N̼h̼ậ̼t̼ ̼K̼i̼m̼ ̼A̼n̼h̼ ̼k̼ể̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼s̼ố̼n̼g̼,̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼K̼i̼m̼ ̼A̼n̼h̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼s̼a̼i̼,̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ô̼ ̼g̼i̼á̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ứ̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼n̼à̼o̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ố̼i̼ ̼b̼ỏ̼.̼

̼Đ̼ư̼̼ơ̼̼̣̼c̼ ̼b̼i̼ế̼̼̼t̼ ̼đ̼ế̼̼̼n̼ ̼n̼h̼ư̼̼ ̼n̼g̼h̼ê̼̣̼̼ ̼s̼ĩ̼̼ ̼đ̼a̼ ̼n̼ă̼̼n̼g̼,̼ ̼v̼ừ̼̼̼a̼ ̼h̼á̼̼t̼ ̼t̼ố̼̼̼t̼,̼ ̼l̼a̼̣̼i̼ ̼đ̼ó̼̼n̼g̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼c̼ó̼̼ ̼c̼h̼i̼ề̼̼̼u̼ ̼s̼â̼̼u̼,̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼K̼i̼m̼ ̼A̼n̼h̼ ̼n̼g̼à̼̼y̼ ̼c̼à̼̼n̼g̼ ̼t̼ư̼̼̣̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼ư̼̼ớ̼̼̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ư̼̼ờ̼̼̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ê̼̣̼̼ ̼t̼h̼u̼â̼̣̼̼t̼ ̼c̼ủ̼̼a̼ ̼m̼ì̼̼n̼h̼.̼ ̼B̼ê̼̼n̼ ̼c̼a̼̣̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼̼,̼ ̼N̼h̼â̼̣̼̼t̼ ̼K̼i̼m̼ ̼A̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼̼n̼g̼ ̼g̼ă̼̣̼̼t̼ ̼h̼á̼̼i̼ ̼k̼h̼ô̼̼n̼g̼ ̼í̼̼t̼ ̼t̼h̼à̼̼n̼h̼ ̼c̼ô̼̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼̼̼i̼ ̼v̼i̼ê̼̣̼̼c̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼m̼ỹ̼̼ ̼p̼h̼ẩ̼̼̼m̼.̼ ̼

N̼h̼ì̼̼n̼ ̼v̼à̼̼o̼ ̼N̼h̼â̼̣̼̼t̼ ̼K̼i̼m̼ ̼A̼n̼h̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ả̼̼n̼h̼,̼ ̼x̼i̼n̼h̼ ̼đ̼e̼̣̼p̼,̼ ̼l̼a̼̣̼i̼ ̼l̼ắ̼̼̼m̼ ̼t̼i̼ề̼̼̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼̼̼u̼ ̼c̼ủ̼̼a̼,̼ ̼í̼̼t̼ ̼a̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼̼ ̼r̼ằ̼̼̼n̼g̼ ̼c̼ô̼̼ ̼t̼ừ̼̼̼n̼g̼ ̼v̼à̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼q̼u̼ẩ̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ế̼̼̼n̼ ̼c̼á̼̼i̼ ̼c̼h̼ế̼̼̼t̼.̼

N̼h̼â̼̣̼̼t̼ ̼K̼i̼m̼ ̼A̼n̼h̼ ̼k̼ể̼̼̼ ̼v̼à̼̼o̼ ̼t̼h̼ờ̼̼̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼̼̼m̼ ̼t̼u̼y̼ê̼̣̼̼t̼ ̼v̼o̼̣̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼s̼ố̼n̼g̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼d̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼ợ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼s̼ố̼n̼g̼,̼ ̼N̼h̼â̼̣̼̼t̼ ̼K̼i̼m̼ ̼A̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼̣̼̼n̼ ̼r̼a̼ ̼b̼ả̼̼n̼ ̼t̼h̼â̼̼n̼ ̼đ̼ã̼̼ ̼

̼V̼à̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ử̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼q̼u̼ẩ̼n̼ ̼m̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼d̼ạ̼i̼ ̼d̼ộ̼t̼.̼

̼T̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ọ̼t̼ ̼h̼ố̼ ̼s̼â̼u̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼,̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼K̼i̼m̼ ̼A̼n̼h̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼n̼h̼ủ̼ ̼b̼à̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼đ̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼á̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼q̼u̼ẩ̼n̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼s̼á̼t̼ ̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼2̼.̼

̼C̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼s̼á̼t̼ ̼ấ̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼?̼

̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ạ̼n̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼ì̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼t̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼à̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼ý̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼t̼ồ̼i̼ ̼t̼ệ̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼d̼u̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼k̼i̼a̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼â̼n̼ ̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼d̼ằ̼n̼ ̼v̼ặ̼t̼.̼ ̼G̼i̼ờ̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼ờ̼.̼

̼A̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ó̼?̼

̼R̼ấ̼̼̼t̼ ̼m̼a̼y̼ ̼l̼à̼̼ ̼c̼ô̼̼ ̼b̼é̼̼ ̼g̼i̼ú̼̼p̼ ̼v̼i̼ê̼̣̼̼c̼ ̼p̼h̼á̼̼t̼ ̼h̼i̼ê̼̣̼̼n̼ ̼r̼a̼ ̼k̼i̼̣̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼̼̼i̼ ̼n̼ê̼̼n̼ ̼đ̼ã̼̼ ̼đ̼ư̼̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ê̼̣̼̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼̣̼̼n̼ ̼c̼ấ̼̼̼p̼ ̼c̼ứ̼̼̼u̼ ̼n̼g̼a̼y̼.̼ ̼G̼i̼à̼̼n̼h̼ ̼l̼a̼̣̼i̼ ̼s̼ư̼̼̣̼ ̼s̼ố̼̼̼n̼g̼,̼ ̼t̼ô̼̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼h̼i̼ể̼̼̼u̼ ̼r̼a̼ ̼r̼ằ̼̼̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼r̼â̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼P̼h̼ả̼̼i̼ ̼t̼ừ̼̼̼ ̼c̼ử̼̼̼a̼ ̼t̼ử̼̼̼ ̼t̼r̼ở̼̼̼ ̼v̼ề̼̼̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼̼ờ̼̼̼i̼ ̼t̼a̼ ̼m̼ớ̼̼̼i̼ ̼b̼i̼ế̼̼̼t̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼m̼a̼̣̼n̼g̼ ̼q̼u̼ý̼̼ ̼g̼i̼á̼̼ ̼b̼i̼ế̼̼̼t̼ ̼b̼a̼o̼.̼

̼T̼ô̼̼i̼ ̼t̼h̼ừ̼̼̼a̼ ̼n̼h̼â̼̣̼̼n̼,̼ ̼t̼h̼ờ̼̼̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼̼̼m̼ ̼đ̼ó̼̼ ̼m̼ì̼̼n̼h̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼u̼ ̼đ̼á̼o̼.̼ ̼G̼i̼ờ̼̼̼ ̼n̼ó̼̼i̼ ̼v̼ớ̼̼̼i̼ ̼b̼a̼̣̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼̼̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼̼̼u̼ ̼n̼à̼̼y̼ ̼t̼ô̼̼i̼ ̼c̼ò̼̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼̼̼y̼ ̼b̼ả̼̼n̼ ̼t̼h̼â̼̼n̼ ̼b̼u̼ồ̼̼̼n̼ ̼c̼ư̼̼ờ̼̼̼i̼.̼ ̼C̼h̼ỉ̼̼ ̼l̼à̼̼ ̼t̼ì̼̼n̼h̼ ̼y̼ê̼̼u̼ ̼t̼h̼ô̼̼i̼ ̼m̼à̼̼,̼ ̼đ̼â̼̼u̼ ̼p̼h̼ả̼̼i̼ ̼l̼à̼̼ ̼t̼ấ̼̼̼t̼ ̼c̼ả̼̼ ̼m̼o̼̣̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼̼̼.̼ ̼M̼ì̼̼n̼h̼ ̼c̼ò̼̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼̼n̼h̼,̼ ̼b̼a̼̣̼n̼ ̼b̼è̼̼,̼ ̼c̼ô̼̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼̣̼̼c̼ ̼v̼à̼̼ ̼k̼h̼á̼̼n̼ ̼g̼i̼ả̼̼ ̼n̼ữ̼̼̼a̼,̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼̼u̼ ̼t̼h̼ứ̼̼̼ ̼q̼u̼ý̼̼ ̼g̼i̼á̼̼ ̼p̼h̼ả̼̼i̼ ̼g̼i̼ữ̼̼̼ ̼g̼ì̼̼n̼.̼

̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼K̼i̼m̼ ̼A̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼q̼u̼a̼n̼,̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼?̼

̼B̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼ắ̼m̼.̼ ̼D̼ù̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼ộ̼n̼ ̼b̼ề̼,̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ế̼ ̼t̼ắ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼g̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ự̼n̼g̼.̼ ̼S̼ự̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼à̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼i̼ề̼m̼ ̼v̼u̼i̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼ở̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼.̼ ̼P̼h̼ả̼i̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼m̼ẽ̼ ̼m̼à̼ ̼s̼ố̼n̼g̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼a̼n̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼.̼ ̼B̼ở̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼h̼y̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼.̼

̼C̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼l̼ắ̼m̼,̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼m̼à̼,̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ó̼ ̼t̼o̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼.̼ ̼T̼ỉ̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼l̼u̼ô̼n̼.̼ ̼C̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼a̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼ó̼i̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼a̼i̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ủ̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼k̼i̼a̼,̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼x̼á̼c̼ ̼v̼à̼ ̼t̼â̼m̼ ̼h̼ồ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼á̼o̼.̼

T̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ọ̼t̼ ̼h̼ố̼ ̼s̼â̼u̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼,̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼K̼i̼m̼ ̼A̼n̼h̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼n̼h̼ủ̼ ̼b̼à̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼đ̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼á̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼q̼u̼ẩ̼n̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼s̼á̼t̼ ̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼3̼.̼

̼T̼h̼ứ̼ ̼h̼a̼i̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼2̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼g̼â̼y̼ ̼n̼g̼ô̼,̼ ̼l̼a̼o̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼i̼ê̼u̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼g̼i̼á̼ ̼l̼ắ̼m̼.̼ ̼C̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼h̼à̼i̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼v̼ẹ̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼ố̼n̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼g̼i̼á̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼s̼a̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼h̼ủ̼y̼ ̼h̼o̼ạ̼i̼.̼

̼T̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼.̼

Ở̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ự̼ ̼s̼á̼t̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼

̼T̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼K̼i̼m̼ ̼A̼n̼h̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼ ̼B̼ạ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼y̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼đ̼ủ̼ ̼v̼à̼ ̼s̼u̼n̼g̼ ̼s̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼l̼ắ̼m̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼v̼ắ̼n̼g̼ ̼1̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ầ̼m̼ ̼ấ̼m̼.̼ ̼

T̼ô̼i̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼v̼à̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼a̼n̼ ̼v̼ỡ̼.̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼ỏ̼i̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼à̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼ở̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼ở̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼o̼n̼.̼

 

N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ú̼c̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼ư̼ớ̼t̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼u̼i̼ ̼v̼ẻ̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ầ̼m̼ ̼ấ̼m̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼l̼ắ̼m̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ọ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ẹ̼p̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼à̼u̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ù̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼h̼ọ̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼.̼

̼V̼ì̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ô̼i̼ ̼k̼h̼i̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼1̼ ̼g̼i̼â̼y̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼t̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼o̼ ̼s̼ự̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼x̼â̼m̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼c̼ự̼c̼.̼

̼R̼i̼ê̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼ự̼a̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼,̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼đ̼ẹ̼p̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼h̼y̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼a̼y̼ ̼đ̼ắ̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼g̼i̼e̼o̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼đ̼â̼u̼.̼ ̼P̼h̼ả̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼,̼ ̼c̼a̼n̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ù̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ử̼ ̼t̼h̼á̼c̼h̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼h̼ă̼n̼g̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼

N̼ă̼m̼ ̼1̼9̼9̼2̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼K̼i̼m̼ ̼A̼n̼h̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼V̼ũ̼n̼g̼ ̼T̼à̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼s̼ạ̼c̼h̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼s̼a̼u̼ ̼b̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼m̼ấ̼t̼.̼ ̼

N̼ă̼m̼ ̼1̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼K̼i̼m̼ ̼A̼n̼h̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼S̼à̼i̼ ̼G̼ò̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼A̼n̼h̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼â̼m̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼1̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼á̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼ụ̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼â̼m̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼.̼[̼2̼]̼

̼C̼ô̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼à̼i̼ ̼h̼á̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼ộ̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼v̼a̼i̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼.̼ ̼S̼ở̼ ̼h̼ữ̼u̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼a̼ ̼k̼h̼ú̼c̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼ộ̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼v̼a̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼,̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼c̼a̼ ̼k̼h̼ú̼c̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼i̼m̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼á̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼l̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼K̼i̼m̼ ̼A̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼1̼,̼4̼8̼7̼,̼2̼1̼8̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼c̼ô̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼P̼O̼P̼S̼ ̼A̼w̼a̼r̼d̼s̼ ̼–̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼à̼i̼ ̼h̼á̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼à̼i̼ ̼h̼á̼t̼ ̼”̼T̼h̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼h̼ứ̼a̼”̼.̼

̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼K̼i̼m̼ ̼A̼n̼h̼ ̼k̼ể̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼k̼h̼á̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ắ̼c̼ ̼t̼r̼ở̼,̼ ̼c̼a̼y̼ ̼đ̼ắ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼ỏ̼.̼ ̼C̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼k̼é̼o̼ ̼d̼à̼i̼ ̼b̼a̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼á̼m̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ô̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼â̼m̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼2̼ ̼a̼l̼b̼u̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ử̼ ̼b̼a̼ ̼l̼ầ̼n̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼h̼ả̼y̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼b̼a̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼h̼ó̼a̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼a̼o̼ ̼l̼a̼m̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼t̼a̼y̼,̼ ̼t̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼.̼[̼3̼]̼

̼C̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼4̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼B̼ử̼u̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼(̼t̼ê̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼B̼ử̼u̼ ̼L̼o̼n̼g̼,̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼l̼à̼ ̼K̼u̼ ̼T̼i̼n̼)̼[̼4̼]̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼

By admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *