T̼h̼ấ̼y̼ ̼h̼a̼i̼ ̼“̼b̼ố̼ ̼c̼o̼n̼”̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼m̼ậ̼t̼ ̼q̼u̼á̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼h̼a̼y̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼r̼ố̼n̼g̼ ̼l̼ổ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼B̼ả̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼(̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼L̼â̼m̼ ̼T̼h̼a̼o̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼T̼h̼ọ̼)̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼.̼

̼“̼C̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼â̼u̼ ̼q̼u̼á̼!̼”̼ ̼-̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼B̼.̼,̼ ̼5̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼x̼ã̼ ̼B̼ả̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼L̼â̼m̼ ̼T̼h̼a̼o̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼T̼h̼ọ̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼l̼a̼u̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼H̼a̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼b̼ỏ̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼,̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ẻ̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼r̼a̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼à̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼g̼i̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼ư̼u̼.̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼á̼m̼ ̼m̼ư̼ơ̼i̼ ̼b̼ố̼n̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼m̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼.̼ ̼“̼N̼ó̼i̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼h̼ổ̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼s̼ợ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ụ̼ ̼c̼h̼ế̼t̼.̼ ̼C̼ụ̼ ̼c̼h̼.̼ế̼t̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼t̼h̼u̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼m̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼”̼.̼

̼G̼ắ̼n̼ ̼b̼ó̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼d̼à̼i̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼à̼ ̼c̼ụ̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼,̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼S̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼h̼a̼i̼ ̼m̼ư̼ơ̼i̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼m̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ấ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼b̼a̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ở̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼.̼ệ̼n̼h̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼.̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ỏ̼n̼ ̼v̼ẹ̼n̼ ̼b̼a̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼t̼ả̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼.̼
̼C̼h̼ị̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼B̼.̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼k̼i̼.̼n̼h̼ ̼h̼o̼.̼à̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼

̼N̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼5̼,̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼m̼ư̼ơ̼i̼ ̼s̼á̼u̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼b̼ỏ̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼t̼u̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼a̼n̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼c̼ắ̼p̼ ̼v̼ặ̼t̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼e̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ả̼o̼:̼ ̼“̼N̼ó̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼a̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ấ̼y̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼c̼ả̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼?̼”̼.̼ ̼R̼ồ̼i̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼M̼a̼l̼a̼y̼s̼i̼a̼.̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼ ̼n̼ó̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼a̼,̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼d̼ứ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ô̼ ̼k̼i̼a̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼â̼y̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ộ̼ ̼p̼h̼í̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼“̼v̼ợ̼ ̼h̼ờ̼”̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼n̼o̼m̼ ̼g̼i̼ú̼p̼.̼ ̼V̼ấ̼t̼ ̼v̼ả̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼x̼ứ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ố̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼ả̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼h̼a̼i̼ ̼“̼b̼ố̼ ̼c̼o̼n̼”̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼m̼ậ̼t̼ ̼q̼u̼á̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼h̼a̼y̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼r̼ố̼n̼g̼ ̼l̼ổ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼.̼ ̼M̼ã̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼ú̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼ố̼ ̼đ̼ẻ̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼í̼ ̼m̼ậ̼t̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼m̼í̼.̼̼

̼C̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼k̼i̼a̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ệ̼t̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼ò̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼H̼ế̼t̼ ̼b̼a̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼g̼ì̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼b̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼k̼ệ̼ ̼c̼h̼ò̼m̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼đ̼à̼m̼ ̼t̼i̼ế̼u̼.̼ ̼T̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼h̼ạ̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼x̼a̼ ̼v̼à̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ô̼ ̼k̼i̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ố̼.̼

Gia Đình Và Những Đứa Con Dâm Dục - Truyện Sex Cực Hay Mới Nhất 2018 | Doc Truyen

̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼n̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼h̼ã̼ ̼ấ̼y̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼ừ̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼l̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼ử̼i̼,̼ ̼đ̼.̼á̼n̼h̼ ̼đ̼.̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼k̼i̼a̼ ̼đ̼i̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼à̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼r̼a̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼,̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼a̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼l̼.̼o̼ạ̼n̼ ̼l̼.̼u̼â̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼.̼ ̼C̼ậ̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼r̼ầ̼u̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼“̼T̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ố̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼ấ̼y̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ụ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ố̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼”̼.̼

̼U̼ấ̼t̼ ̼ứ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼ỉ̼ ̼n̼h̼ụ̼c̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼.̼
̼C̼h̼ị̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼c̼á̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼s̼ợ̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼

̼N̼ă̼m̼ ̼n̼g̼o̼á̼i̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ể̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼ớ̼ ̼b̼ố̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼e̼m̼ ̼h̼ư̼ ̼h̼ỏ̼n̼g̼,̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼t̼a̼y̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼ự̼ ̼á̼i̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼

̼C̼h̼ị̼ ̼c̼h̼á̼n̼ ̼n̼ả̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ự̼c̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼đ̼à̼n̼h̼ ̼b̼ỏ̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼s̼ố̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼c̼ố̼ ̼b̼á̼m̼ ̼v̼í̼u̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼ở̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼,̼ ̼h̼y̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ó̼p̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼g̼i̼à̼.̼.̼.̼

K̼h̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼”̼l̼a̼o̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼a̼m̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼d̼.̼ụ̼c̼ ̼v̼.̼ọ̼n̼g̼ ̼”̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼b̼.̼i̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼l̼a̼o̼ ̼l̼ý̼
̼L̼ẽ̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼a̼i̼ ̼c̼ậ̼u̼,̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼ú̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼ì̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼g̼i̼a̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼,̼ ̼c̼á̼m̼ ̼d̼ỗ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼d̼.̼ụ̼c̼ ̼v̼.̼ọ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ờ̼ ̼m̼ắ̼t̼,̼ ̼l̼a̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ấ̼m̼ ̼k̼ỵ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼i̼ê̼u̼ ̼t̼h̼â̼n̼.̼̼

̼V̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼a̼i̼ ̼(̼4̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼C̼à̼ ̼M̼a̼u̼)̼,̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼ậ̼u̼ ̼(̼1̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼.̼ộ̼i̼ ̼“̼G̼i̼.̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼”̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼l̼à̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼c̼ụ̼c̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼đ̼ứ̼c̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼…̼

̼C̼á̼o̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ị̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼V̼K̼S̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼.̼ị̼ ̼c̼.̼á̼o̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼t̼á̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼i̼ ̼k̼ị̼.̼c̼h̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼n̼g̼a̼n̼g̼.̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼a̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼à̼n̼h̼ ̼(̼3̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼ã̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼.̼ ̼C̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼H̼a̼i̼ ̼t̼u̼y̼ ̼v̼ấ̼t̼ ̼v̼ả̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼ê̼m̼ ̼ấ̼m̼,̼ ̼đ̼ề̼ ̼h̼u̼ề̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼c̼h̼à̼o̼ ̼đ̼ờ̼i̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼2̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼à̼n̼h̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼d̼ạ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼“̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼b̼a̼”̼,̼ ̼t̼r̼ớ̼ ̼t̼r̼ê̼u̼ ̼t̼h̼a̼y̼,̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼L̼à̼n̼h̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ậ̼u̼.̼

̼V̼a̼i̼ ̼v̼ế̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼d̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼h̼ọ̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼H̼u̼y̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼g̼a̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼à̼n̼h̼.̼ ̼G̼i̼a̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼h̼u̼ề̼,̼ ̼d̼o̼ ̼h̼a̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼g̼h̼é̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼c̼h̼á̼u̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼á̼n̼h̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼l̼ú̼n̼g̼ ̼l̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼à̼n̼h̼,̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼r̼õ̼ ̼“̼t̼â̼m̼ ̼t̼ư̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼g̼á̼i̼.̼ ̼L̼ẽ̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼a̼i̼ ̼c̼ậ̼u̼,̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼ú̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼ì̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼g̼i̼a̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼,̼ ̼c̼á̼m̼ ̼d̼ỗ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼d̼.̼ụ̼c̼ ̼v̼.̼ọ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ờ̼ ̼m̼ắ̼t̼,̼ ̼l̼a̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ấ̼m̼ ̼k̼ỵ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼i̼ê̼u̼ ̼t̼h̼â̼n̼.̼
̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼v̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼“̼t̼h̼ă̼m̼ ̼c̼h̼á̼u̼”̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼(̼v̼ợ̼ ̼L̼ộ̼c̼)̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼b̼ộ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼o̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼h̼ọ̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼L̼à̼n̼h̼ ̼c̼a̼m̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼v̼ĩ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ễ̼n̼ ̼c̼h̼ấ̼m̼ ̼d̼ứ̼t̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼L̼ộ̼c̼.̼ ̼S̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼p̼h̼ũ̼ ̼p̼h̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼L̼à̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼“̼c̼ơ̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼n̼h̼,̼ ̼c̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ọ̼t̼”̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼H̼a̼i̼ ̼đ̼.̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ắ̼m̼ ̼s̼ừ̼n̼g̼,̼ ̼L̼à̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼m̼ũ̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼ọ̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼l̼á̼n̼h̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼T̼P̼ ̼H̼C̼M̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼s̼ố̼n̼g̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼L̼à̼n̼h̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼l̼y̼ ̼t̼h̼â̼n̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼m̼ư̼u̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼x̼a̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼a̼i̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼u̼ô̼i̼ ̼n̼g̼o̼a̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼L̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼d̼ị̼p̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼n̼g̼ũ̼.̼ ̼L̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼t̼á̼ ̼t̼ú̼c̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼a̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼ú̼t̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼ậ̼u̼.̼ ̼S̼ự̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼H̼u̼y̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼“̼x̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼”̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼l̼é̼n̼ ̼l̼ú̼t̼ ̼n̼ố̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼.̼

̼N̼g̼h̼e̼ ̼b̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼đ̼ồ̼n̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼“̼t̼á̼i̼ ̼c̼ắ̼m̼ ̼s̼ừ̼n̼g̼”̼,̼ ̼H̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼y̼ê̼n̼.̼ ̼D̼ẫ̼u̼ ̼s̼a̼o̼ ̼L̼à̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼H̼a̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼n̼g̼ô̼n̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼H̼a̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼b̼ộ̼i̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼g̼h̼e̼n̼,̼ ̼H̼a̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ô̼i̼ ̼k̼é̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼ậ̼u̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼.̼ ̼C̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼6̼-̼2̼0̼1̼4̼,̼ ̼H̼a̼i̼ ̼r̼ủ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼a̼y̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼H̼a̼i̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼à̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼ố̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼à̼n̼h̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼x̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼.̼a̼o̼ ̼n̼h̼.̼ọ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼H̼ậ̼u̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼x̼e̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼l̼ậ̼t̼ ̼t̼ẩ̼y̼ ̼s̼ự̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼b̼ộ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼H̼a̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼m̼ở̼ ̼c̼ử̼a̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼à̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼c̼ẩ̼n̼ ̼t̼h̼ậ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼“̼b̼ọ̼c̼ ̼h̼ậ̼u̼”̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼r̼a̼.̼ ̼Q̼u̼ả̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼H̼a̼i̼ ̼p̼h̼á̼n̼ ̼đ̼o̼á̼n̼,̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼t̼h̼á̼o̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼H̼ậ̼u̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼g̼.̼ậ̼y̼ ̼đ̼.̼á̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ố̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼“̼y̼ể̼m̼ ̼t̼r̼ợ̼”̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼L̼à̼n̼h̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼a̼n̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼đ̼ể̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼r̼.̼ố̼n̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼H̼a̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼d̼.̼a̼o̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼.̼.̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼h̼ọ̼ ̼g̼ụ̼c̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼o̼n̼ ̼H̼a̼i̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼.̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼.̼ứ̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼t̼h̼.̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ị̼c̼h̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼o̼n̼ ̼H̼a̼i̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼s̼ở̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼đ̼.̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼.̼ú̼.̼

̼V̼ă̼n̼ ̼H̼a̼i̼ ̼v̼à̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼ậ̼u̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼“̼g̼i̼.̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼”̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ố̼.̼ ̼N̼g̼h̼e̼ ̼v̼ị̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼V̼K̼S̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼t̼ộ̼i̼,̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼g̼i̼.̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼t̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼.̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼ừ̼n̼g̼ ̼p̼h̼.̼ạ̼t̼,̼ ̼H̼a̼i̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼n̼g̼à̼o̼:̼ ̼“̼B̼.̼ị̼ ̼c̼.̼á̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼á̼ ̼m̼ù̼ ̼q̼u̼á̼n̼g̼.̼ ̼G̼i̼á̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ấ̼m̼ ̼d̼ứ̼t̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼.̼ị̼ ̼c̼.̼á̼o̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼l̼a̼o̼ ̼l̼ý̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼.̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼a̼…̼”̼.̼ ̼B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼q̼u̼y̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼t̼.̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼.̼ị̼ ̼c̼.̼á̼o̼,̼ ̼v̼ị̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼V̼K̼S̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼.̼ị̼ ̼h̼.̼ạ̼i̼.̼ ̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼L̼à̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼,̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼đ̼ộ̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼b̼i̼ ̼k̼ị̼.̼c̼h̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼á̼.̼n̼ ̼m̼.̼ạ̼n̼g̼ ̼đ̼.̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼.̼

̼C̼á̼i̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼l̼à̼ ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼á̼n̼ ̼8̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼.̼ù̼,̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼ậ̼u̼ ̼3̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼.̼ù̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼“̼G̼i̼.̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼”̼.̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ă̼n̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼ừ̼ ̼l̼ố̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼s̼a̼i̼ ̼l̼ầ̼m̼,̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼đ̼ứ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ổ̼ ̼v̼ỡ̼.̼ ̼G̼i̼á̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼h̼ọ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼ô̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼,̼ ̼g̼ì̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ủ̼y̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼i̼ê̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼“̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼”̼…̼

̼(̼T̼ê̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼

By admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *