V̼à̼o̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼5̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼B̼ạ̼c̼h̼ ̼M̼a̼i̼ ̼–̼ ̼M̼C̼ ̼D̼i̼ệ̼u̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ọ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼q̼u̼á̼i̼ ̼á̼c̼.̼ ,̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ữ̼ ̼M̼C̼ ̼2̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼x̼ấ̼u̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼B̼ạ̼c̼h̼ ̼M̼a̼i̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼.̼

̼C̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼Q̼u̼â̼n̼,̼ ̼B̼ằ̼n̼g̼ ̼K̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼i̼n̼ ̼M̼C̼ ̼D̼i̼ệ̼u̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼

̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼M̼C̼ ̼D̼i̼ệ̼u̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼,̼ ̼x̼a̼ ̼x̼ó̼t̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼B̼ằ̼n̼g̼ ̼K̼i̼ề̼u̼,̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼h̼a̼y̼ ̼B̼T̼V̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼i̼n̼.̼

̼M̼C̼ ̼D̼i̼ệ̼u̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼F̼B̼N̼V̼)̼.̼

C̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼B̼ằ̼n̼g̼ ̼K̼i̼ề̼u̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼i̼n̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼C̼h̼ụ̼p̼ ̼m̼à̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼)̼.̼

C̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼D̼i̼ệ̼u̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼C̼h̼ụ̼p̼ ̼m̼à̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼)̼.̼

̼B̼T̼V̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼i̼ề̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ô̼ ̼e̼m̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ề̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼D̼i̼ệ̼u̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼x̼i̼n̼h̼ ̼x̼ắ̼n̼,̼ ̼h̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼n̼h̼.̼

̼“̼E̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼n̼.̼ ̼B̼u̼ồ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼e̼m̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼x̼i̼n̼h̼ ̼x̼ắ̼n̼,̼ ̼h̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼o̼a̼n̼ ̼n̼g̼o̼ã̼n̼,̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼n̼ổ̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼.̼ ̼B̼ữ̼a̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼v̼u̼i̼ ̼v̼ẻ̼ ̼V̼T̼V̼6̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼à̼o̼.̼ ̼M̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼e̼m̼”̼.̼

C̼ố̼ ̼M̼C̼ ̼D̼i̼ệ̼u̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼M̼C̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼“̼B̼ữ̼a̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼v̼u̼i̼ ̼v̼ẻ̼”̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼F̼B̼N̼V̼)̼.̼

̼M̼C̼ ̼D̼i̼ệ̼u̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼m̼ẽ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼,̼ ̼M̼C̼ ̼D̼i̼ệ̼u̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼m̼ẽ̼,̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼s̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼ậ̼t̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼g̼i̼ả̼n̼ ̼v̼à̼ ̼x̼e̼m̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼i̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼.̼

D̼i̼ệ̼u̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼F̼B̼N̼V̼)̼.̼

̼“̼T̼ô̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼l̼ậ̼p̼,̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼m̼ẽ̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼ỏ̼.̼ ̼V̼à̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼ậ̼t̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼q̼u̼a̼n̼,̼ ̼v̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ự̼a̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼d̼u̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼g̼i̼ả̼n̼,̼ ̼x̼e̼m̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼,̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼n̼i̼ề̼m̼ ̼v̼u̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼n̼h̼ặ̼t̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼q̼u̼á̼ ̼x̼a̼ ̼x̼ô̼i̼”̼,̼ ̼c̼ố̼ ̼M̼C̼ ̼D̼i̼ệ̼u̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼

̼T̼a̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼M̼C̼ ̼D̼i̼ệ̼u̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼N̼h̼à̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼ ̼s̼ố̼ ̼5̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼á̼n̼h̼ ̼T̼ô̼n̼g̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼.̼ ̼N̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼d̼à̼i̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ọ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼ậ̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼D̼i̼ệ̼u̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼n̼g̼ơ̼i̼,̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ả̼n̼ ̼n̼h̼é̼!̼

̼T̼i̼ể̼u̼ ̼s̼ử̼ ̼v̼ề̼ ̼M̼C̼ ̼D̼i̼ệ̼u̼ ̼L̼i̼n̼h̼

̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼D̼i̼ệ̼u̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼M̼C̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼B̼ả̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼T̼h̼ể̼ ̼t̼h̼a̼o̼ ̼–̼ ̼V̼T̼V̼C̼a̼b̼,̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼x̼ư̼a̼ ̼–̼ ̼H̼N̼1̼,̼ ̼T̼V̼ ̼S̼h̼o̼p̼p̼i̼n̼g̼,̼ ̼G̼i̼ờ̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼n̼ố̼i̼ ̼–̼ ̼Q̼P̼V̼N̼…̼ ̼C̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼â̼u̼ ̼c̼ô̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ộ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼á̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼q̼u̼a̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼D̼i̼ệ̼u̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼4̼.̼ ̼D̼ù̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼ữ̼ ̼M̼C̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼q̼u̼a̼n̼,̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼k̼ì̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼.̼

By admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *