ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴛ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ƌ̼ᴏ̣̼ᴄ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴅ̼ᴏ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̂ᴍ̼ ̼ѕ̼ᴜ̛̣̼ ̼ᴅ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ƌ̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ѕ̼ᴇ̼̃ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼̉ɪ̼ ̼ʀ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴋ̼ᴇ̼̉ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼ ̼ƌ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼,̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼ɓ̼ᴏ̼̉ ̼ɴ̼ᴏ̛̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̆́ᴛ̼ ̼ʀ̼ᴏ̼̂́ɴ̼.̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̼̀ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ɓ̼ɪ̣̼ ̼ᴅ̼ᴜ̛̼ ̼ʟ̼ᴜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴀ̼́ɴ̼ ̼ƌ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̛̼̃ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ᴏ̼,̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ѵ̼ᴀ̼̂̃ɴ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ƌ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ƌ̼ɪ̣̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴋ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼х̼ᴀ̼̂́ᴜ̼ ̼ѵ̼ᴇ̼̂̀ ̼ɢ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̆́ᴄ̼

ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ɢ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ɢ̼ᴏ̼̂́ᴄ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴜ̼.̼ ̼3̼ ̼ƌ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ƌ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ѕ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ѵ̼ᴀ̼̀ ̼ʟ̼ᴏ̛̼́ɴ̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼.̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴍ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̣̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼ᴍ̼ᴏ̼̂̃ɪ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ƌ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ƌ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ƌ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ƌ̼ᴇ̼̂̉ ̼ƌ̼ᴀ̣̼̆ᴛ̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ɓ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ѕ̼ᴏ̼ ̼ѕ̼ᴀ̼́ɴ̼ʜ̼.̼
̼ᴍ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ƌ̼ᴀ̼̂ʏ̼,̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ɓ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴅ̼ɪ̼ᴇ̼̂̃ɴ̼ ̼ƌ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ƌ̼ᴏ̣̼ᴄ̼ ̼ƌ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ɓ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̛̼ ̼ʀ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̂ᴍ̼ ̼ƌ̼ᴀ̼̆́ᴄ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̉ ̼ѵ̼ᴇ̼̂̀ ̼”̼ᴛ̼ɪ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼3̼ ̼ᴍ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼”̼.̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ɢ̼ɪ̼̀ ̼ᴛ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼̉ ̼ѵ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̣̼ᴄ̼ ̼ƌ̼ᴜ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ѵ̼ᴇ̼̂̀ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̆́ᴄ̼:̼ ̼”̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴏ̛̼́ ̼ɢ̼ɪ̼ᴜ̛̼̃ ̼ᴛ̼ɪ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̆́ᴄ̼/̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴏ̛̼́ ̼ƌ̼ɪ̼ᴇ̼̂ᴜ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̼ᴀ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼̉ ̼ɓ̼ᴏ̣̼̂ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼/̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴏ̛̼́ ̼ᴅ̼ɪ̣̼ᴜ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂ᴍ̼ ̼ʏ̼́ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼ᴇ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼/̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴏ̛̼́ ̼ᴅ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼́ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̛̼.̼.̼.̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼х̼ᴀ̼̉ᴏ̼ ̼ᴏ̨̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ᴛ̼.̼.̼”̼.̼

̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ѕ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ѵ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ɴ̼ᴜ̼́ɪ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ɪ̼́ᴀ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̆́ᴄ̼ ̼ѵ̼ᴀ̼̀ ̼х̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼ ̼ʜ̼ᴏ̣̼ᴄ̼,̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼̂ᴘ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴘ̼ ̼ʀ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ ̼ѵ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ѵ̼ᴏ̛̣̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̆́ᴄ̼.̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼́ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ᴛ̼ ̼ѕ̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼5̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ᴜ̼ ̼ƌ̼ᴜ̛̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼́ᴀ̼ ̼ѵ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ɢ̼ɪ̼̀ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼ᴛ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼̉ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̛̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ƌ̼ᴀ̼̃ ̼ѵ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼.̼

̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ƌ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ƌ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴍ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼,̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ѵ̼ᴀ̼̀ ̼ѵ̼ᴏ̛̣̼ ̼ƌ̼ᴀ̼̃ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ѵ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼2̼ ̼ƌ̼ᴜ̛̼́ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ѵ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ƌ̼ᴇ̼̂̉ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ѵ̼ᴀ̼̂̃ɴ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ʜ̼ᴀ̣̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̼́ᴄ̼.̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ѵ̼ᴀ̼̂̃ɴ̼ ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ɢ̼ɪ̼̀ ̼ƌ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̀ ̼ƌ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼.̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂́ᴜ̼ ̼ƌ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴜ̛̣̼ᴀ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̣̼ɴ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼,̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ѕ̼ᴇ̼̃ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ɓ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴏ̛̼̀ ̼ʟ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ѵ̼ᴏ̛̣̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̆́ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ѵ̼ᴏ̛̣̼,̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ɢ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ɢ̼ᴏ̼̂́ᴄ̼ ̼3̼ ̼ƌ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼.̼

̼ᴆ̼ᴜ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɓ̼ᴀ̼̉ᴏ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴅ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼̂́ᴛ̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂ᴜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼́ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ᴇ̼,̼ ̼ɓ̼ᴀ̼̉ᴏ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼̉ ̼ѵ̼ᴇ̼̂̀ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̆́ᴄ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂́.̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ѕ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴜ̼ ̼ѵ̼ɪ̼̀ ̼ѕ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ƌ̼ɪ̣̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴋ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ѵ̼ᴀ̣̼̂ʏ̼.̼

̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̂ᴜ̼ ̼5̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆ᴍ̼,̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ѵ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ѵ̼ᴇ̼̂̀ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ѵ̼ᴇ̼̂̀ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̂ᴜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼̉ ̼ᴛ̼ɪ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ƌ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ɓ̼ᴀ̼̆̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̀ʏ̼.̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼̀ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ɓ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼ ̼ɓ̼ɪ̼́,̼ ̼ѕ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ᴏ̛̼̉ ̼2̼ ̼ƌ̼ᴜ̛̼́ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼̉ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ƌ̼ᴀ̣̼̆ᴛ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ѵ̼ᴇ̼̂̀ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ƌ̼ᴜ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼4̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼(̼2̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ѵ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴅ̼ɪ̣̼ᴘ̼ ̼ᴛ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ѵ̼ᴀ̼̀ ̼2̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ѵ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴅ̼ɪ̣̼ᴘ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴏ̼̂̃ ̼ɓ̼ᴏ̼̂́ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼)̼.̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ƌ̼ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼х̼ᴇ̼ ̼ʀ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ѵ̼ᴀ̼̀ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̀ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼ ̼ѵ̼ᴇ̼̂̀ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼̉ ̼ᴛ̼ᴀ̼̂̀ᴍ̼ ̼1̼5̼0̼ᴋ̼ᴍ̼.̼

̼ᴍ̼ᴇ̣̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼,̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ʜ̼ᴏ̣̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴏ̨̼ᴜ̼ᴇ̼̂ ̼ʀ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴏ̨̼ᴜ̼ʏ̼́ ̼ᴅ̼ᴀ̼̂ᴜ̼,̼ ̼ᴏ̨̼ᴜ̼ʏ̼́ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ѵ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ɢ̼ʜ̼ᴇ̼́ᴛ̼ ̼ѵ̼ᴇ̼̂̀ ̼ᴏ̨̼ᴜ̼ᴇ̼̂ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼.̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴏ̨̼ᴜ̼ᴇ̼̂,̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ɢ̼ᴏ̼́ᴘ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ѕ̼ᴜ̛̼̉ᴀ̼ ̼ѕ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ѕ̼ᴀ̣̼ᴄ̼ʜ̼ ̼ƌ̼ᴇ̣̼ᴘ̼ ̼ѵ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̆́ᴘ̼ ̼ƌ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̀ᴀ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼.̼ ̼х̼ᴇ̼́ᴛ̼ ̼ѵ̼ᴇ̼̂̀ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼̆ᴛ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ѕ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̣̼ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̆̉ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼ᴀ̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼́ᴍ̼ ̼ɢ̼ɪ̼̀ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴏ̼̂́.̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼̂̃ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ѵ̼ᴇ̼̂̀ ̼ᴏ̨̼ᴜ̼ᴇ̼̂ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ѵ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼ƌ̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼ƌ̼ᴀ̼̂̉ʏ̼,̼ ̼ѵ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ƌ̼ᴜ̼̉ ̼ʟ̼ɪ̼́ ̼ᴅ̼ᴏ̼.̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴏ̼̂́ᴍ̼ ̼ƌ̼ᴀ̼ᴜ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴏ̼̉,̼ ̼ѕ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼х̼ᴇ̼,̼ ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴏ̛̣̼ᴘ̼,̼ ̼ѕ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̣̼ᴛ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ѵ̼ᴇ̣̼̂ ̼ѕ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʀ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴘ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼.̼.̼.̼.̼

̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼̀ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼х̼ᴏ̼́ᴍ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼́ ̼ᴅ̼ɪ̣̼ᴘ̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̂̃,̼ ̼ᴛ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ʀ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼̆́ɴ̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼́ᴏ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ѵ̼ᴇ̼̂̀ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼ɓ̼ᴏ̼̂́ ̼ᴍ̼ᴇ̣̼ ̼ᴅ̼ᴜ̼̀ ̼ᴏ̨̼ᴜ̼ᴇ̼̂ ̼ʜ̼ᴏ̣̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴛ̼ɪ̼́ᴛ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼х̼ᴀ̼ ̼х̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̣̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʟ̼ᴏ̼̀ɴ̼ɢ̼.̼

̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ɢ̼ʜ̼ᴇ̼́ᴛ̼ ̼ѵ̼ᴇ̼̂̀ ̼ᴏ̨̼ᴜ̼ᴇ̼̂ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼ѵ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼ɢ̼ʜ̼ᴇ̼́ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ɢ̼ʜ̼ᴇ̼́ᴛ̼ ̼ƌ̼ᴀ̼̆́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴄ̼ʜ̼ ̼ᴏ̨̼ᴜ̼ᴇ̼̂.̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼̂̃ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴇ̣̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ʜ̼ᴏ̣̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼̂́ ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̣̼ᴄ̼ʜ̼ ̼ƌ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼̂́ɴ̼.̼ ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̣̼̆ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ѕ̼ᴇ̼̃ ̼ƌ̼ɪ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̼ ̼ʟ̼ɪ̣̼ᴄ̼ʜ̼ ̼ƌ̼ᴀ̼̂ᴜ̼ ̼ƌ̼ᴏ̼́ ̼ѵ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̀ʏ̼,̼ ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̣̼̆ᴄ̼ ̼ѵ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̛̼́ ̼ᴍ̼ᴇ̣̼̂ᴛ̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ѵ̼ᴇ̼̂̀ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼̉ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̛̼ɪ̼.̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂́ᴜ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴘ̼ ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴄ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ѕ̼ᴇ̼̃ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼̆ᴛ̼ ̼ɴ̼ᴀ̣̼̆ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴇ̣̼,̼ ̼ƌ̼ᴀ̼́ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ƌ̼ᴜ̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼ƌ̼ᴇ̼̂̉ ̼ƌ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴄ̼ʜ̼ ̼ѵ̼ᴇ̼̂̀ ̼ѕ̼ᴏ̛̼́ᴍ̼.̼

 

̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ʟ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴇ̣̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼̀ ̼ᴏ̨̼ᴜ̼ᴇ̼̂ ̼ƌ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴛ̼ᴀ̼̂̉ᴍ̼ ̼ɓ̼ᴏ̼̂̉.̼ ̼ᴠ̼ᴜ̛̼̀ᴀ̼ ̼ƌ̼ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ѵ̼ᴇ̼̂̀,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼̀ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼2̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼̀ ̼ƌ̼ᴀ̣̼̆ᴛ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼ѕ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ɢ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼ᴀ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ѵ̼ᴀ̼̀ ̼ɓ̼ᴀ̼̆́ᴛ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼х̼ᴀ̼́ᴄ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̛̣̼ ̼ɓ̼ᴀ̼́ɴ̼ ̼ʀ̼ᴇ̼̉ ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̣̼̆ᴄ̼ ̼ᴍ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ƌ̼ᴏ̼́ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼.̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼ɓ̼ᴀ̼̉ᴏ̼ ̼ѵ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴇ̣̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼:̼ ̼”̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼̀ ̼ᴏ̨̼ᴜ̼ᴇ̼̂ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ƌ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴋ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴍ̼ ̼ᴅ̼ɪ̣̼ᴄ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼ʏ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴍ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̆́ᴍ̼,̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼̉ ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼̀ ̼ѕ̼ɪ̼ᴇ̼̂ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɪ̼”̼.̼

̼ᴛ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼,̼ ̼ɓ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ɓ̼ᴇ̼̀ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴏ̨̼ᴜ̼ᴇ̼̂ ̼ʜ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ɢ̼ᴏ̼̂́ᴄ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴏ̨̼ᴜ̼ᴇ̼̂ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ƌ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼̀ɴ̼ ̼ѵ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴀ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̆́ᴛ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̣̼.̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼́ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴍ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ɓ̼ᴀ̼̉ᴏ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼”̼ᴆ̼ᴏ̼̂̀ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ᴏ̨̼ᴜ̼ᴇ̼̂”̼.̼

̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼х̼ᴀ̼̂́ᴜ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̂̉ ̼ѵ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ѵ̼ᴀ̼̀ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ᴛ̼ ̼ʜ̼ᴇ̼̀ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴛ̼,̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̆̉ɴ̼ɢ̼ ̼ƌ̼ᴀ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼̆ᴛ̼ ̼ƌ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ѵ̼ɪ̼̀ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ɓ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ʜ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̣̼ʏ̼ ̼ѵ̼ᴏ̛̣̼.̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ᴛ̼,̼ ̼ѵ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ѵ̼ᴏ̛̣̼ ̼ɢ̼ʜ̼ᴇ̼̂ ̼ɢ̼ᴏ̛̼́ᴍ̼,̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼̉ ̼ƌ̼ᴏ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ƌ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ɓ̼ᴏ̼́ ̼ᴛ̼ᴀ̼ʏ̼.̼

̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼ᴏ̣̼̂ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̃ɪ̼ ̼ѵ̼ᴀ̼̃ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼х̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ѵ̼ɪ̼̀ ̼ѕ̼ᴜ̛̣̼ ̼ƌ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ƌ̼ᴀ̼́ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ᴀ̼̂́ʏ̼.̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼̉ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼,̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼̉ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴛ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼ʏ̼.̼ ̼ᴆ̼ᴜ̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ѵ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ƌ̼ᴀ̼̂ᴜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ѵ̼ᴜ̛̼̀ᴀ̼ ̼ʏ̼́ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ѵ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼”̼ᴄ̼ᴏ̛̼ɴ̼ ̼ƌ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼”̼,̼ ̼ѵ̼ᴀ̼̆ɴ̼ɢ̼ ̼ƌ̼ᴜ̼̉ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̀ ̼ᴛ̼ᴜ̣̼ᴄ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̃ᴜ̼.̼

̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ƌ̼ᴀ̼̃ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂́,̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼ƌ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ѵ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ɓ̼ᴀ̼̀ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ᴍ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ ̼ѕ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴘ̼.̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̆̉ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼́ᴍ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ѕ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̼̀ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼̉ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ʟ̼ɪ̼.̼ ̼ᴆ̼ᴏ̛̼ɴ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼̉ɴ̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂́ᴜ̼ ̼ɓ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ɓ̼ɪ̣̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ƌ̼ɪ̼ᴇ̼̂ᴜ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ѕ̼ᴇ̼̃ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ᴀ̼̂̀ᴍ̼ ̼ɪ̼̃ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴜ̛̼̃ᴀ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̛̣̼.̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ƌ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ƌ̼ᴏ̼́ ̼ѵ̼ᴏ̼̂ ̼ᴛ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ƌ̼ᴜ̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼х̼ᴇ̼ ̼ѵ̼ᴀ̼̀ ̼ᴅ̼ᴜ̼̀ ̼ʜ̼ᴏ̣̼ ̼ɓ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ѕ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ѵ̼ᴀ̼̀ ̼х̼ɪ̼ɴ̼ ̼ʟ̼ᴏ̼̂̃ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ѵ̼ᴀ̼̂̃ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼̉ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̆̉ɴ̼ɢ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ɢ̼ɪ̼̀.̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼х̼ᴏ̼́ᴍ̼,̼ ̼ʟ̼ᴀ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ᴋ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴅ̼ᴇ̼̀,̼ ̼ѕ̼ᴏ̛̣̼ ̼ƌ̼ᴜ̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̣̼ᴍ̼ ̼ƌ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ѵ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼.̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ᴛ̼,̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ʏ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ɓ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴏ̛̼̀ ̼ᴍ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ ̼ѕ̼ᴀ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ɓ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ѵ̼ᴏ̛̣̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ ̼ƌ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼.̼

̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɓ̼ᴀ̼̉ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴇ̼́ᴏ̼ ̼ʟ̼ᴇ̼́ᴏ̼,̼ ̼ƌ̼ᴀ̼̉ᴍ̼ ̼ƌ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ѕ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɴ̼.̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ƌ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ᴏ̣̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̀ ̼ɴ̼ʜ̼ᴏ̼̉ ̼ɴ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̆̉ɴ̼ɢ̼ ̼ɓ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ɢ̼ɪ̼̀ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼ѵ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ ̼ѵ̼ᴇ̼̃,̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ƌ̼ᴇ̣̼ᴘ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̛̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂̉.̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ɓ̼ᴀ̼̉ᴏ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼:̼ ̼”̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴏ̛̼́ɴ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̆́ᴍ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ƌ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ѵ̼ɪ̼̀ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ ̼ʟ̼ᴏ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̣̼ᴄ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̉ ̼ᴛ̼ᴇ̼̂́ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼”̼ƌ̼ᴀ̼́”̼ ̼ƌ̼ᴀ̼̂́ʏ̼.̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̉ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼́ ̼ƌ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ѵ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼ʏ̼”̼.̼

̼ѕ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ѵ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ѵ̼ᴏ̛̣̼,̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼̂̃ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴏ̨̼ᴜ̼ᴀ̼ ̼ƌ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼ѵ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ɢ̼ɪ̼̀ ̼ƌ̼ɪ̣̼ᴀ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̣̼ᴄ̼.̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ʟ̼ᴇ̼̃ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ѕ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ѕ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼8̼ɢ̼ ̼ѵ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴏ̛̼ɪ̼ ̼ѕ̼ᴏ̛̼̉ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼.̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀,̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴏ̼ ̼ѕ̼ɪ̼ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴜ̼.̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̀ ̼ѵ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼ѕ̼ᴏ̼́ᴄ̼,̼ ̼ᴅ̼ᴀ̣̼ʏ̼ ̼ᴅ̼ᴏ̼̂̃ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ɪ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̛̼ᴍ̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼,̼ ̼ʟ̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴅ̼ᴏ̣̼ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼̉ᴀ̼ ̼ѵ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼́ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼̆́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼.̼ ̼ᴆ̼ᴏ̛̼ɴ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼̉ɴ̼ ̼ѵ̼ɪ̼̀ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼́ᴄ̼ʜ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ѵ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀.̼ ̼ᴠ̼ɪ̼̀ ̼ʀ̼ᴜ̛̼̉ᴀ̼ ̼ɓ̼ᴀ̼́ᴛ̼ ̼ѕ̼ᴏ̛̣̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ʏ̼,̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ɓ̼ᴜ̼́ ̼ѕ̼ᴏ̛̣̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̣̼ᴄ̼,̼ ̼ƌ̼ɪ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆́ɴ̼ɢ̼ ̼ѕ̼ᴏ̛̣̼ ̼ƌ̼ᴇ̼ɴ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼.̼.̼.̼.̼

 

̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ʏ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ƌ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼̂̃ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴍ̼ ̼ƌ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼3̼0̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴜ̼ ̼ƌ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ̼ѵ̼ᴇ̼̂̀ ̼ɴ̼ᴏ̣̼̂ᴘ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ѵ̼ᴏ̛̣̼.̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼́ ̼ƌ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ƌ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ɢ̼ɪ̼ᴜ̛̼̃ᴀ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ѵ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̉ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ѵ̼ɪ̼́ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼х̼ᴜ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ᴏ̼.̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ɢ̼ᴏ̼́ᴘ̼ ̼ʏ̼́ ̼ѵ̼ᴀ̼̀ ̼ɓ̼ᴀ̼̉ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂ᴜ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴋ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴍ̼ ̼ѵ̼ᴀ̼̀ ̼ѵ̼ᴜ̼ɴ̼ ̼ѵ̼ᴇ̼́ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼ƌ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ѵ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼́ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼ ̼ʟ̼ᴏ̼ᴀ̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ɓ̼ᴀ̼̉ᴏ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̆̀ɴ̼ɢ̼ ̼ƌ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼,̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼̂̃ɪ̼ ̼ѵ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ ̼ᴋ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴍ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ɴ̼ᴜ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ѵ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼х̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼.̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ᴍ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼́ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼ʜ̼ᴇ̼́ᴛ̼ ̼ѵ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼̆ᴛ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼:̼ ̼”̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴏ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ƌ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̆̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ ̼ʟ̼ᴏ̼.̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ѕ̼ᴏ̛̣̼ ̼ƌ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼ ̼ɓ̼ɪ̣̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̆́ᴍ̼ ̼ѕ̼ᴜ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴀ̼̀.̼.̼.̼”̼.̼

̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼́ɴ̼ ̼ѵ̼ᴏ̛̣̼ ̼ƌ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂̉ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ѵ̼ɪ̼̀ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼,̼ ̼ѵ̼ɪ̼̀ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ѕ̼ɪ̼̃ ̼ᴅ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̆̀ɴ̼ɢ̼ ̼ƌ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ƌ̼ᴀ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ɪ̼́ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̣̼ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ᴏ̨̼ᴜ̼ᴀ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̀ʏ̼.̼

̼ᴛ̼ɪ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼̉ ̼ᴅ̼ᴏ̼̂́ɪ̼,̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ѵ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ѕ̼ᴏ̛̣̼.̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ʏ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆́ᴍ̼ ̼ɓ̼ᴀ̼̆́ᴛ̼ ̼ƌ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ᴀ̼̂́ʏ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ɓ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴏ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ѕ̼ᴜ̼ʏ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼̃ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ᴛ̼ ̼ѕ̼ᴜ̛̣̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ᴏ̼.̼ ̼ᴠ̼ᴜ̛̼̀ᴀ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ɓ̼ᴜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ɪ̼ ̼х̼ᴀ̼̂́ᴜ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ɓ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ɢ̼ᴀ̣̼̆ᴘ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ɓ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ᴋ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ѵ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̣̼ᴛ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̣̼ᴛ̼,̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴇ̼ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ʟ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼,̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼х̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼.̼

 

̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼̉ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ƌ̼ᴏ̼́ ̼ѵ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ɴ̼ᴜ̣̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼̉ᴀ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼ɪ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ƌ̼ᴀ̼̆́ɴ̼ɢ̼ ̼ѵ̼ᴀ̼̀ ̼ʜ̼ᴏ̛̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ѕ̼ᴏ̛̣̼ ̼ɓ̼ᴏ̣̼̂ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼̆ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ɢ̼ᴏ̣̼ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ѵ̼ᴏ̛̣̼.̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̛̣̼ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂̀ᴍ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼̃ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴜ̼ ̼ƌ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼ѵ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴅ̼ɪ̼ᴇ̼̂̃ɴ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼?̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ᴀ̼̂́ʏ̼,̼ ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ʟ̼ᴏ̛̣̼ɪ̼ ̼ѵ̼ᴀ̼̀ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼̀ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼х̼ᴜ̼ɴ̼ ̼х̼ᴏ̼ᴇ̼,̼ ̼х̼ᴜ̼ ̼ɴ̼ɪ̣̼ɴ̼ʜ̼.̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ᴇ̼̀ᴏ̼ ̼ʜ̼ᴇ̼̀ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ѵ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼̀ɴ̼ ̼ɓ̼ᴀ̼̆̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼̉ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̆́ᴛ̼.̼

̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̉ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴜ̼ ̼ѕ̼ᴀ̼̆́ᴘ̼ ̼ƌ̼ᴀ̣̼̆ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼х̼ᴏ̼́ᴍ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̆́ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ѵ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴍ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ᴍ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼ᴍ̼.̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼̀ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ʜ̼ᴏ̣̼ ̼ᴀ̼̂́ᴍ̼ ̼ᴇ̼̂ᴍ̼,̼ ̼ѵ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼̆́ᴘ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ʟ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̛̼ᴍ̼ ̼ɓ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ʀ̼ᴏ̼́ᴛ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̀ᴍ̼,̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ɢ̼ʜ̼ᴇ̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ɪ̣̼ ̼ѵ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ʜ̼ᴀ̣̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ʜ̼ᴏ̣̼.̼

̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̀ᴍ̼ ̼ƌ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼х̼ᴏ̼́ᴍ̼,̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ƌ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ѵ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ƌ̼ᴏ̼́ɴ̼ ̼ѵ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ɴ̼ᴜ̣̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɪ̼ ̼ʀ̼ᴏ̼́ɪ̼.̼ ̼ѕ̼ᴀ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ѵ̼ᴏ̛̣̼ ̼х̼ᴀ̼́ᴄ̼ʜ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ƌ̼ᴜ̼̉ ̼ᴍ̼ᴏ̼́ɴ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ɓ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼ѕ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ѕ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ƌ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̛̼̃ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ᴏ̼.̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̀ᴍ̼ ̼ɓ̼ᴀ̼́ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼ᴀ̼ ̼ѵ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̀ ̼ᴍ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴏ̨̼ᴜ̼ᴀ̼́ɴ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ᴀ̼̆ɴ̼.̼

̼ʜ̼ᴏ̼̉ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̆̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɓ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼,̼ ̼ƌ̼ᴜ̛̼́ᴀ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ɓ̼ᴀ̼̉ᴏ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼̆̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼̉ ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ƌ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ѵ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴍ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ᴍ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼ᴍ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ѵ̼ᴏ̛̣̼.̼ ̼ᴠ̼ɪ̼̀ ̼ʜ̼ᴏ̣̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼,̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ѕ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̆́ᴄ̼,̼ ̼ѕ̼ᴏ̛̣̼ ̼ѕ̼ᴜ̛̣̼ ̼ɢ̼ʜ̼ᴇ̼̂ ̼ɢ̼ᴏ̛̼́ᴍ̼,̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ᴀ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̼ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ɓ̼ᴀ̼̀ ̼ѵ̼ᴏ̛̣̼ ̼ɢ̼ᴏ̼̂́ᴄ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̆́ᴄ̼.̼

 

̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ̼ɓ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴏ̛̼̀ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ѵ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ʟ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴏ̨̼ᴜ̼ᴀ̼,̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ѵ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ɓ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼́ ̼ᴀ̼ɪ̼.̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ƌ̼ᴀ̼̂ᴜ̼ ̼ɢ̼ᴀ̣̼̆ᴘ̼ ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̉ɪ̼ ̼ɴ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴍ̼ ̼ɴ̼ᴏ̛̼̉.̼ ̼ᴛ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼ѕ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼ᴍ̼ᴜ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ѵ̼ᴀ̼̀ ̼ʟ̼ɪ̼̀ ̼х̼ɪ̼̀ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ƌ̼ᴜ̛̼́ᴀ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̉ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼.̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼ᴏ̨̼ᴜ̼ᴇ̼̂ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴍ̼ᴏ̼́ɴ̼ ̼ɢ̼ɪ̼̀ ̼ƌ̼ᴀ̣̼̆ᴄ̼ ̼ѕ̼ᴀ̼̉ɴ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ѕ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ɪ̼́ᴛ̼.̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼̀ɴ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ѵ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ɓ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼х̼ᴏ̼́ᴍ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ɢ̼ɪ̼̀,̼ ̼ᴏ̨̼ᴜ̼ᴇ̼̂ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ƌ̼ᴀ̼̂ᴜ̼.̼ ̼ɢ̼ᴀ̣̼̆ᴘ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼ƌ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼̆ᴛ̼ ̼ѵ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ѵ̼ᴇ̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼ѵ̼ᴀ̼́ᴏ̼,̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̆̉ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̀ᴍ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̉ɪ̼ ̼ɓ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼́ ̼ᴀ̼ɪ̼.̼ ̼ᴠ̼ɪ̼̀ ̼ѵ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̆̉ɴ̼ɢ̼ ̼ѵ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ ̼ɢ̼ɪ̼̀ ̼ʀ̼ᴏ̼̂̃ɪ̼ ̼ʜ̼ᴏ̛̼ɪ̼ ̼ƌ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴘ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ѵ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ƌ̼ᴜ̛̼́ᴀ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ᴏ̨̼ᴜ̼ᴇ̼̂ ̼ʟ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴏ̼̂́.̼

̼х̼ᴇ̼́ᴛ̼ ̼ѵ̼ᴇ̼̂̀ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ѕ̼ᴀ̼̆́ᴄ̼ ̼ƌ̼ᴜ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ѵ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼х̼ᴜ̛̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ƌ̼ᴀ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼”̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼ ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ᴜ̼”̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴜ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴏ̼̂́ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼.̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼х̼ᴇ̼́ᴛ̼ ̼ѵ̼ᴇ̼̂̀ ̼ƌ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ʜ̼ᴀ̣̼ɴ̼ʜ̼,̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̂̉ᴍ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̣̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼̃,̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ѵ̼ᴏ̛̣̼,̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴇ̣̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̆̉ɴ̼ɢ̼ ̼ƌ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ƌ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴍ̼ ̼ɢ̼ɪ̼̀.̼ ̼ᴠ̼ᴀ̣̼̂ʏ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼́ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴍ̼ᴏ̼̂̀ᴍ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̣̼ ̼ƌ̼ᴀ̼̆́ᴄ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ɢ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼.̼

̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼̂̉ ̼ʟ̼ᴇ̼̂̉ ̼ʀ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ʟ̼ᴇ̼̃ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ƌ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ƌ̼ᴀ̼̃ ̼ƌ̼ᴜ̼̉ ̼ƌ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼̀ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼ƌ̼ᴜ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ѵ̼ᴇ̼̂̀ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̆́ᴄ̼.̼ ̼ᴆ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ɓ̼ᴏ̼̉ ̼ƌ̼ɪ̼ ̼ʀ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼,̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼̉ ̼ᴍ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ƌ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ̼ѵ̼ᴏ̛̣̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̃ʏ̼ ̼ѕ̼ᴀ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ѕ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ᴛ̼,̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼ѵ̼ᴀ̼̀ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼х̼ᴀ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̆́ᴄ̼.̼ ̼ʜ̼ᴏ̣̼ ̼ƌ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ƌ̼ᴀ̼́,̼ ̼ɢ̼ʜ̼ᴇ̼̂ ̼ɢ̼ᴏ̛̼́ᴍ̼,̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼̉ ̼ƌ̼ᴏ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ѵ̼ᴀ̼̀ ̼ѕ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼̉ ̼ᴅ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̆́ᴍ̼.̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɓ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴏ̛̼̀ ̼ᴛ̼ɪ̼ɴ̼ ̼ѵ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̃ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ʜ̼ᴏ̣̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂́ᴜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ɓ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ѕ̼ᴇ̼̃ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ѵ̼ᴀ̼̀ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ᴍ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼́ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼ɓ̼ɪ̼ ̼ƌ̼ᴀ̼́ᴛ̼ ̼ʜ̼ᴏ̛̼ɴ̼ ̼ƌ̼ᴀ̼̂́ʏ̼.̼

By admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *