀͟ɴ͟ ͟ʙ͟ᴀ́͟ᴏ͟ ͟ᴍ͟ᴏ̣̂͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ᴏ͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ᴏ̂̀͟ɴ͟ɢ͟ ͟ɴ͟ᴏ́͟ɪ͟ ͟ᴆ͟ᴏ́͟ɪ͟ ͟ʙ͟ᴜ̣͟ɴ͟ɢ͟,͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ᴏ̂̀͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴆ͟ᴜ̛͟ᴀ͟ ͟ᴄ͟ᴏ͟ɴ͟ ͟ᴆ͟ᴇ̂́͟ɴ͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ᴀ̆͟ᴍ͟ ͟ᴍ͟ᴏ̣̂͟,͟ ͟ᴍ͟ᴀ̣̆͟ᴛ͟ ͟ᴍ͟ᴀ̀͟ʏ͟ ͟ᴛ͟ᴀ́͟ɪ͟ ͟х͟ᴀ͟ɴ͟ʜ͟ ͟ᴠ͟ᴏ̛́͟ɪ͟ ͟ɴ͟ʜ͟ᴜ̛̃͟ɴ͟ɢ͟ ͟ɢ͟ɪ̀͟ ͟ɴ͟ʜ͟ɪ̀͟ɴ͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ᴀ̂́͟ʏ͟

 

ᴋ͟ʜ͟ᴏ̂͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴄ͟ᴏ́͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ᴏ̛̀͟ɪ͟ ͟ɢ͟ɪ͟ᴀ͟ɴ͟ ͟ᴆ͟ᴇ̂́͟ɴ͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ᴀ̆͟ᴍ͟ ͟ᴍ͟ᴏ̣̂͟ ͟ᴠ͟ᴏ̛̣͟ ͟ᴠ͟ᴀ̣̂͟ʏ͟ ͟ɴ͟ʜ͟ᴜ̛͟ɴ͟ɢ͟ ͟ɴ͟ɢ͟ᴜ̛͟ᴏ̛̀͟ɪ͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ᴏ̂̀͟ɴ͟ɢ͟ ͟ʟ͟ᴀ̣͟ɪ͟ ͟ʟ͟ɪ͟ᴇ̂͟ɴ͟ ͟ᴛ͟ɪ͟ᴇ̂́͟ᴘ͟ ͟ɴ͟ᴀ̆̀͟ᴍ͟ ͟ᴍ͟ᴏ̛͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ᴀ̂́͟ʏ͟ ͟ᴠ͟ᴏ̛̣͟ ͟ɴ͟ᴏ́͟ɪ͟ ͟ᴆ͟ᴏ́͟ɪ͟ ͟ʙ͟ᴜ̣͟ɴ͟ɢ͟,͟ ͟ѕ͟ᴀ̆́͟ᴘ͟ ͟х͟ᴇ̂́͟ᴘ͟ ͟ᴍ͟ᴏ̣̂͟ᴛ͟ ͟ɴ͟ɢ͟ᴀ̀͟ʏ͟ ͟ʟ͟ᴇ̂͟ɴ͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ᴀ̆͟ᴍ͟,͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ᴜ̛͟ᴏ̛͟ɴ͟ɢ͟ ͟ѕ͟ᴏ̛͟ɴ͟ ͟ᴛ͟ᴀ́͟ɪ͟ ͟х͟ᴀ͟ɴ͟ʜ͟ ͟ᴍ͟ᴀ̣̆͟ᴛ͟ ͟ᴠ͟ᴏ̛́͟ɪ͟ ͟ɴ͟ʜ͟ᴜ̛̃͟ɴ͟ɢ͟ ͟ɢ͟ɪ̀͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ᴀ̂́͟ʏ͟.͟

͟ᴛ͟ʀ͟ᴜ̛͟ᴏ̛͟ɴ͟ɢ͟ ͟ѕ͟ᴏ̛͟ɴ͟ ͟ѕ͟ɪ͟ɴ͟ʜ͟ ͟ʀ͟ᴀ͟ ͟ᴠ͟ᴀ̀͟ ͟ʟ͟ᴏ̛́͟ɴ͟ ͟ʟ͟ᴇ̂͟ɴ͟ ͟ᴏ̛̉͟ ͟ᴍ͟ᴏ̣̂͟ᴛ͟ ͟ᴠ͟ᴜ̀͟ɴ͟ɢ͟ ͟ɴ͟ᴏ̂͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ᴏ̂͟ɴ͟,͟ ͟ᴠ͟ɪ̀͟ ͟ɢ͟ɪ͟ᴀ͟ ͟ᴆ͟ɪ̀͟ɴ͟ʜ͟ ͟ɴ͟ɢ͟ʜ͟ᴇ̀͟ᴏ͟ ͟ᴋ͟ʜ͟ᴏ́͟ ͟ɴ͟ᴇ̂͟ɴ͟ ͟ᴘ͟ʜ͟ᴀ̉͟ɪ͟ ͟ᴆ͟ɪ͟ ͟ʟ͟ᴀ̣̂͟ᴘ͟ ͟ɴ͟ɢ͟ʜ͟ɪ͟ᴇ̣̂͟ᴘ͟ ͟ᴛ͟ᴜ̛̀͟ ͟ᴋ͟ʜ͟ɪ͟ ͟ᴄ͟ᴏ̀͟ɴ͟ ͟ʀ͟ᴀ̂́͟ᴛ͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ᴇ̉͟.͟ ͟ѕ͟ᴀ͟ᴜ͟ ͟5͟ ͟ɴ͟ᴀ̆͟ᴍ͟ ͟ʟ͟ᴀ̀͟ᴍ͟ ͟ᴠ͟ɪ͟ᴇ̣̂͟ᴄ͟,͟ ͟ʙ͟ᴀ̆̀͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ɪ́͟ɴ͟ʜ͟ ͟ᴆ͟ᴏ̂͟ɪ͟ ͟ᴛ͟ᴀ͟ʏ͟ ͟ᴄ͟ᴜ̉͟ᴀ͟ ͟ᴍ͟ɪ̀͟ɴ͟ʜ͟,͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ᴜ̛͟ᴏ̛͟ɴ͟ɢ͟ ͟ѕ͟ᴏ̛͟ɴ͟ ͟ᴆ͟ᴀ̃͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ᴏ͟ᴀ́͟ᴛ͟ ͟ᴋ͟ʜ͟ᴏ̉͟ɪ͟ ͟ᴄ͟ᴜ͟ᴏ̣̂͟ᴄ͟ ͟ѕ͟ᴏ̂́͟ɴ͟ɢ͟ ͟ɴ͟ɢ͟ʜ͟ᴇ̀͟ᴏ͟ ͟ᴆ͟ᴏ́͟ɪ͟,͟ ͟ᴀ͟ɴ͟ʜ͟ ͟ᴋ͟ɪ͟ɴ͟ʜ͟ ͟ᴅ͟ᴏ͟ᴀ͟ɴ͟ʜ͟ ͟ᴠ͟ᴀ̀͟ ͟ᴄ͟ᴏ́͟ ͟ᴍ͟ᴏ̣̂͟ᴛ͟ ͟ɢ͟ɪ͟ᴀ͟ ͟ᴆ͟ɪ̀͟ɴ͟ʜ͟ ͟ʜ͟ᴀ̣͟ɴ͟ʜ͟ ͟ᴘ͟ʜ͟ᴜ́͟ᴄ͟ ͟ᴠ͟ᴏ̛́͟ɪ͟ ͟ᴠ͟ᴏ̛̣͟ ͟ᴠ͟ᴀ̀͟ ͟ᴍ͟ᴏ̣̂͟ᴛ͟ ͟ᴄ͟ᴏ̂͟ ͟ᴄ͟ᴏ͟ɴ͟ ͟ɢ͟ᴀ́͟ɪ͟.͟ ͟ᴄ͟ᴜ̛́͟ ͟ᴛ͟ᴜ̛͟ᴏ̛̉͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴄ͟ᴜ͟ᴏ̣̂͟ᴄ͟ ͟ѕ͟ᴏ̂́͟ɴ͟ɢ͟ ͟ɢ͟ɪ͟ᴀ͟ ͟ᴆ͟ɪ̀͟ɴ͟ʜ͟ ͟ѕ͟ᴇ̃͟ ͟ᴍ͟ᴀ̃͟ɪ͟ ͟ɴ͟ʜ͟ᴜ̛͟ ͟ᴠ͟ᴀ̣̂͟ʏ͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ɪ̀͟ ͟ʙ͟ɪ͟ᴇ̂́͟ɴ͟ ͟ᴄ͟ᴏ̂́͟ ͟ʙ͟ᴀ̆́͟ᴛ͟ ͟ᴆ͟ᴀ̂̀͟ᴜ͟ ͟ᴀ̣̂͟ᴘ͟ ͟х͟ᴜ͟ᴏ̂́͟ɴ͟ɢ͟.͟

ᴋ͟ʜ͟ɪ͟ ͟ɢ͟ɪ͟ᴀ͟ ͟ᴆ͟ɪ̀͟ɴ͟ʜ͟ ͟ᴆ͟ᴀ͟ɴ͟ɢ͟ ͟ʜ͟ᴀ̣͟ɴ͟ʜ͟ ͟ᴘ͟ʜ͟ᴜ́͟ᴄ͟,͟ ͟ᴠ͟ᴏ̛̣͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ᴜ̛͟ᴏ̛͟ɴ͟ɢ͟ ͟ѕ͟ᴏ̛͟ɴ͟ ͟ʟ͟ᴀ̣͟ɪ͟ ͟ᴍ͟ᴀ̆́͟ᴄ͟ ͟ᴜ͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ᴜ̛͟ ͟ᴠ͟ᴀ̀͟ ͟ᴏ̨͟ᴜ͟ᴀ͟ ͟ᴆ͟ᴏ̛̀͟ɪ͟ ͟ѕ͟ᴀ͟ᴜ͟ ͟ᴆ͟ᴏ́͟ ͟ᴋ͟ʜ͟ᴏ̂͟ɴ͟ɢ͟ ͟ʟ͟ᴀ̂͟ᴜ͟

͟ᴋ͟ʜ͟ɪ͟ ͟ᴄ͟ᴏ͟ɴ͟ ͟ɢ͟ᴀ́͟ɪ͟ ͟ᴆ͟ᴜ̛͟ᴏ̛̣͟ᴄ͟ ͟7͟ ͟ᴛ͟ᴜ͟ᴏ̂̉͟ɪ͟,͟ ͟ᴠ͟ᴏ̛̣͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ᴜ̛͟ᴏ̛͟ɴ͟ɢ͟ ͟ѕ͟ᴏ̛͟ɴ͟ ͟ᴆ͟ᴜ̛͟ᴏ̛̣͟ᴄ͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ᴀ̂̉͟ɴ͟ ͟ᴆ͟ᴏ͟ᴀ́͟ɴ͟ ͟ᴍ͟ᴀ̆́͟ᴄ͟ ͟ʙ͟ᴇ̣̂͟ɴ͟ʜ͟ ͟ᴜ͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ᴜ̛͟ ͟ᴅ͟ᴀ̣͟ ͟ᴅ͟ᴀ̀͟ʏ͟,͟ ͟ʙ͟ᴇ̣̂͟ɴ͟ʜ͟ ͟ᴏ̛̉͟ ͟ɢ͟ɪ͟ᴀ͟ɪ͟ ͟ᴆ͟ᴏ͟ᴀ̣͟ɴ͟ ͟ɴ͟ᴀ̣̆͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴠ͟ᴀ̀͟ ͟ᴏ̨͟ᴜ͟ᴀ͟ ͟ᴆ͟ᴏ̛̀͟ɪ͟ ͟ɴ͟ᴜ̛̉͟ᴀ͟ ͟ɴ͟ᴀ̆͟ᴍ͟ ͟ѕ͟ᴀ͟ᴜ͟ ͟ᴆ͟ᴏ́͟.͟ ͟ѕ͟ᴀ͟ᴜ͟ ͟ᴋ͟ʜ͟ɪ͟ ͟ᴠ͟ᴏ̛̣͟ ͟ᴍ͟ᴀ̂́͟ᴛ͟,͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ᴜ̛͟ᴏ̛͟ɴ͟ɢ͟ ͟ѕ͟ᴏ̛͟ɴ͟ ͟ᴋ͟ʜ͟ᴏ̂͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ᴇ̂̉͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ᴀ̂́͟ᴘ͟ ͟ɴ͟ʜ͟ᴀ̣̂͟ɴ͟ ͟ѕ͟ᴜ̛̣͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ᴀ̣̂͟ᴛ͟ ͟ɴ͟ᴀ̀͟ʏ͟,͟ ͟ᴀ͟ɴ͟ʜ͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ɪ̀͟ᴍ͟ ͟ᴆ͟ᴀ̆́͟ᴍ͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ᴏ͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴆ͟ᴀ͟ᴜ͟ ͟ʙ͟ᴜ͟ᴏ̂̀͟ɴ͟ ͟ᴍ͟ᴏ̣̂͟ᴛ͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ᴏ̛̀͟ɪ͟ ͟ɢ͟ɪ͟ᴀ͟ɴ͟ ͟ᴅ͟ᴀ̀͟ɪ͟ ͟ᴠ͟ᴀ̀͟ ͟ᴋ͟ʜ͟ᴏ̂͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ᴇ̂̉͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ᴏ͟ᴀ́͟ᴛ͟ ͟ʀ͟ᴀ͟ ͟ᴆ͟ᴜ̛͟ᴏ̛̣͟ᴄ͟.͟ ͟ᴍ͟ᴀ͟ʏ͟ ͟ᴍ͟ᴀ̆́͟ɴ͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ᴀ͟ʏ͟,͟ ͟ᴄ͟ᴏ̂͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴠ͟ɪ͟ᴇ̣̂͟ᴄ͟ ͟ʙ͟ᴀ̣̂͟ɴ͟ ͟ʀ͟ᴏ̣̂͟ɴ͟ ͟ᴋ͟ʜ͟ɪ͟ᴇ̂́͟ɴ͟ ͟ᴀ͟ɴ͟ʜ͟ ͟ʟ͟ᴀ̀͟ᴍ͟ ͟ᴠ͟ɪ͟ᴇ̣̂͟ᴄ͟ ͟ᴋ͟ʜ͟ᴏ̂͟ɴ͟ɢ͟ ͟ɴ͟ɢ͟ᴜ̛̀͟ɴ͟ɢ͟ ͟ɴ͟ɢ͟ʜ͟ɪ̉͟,͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ɪ̉͟ ͟ᴄ͟ᴏ́͟ ͟ʙ͟ᴀ̆̀͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴄ͟ᴀ́͟ᴄ͟ʜ͟ ͟ɴ͟ᴀ̀͟ʏ͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ᴜ̛͟ᴏ̛͟ɴ͟ɢ͟ ͟ѕ͟ᴏ̛͟ɴ͟ ͟ᴍ͟ᴏ̛́͟ɪ͟ ͟ᴋ͟ʜ͟ᴏ̂͟ɴ͟ɢ͟ ͟ɴ͟ɢ͟ʜ͟ɪ̃͟ ͟ᴠ͟ᴇ̂̀͟ ͟ɴ͟ɢ͟ᴜ̛͟ᴏ̛̀͟ɪ͟ ͟ᴠ͟ᴏ̛̣͟ ͟ᴆ͟ᴀ̃͟ ͟ᴋ͟ʜ͟ᴜ͟ᴀ̂́͟ᴛ͟ ͟ᴄ͟ᴜ̉͟ᴀ͟ ͟ᴍ͟ɪ̀͟ɴ͟ʜ͟.͟

͟ᴛ͟ʀ͟ᴜ̛͟ᴏ̛́͟ᴄ͟ ͟ᴆ͟ᴀ̂͟ʏ͟,͟ ͟ᴅ͟ᴏ͟ ͟ʟ͟ᴀ̀͟ᴍ͟ ͟ᴠ͟ɪ͟ᴇ̣̂͟ᴄ͟ ͟ᴠ͟ᴀ̂́͟ᴛ͟ ͟ᴠ͟ᴀ̉͟ ͟ɴ͟ᴇ̂͟ɴ͟ ͟ɴ͟ᴀ̆̀͟ᴍ͟ ͟х͟ᴜ͟ᴏ̂́͟ɴ͟ɢ͟ ͟ʟ͟ᴀ̀͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ᴜ̛͟ᴏ̛͟ɴ͟ɢ͟ ͟ѕ͟ᴏ̛͟ɴ͟ ͟ᴄ͟ᴏ́͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ᴇ̂̉͟ ͟ɴ͟ɢ͟ᴜ̉͟ ͟ᴍ͟ᴏ̣̂͟ᴛ͟ ͟ɢ͟ɪ͟ᴀ̂́͟ᴄ͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ᴀ̣̂͟ᴛ͟ ͟ɴ͟ɢ͟ᴏ͟ɴ͟ ͟ɴ͟ʜ͟ᴜ̛͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴍ͟ᴀ̂́͟ʏ͟ ͟ɴ͟ɢ͟ᴀ̀͟ʏ͟ ͟ɴ͟ᴀ͟ʏ͟,͟ ͟ᴅ͟ᴜ̀͟ ͟ᴍ͟ᴇ̣̂͟ᴛ͟ ͟ᴆ͟ᴇ̂́͟ɴ͟ ͟ᴍ͟ᴀ̂́͟ʏ͟ ͟ᴀ͟ɴ͟ʜ͟ ͟ᴠ͟ᴀ̂̃͟ɴ͟ ͟ᴍ͟ᴏ̛͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ᴀ̂́͟ʏ͟ ͟ᴠ͟ᴏ̛̣͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ᴏ͟ɴ͟ɢ͟ ͟ɢ͟ɪ͟ᴀ̂́͟ᴄ͟ ͟ᴍ͟ᴏ̛͟ ͟ᴄ͟ᴜ̉͟ᴀ͟ ͟ᴍ͟ɪ̀͟ɴ͟ʜ͟.͟ ͟ᴋ͟ʜ͟ᴏ̂͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ɪ̉͟ ͟ᴠ͟ᴀ̣̂͟ʏ͟,͟ ͟ɴ͟ɢ͟ᴜ̛͟ᴏ̛̀͟ɪ͟ ͟ᴠ͟ᴏ̛̣͟ ͟ᴄ͟ᴏ̀͟ɴ͟ ͟ʙ͟ᴀ́͟ᴏ͟ ͟ᴍ͟ᴏ̣̂͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ᴏ͟ ͟ᴀ͟ɴ͟ʜ͟ ͟ʀ͟ᴀ̆̀͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴍ͟ɪ̀͟ɴ͟ʜ͟ ͟ᴆ͟ᴏ́͟ɪ͟ ͟ʙ͟ᴜ̣͟ɴ͟ɢ͟.͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ᴜ̛͟ᴏ̛͟ɴ͟ɢ͟ ͟ѕ͟ᴏ̛͟ɴ͟ ͟ᴄ͟ᴀ̉͟ᴍ͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ᴀ̂́͟ʏ͟ ͟ɴ͟ʜ͟ᴜ̛̃͟ɴ͟ɢ͟ ͟ɢ͟ɪ͟ᴀ̂́͟ᴄ͟ ͟ᴍ͟ᴏ̛͟ ͟ʟ͟ᴀ̣̆͟ᴘ͟ ͟ᴆ͟ɪ͟ ͟ʟ͟ᴀ̣̆͟ᴘ͟ ͟ʟ͟ᴀ̣͟ɪ͟ ͟ɴ͟ᴀ̀͟ʏ͟ ͟ᴋ͟ʜ͟ᴏ̂͟ɴ͟ɢ͟ ͟ʙ͟ɪ̀͟ɴ͟ʜ͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ᴜ̛͟ᴏ̛̀͟ɴ͟ɢ͟ ͟ɴ͟ᴇ̂͟ɴ͟ ͟ᴆ͟ᴀ̃͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ᴜ͟ ͟х͟ᴇ̂́͟ᴘ͟ ͟ᴄ͟ᴏ̂͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴠ͟ɪ͟ᴇ̣̂͟ᴄ͟ ͟ᴆ͟ᴇ̂̉͟ ͟ᴆ͟ᴇ̂́͟ɴ͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ᴀ̆͟ᴍ͟ ͟ᴍ͟ᴏ̣̂͟ ͟ᴠ͟ᴏ̛̣͟.͟ ͟ᴀ͟ɴ͟ʜ͟ ͟ᴍ͟ᴜ͟ᴀ͟ ͟ʜ͟ᴜ̛͟ᴏ̛͟ɴ͟ɢ͟ ͟ʜ͟ᴏ͟ᴀ͟,͟ ͟ᴛ͟ɪ͟ᴇ̂̀͟ɴ͟ ͟ɢ͟ɪ͟ᴀ̂́͟ʏ͟ ͟ᴠ͟ᴀ̀͟ ͟ᴍ͟ᴏ́͟ɴ͟ ͟ᴠ͟ɪ̣͟ᴛ͟ ͟ᴏ̨͟ᴜ͟ᴀ͟ʏ͟ ͟ᴍ͟ᴀ̀͟ ͟ᴠ͟ᴏ̛̣͟ ͟ᴀ͟ɴ͟ʜ͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ɪ́͟ᴄ͟ʜ͟ ͟ᴀ̆͟ɴ͟ ͟ᴋ͟ʜ͟ɪ͟ ͟ᴄ͟ᴏ̀͟ɴ͟ ͟ѕ͟ᴏ̂́͟ɴ͟ɢ͟,͟ ͟ʜ͟ᴀ͟ɪ͟ ͟ʙ͟ᴏ̂́͟ ͟ᴄ͟ᴏ͟ɴ͟ ͟ᴅ͟ᴀ̆́͟ᴛ͟ ͟ɴ͟ʜ͟ᴀ͟ᴜ͟ ͟ᴆ͟ᴇ̂́͟ɴ͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ᴀ̆͟ᴍ͟ ͟ᴍ͟ᴏ̣̂͟ ͟ᴠ͟ᴏ̛̣͟.͟

͟ᴋ͟ʜ͟ɪ͟ ͟ᴠ͟ᴇ̂̀͟ ͟ᴆ͟ᴇ̂́͟ɴ͟ ͟ɴ͟ʜ͟ᴀ̀͟ ͟ʙ͟ᴏ̂́͟ ͟ᴠ͟ᴏ̛̣͟,͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ᴜ̛͟ᴏ̛͟ɴ͟ɢ͟ ͟ѕ͟ᴏ̛͟ɴ͟ ͟ʜ͟ᴏ̉͟ɪ͟ ͟ʙ͟ᴏ̂́͟ ͟ᴠ͟ᴏ̛̣͟ ͟ᴆ͟ᴀ̃͟ ͟ʙ͟ᴀ͟ᴏ͟ ͟ʟ͟ᴀ̂͟ᴜ͟ ͟ʀ͟ᴏ̂̀͟ɪ͟ ͟ᴋ͟ʜ͟ᴏ̂͟ɴ͟ɢ͟ ͟ʀ͟ᴀ͟ ͟ᴍ͟ᴏ̣̂͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ᴀ̆͟ᴍ͟,͟ ͟ᴏ̂͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ɪ̉͟ ͟ɴ͟ᴏ́͟ɪ͟ ͟ʀ͟ᴀ̆̀͟ɴ͟ɢ͟ ͟“͟ᴋ͟ʜ͟ᴏ̂͟ɴ͟ɢ͟ ͟ɴ͟ʜ͟ᴏ̛́͟ ͟ʀ͟ᴏ̃͟”͟.͟ ͟ʙ͟ɪ̀͟ɴ͟ʜ͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ᴜ̛͟ᴏ̛̀͟ɴ͟ɢ͟ ͟ʙ͟ᴏ̂́͟ ͟ᴠ͟ᴏ̛̣͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ᴜ̛͟ᴏ̛͟ɴ͟ɢ͟ ͟ѕ͟ᴏ̛͟ɴ͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ɪ́͟ᴄ͟ʜ͟ ͟ᴆ͟ᴀ́͟ɴ͟ʜ͟ ͟ᴍ͟ᴀ̣͟ᴛ͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ᴜ̛͟ᴏ̛̣͟ᴄ͟ ͟ɴ͟ᴇ̂͟ɴ͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ᴀ̆́͟ᴄ͟ ͟ѕ͟ᴇ̃͟ ͟ᴋ͟ʜ͟ᴏ̂͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴄ͟ᴏ́͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ᴏ̛̀͟ɪ͟ ͟ɢ͟ɪ͟ᴀ͟ɴ͟ ͟ᴆ͟ɪ͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ᴀ̆͟ᴍ͟ ͟ᴍ͟ᴏ̣̂͟ ͟ᴄ͟ᴏ͟ɴ͟ ͟ɢ͟ᴀ́͟ɪ͟ ͟ᴍ͟ɪ̀͟ɴ͟ʜ͟.͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ᴜ̛͟ᴏ̛͟ɴ͟ɢ͟ ͟ѕ͟ᴏ̛͟ɴ͟ ͟ᴄ͟ᴜ̃͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ᴀ̂́͟ʏ͟ ͟ᴀ́͟ʏ͟ ͟ɴ͟ᴀ́͟ʏ͟ ͟ᴠ͟ɪ̀͟ ͟ʙ͟ᴀ̉͟ɴ͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ᴀ̂͟ɴ͟ ͟ᴀ͟ɴ͟ʜ͟ ͟ᴄ͟ᴜ̃͟ɴ͟ɢ͟ ͟ʀ͟ᴀ̂́͟ᴛ͟ ͟ɪ́͟ᴛ͟ ͟ᴋ͟ʜ͟ɪ͟ ͟ᴆ͟ᴇ̂́͟ɴ͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ᴀ̆͟ᴍ͟ ͟ᴠ͟ᴏ̛̣͟,͟ ͟ᴀ͟ɴ͟ʜ͟ ͟ѕ͟ᴏ̛̣͟ ͟ɴ͟ʜ͟ɪ̀͟ɴ͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ᴀ̂́͟ʏ͟ ͟ᴄ͟ᴀ̉͟ɴ͟ʜ͟ ͟ᴆ͟ᴏ́͟ ͟ѕ͟ᴇ̃͟ ͟х͟ᴜ́͟ᴄ͟ ͟ᴆ͟ᴏ̣̂͟ɴ͟ɢ͟,͟ ͟ᴍ͟ᴏ̣͟ɪ͟ ͟ᴋ͟ʏ̉͟ ͟ɴ͟ɪ͟ᴇ̣̂͟ᴍ͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ᴏ͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴏ̨͟ᴜ͟ᴀ́͟ ͟ᴋ͟ʜ͟ᴜ̛́͟ ͟ʟ͟ᴀ̣͟ɪ͟ ͟ᴜ̀͟ᴀ͟ ͟ᴠ͟ᴇ̂̀͟ ͟ᴋ͟ʜ͟ɪ͟ᴇ̂́͟ɴ͟ ͟ᴀ͟ɴ͟ʜ͟ ͟ᴋ͟ʜ͟ᴏ̂͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ᴇ̂̉͟ ͟ᴋ͟ʜ͟ᴏ̂͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ᴇ̂́͟ ͟ʙ͟ᴀ̉͟ɴ͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ᴀ̂͟ɴ͟.͟

ᴛ͟ʀ͟ᴜ̛͟ᴏ̛͟ɴ͟ɢ͟ ͟ѕ͟ᴏ̛͟ɴ͟ ͟ɴ͟ᴀ̆̀͟ᴍ͟ ͟ᴍ͟ᴏ̛͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ᴀ̂́͟ʏ͟ ͟ᴠ͟ᴏ̛̣͟ ͟ᴠ͟ᴀ̀͟ ͟ᴏ̨͟ᴜ͟ʏ͟ᴇ̂́͟ᴛ͟ ͟ᴆ͟ɪ̣͟ɴ͟ʜ͟ ͟ʟ͟ᴇ̂͟ɴ͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ᴀ̆͟ᴍ͟ ͟ᴍ͟ᴏ̣̂͟,͟ ͟ᴄ͟ᴀ̉͟ɴ͟ʜ͟ ͟ᴛ͟ᴜ̛͟ᴏ̛̣͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ᴜ̛͟ᴏ̛́͟ᴄ͟ ͟ᴍ͟ᴀ̆́͟ᴛ͟ ͟ᴋ͟ʜ͟ɪ͟ᴇ̂́͟ɴ͟ ͟ᴀ͟ɴ͟ʜ͟ ͟ѕ͟ᴜ̛̃͟ɴ͟ɢ͟ ͟ѕ͟ᴏ̛̀͟
͟ᴆ͟ɪ͟ ͟ᴆ͟ᴜ̛͟ᴏ̛̣͟ᴄ͟ ͟ᴍ͟ᴏ̣̂͟ᴛ͟ ͟ʟ͟ᴜ́͟ᴄ͟ ͟ᴄ͟ᴜ̃͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴆ͟ᴇ̂́͟ɴ͟ ͟ᴆ͟ᴜ̛͟ᴏ̛̣͟ᴄ͟ ͟ᴍ͟ᴏ̣̂͟ ͟ᴠ͟ᴏ̛̣͟,͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ᴜ̛͟ᴏ̛͟ɴ͟ɢ͟ ͟ѕ͟ᴏ̛͟ɴ͟ ͟ᴠ͟ᴏ̂͟ ͟ᴄ͟ᴜ̀͟ɴ͟ɢ͟ ͟ѕ͟ᴏ̂́͟ᴄ͟ ͟ᴋ͟ʜ͟ɪ͟ ͟ɴ͟ʜ͟ɪ̀͟ɴ͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ᴀ̂́͟ʏ͟ ͟ᴄ͟ᴀ̉͟ɴ͟ʜ͟ ͟ᴛ͟ᴜ̛͟ᴏ̛̣͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ᴜ̛͟ᴏ̛́͟ᴄ͟ ͟ᴍ͟ᴀ̆́͟ᴛ͟.͟ ͟ᴆ͟ᴀ̂́͟ᴛ͟ ͟ʙ͟ᴇ̂͟ɴ͟ ͟ᴄ͟ᴀ̣͟ɴ͟ʜ͟ ͟ɴ͟ɢ͟ᴏ̂͟ɪ͟ ͟ᴍ͟ᴏ̣̂͟ ͟ʙ͟ɪ̣͟ ͟ᴍ͟ᴜ̛͟ᴀ͟ ͟ᴄ͟ᴜ͟ᴏ̂́͟ɴ͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ᴏ̂͟ɪ͟,͟ ͟ᴄ͟ᴀ̉͟ ͟ᴄ͟ᴀ̂͟ʏ͟ ͟ɴ͟ᴇ̂́͟ɴ͟ ͟ᴍ͟ᴀ̀͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ᴜ̛͟ᴏ̛͟ɴ͟ɢ͟ ͟ѕ͟ᴏ̛͟ɴ͟ ͟ᴆ͟ᴇ̂̉͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ᴜ̛͟ᴏ̛́͟ᴄ͟ ͟ᴆ͟ᴏ́͟ ͟ᴄ͟ᴜ̃͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴋ͟ʜ͟ᴏ̂͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴄ͟ᴏ̀͟ɴ͟ ͟ɴ͟ᴜ̛̃͟ᴀ͟.͟ ͟

 

ᴄ͟ᴜ̃͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴍ͟ᴀ͟ʏ͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ᴜ̛͟ᴏ̛͟ɴ͟ɢ͟ ͟ѕ͟ᴏ̛͟ɴ͟ ͟ᴆ͟ᴀ̃͟ ͟ᴍ͟ᴀ͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ᴇ͟ᴏ͟ ͟ᴆ͟ᴀ̂̀͟ʏ͟ ͟ᴆ͟ᴜ̉͟ ͟ɴ͟ʜ͟ᴜ̛̃͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴠ͟ᴀ̣̂͟ᴛ͟ ͟ᴅ͟ᴜ̣͟ɴ͟ɢ͟ ͟ɴ͟ᴀ̀͟ʏ͟.͟ ͟ѕ͟ᴀ͟ᴜ͟ ͟ᴋ͟ʜ͟ɪ͟ ͟ѕ͟ᴀ̆́͟ᴘ͟ ͟х͟ᴇ̂́͟ᴘ͟ ͟х͟ᴏ͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴍ͟ᴏ̣͟ɪ͟ ͟ᴠ͟ɪ͟ᴇ̣̂͟ᴄ͟,͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ᴜ̛͟ᴏ̛͟ɴ͟ɢ͟ ͟ѕ͟ᴏ̛͟ɴ͟ ͟ɢ͟ᴏ̣͟ɪ͟ ͟ɴ͟ɢ͟ᴜ̛͟ᴏ̛̀͟ɪ͟ ͟ᴆ͟ᴇ̂́͟ɴ͟ ͟ѕ͟ᴜ̛̉͟ᴀ͟ ͟ʟ͟ᴀ̣͟ɪ͟ ͟ᴍ͟ᴏ̣̂͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ᴏ͟ ͟ᴠ͟ᴏ̛̣͟,͟ ͟ᴋ͟ʜ͟ɪ͟ ͟ᴍ͟ᴏ̣͟ɪ͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ᴜ͟ʏ͟ᴇ̣̂͟ɴ͟ ͟х͟ᴏ͟ɴ͟ɢ͟ ͟х͟ᴜ͟ᴏ̂͟ɪ͟ ͟ᴀ͟ɴ͟ʜ͟ ͟ᴍ͟ᴏ̛́͟ɪ͟ ͟ʏ͟ᴇ̂͟ɴ͟ ͟ᴛ͟ᴀ̂͟ᴍ͟ ͟ᴠ͟ᴇ̂̀͟ ͟ɴ͟ʜ͟ᴀ̀͟.͟

͟ᴛ͟ᴜ̛̀͟ ͟ᴆ͟ᴏ́͟ ͟ᴆ͟ᴇ̂́͟ɴ͟ ͟ɴ͟ᴀ͟ʏ͟,͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ᴜ̛͟ᴏ̛͟ɴ͟ɢ͟ ͟ѕ͟ᴏ̛͟ɴ͟ ͟ᴋ͟ʜ͟ᴏ̂͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴄ͟ᴏ̀͟ɴ͟ ͟ɴ͟ᴀ̆̀͟ᴍ͟ ͟ᴍ͟ᴏ̛͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ᴀ̂́͟ʏ͟ ͟ᴠ͟ᴏ̛̣͟ ͟ᴍ͟ɪ̀͟ɴ͟ʜ͟ ͟ɴ͟ᴜ̛̃͟ᴀ͟,͟ ͟ᴄ͟ᴏ̂͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴠ͟ɪ͟ᴇ̣̂͟ᴄ͟ ͟ʟ͟ᴀ̀͟ᴍ͟ ͟ᴀ̆͟ɴ͟ ͟ᴄ͟ᴜ̃͟ɴ͟ɢ͟ ͟ɴ͟ɢ͟ᴀ̀͟ʏ͟ ͟ᴍ͟ᴏ̣̂͟ᴛ͟ ͟ᴘ͟ʜ͟ᴀ́͟ᴛ͟ ͟ᴆ͟ᴀ̣͟ᴛ͟ ͟ʜ͟ᴏ̛͟ɴ͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ᴜ̛͟ᴏ̛́͟ᴄ͟.͟ ͟ᴄ͟ᴜ̛́͟ ͟ᴆ͟ᴇ̂́͟ɴ͟ ͟ᴅ͟ɪ̣͟ᴘ͟ ͟ʟ͟ᴇ̂̃͟ ͟ᴛ͟ᴇ̂́͟ᴛ͟ ͟ʟ͟ᴀ̀͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ᴜ̛͟ᴏ̛͟ɴ͟ɢ͟ ͟ѕ͟ᴏ̛͟ɴ͟ ͟ʟ͟ᴀ̣͟ɪ͟ ͟ᴆ͟ᴜ̛͟ᴀ͟ ͟ᴄ͟ᴏ͟ɴ͟ ͟ɢ͟ᴀ́͟ɪ͟ ͟ᴠ͟ᴇ̂̀͟ ͟ᴄ͟ᴜ́͟ɴ͟ɢ͟ ͟ʙ͟ᴀ́͟ɪ͟.͟ ͟ѕ͟ᴜ̛̣͟ ͟ᴠ͟ɪ͟ᴇ̣̂͟ᴄ͟ ͟ɴ͟ᴀ̀͟ʏ͟ ͟ᴆ͟ᴀ̃͟ ͟ᴅ͟ᴀ̣͟ʏ͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ᴏ͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ᴜ̛͟ᴏ̛͟ɴ͟ɢ͟ ͟ѕ͟ᴏ̛͟ɴ͟ ͟ᴍ͟ᴏ̣̂͟ᴛ͟ ͟ʙ͟ᴀ̀͟ɪ͟ ͟ʜ͟ᴏ̣͟ᴄ͟,͟ ͟ѕ͟ᴀ͟ᴜ͟ ͟ᴆ͟ᴏ́͟ ͟ᴀ͟ɴ͟ʜ͟ ͟ᴄ͟ᴜ̃͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ᴜ̛͟ᴏ̛̀͟ɴ͟ɢ͟ ͟х͟ᴜ͟ʏ͟ᴇ̂͟ɴ͟ ͟ᴆ͟ᴇ̂́͟ɴ͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ᴀ̆͟ᴍ͟ ͟ɴ͟ᴏ͟ᴍ͟ ͟ᴠ͟ᴀ̀͟ ͟ᴅ͟ᴏ̣͟ɴ͟ ͟ᴅ͟ᴇ̣͟ᴘ͟ ͟ᴘ͟ʜ͟ᴀ̂̀͟ɴ͟ ͟ᴍ͟ᴏ̣̂͟ ͟ᴄ͟ᴜ̉͟ᴀ͟ ͟ᴠ͟ᴏ̛̣͟ ͟ʜ͟ᴏ̛͟ɴ͟.͟
͟ᴛ͟ʜ͟ᴇ͟ᴏ͟ ͟ᴋ͟ʏ̀͟ ͟ᴅ͟ᴜ̛͟ᴏ̛͟ɴ͟ɢ͟ ͟|͟ ͟ᴘ͟ʜ͟ᴜ̣͟ ͟ɴ͟ᴜ̛̃͟ ͟ѕ͟ᴜ̛́͟ᴄ͟ ͟ᴋ͟ʜ͟ᴏ̉͟ᴇ͟

By admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *