ɴʜᴀ̃ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜɪ̉ ᴆᴀᴜ ʟᴏ̀ɴɢ ᴠɪ̀ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ɢɪᴀɴɢ ʙɪ̣ ᴍᴀ̂́ᴛ ᴛɪᴇ̂̀ɴ, ᴍᴀ̀ ɴᴜ̛̃ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴄᴏ̀ɴ ʟᴏ ʟᴀ̆́ɴɢ ᴋʜɪ ᴏ̂ɴɢ xᴀ̃ ʙɪ̣ ᴆᴀ́ɴʜ ᴛᴏ̛ɪ ᴛᴀ̉.

ʟᴀ̀ᴍ ᴠᴏ̛̣ ᴄᴜ̉ᴀ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ɢɪᴀɴɢ, ɴɢᴏᴀ̀ɪ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɢɪᴀ̂ʏ ᴘʜᴜ́ᴛ ʜᴀ̣ɴʜ ᴘʜᴜ́ᴄ ᴛʜɪ̀ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɪ́ᴛ ʟᴀ̂̀ɴ ɴʜᴀ̃ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ʟᴏ ʟᴀ̆́ɴɢ ᴄʜᴏ ᴏ̂ɴɢ xᴀ̃. ɢᴀ̂̀ɴ ᴆᴀ̂ʏ ʟᴀ̀ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴍᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴏ́ ᴆᴜ̛́ɴɢ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ɴɢᴜʏ ᴄᴏ̛ ᴍᴀ̂́ᴛ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴛʏ̉ ᴠɪ̀ “ᴆᴜ̛́ᴀ ᴄᴏɴ ᴄᴏɴ ᴛʜᴀ̂̀ɴ” ᴆᴀ̂̀ᴜ ᴛᴀʏ.

ʀᴀ̂́ᴛ ᴍᴀʏ ᴍᴀ̆́ɴ, ᴄᴜᴏ̂́ɪ ᴄᴜ̀ɴɢ ʙᴏ̣̂ ᴘʜɪᴍ ᴄᴜ̉ᴀ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ɢɪᴀɴɢ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴄʜɪᴇ̂́ᴜ. ᴛᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ, ʙᴏ̣̂ ᴘʜɪᴍ ʟᴀ̣ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɴʜᴜ̛ ᴋʏ̀ ᴠᴏ̣ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ, ᴆᴇ̂́ɴ ɴᴏ̂̃ɪ, ᴍᴏ̣̂ᴛ sᴏ̂́ ᴋʜᴀ́ɴ ɢɪᴀ̉ ᴄᴏ̀ɴ ᴆᴏ̀ɪ ʟᴀ̣ɪ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴠᴇ́.

ɴʜᴀ̃ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴆᴀᴜ ʟᴏ̀ɴɢ ᴋʜɪ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ɢɪᴀɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜɪ̉ ᴍᴀ̂́ᴛ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴍᴀ̀ ᴄᴏ̀ɴ ʙɪ̣ ‘ᴆᴀ́ɴʜ’

ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜɪ̉ ʟᴏ ʟᴀ̆́ɴɢ ᴠᴇ̂̀ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ʙᴀ̣ᴄ, ɴʜᴀ̃ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴄᴏ̀ɴ ᴘʜᴀ̉ɪ xᴏ́ᴛ xᴀ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴏ̂ɴɢ xᴀ̃ ʙɪ̣ ʜᴀᴏ ʜᴜ̣ᴛ sᴜ̛́ᴄ ᴋʜᴏ̉ᴇ ᴅᴏ ᴄʜᴀ̣ʏ sʜᴏᴡ ᴅᴀ̀ʏ ᴆᴀ̣̆ᴄ. ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴠᴀ̣̂ʏ, ᴄᴏ̀ɴ ᴛʜᴇ̂ᴍ ᴄᴀ̉ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʟᴀ̂̀ɴ ʙɪ̣ ᴛʜɪ́ sɪɴʜ “ᴛʜᴀ́ᴄʜ ᴛʜᴜ̛́ᴄ ᴅᴀɴʜ ʜᴀ̀ɪ” ᴆᴀ́ɴʜ ᴛʀᴇ̂ɴ sᴀ̂ɴ ᴋʜᴀ̂́ᴜ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ɴᴜ̛̃ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ sɪɴʜ ɴᴀ̆ᴍ 1990 ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴋʜᴏ̉ɪ ʟᴏ ʟᴀ̆́ɴɢ ᴄʜᴏ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ

ɴʜᴀ̃ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴆᴀᴜ ʟᴏ̀ɴɢ ᴋʜɪ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ɢɪᴀɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜɪ̉ ᴍᴀ̂́ᴛ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴍᴀ̀ ᴄᴏ̀ɴ ʙɪ̣ ‘ᴆᴀ́ɴʜ’

ᴆᴀ̃ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɪ́ᴛ ʟᴀ̂̀ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ɢɪᴀɴɢ ɴᴇ́ɴ ᴆᴀᴜ, ᴠᴀ̀ ᴄᴏ̂́ ᴛᴏ̉ ʀᴀ ᴠᴜɪ ᴠᴇ̉ ᴋʜɪ ʙɪ̣ ᴛʜɪ́ sɪɴʜ ᴅᴜ̀ɴɢ ʙᴀ̣ᴏ ʟᴜ̛̣ᴄ ᴠᴀ̀ ᴛʜᴀ̣̂ᴍ ᴄʜɪ́ ʟᴀ̀ ᴛᴀ́ᴛ ᴠᴀ̀ᴏ ᴍᴀ̣̆ᴛ. ᴆᴇ̂̉ ᴄᴏ̂́ɴɢ ʜɪᴇ̂́ɴ ᴄʜᴏ ɴɢʜᴇ̣̂ ᴛʜᴜᴀ̣̂ᴛ, ᴏ̂ɴɢ xᴀ̃ ɴʜᴀ̃ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴆᴀ̃ ᴘʜᴀ̉ɪ ʜɪ sɪɴʜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɪ́ᴛ.

ɴʜᴀ̃ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴆᴀᴜ ʟᴏ̀ɴɢ ᴋʜɪ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ɢɪᴀɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜɪ̉ ᴍᴀ̂́ᴛ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴍᴀ̀ ᴄᴏ̀ɴ ʙɪ̣ ‘ᴆᴀ́ɴʜ’

ɴʜᴀ̃ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴆᴀᴜ ʟᴏ̀ɴɢ ᴋʜɪ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ɢɪᴀɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜɪ̉ ᴍᴀ̂́ᴛ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴍᴀ̀ ᴄᴏ̀ɴ ʙɪ̣ ‘ᴆᴀ́ɴʜ’

ɴʜᴀ̃ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴆᴀᴜ ʟᴏ̀ɴɢ ᴋʜɪ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ɢɪᴀɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜɪ̉ ᴍᴀ̂́ᴛ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴍᴀ̀ ᴄᴏ̀ɴ ʙɪ̣ ‘ᴆᴀ́ɴʜ’

 

ɢᴀ̂̀ɴ ᴆᴀ̂ʏ, ᴛʀᴏɴɢ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴆᴏᴀ̣ɴ ᴄʟɪᴘ ᴍᴀ̀ ᴄᴜ̛ ᴅᴀ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ ᴄʜɪᴀ sᴇ̉, ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ɢɪᴀɴɢ ʟᴏ̣̂ ᴠᴇ̉ ᴍᴇ̣̂ᴛ ᴍᴏ̉ɪ, ᴛʜᴏ̛̉ ᴅᴏ̂́ᴄ ᴠɪ̀ ᴋɪᴇ̣̂ᴛ sᴜ̛́ᴄ ᴅᴏ ᴄʜᴀ̣ʏ sʜᴏᴡ. ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ᴛʜᴀ̂́ʏ, ᴆᴀ̆̀ɴɢ sᴀᴜ ᴀ́ɴʜ ʜᴀ̀ᴏ ǫᴜᴀɴɢ, ᴆᴀ̆̀ɴɢ sᴀᴜ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴋɪᴇ̂́ᴍ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴛʏ̉ ʟᴀ̀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɢɪᴀɴ ᴛʀᴜᴀ̂ɴ, ᴍᴇ̣̂ᴛ ᴍᴏ̉ɪ ᴍᴀ̀ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ɢɪᴀɴɢ, ɴʜᴀ̃ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴄʜɪ̣ᴜ ᴆᴜ̛̣ɴɢ ᴘʜɪ́ᴀ sᴀᴜ ᴍᴀ̀ ʜᴏ̣ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʙᴀᴏ ɢɪᴏ̛̀ ᴅᴀ́ᴍ ᴛʜᴀɴ ᴛʜᴏ̛̉.
ᴍᴏ̛́ɪ ᴆᴀ̂ʏ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ʜᴏ̂̀ɴɢ ʟᴏᴀɴ – ʙᴀ̉ᴏ ʟᴏ̣̂ᴄ ᴄʜɪᴀ sᴇ̉ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴋᴇ̂ɴʜ ʏᴏᴜᴛᴜʙᴇ ᴄᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ ᴠᴇ̂̀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴛɪɴ ᴆᴏ̂̀ɴ ᴛʜᴀ̂́ᴛ ᴛʜɪᴇ̣̂ᴛ ʟɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ ᴛᴏ̛́ɪ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ɢɪᴀɴɢ. ᴄᴏɴ ɢᴀ́ɪ ɴsᴜ̛ᴛ ʙᴀ̉ᴏ ǫᴜᴏ̂́ᴄ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴄᴏ̂ ʀᴀ̂́ᴛ ʙᴀ̂́ᴛ ɴɢᴏ̛̀ ᴋʜɪ xᴇᴍ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴠɪᴅᴇᴏ ᴛʀᴇ̂ɴ ʏᴏᴜᴛᴜʙᴇ ɴᴏ́ɪ ᴛɪɴ ᴆᴏ̂̀ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ɢɪᴀɴɢ ᴆᴀ́ɴʜ ʙᴀ̀ɪ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴅᴜ ᴛʜᴜʏᴇ̂̀ɴ. ᴛᴜ̛̣ᴀ ᴆᴇ̂̀ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄʟɪᴘ ɴᴀ̀ʏ ʟᴀ̀ “ɴɢʜᴇ̣̂ sɪ̃ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ɢɪᴀɴɢ ᴠᴜ̛ᴏ̛́ɴɢ ᴠᴀ̀ᴏ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛᴏ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ᴆᴀ́ɴʜ ʙᴀ̣ᴄ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴅᴜ ᴛʜᴜʏᴇ̂̀ɴ”. ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴆᴀ̆ɴɢ ᴄᴏ̀ɴ ᴛᴜ̛̣ ɴʜᴀ̣̂ɴ ʙɪᴇ̂́ᴛ ʀᴏ̃ ɴɢᴏ́ᴄ ɴɢᴀ́ɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ ɢɪᴏ̛́ɪ sʜᴏᴡʙɪᴢ. ʀᴀ̂́ᴛ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ xᴇᴍ ᴆᴀ̃ ᴠᴏ̣̂ɪ ᴛɪɴ ᴠᴀ̀ᴏ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴆᴀ̆ɴɢ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴠɪᴅᴇᴏ ᴄʜᴜ̛ᴀ ᴄᴏ́ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ ɴᴀ̀ʏ ᴠᴀ̀ ᴄʜɪᴀ sᴇ̉ ʀᴏ̣̂ɴɢ ʀᴀ̃ɪ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴄᴏ̣̂ɴɢ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ᴍᴀ̣ɴɢ.
ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ɢɪᴀɴɢ ʙɪ̣ ᴠᴜ ᴋʜᴏ̂́ɴɢ ᴠᴇ̂̀ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴆᴀ́ɴʜ ʙᴀ̀ɪ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴅᴜ ᴛʜᴜʏᴇ̂̀ɴ
ʜᴏ̂̀ɴɢ ʟᴏᴀɴ ɴᴏ́ɪ: “ᴛᴏ̂ɪ ᴋʜᴀ́ ʙᴀ̂́ᴛ ɴɢᴏ̛̀ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴠᴏ̂ ᴄᴀ̆ɴ ᴄᴜ̛́ ɴᴀ̀ʏ. ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴠᴀ̣̂ʏ, ᴠɪᴅᴇᴏ ᴄᴏ̀ɴ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʀᴀ̂́ᴛ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʙɪ̀ɴʜ ʟᴜᴀ̣̂ɴ. ᴄʜᴀ̆́ᴄ ᴄʜᴀ̆́ɴ ᴘʜᴀ̂̀ɴ ʟᴏ̛́ɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴆᴏ́ ʟᴀ̀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʙɪ̀ɴʜ ʟᴜᴀ̣̂ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʜᴀʏ ᴠᴇ̂̀ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ɢɪᴀɴɢ ᴄᴜ̃ɴɢ ɴʜᴜ̛ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢʜᴇ̣̂ sɪ̃ ᴋʜᴀ́ᴄ. ᴄʜɪ́ɴʜ ᴠɪᴅᴇᴏ ɴᴀ̀ʏ ᴆᴀ̃ ɢᴏ́ᴘ ᴘʜᴀ̂̀ɴ ɢᴀ̂ʏ ᴏ̂̀ɴ ᴀ̀ᴏ ᴛʜᴇ̂ᴍ ᴠᴀ̀ᴏ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʟᴜ̀ᴍ xᴜ̀ᴍ ᴠᴏ̂́ɴ ᴆᴀ̃ xᴀ̉ʏ ʀᴀ ᴛʀᴏɴɢ ɢɪᴏ̛́ɪ sʜᴏᴡʙɪᴢ. ᴋʜᴀ́ɴ ɢɪᴀ̉ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴠɪ̀ ᴛʜᴇ̂́ ᴍᴀ̀ ᴆᴏ̂̀ɴ ᴆᴏᴀ́ɴ ɴᴀ̀ʏ ɴᴏ̣”.

ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ɢɪᴀɴɢ ʙɪ̣ ᴠᴜ ᴋʜᴏ̂́ɴɢ ᴆᴀ́ɴʜ ʙᴀ̀ɪ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴅᴜ ᴛʜᴜʏᴇ̂̀ɴ, ᴆᴏ̂̀ɴɢ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴘ ʟɪᴇ̂̀ɴ ɴᴏ́ɪ ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ʙᴀ̂́ᴛ ɴɢᴏ̛̀

sᴀᴜ ᴆᴏ́ ǫᴜᴀ̉ɴ ʟʏ́ ᴄᴜ̉ᴀ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ɢɪᴀɴɢ ᴆᴀ̃ ᴋɪ̣ᴘ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ʟᴇ̂ɴ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ɴᴏ́ɪ ʀᴏ̃ ᴠᴇ̂̀ ᴛɪɴ ᴆᴏ̂̀ɴ. ᴀɴʜ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ɢɪᴀɴɢ ᴆᴇ̂́ɴ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴀ̆ɴ sᴀ́ɴɢ ᴄᴏ̀ɴ ᴍᴜ̛ᴏ̛̣ɴ ᴛᴀ̣ᴍ ᴛʀᴏ̛̣ ʟʏ́, ʟᴀ̂́ʏ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴆᴀ̂ᴜ ᴆᴇ̂̉ ᴆᴀ́ɴʜ ʙᴀ̀ɪ. ʜᴏ̂̀ɴɢ ʟᴏᴀɴ ᴄᴜ̃ɴɢ ʟᴀ̀ ʙᴀ̣ɴ ʙᴇ̀ ᴠᴀ̀ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴘ ᴄᴜ̉ᴀ ɴᴀᴍ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ ɴᴇ̂ɴ ᴛɪɴ ᴛᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ ᴛᴜʏᴇ̣̂ᴛ ᴆᴏ̂́ɪ ᴠᴀ̀ᴏ ᴄᴏɴ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴀɴʜ. ᴄᴏ̂ ᴄʜɪᴀ sᴇ̉ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ʙᴀ̉ɴ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴄᴏ́ ǫᴜᴇɴ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ɢɪᴀɴɢ ᴛᴜ̛̀ ʟᴀ̂ᴜ ɴᴇ̂ɴ ʜɪᴇ̂̉ᴜ ᴠᴇ̂̀ ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ ᴀɴʜ: “ᴛᴜ̛̀ ᴋʜɪ ᴋᴇ̂́ᴛ ʜᴏ̂ɴ ᴠᴏ̛́ɪ ɴʜᴀ̃ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ, ᴀɴʜ ᴛᴜ̛̀ɴɢ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʟᴀ̂̀ɴ ᴛʜᴀɴ ᴛʜᴏ̛̉ ᴠɪ̀ ᴛᴏᴀ̀ɴ ʙᴏ̣̂ ᴛᴀ̀ɪ ᴄʜɪ́ɴʜ ᴆᴇ̂̀ᴜ ᴅᴏ ᴠᴏ̛̣ ǫᴜᴀ̉ɴ ʟʏ́, ᴀɴʜ ᴄʜɪ̉ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴘʜᴀ́ᴛ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴋʜɪ ʀᴀ ᴆᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴍᴏ̂̃ɪ ɴɢᴀ̀ʏ. ᴛʀᴏɴɢ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛʀɪ̀ɴʜ, ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ɢɪᴀɴɢ ᴛᴜ̛̀ɴɢ ɴᴏ́ɪ ᴛᴜ̛̀ ʜᴏ̂̀ɪ ʟᴀ̂́ʏ ᴠᴏ̛̣, ᴀɴʜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʙɪᴇ̂́ᴛ sᴏ̂́ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴍɪ̀ɴʜ ᴋɪᴇ̂́ᴍ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʟᴀ̀ ʙᴀᴏ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴠɪ̀ ᴛᴏᴀ̀ɴ ʙᴏ̣̂ ᴆᴇ̂̀ᴜ ᴅᴏ ᴠᴏ̛̣ ɢɪᴜ̛̃. ᴀɴʜ ᴄʜᴜ̛ᴀ ʙᴀᴏ ɢɪᴏ̛̀ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɴʜɪ̀ɴ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴜ̣ᴄ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ʟᴀ̀ ɴʜᴜ̛ ᴛʜᴇ̂́ ɴᴀ̀ᴏ”.

 

ᴠᴇ̂̀ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ɢɪᴀɴɢ ᴆᴜ̛ᴀ ʜᴇ̂́ᴛ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴄʜᴏ ʙᴀ̀ xᴀ̃ ɢɪᴜ̛̃, ʙᴀ̉ᴏ ʟᴏ̣̂ᴄ ɴᴏ́ɪ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴀɴʜ ʀᴀ̂́ᴛ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ᴄᴀ̉ᴍ ᴠɪ̀ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴄʜᴜɴɢ ᴄᴀ̉ɴʜ ɴɢᴏ̣̂.
ʜᴏ̂̀ɴɢ ʟᴏᴀɴ ᴄʜɪᴀ sᴇ̉ ᴛʜᴇ̂ᴍ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʟᴀ̂̀ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ɢɪᴀɴɢ ᴆɪ ǫᴜᴀʏ sʜᴏᴡ “ᴍᴜᴏ̂́ɴ ᴀ̆ɴ ᴘʜᴀ̉ɪ ʟᴀ̆ɴ ᴠᴀ̀ᴏ ʙᴇ̂́ᴘ”, ᴀɴʜ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴍᴜ̛ᴏ̛̣ɴ ᴛᴀ̣ᴍ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴇ̂-ᴋɪ́ᴘ ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ᴋʜᴀ́ᴄʜ ᴍᴏ̛̀ɪ ᴠɪ̀ ʙᴀ̉ɴ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʜᴀʏ ᴍᴀɴɢ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴍᴀ̣̆ᴛ ᴛʜᴇᴏ. ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ɢɪᴀɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴋʜᴏ́ ᴄʜɪ̣ᴜ ᴠɪ̀ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ɴᴀ̀ʏ ᴍᴀ̀ ʀᴀ̂́ᴛ ᴠᴜɪ ᴠᴇ̉ ᴆᴇ̂̉ ʙᴀ̀ xᴀ̃ ᴄᴀ̂̀ᴍ ᴛᴀʏ ʜᴏ̀ᴍ ᴄʜɪ̀ᴀ ᴋʜᴏ́ᴀ.
ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʀɪᴇ̂ɴɢ ɢɪ̀ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ʜᴏ̂̀ɴɢ ʟᴏᴀɴ, ɴɢʜᴇ̣̂ sɪ̃ ʟᴇ̂ ǫᴜᴏ̂́ᴄ ɴᴀᴍ ᴄᴜ̃ɴɢ ʀᴀ̂́ᴛ ʙᴀ̂́ᴛ ɴɢᴏ̛̀ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴛɪɴ ᴆᴏ̂̀ɴ. ᴀɴʜ ᴠɪᴇ̂́ᴛ: “ᴍᴏ̛́ɪ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴛɪɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ɢɪᴀɴɢ ᴆɪ ᴆᴀ́ɴʜ ʙᴀ̀ɪ, ᴄᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛᴇ́ ɢʜᴇ̂́. ʜᴀ̆́ɴ ᴍᴀ̀ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴆᴀ́ɴʜ ʙᴀ̀ɪ ᴄʜᴀ̆́ᴄ ᴛᴜɪ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴛʜᴀ̂̀ɴ ʙᴀ̀ɪ ʟᴀ̂ᴜ ʀᴏ̂̀ɪ”. ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴘ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴄʜᴜɴɢ ʏ́ ᴋɪᴇ̂́ɴ ᴠᴏ̛́ɪ ʟᴇ̂ ǫᴜᴏ̂́ᴄ ɴᴀᴍ, ᴄʜᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴛɪɴ ᴆᴏ̂̀ɴ ɴʜᴜ̛ ᴛʀᴏ̀ ᴆᴜ̀ᴀ. ɴᴀᴍ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ ʜᴀ̀ɪ ᴛᴀ̂́ɴ ʙᴇᴏ ʜᴀ̀ɪ ʜᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴛʀᴇ̂ᴜ: “ᴄʜɪᴇ̂̀ᴜ ʀᴜ̉ ɢɪᴀɴɢ ᴆᴀ́ɴʜ ᴛɪᴇ̂́ɴ ʟᴇ̂ɴ ᴍɪᴇ̂̀ɴ ɴᴀᴍ”.

By admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *