ᴍ̼ᴀ̼̆́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼х̼.̼ᴜ̼ᴀ̼̂́‌ּ̼̼.̼ᴛ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ɴ̼‌ּ̼̼ʜ̼ ̼ѕ̼ᴏ̛̼́ᴍ̼,̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ᴇ̼ ̼ʟ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼́ᴄ̼ʜ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̉ᴏ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̀ ̼ʙ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ʙ̼ᴇ̼̀ ̼ᴀ̼̂ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂̀ᴍ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼“̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂ᴜ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼”̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̣̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼“̼ᴄ̼ᴀ̣̼̂‌ּ̼̼ᴜ̼ ̼ɴ̼ʜ̼‌ּ̼̼ᴏ̼̉”̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼.̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ʏ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ѕ̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴀ̼́ᴘ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̣̼ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼̉ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ʏ̼́ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ᴘ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼.̼

̼ᴍ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂ʏ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ѕ̼ɪ̼̃ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼ᴍ̼ ̼ʜ̼ᴏ̣̼ᴄ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ʏ̼ ̼ʜ̼ᴏ̣̼ᴄ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼(̼ʙ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ʜ̼ᴏ̣̼ᴄ̼ ̼ʏ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼)̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴘ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ʙ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼ᴍ̼ ̼(̼3̼7̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼,̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼)̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼,̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ᴘ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴅ̼.̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼‌ּ̼̼.̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼.̼ᴀ̣̼̂‌ּ̼̼.̼ᴛ̼.̼

̼ɴ̼ᴀ̼ᴍ̼ ̼ʙ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼ѕ̼ᴇ̼̉,̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼̉ᴀ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̛̼̉ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼х̼.̼ᴜ̼ᴀ̼̂́‌ּ̼̼ᴛ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼.̼ɴ̼‌ּ̼̼ʜ̼ ̼ѕ̼ᴏ̛̼́ᴍ̼.̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼̀ ̼ᴠ̼ᴀ̣̼̂ʏ̼,̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̉ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼ʟ̼ᴏ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ѕ̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼̂̃ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼“̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ʜ̼ᴇ̣̼̂”̼.̼ ̼ᴅ̼ᴏ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴍ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼ᴍ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼.̼

ᴀ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʜ̼ᴏ̣̼ᴀ̼
̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂ʏ̼,̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ᴛ̼ᴀ̼̂ᴍ̼ ̼ѕ̼ᴜ̛̣̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂̀ᴍ̼ ̼ᴋ̼ɪ̼́ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴏ̼́ᴍ̼ ̼ʙ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ᴅ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̼̉ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼ɪ̼ ̼ʟ̼ᴏ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ᴄ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼ᴍ̼,̼ ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴜ̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̂̉ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴛ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̣̼ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̣̼ᴛ̼ ̼ʜ̼ᴏ̛̼ɴ̼.̼

̼ɴ̼ʜ̼ᴏ̼́ᴍ̼ ̼ʙ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ᴍ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼ѕ̼ᴇ̼̉ ̼“̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂ᴜ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼”̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴜ̼́ᴘ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼́ᴏ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼ᴏ̣̼̂ᴄ̼ ̼ʏ̼ᴇ̼̂ᴜ̼.̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́,̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴏ̼́ᴍ̼ ̼ʙ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼̂̃ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ʜ̼ᴇ̣̼̂ ̼ʜ̼ᴀ̼̃ʏ̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼̆ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼ ̼”̼ᴄ̼ᴀ̣̼̂‌ּ̼̼ᴜ̼ ̼ɴ̼ʜ̼‌ּ̼̼ᴏ̼̉”̼,̼ ̼ʀ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼‌ּ̼̼.̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼.̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ѕ̼‌ּ̼̼.̼ᴜ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼“̼х̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼”̼.̼

ᴀ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʜ̼ᴏ̣̼ᴀ̼
̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼ʟ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ʙ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̂̃ɴ̼,̼ ̼ɴ̼ᴀ̼ᴍ̼ ̼ʙ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̂̃ɴ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼ᴋ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼̉,̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼х̼ᴜ̼ᴀ̼̂́‌ּ̼̼ᴛ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ɴ̼‌ּ̼̼ʜ̼ ̼ѕ̼ᴏ̛̼́ᴍ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̂̃ɴ̼ ̼х̼ᴀ̼̉ʏ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼.̼

̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ᴍ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼́,̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ѕ̼ᴀ̼ᴜ̼,̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̆́ᴛ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ѕ̼ᴏ̼̂́ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴜ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴜ̼ ̼ʙ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ᴛ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ᴍ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼́ᴛ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̛̼.̼ᴏ̛̼‌ּ̼̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼.̼ᴀ̣̼̂‌ּ̼̼ᴛ̼,̼ ̼ѕ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ɴ̼.̼ʜ̼ ̼ʜ̼.̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼́ɪ̼…̼ ̼ʟ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼,̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼́ ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̉ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴍ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼ᴍ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼.̼

̼ѕ̼ᴀᴜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ᴇ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼ѕ̼ᴇ̼̉ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴘ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴍ̼,̼ ̼ʙ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ѕ̼ɪ̼̃ ̼ᴋ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̼̂ᴍ̼ ̼ǫ̼.̼ᴜ̼ʏ̼ ̼ᴆ̼.̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼,̼ ̼ɴ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̣̼ᴏ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̼̂ᴍ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼.̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼.̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴅ̼ᴏ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴅ̼ᴏ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼́‌̼ᴀ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̂́‌̼ᴛ̼.̼ ̼ѕ̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼3̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ɪ̣̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̆̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ᴄ̼,̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̂̃ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴘ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̣̼ᴄ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼ᴅ̼ᴏ̼̃ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ᴄ̼.̼

̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼ᴛ̼ѕ̼.̼ʙ̼ѕ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̃ɴ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̆́ᴄ̼ ̼-̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼ᴍ̼ ̼ʜ̼ᴏ̣̼ᴄ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ʏ̼ ̼ʜ̼ᴏ̣̼ᴄ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼,̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼̆ɴ̼ɢ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴜ̼́ᴘ̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼́ᴏ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼ᴏ̣̼̂ᴄ̼ ̼ʏ̼ᴇ̼̂ᴜ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ѕ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂̀ᴍ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̆́ᴄ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼.̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ɪ̣̼ ̼ᴠ̼ɪ̼̀ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̼̂ᴍ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ᴅ̼ᴏ̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼̆ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴛ̼ᴀ̼̆ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼‌̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉‌̼ᴍ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ʏ̼ᴇ̼̂ᴜ̼.̼

ᴀ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʜ̼ᴏ̣̼ᴀ̼
̼ʙ̼ѕ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̆́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼,̼ ̼ᴠ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ʏ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴅ̼.̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼‌ּ̼̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼.̼ᴀ̣̼̂‌ּ̼̼ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼ᴍ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̣̼‌̼ʏ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉‌̼ᴍ̼,̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼̆ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ѕ̼ᴇ̼̃ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ᴍ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɴ̼ʜ̼,̼ ̼ᴛ̼ᴇ̼̂ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴘ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ɪ̣̼ ̼х̼ᴜ̼ᴀ̼̂́‌ּ̼̼ᴛ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ɴ̼‌ּ̼̼ʜ̼ ̼ѕ̼ᴏ̛̼́ᴍ̼.̼̼
̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ᴍ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼́,̼ ̼ɴ̼ᴀ̼ᴍ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼̆ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̛̼.̼ᴏ̛̼‌ּ̼̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼.̼ᴀ̣̼̂‌ּ̼̼ᴛ̼,̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂́ᴜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼‌ּ̼̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼‌ּ̼̼ᴏ̼ ̼ѕ̼‌ּ̼̼ᴜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ʜ̼ᴇ̣̼̂ ̼ѕ̼ᴇ̼̃ ̼ᴀ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ ̼ᴠ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴀ̼̂‌ּ̼̼.̼ᴍ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̣̼‌ּ̼̼.̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̣̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼̃,̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̼̀ɴ̼‌ּ̼̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ɪ̼́‌ּ̼̼ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴅ̼ᴇ̼̂̃ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴜ̼ᴀ̼̂̉ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̂́ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ɢ̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̼̂ᴍ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̃ᴍ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̣̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼.̼

̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴛ̼ᴇ̼̂́ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼ᴍ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ᴘ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ʙ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼”̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ɢ̼ᴏ̼̂́ɪ̼”̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴀ̼̂ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂̀ᴍ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̣̼ɴ̼ɢ̼.̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ɪ̼́ᴛ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̣̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̀ᴍ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴜ̼,̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̣̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ᴀ̼ ̼х̼ᴜ̼ᴀ̼̂́‌ּ̼̼ᴛ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ɴ̼‌ּ̼̼ʜ̼ ̼ѕ̼ᴏ̛̼́ᴍ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴅ̼ᴇ̼̂̃ ̼ɢ̼ᴀ̣̼̆ᴘ̼ ̼ʜ̼ᴏ̣̼ᴀ̼,̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ᴜ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼̉ ̼ɴ̼ᴀ̣̼̆ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂̀.̼

̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴏ̼,̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ɢ̼ᴀ̣̼̆ᴘ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̂́ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̀ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ѕ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ɢ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̣̼̆ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴜ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼х̼ᴜ̼ᴀ̼̂́‌ּ̼̼ᴛ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ɴ̼‌ּ̼̼ʜ̼ ̼ѕ̼ᴏ̛̼́ᴍ̼,̼ ̼ɴ̼ᴀ̼ᴍ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̣̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ɪ̣̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼́ᴄ̼ʜ̼,̼ ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̂̃ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̼̂ ̼ᴄ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼́,̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ʙ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼ᴍ̼ ̼ʜ̼ᴏ̣̼ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴍ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̂́ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̣̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴘ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ɪ̣̼,̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂́ᴛ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼.̼

̼х̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂ᴍ̼:̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼ ̼ᴏ̼̂ᴍ̼ ̼“̼ᴄ̼ᴀ̣̼̂‌ּ̼̼ᴜ̼ ̼ɴ̼ʜ̼‌ּ̼̼ᴏ̼̉”̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ᴘ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼̂́ᴘ̼ ̼ᴅ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼ ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̀ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂́

̼ʜ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼ᴜ̼,̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴍ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̀ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ᴆ̼ᴏ̣̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ѕ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼̉ ̼ᴆ̼ᴏ̣̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼“̼ʏ̼ᴇ̼̂ᴜ̼”̼.̼ ̼ѕ̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́,̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ᴏ̼̂ᴍ̼ ̼“̼ᴄ̼ᴀ̣̼̂‌ּ̼̼ᴜ̼ ̼ɴ̼ʜ̼‌ּ̼̼ᴏ̼̉”̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̣̼ʏ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼̂́ᴘ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ʙ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼.̼

̼ᴍ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂ʏ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ѕ̼ɪ̼̃ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼ᴍ̼ ̼ʜ̼ᴏ̣̼ᴄ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ʏ̼ ̼ʜ̼ᴏ̣̼ᴄ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼́ɴ̼ʜ̼,̼ ̼ʙ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ʜ̼ᴏ̣̼ᴄ̼ ̼ʏ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̛̼̀ᴀ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴘ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼ᴍ̼ ̼ʙ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼2̼6̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼,̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ᴏ̼̂ᴍ̼ ̼“̼ᴄ̼ᴀ̣̼̂‌ּ̼̼ᴜ̼ ̼ɴ̼ʜ̼‌ּ̼̼ᴏ̼̉”̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼́ᴜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̉ʏ̼ ̼ʟ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̣̼ᴄ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴍ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂́ᴘ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼́ᴜ̼.̼

 

ᴀ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʜ̼ᴏ̣̼ᴀ̼
̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼,̼ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼̂ᴘ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼.̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼ѕ̼ᴇ̼̉,̼ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼̉ ̼ʜ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼“̼ʏ̼ᴇ̼̂ᴜ̼”̼.̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ʜ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ʜ̼ᴇ̣̼̂ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼.̼

̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̂ᴍ̼ ̼ɢ̼ᴀ̣̼̆ᴘ̼ ̼ѕ̼ᴜ̛̣̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂́ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ɴ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼ ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ ̼“̼ᴆ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴏ̼́ ̼ʏ̼ᴇ̼̂ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼”̼.̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̀ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̉ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ɴ̼ᴀ̼̆́ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼̉ ̼ᴆ̼ᴏ̣̼̂ɴ̼ɢ̼.̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼ѕ̼ᴇ̼̉,̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴠ̼ᴜ̛̼̀ᴀ̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴏ̼́ɪ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼“̼ᴄ̼ᴀ̣̼̂‌ּ̼̼ᴜ̼ ̼ɴ̼ʜ̼‌ּ̼̼ᴏ̼̉”̼.̼

̼“̼ʜ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ᴜ̼ᴏ̣̼̂ᴄ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼ᴏ̣̼̂ᴄ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̼ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼̆́ᴄ̼.̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼̀ɴ̼ ̼х̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̉ʏ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼́ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂̀ᴍ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼̀ᴀ̼,̼ ̼ʟ̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼́ᴜ̼ ̼ʀ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̆̉ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂́ᴘ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼́ᴜ̼”̼,̼ ̼ʙ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼ѕ̼ᴇ̼̉ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ѕ̼ɪ̼̃.̼

 

ᴀ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʜ̼ᴏ̣̼ᴀ̼
̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴍ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ѕ̼ɪ̼̃ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴛ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ʏ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ʙ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼́ᴄ̼ʜ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼2̼ᴄ̼ᴍ̼,̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̉ʏ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼́ᴜ̼.̼ ̼ʙ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼х̼ᴜ̛̼̉ ̼ʟ̼ʏ̼́ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼̂ᴜ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼́ᴄ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ʙ̼ᴀ̼̆ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ᴏ̼́ ̼ᴅ̼.̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼‌ּ̼̼.̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̣̼̂‌ּ̼̼ᴛ̼.̼ ̼ᴅ̼ᴏ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ʙ̼ᴇ̼̂̀ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼̆ᴛ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼‌ּ̼̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̣̼̂‌ּ̼̼ᴛ̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ʙ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ѕ̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́.̼

̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼ᴛ̼ѕ̼.̼ʙ̼ѕ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̃ɴ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̆́ᴄ̼ ̼-̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼ᴍ̼ ̼ʜ̼ᴏ̣̼ᴄ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ʏ̼ ̼ʜ̼ᴏ̣̼ᴄ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼́ɴ̼ʜ̼,̼ ̼ʀ̼ᴀ̼́ᴄ̼ʜ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼‌ּ̼̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̣̼̂‌ּ̼̼ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼х̼ᴜ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴛ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̀ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼.̼ɪ̼ ̼ɴ̼ᴀ̣̼.̼ɴ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ʟ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̣̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̣̼̆ᴄ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̣̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̆́ᴛ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̣̼̆ᴄ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̆́ᴛ̼ ̼ᴅ̼ᴏ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼̀ ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼ɢ̼ʜ̼ᴇ̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼.̼

̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼‌ּ̼̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̣̼̂‌ּ̼̼ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ѕ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̣̼ᴛ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂̉ɴ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴍ̼ ̼ɢ̼ᴀ̣̼̆ᴘ̼,̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴅ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̣̼̆ᴘ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ʏ̼ᴇ̼̂ᴜ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼́ ̼ᴄ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴛ̼,̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴍ̼ᴇ̼̃,̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ ̼ᴆ̼ᴏ̣̼̂ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̣̼̆ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴅ̼ᴏ̼ ̼ᴀ̼̂‌ּ̼̼.ᴍ̼ ̼ᴆ̼.ᴀ̣̼‌ּ̼̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼̃ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼́ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂.̼

̼ʙ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ѕ̼ɪ̼̃ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴏ̼,̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ɢ̼ᴀ̣̼̆ᴘ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂̉ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼ᴏ̣̼̂ᴄ̼ ̼ʏ̼ᴇ̼̂ᴜ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̣̼̆ᴘ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼́ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼ᴏ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴍ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ ̼ᴆ̼ᴏ̣̼̂ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼,̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼́.̼

̼ɴ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̣̼ᴄ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ʙ̼ᴇ̼̂ɴ̼,̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ʜ̼ᴇ̣̼̂ ̼ɴ̼ʜ̼ᴇ̣̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼́ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂́ᴛ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼.̼

 

ᴀ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʜ̼ᴏ̣̼ᴀ̼
̼ɴ̼ᴇ̼̂́ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̣̼̆ᴘ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ɢ̼ᴀ̣̼̆ᴘ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼.̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ɴ̼.̼ᴀ̣̼ɴ̼,̼ ̼ѕ̼ᴜ̛̣̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂́ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼“̼ʏ̼ᴇ̼̂ᴜ̼”̼,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂̉ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ɢ̼ᴀ̼̃ʏ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼‌ּ̼̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̣̼̂‌ּ̼̼ᴛ̼,̼ ̼ʀ̼ᴀ̼́ᴄ̼ʜ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼́ᴛ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̃ᴍ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼‌ּ̼̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̣̼̂‌ּ̼̼ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ʙ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̃ɴ̼ʜ̼ ̼х̼ᴜ̛̼̉ ̼ʟ̼ʏ̼́.̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂́ᴛ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ѕ̼ᴀ̣̼ᴄ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂̀ᴍ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼́ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼,̼ ̼ѕ̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́ ̼ɴ̼ᴇ̼̂́ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ʟ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ѕ̼ɪ̼̃ ̼ɴ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ɢ̼ᴏ̣̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̂̃ɴ̼.̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴏ̛̣̼ᴘ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴛ̼ᴜ̛̣̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ɢ̼ᴏ̣̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂́ᴘ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼́ᴜ̼ ̼1̼1̼5̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ʙ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼х̼ᴜ̛̼̉ ̼ʟ̼ʏ̼́ ̼ᴋ̼ɪ̣̼ᴘ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼.̼

̼ᴛ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̣̼ ̼ʏ̼́ ̼х̼ᴜ̛̼̉ ̼ʟ̼ʏ̼́ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ɢ̼ᴀ̣̼̆ᴘ̼ ̼’̼ᴛ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ɴ̼ᴀ̣̼ɴ̼’̼,̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼̀ ̼ᴇ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̣̼ɪ̼,̼ ̼х̼ᴀ̼̂́ᴜ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̂̉ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ʙ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼.̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼̀ʏ̼ ̼ᴍ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̣̼̂ ̼ɴ̼ᴀ̣̼̆ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴇ̣̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼х̼ᴜ̛̼̉ ̼ʟ̼ʏ̼́ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ᴜ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼̉ ̼ɴ̼ᴀ̣̼̆ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂̀ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼̆ᴛ̼ ̼ѕ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼ᴇ̼̉ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼̉ ̼ɴ̼ᴀ̼̆ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼.̼ɪ̼̀ɴ̼‌ּ̼̼ʜ̼ ̼ᴅ̼.̼ᴜ̣̼‌ּ̼̼ᴄ̼.̼

̼ʜ̼ᴛ̼ᴛ̼ᴘ̼ѕ̼:̼/̼/̼ᴡ̼ᴡ̼ᴡ̼.̼х̼ᴀ̼ʟ̼ᴜ̼ᴀ̼ɴ̼.̼ᴄ̼ᴏ̼ᴍ̼

By admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *