ɴ̼ɢ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼ѕ̼ᴏ̼́ᴄ̼ ̼ʙ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼,̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴍ̼ᴜ̣̼ᴄ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼́ᴄ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̀ᴍ̼ ̼“̼ᴏ̼ѕ̼ɪ̼ɴ̼”̼ ̼ᴋ̼ɪ̼ᴇ̼̂ᴍ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼ ̼ʙ̼ᴀ̣̼ɴ̼,̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̂ᴍ̼ ̼ѕ̼ᴜ̛̣̼,̼ ̼ᴋ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴜ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼“̼ʙ̼ᴏ̼̂́ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ᴍ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂ᴜ̼ ̼ʀ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼,̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼ѕ̼ᴏ̼́ᴄ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ɪ̼́ᴛ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼ ̼ʙ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼”̼.̼ ̼ᴠ̼ᴀ̣̼̂ʏ̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ᴇ̼̂̀ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼,̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ɪ̼́ᴛ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼“̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̉ ̼ᴅ̼ᴇ̼̂”̼ ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̣̼̆ᴄ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ᴜ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴏ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼“̼ʀ̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ѕ̼ᴀ̣̼ᴄ̼ʜ̼”̼.̼.̼.̼
̼ᴅ̼ɪ̣̼ᴄ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̣̼.̼.̼.̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ʙ̼ᴀ̣̼ɴ̼

̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̃ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ᴆ̼.̼ ̼(̼4̼6̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼,̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼х̼ᴀ̼̃ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼х̼ᴀ̼́,̼ ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂̉ᴍ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴇ̼̂,̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̼́ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̣̼)̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ᴇ̼̂̀ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼1̼0̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆ᴍ̼,̼ ̼ʙ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂ᴜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼,̼ ̼ʙ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂ᴜ̼ ̼ɢ̼ᴏ̼́ᴄ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴜ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ᴇ̼̂̀ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̼̉.̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ʟ̼ᴏ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̆́ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ѕ̼ᴏ̛̣̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̃ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴍ̼ᴜ̣̼ᴄ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼́ᴄ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̉ɴ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼ѕ̼ᴏ̼́ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼“̼ᴛ̼ɪ̼̀ᴍ̼ ̼ʙ̼ᴀ̣̼ɴ̼”̼,̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̣̼ᴄ̼,̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼́ɴ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼ѕ̼ᴏ̼́ᴄ̼.̼
̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̛̼̀ᴀ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼ѕ̼ᴏ̼́ᴄ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̛̼̀ᴀ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ʟ̼ᴏ̼…̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴏ̼́ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ʙ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼(̼ᴀ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʜ̼ᴏ̣̼ᴀ̼)̼.̼
̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ᴆ̼.̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼̂̉,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴏ̛̣̼ᴘ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ᴅ̼ᴀ̼̂̃ɴ̼ ̼“̼ᴏ̼ѕ̼ɪ̼ɴ̼”̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ʙ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴇ̼̂ ̼ᴠ̼ɪ̼̀ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼̀ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼́ ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̣̼̆ᴄ̼ ̼х̼ᴀ̼̂́ᴜ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼́.̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴏ̛̣̼ᴘ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ʙ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼“̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̛̼ɪ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼̉ᴀ̼”̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̀ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼,̼ ̼ᴋ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴜ̼ ̼“̼ʙ̼ᴏ̼̂́ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ᴍ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂ᴜ̼ ̼ʀ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼,̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼ѕ̼ᴏ̼́ᴄ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ɪ̼́ᴛ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼ ̼ʙ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼”̼.̼ ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ᴆ̼.̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̉ᴏ̼,̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̀ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʏ̼́ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ᴇ̼̂̀ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ɴ̼ᴏ̣̼,̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴋ̼ɪ̼ᴀ̼.̼ ̼ᴅ̼ᴏ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼ʏ̼,̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼ѕ̼ᴏ̼́ᴄ̼ ̼ʙ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ ̼ѕ̼ᴀ̼̆̃ɴ̼ ̼ѕ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂ᴍ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ɪ̼…̼ ̼ ̼ᴅ̼ɪ̣̼ᴄ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̣̼ ̼“̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ʙ̼ᴀ̣̼ɴ̼”̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ʙ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ᴇ̼̂̀ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴅ̼ɪ̣̼ᴄ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̣̼.̼.̼.̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼̀ᴍ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ʏ̼ᴇ̼̂́ᴜ̼.̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ᴆ̼.̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼…̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̉ɪ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼ɴ̼,̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼̉ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼́,̼ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ᴆ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ɢ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ ̼ᴆ̼ᴀ̼́ ̼ʙ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̛̼̀ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼.̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ʙ̼ᴀ̼̉ᴏ̼,̼ ̼ʙ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼ɴ̼ᴀ̣̼̆ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴇ̣̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴆ̼ᴜ̼̉.̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼́ ̼ʙ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ʙ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴇ̣̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼х̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ѕ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̣̼ᴏ̼,̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ɢ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ ̼ᴆ̼ᴀ̼́,̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ᴏ̼,̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼х̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼х̼ᴀ̼̆́ɴ̼,̼ ̼ᴅ̼ᴇ̼̂̃ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼̀ɴ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ѕ̼ᴀ̼̀ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼,̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼̉ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼́,̼ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼.

̼ᴍ̼ᴏ̼̂̃ɪ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ʀ̼ᴏ̼̂̃ɪ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼̃ɪ̼,̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ᴇ̼̂̀ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼̀,̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̂ᴍ̼ ̼ѕ̼ᴜ̛̣̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼ѕ̼ᴇ̼̉ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼ɪ̼ ̼ɢ̼ᴏ̼́ᴄ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴜ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ᴇ̼̂̀.̼
̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ᴆ̼.̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴇ̼́ᴘ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ɪ̼:̼ ̼“̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼,̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼̂̃ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼̂̃ɪ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼́ɴ̼ʜ̼,̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ᴇ̼̂̀ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ᴀ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̉ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼̀ɴ̼ ̼ѕ̼ᴏ̼ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼́ɪ̼,̼ ̼ѕ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ʟ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼̀ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ѕ̼ᴀ̼̆̃ɴ̼ ̼ѕ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼…̼ ̼“̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂ᴍ̼”̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴋ̼ɪ̼ᴀ̼”̼.̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼̂̉,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴏ̛̣̼ᴘ̼ ̼ᴋ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴜ̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ɢ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼3̼0̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼,̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼ʟ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼ѕ̼ᴏ̼́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ɢ̼ᴏ̼́ᴀ̼ ̼ᴜ̼7̼0̼.̼ ̼ʙ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼ ̼ʜ̼ᴏ̣̼ ̼х̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̂ ̼“̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼”̼,̼ ̼ᴠ̼ᴜ̼ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̉ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̂̃ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴆ̼ᴜ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴜ̛̣̼ᴄ̼.̼ ̼ᴠ̼ᴀ̣̼̂ʏ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ʙ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̉ᴇ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼ɴ̼ʜ̼,̼ ̼х̼ᴜ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼ᴏ̼.̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼̀ ̼ᴋ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ᴍ̼ᴏ̼̂̃ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼̂̃ɪ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼̆ᴄ̼ ̼ᴋ̼ᴇ̣̼̂.̼ ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂ᴍ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼ʙ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̣̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼,̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀,̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̛̼̉ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ʙ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ʙ̼ᴜ̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼“̼ᴏ̼ѕ̼ɪ̼ɴ̼”̼ ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼̀ᴍ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼̀ᴍ̼,̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̣̼̂ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ʙ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̆̉ɴ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼́ᴛ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼̆ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴏ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ʜ̼.̼ ̼“̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ᴇ̼̂̀ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼́ʏ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̆́ᴍ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ᴏ̛̼ɪ̼”̼ ̼–̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ᴆ̼.̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̛̼̉.
̼ʙ̼ᴏ̼̉ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ᴇ̼̂̀ ̼ᴠ̼ɪ̼̀ ̼ɢ̼ᴀ̣̼̆ᴘ̼…̼ ̼“̼ᴅ̼ᴇ̼̂ ̼х̼ᴏ̼̂̀ᴍ̼”̼
̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ɢ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ ̼ᴆ̼ᴀ̼́ ̼ʙ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̣̼ɴ̼ʜ̼,̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼ʀ̼ᴏ̼̂̃ɪ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼(̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂ᴍ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼́ᴀ̼,̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼)̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼“̼ɢ̼ᴏ̼́ᴘ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̼ɪ̼”̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̆̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂ᴜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̆́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼ᴀ̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼́ᴍ̼.̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼̂̉,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ɢ̼ᴀ̣̼̆ᴘ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̆́ᴍ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼ᴇ̼́ᴏ̼ ̼ʟ̼ᴇ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ᴇ̼̂̀ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼.̼

 

̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ᴍ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼́ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴜ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂,̼ ̼ᴛ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̼̃ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ᴛ̼.̼ ̼(̼2̼6̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼)̼ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼х̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ʟ̼ᴇ̼̃ ̼ᴅ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ɢ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̉ ̼ᴆ̼ᴇ̣̼ᴘ̼,̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̛̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ɢ̼ᴀ̣̼̆ᴘ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼“̼ᴅ̼ᴇ̼̂ ̼х̼ᴏ̼̂̀ᴍ̼”̼.̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼.̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̉ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ᴘ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ᴘ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴇ̼̂ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ʀ̼ᴜ̼ᴏ̣̼̂ɴ̼ɢ̼.̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼̂̉,̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼.̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼“̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̉ ̼ᴅ̼ᴇ̼̂”̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̀ ̼ʙ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ʙ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼.̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴇ̣̼̂,̼ ̼ᴛ̼.̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼ѕ̼ᴏ̼́ᴄ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ʙ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼.̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ᴆ̼ᴏ̛̼̃ ̼ʜ̼ᴏ̛̼ɴ̼,̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼,̼ ̼ᴛ̼.̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼ѕ̼ᴏ̼́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̣̼ᴄ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̆̉ɴ̼.̼ ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼,̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ʟ̼ᴏ̛̼̉ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼̉ɴ̼ ̼ʙ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼.̼,̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼́ ̼ᴆ̼ᴏ̼̀ɪ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴜ̼́ᴘ̼ ̼ᴛ̼.̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ ̼ɴ̼ᴏ̣̼,̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ ̼ᴋ̼ɪ̼ᴀ̼.̼ ̼ᴛ̼.̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃…̼ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼ᴏ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ʜ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̆̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ʜ̼ ̼ɢ̼ᴏ̣̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼́,̼ ̼х̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼,̼ ̼ʀ̼ᴏ̼̃ ̼ʀ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ᴇ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂́ ̼ᴛ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼х̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̂ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼̂̃ɪ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼.̼ ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂̀ᴍ̼ ̼“̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̛̼ᴍ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ɪ̼”̼,̼ ̼ᴛ̼.̼ ̼ѕ̼ᴏ̛̣̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼́,̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̉ɪ̼ ̼ʀ̼ᴏ̼̃ ̼ᴛ̼ᴏ̼:̼ ̼“̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̛̼̀ᴀ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ɪ̼ ̼ɢ̼ɪ̼̀ ̼ᴄ̼ᴏ̛̼,̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴜ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ᴇ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ʀ̼ᴏ̼̃ ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̣̼̆ᴄ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴜ̼ ̼ѕ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴍ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ᴇ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂̀ᴍ̼,̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴜ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴇ̼́”̼.̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ᴇ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̣̼̂ʏ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ʟ̼ᴀ̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼ʏ̼.̼ ̼ ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴄ̼,̼ ̼ʟ̼ᴏ̛̣̼ɪ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼ᴛ̼.̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴇ̼́ᴛ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀,̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ѕ̼ᴀ̼̀ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ѕ̼ᴏ̛̼̀ ̼ᴍ̼ᴏ̼́,̼ ̼ᴆ̼ᴜ̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̣̼ᴍ̼.̼ ̼ᴛ̼.̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̣̼̂ᴛ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼,̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ɢ̼ᴏ̣̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼ ̼ᴛ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̉ɪ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ɢ̼ɪ̼̀ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼х̼ᴀ̼ ̼ᴛ̼.̼ ̼ʀ̼ᴀ̼.

̼ʟ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ ̼ʙ̼ᴀ̼,̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ᴀ̼̂̉ɴ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ᴄ̼ᴏ̛̼ᴍ̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ʙ̼ᴇ̼̂́ᴘ̼,̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ѕ̼ᴀ̼̀ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼,̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̛̣̼ɴ̼ ̼ʜ̼ᴏ̛̼ɴ̼,̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃…̼ ̼ѕ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ѕ̼ᴏ̛̼̃ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ɢ̼ᴀ̼́ɪ̼.̼ ̼ᴛ̼.̼ ̼ѕ̼ᴏ̛̣̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼́,̼ ̼ʟ̼ᴀ̼ ̼ʟ̼ᴏ̛̼́ɴ̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀,̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̣̼ʏ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼ᴄ̼ʜ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼,̼ ̼ɢ̼ᴏ̣̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼х̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼́ᴄ̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ɴ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴠ̼ɪ̼̀ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼.̼ ᴛ̼ᴜ̛̼̀ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́ ̼ᴛ̼.̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴏ̛̼̀ ̼ᴅ̼ᴀ̼́ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼ʙ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀,̼ ̼ᴅ̼ᴜ̛̼́ᴛ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼́ᴛ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼̉ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼ʙ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ʙ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼.̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ѕ̼ᴏ̼̂́ ̼ᴆ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼ ̼ѕ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́,̼ ̼ᴛ̼.̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ʙ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ɢ̼ᴀ̣̼ ̼ɢ̼ᴀ̼̂̃ᴍ̼,̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ʀ̼ᴏ̼̂́ɪ̼.̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴇ̣̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̣̼ᴄ̼,̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̼̀ᴀ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂ᴜ̼,̼ ̼ʟ̼ᴏ̛̣̼ɪ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̛̼ ̼ʜ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴛ̼ᴜ̼́ᴍ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ʏ̼,̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼́ᴍ̼ ̼ᴀ̼́ᴏ̼.̼ ̼ɴ̼ᴀ̣̼̆ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ᴍ̼ᴏ̼̂̃ɪ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴛ̼.̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼ѕ̼ᴏ̼́ᴄ̼,̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̛̼̃,̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼́ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼̉ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼̀ ̼ʏ̼ᴇ̼̂́ᴜ̼ ̼ᴏ̛̼́ᴛ̼,̼ ̼ᴏ̼̂ᴍ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̣̼̆ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ɢ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̉,̼ ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴛ̼.̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼̆ᴛ̼,̼ ̼ʙ̼ᴜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂́ ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ѕ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̛̼̀ᴀ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̛̼̃ ̼ʙ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̛̼̀ᴀ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼́ᴄ̼ʜ̼ ̼ʙ̼ᴀ̣̼ᴄ̼ʜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ʜ̼.̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴏ̛̣̼ᴘ̼ ̼ᴛ̼.̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ʟ̼ᴏ̛̼́ɴ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴏ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ᴇ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴛ̼ᴜ̛̣̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼́ᴛ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼.̼ ̼ ᴠ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼“̼ᴅ̼ɪ̼́ɴ̼ʜ̼”̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂́,̼ ̼ᴛ̼.̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̉ ̼ᴄ̼ᴜ̼ᴏ̣̼̂ᴄ̼,̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̀ᴜ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴇ̼̂ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̼̀ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ʙ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ɴ̼ɪ̼̉ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ɢ̼ɪ̼ᴜ̼́ᴘ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̛̼̃.̼
̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ɢ̼ᴀ̣̼̆ᴘ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́…̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼́ᴜ̼ ̼ɢ̼ʜ̼ᴇ̼ɴ̼
̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴏ̛̣̼ᴘ̼ ̼“̼ᴏ̼ѕ̼ɪ̼ɴ̼”̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ʙ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ɢ̼ʜ̼ᴇ̼ɴ̼,̼ ̼ᴅ̼ᴜ̛̼́ᴛ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼́ᴛ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̣̼ᴍ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴍ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̣̼ʏ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̛̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂̉ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼ʙ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼́ ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼.̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼̂̉,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ʟ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼ѕ̼ᴏ̼́ᴄ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ɴ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̣̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴜ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̛̣̼ᴄ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̣̼ʏ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ᴍ̼,̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ɢ̼ʜ̼ᴇ̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼́ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴛ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̉ɴ̼ɢ̼.

̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼ᴇ̼̂ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼ѕ̼ᴏ̼́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ɪ̣̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʀ̼ᴏ̼̃ ̼ʀ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼:̼ ̼“̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼̉ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼ѕ̼ᴏ̼́ᴄ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼ѕ̼ᴏ̼́ᴄ̼”̼.̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ʏ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼,̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴜ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼̀ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̆ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ʏ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ʜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼ᴜ̼,̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̃ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ᴀ̼̂̉ɴ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼…̼ ̼ᴛ̼ᴇ̼̀ ̼ᴅ̼ᴀ̼̂̀ᴍ̼,̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼,̼ ̼ᴆ̼ᴇ̣̼̂ᴍ̼.̼ ̼ᴠ̼ɪ̼̀ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ʏ̼́ ̼ᴅ̼ᴏ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼,̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̛̼́ᴛ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼́ᴛ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ѕ̼ᴏ̛̼̀ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼.̼ ̼“̼ᴛ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ɢ̼ᴏ̛̼̃ ̼х̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼́,̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̛̼̀ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼̀ ̼ᴋ̼ᴇ̼̀ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼ᴅ̼ᴏ̼̃ɪ̼,̼ ̼х̼ᴇ̼́ᴛ̼ ̼ɴ̼ᴇ̼́ᴛ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ѕ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ʏ̼́ ̼ᴆ̼ɪ̣̼ɴ̼ʜ̼ ̼“̼ѕ̼ᴏ̛̼̀ ̼ѕ̼ᴏ̼ᴀ̣̼ɴ̼ɢ̼”̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ᴀ̼̂́ʏ̼”̼,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̣̼̆ᴛ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ᴇ̼̃ᴏ̼ ̼“̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴘ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ᴛ̼,̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼…̼ ̼ʙ̼ᴀ̼́ᴜ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̣̼̂ᴛ̼.̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ʏ̼ᴇ̼̂́ᴜ̼,̼ ̼ᴍ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼̃ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼ѕ̼ᴏ̼́ᴄ̼ ̼ʀ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂̉ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼́ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ʙ̼ᴇ̼̂ɴ̼,̼ ̼ᴆ̼ᴏ̣̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̣̼ᴍ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼́ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ʀ̼ᴇ̼́ ̼ʟ̼ᴇ̼̂ɴ̼,̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̉ ̼х̼ᴏ̼́ᴛ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ʏ̼̀ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̣̼ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ʟ̼ᴏ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂́ ̼ᴛ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̣̼ᴍ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ᴀ̼̂́ʏ̼”̼,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴘ̼.̼ ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ɪ̼́ᴛ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̣̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼̃ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ᴇ̼̂̀ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ʀ̼ᴏ̼̂́ɪ̼,̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ɢ̼ʜ̼ᴇ̼ɴ̼.̼ ̼ᴅ̼ᴏ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́,̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ᴇ̼̂̀ ̼ᴍ̼ᴏ̼̂̃ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ᴇ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ʜ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴏ̼́ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴏ̛̣̼ᴘ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴠ̼ᴜ̛̼̀ᴀ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴜ̛̼̃ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ᴇ̼̂̀,̼ ̼ᴠ̼ᴜ̛̼̀ᴀ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼̆ᴛ̼.̼ ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̂ᴍ̼ ̼ѕ̼ᴜ̛̣̼:̼ ̼“̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼́ ̼ʟ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̣̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼“̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̣̼ʏ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴅ̼ᴇ̼́ᴘ̼”̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̉ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ᴇ̼̂̀ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼,̼ ̼ʙ̼ᴏ̛̼̉ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ᴇ̼̂̀ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̆́ᴍ̼.̼ ̼ᴍ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼,̼ ̼ᴍ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ɢ̼ʜ̼ᴇ̼̂ ̼ɢ̼ᴏ̛̼́ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̉ɪ̼ ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̣̼̂ʏ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴏ̛̼̀.̼ ̼ᴠ̼ɪ̼̀ ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̉ ̼ᴍ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼ᴇ̼̂ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̉ ̼ᴛ̼ᴇ̼̂́,̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̀,̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̆́ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂”̼?̼.̼

By admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *