ʙɪ̀ɴʜ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʜᴀ̂̀ᴜ ʜᴇ̂́ᴛ ᴄʜɪ̣ єᴍ ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴍɪ̀ɴʜ ɴɢᴀ̀ч ɴᴀ̀σ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ́ ᴛʜαч ᴆᴏ̂̀ ᴄʜɪ́ᴘ 1-2 ʟᴀ̂̀ɴ, вᴏ̛̉ɪ́ ᴆᴀ̂ч ʟᴀ̀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴩнᴜ̣ кɪ́ᴇ̣̂и инᴏ̉ тɪ́ᴇ̂́ᴩ хᴜ́¢ тɾᴜ̛̣¢ тɪ́ᴇ̂́ᴩ ᴠᴏ̛́ɪ́ ᴠᴜ̀ɴɢ “ᴛαᴍ ɢɪ́ᴀ́ᴄ” ᴄᴜ̉α ᴍɪ̀ɴʜ ɴᴇ̂ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜɪ̉ вᴀ̂̉и мᴀ̀ ¢ᴏ̀и ¢нᴜ̛́α инɪ́ᴇ̂̀ᴜ νɪ́ кнᴜᴀ̂̉и ɢᴀ̂ч вᴇ̣̂ин.

ᴛʜᴇ̂́ ᴍᴀ̀ ᴇᴍ ᴠᴜ̛̀ᴀ ᴆᴏ̣ᴄ ᴛɾᴇ̂ɴ ᴍᴀ̣пɢ ᴄᴀ̂ᴜ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴏ̂ ɢᴀ́ɪ ᴛɾᴇ̉ ᴍᴀ̣̆ᴄ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴆᴏ̂̀ ɴᴀ̀ʏ ᴛᴏ̛́ɪ ᴛᴀ̣̂ɴ 1 ᴛʜᴀ́ɴɢ ᴍᴏ̛́ɪ ᴛʜᴀʏ 1 ʟᴀ̂̀ɴ ᴆᴀ̂́ʏ ᴄᴀ́ᴄ ᴍᴇ̣ ᴀ̣. ᴠᴀ̀ ʜᴀ̣̂ᴜ ᴏ̨ᴜᴀ̉ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴠᴇ̂̀ ʟᴀ̀ ᴄ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ʙ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼ʏ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴍ̼ ᴍᴀ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɪ́ᴛ ᴘʜᴜ̣ ɴᴜ̛̃ ᴍᴀ̆́ᴄ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴆᴀ̂́ʏ.

ᴍᴏ̣ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴆᴇ̂́ɴ ᴛʜᴀ̆ᴍ, ᴛɪᴇ̂̉ᴜ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴄʜɪ̉ ᴅᴀ́ᴍ ᴛɾᴜ̀ᴍ ᴋɪ́ɴ ᴄʜᴀ̆ɴ ᴍᴀ̀ ɴᴏ́ɪ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴠɪ̀ ᴏ̨ᴜᴀ́ хᴀ̂́ᴜ ʜᴏ̂̉. ᴀ̉ɴʜ: ɪɴᴛᴇɾɴᴇᴛ
ᴠɪ̀ ѕᴀᴏ ᴄᴏ̂ ɢᴀ́ɪ ᴛɾᴇ̉ 23 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ᴆᴀ̃ ʙɪ̣ ᴄ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ʙ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ᴄᴜ̉ᴀ ᴘʜᴜ̣ ɴᴜ̛̃?

 

ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴄ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ʙ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ᴍᴀ̀ ᴄᴏ̂ ɢᴀ́ɪ ᴛɾᴇ̉ ɴʜᴜ̛ ᴛɪᴇ̂̉ᴜ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴍᴀ̆́ᴄ ᴘʜᴀ̉ɪ, ᴄʜɪ̉ хᴜᴀ̂́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴏ̛̉ ᴘʜᴜ̣ ɴᴜ̛̃ ʟᴏ̛́ɴ ᴛᴜᴏ̂̉ɪ, ᴛʜᴇ̂́ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴄᴏ̂ ᴍᴏ̛́ɪ 23 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ᴆᴀ̃ ᴍᴀ̆́ᴄ ᴄ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ʙ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ʜ̼ ɴᴀ̀ʏ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴄᴀ́ᴄ ʙᴀ́ᴄ ѕɪ̃ ᴄᴜ̃ɴɢ ɴɢᴏ̛̃ ɴɢᴀ̀ɴɢ. ᴆᴇ̂̉ ᴛɪ̀ᴍ ʜɪᴇ̂̉ᴜ ɴɢᴜʏᴇ̂ɴ ɴʜᴀ̂ɴ, ʙᴀ́ᴄ ѕɪ̃ ʜᴏ̉ɪ ᴠᴇ̂̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴠᴀ̀ɪ ᴛʜᴏ́ɪ ᴏ̨ᴜᴇɴ ʜᴀ̀ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ ᴄᴜ̉ᴀ ᴛɪᴇ̂̉ᴜ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ, ᴛʜɪ̀ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴄᴏ̂ ᴠᴏ̂́ɴ ʟᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴏ̂ ɢᴀ́ɪ “ʜᴏ̛ɪ ʟᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʙɪᴇ̂́ɴɢ”. ᴄᴜ̣ ᴛʜᴇ̂̉, ᴛɪᴇ̂̀ᴜ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ хᴜʏᴇ̂ɴ ᴍᴀ̣̆ᴄ ᴏ̨ᴜᴀ̂̀ɴ ɴʜᴏ̉ ᴄᴀ̉ ᴛʜᴀ́ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɢɪᴀ̣̆ᴛ, ᴆᴇ̂́ɴ ᴋʏ̀ “ᴆᴇ̀ɴ ᴆᴏ̉” ᴄᴏ̂ ᴀ̂́ʏ ѕᴇ̃ ᴅᴀ́ɴ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɪ́ᴛ ɢɪᴀ̂́ʏ ᴠᴀ̀ᴏ ᴆᴇ̂̉ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʟᴀ̀ᴍ ʙᴀ̂̉ɴ ᴏ̨ᴜᴀ̂̀ɴ ɾᴏ̂̀ɪ ᴄᴜ̛́ ᴛʜᴇ̂́ ᴍᴀ̀ ᴍᴀ̣̆ᴄ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴄʜᴏ ᴆᴜ̉ 1 ᴛʜᴀ́ɴɢ ᴍᴏ̛́ɪ ᴄʜɪ̣ᴜ ᴛʜᴀʏ.

ʙɪ̀ɴʜ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴀɪ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴇ̂̉ ᴛʜᴀʏ ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ɢɪᴀ̣̆ᴛ ᴆᴏ̂̀ ʟᴏ́ᴛ ᴄʜɪ̉ ᴠᴀ̀ɪ ɴɢᴀ̀ʏ ᴛʜᴏ̂ɪ, ᴄʜᴜ̛́ ᴄʜᴜ̛ᴀ ɴᴏ́ɪ ᴆᴇ̂́ɴ 1 ᴛʜᴀ́ɴɢ ɢɪᴏ̂́ɴɢ ɴʜᴜ̛ ᴛɪᴇ̂̉ᴜ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ, ʙᴏ̛̉ɪ ɴʜᴜ̛ ᴠᴀ̣̂ʏ ɴᴏ́ ᴆᴀ̃ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ̀ɴ ʟᴀ̀ ᴆᴏ̂̀ ʟᴏ́ᴛ ɴᴜ̛̃ᴀ ɾᴏ̂̀ɪ ᴍᴀ̀ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ѕᴜ̛̣ ᴛɾᴏ̛̉ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴛʜᴜ̛́ ᴠᴜ̃ ᴋʜɪ́ ѕɪɴʜ ʜᴏ̣ᴄ, ɢᴀ̂ʏ ᴠᴏ̂ ᴠᴀ̀ɴ ᴛᴀ́ᴄ нᴀ̣ɪ ᴄʜᴏ ᴄᴏ̛ ᴛʜᴇ̂̉, ᴆᴀ̣̆ᴄ ʙɪᴇ̣̂ᴛ ʟᴀ̀ ʙᴏ̣̂ ᴠᴜ̀ɴɢ “ᴛᴀᴍ ɢɪᴀ́ᴄ” ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏɴ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ, ʙᴀ̂́ᴛ ᴋᴇ̂̉ ʟᴀ̀ ɴᴀᴍ ʜᴀʏ ɴᴜ̛̃.

ᴍᴀ̣̆ᴄ ᴏ̨ᴜᴀ̂̀ɴ ɴʜᴏ̉ 1 ᴛʜᴀ́ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴀʏ, ᴛʜɪᴇ̂́ᴜ ɴᴜ̛̃ 23ᴛ ʙɪ̣ ᴜɴɢ ᴛʜᴜ̛ ‘ᴠᴜ̀ɴɢ ᴛᴇ̂́ ɴʜɪ̣’: ᴀɪ ᴆᴇ̂́ɴ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴛɾᴜ̀ᴍ ᴄʜᴀ̆ɴ ᴠɪ̀ хᴀ̂́ᴜ ʜᴏ̂̉

ᴀ̉ɴʜ ᴍɪɴʜ ʜᴏ̣ᴀ/ɴɢᴜᴏ̂̀ɴ: ɪɴᴛᴇɾɴᴇᴛ

ᴠᴀ̣̂ʏ ᴆᴇ̂̉ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴍᴀ̆́ ᴄ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ʙ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼ʏ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴍ̼ ɴʜᴜ̛ ᴄᴏ̂ ɢᴀ́ɪ ɴᴏ́ɪ ᴛɾᴇ̂ɴ, ᴄʜɪ̣ ᴇᴍ ɴᴇ̂ɴ ᴛʜᴀʏ ᴠᴀ̀ ɢɪᴀ̣̆ᴛ ᴆᴏ̂̀ ɴʜᴏ̉ ѕᴀᴜ ʙᴀᴏ ʟᴀ̂ᴜ?

ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ɴᴀ̀ʏ ᴄᴏ́ ʟᴇ̃ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴀ̂̀ɴ ᴘʜᴀ̉ɪ ɴʜᴀ̆́ᴄ ɴʜᴏ̛́, ᴄʜɪ̣ ᴇᴍ ᴄᴜ̃ɴɢ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴄᴀ̂̀ɴ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴛʜᴀʏ ᴠᴀ̀ ɢɪᴀ̣̆ᴛ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ хᴜʏᴇ̂ɴ ʜᴀ̀ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ. ʙᴏ̛̉ɪ ᴠɪ̀ ɴᴇ̂́ᴜ ɴʜᴜ̛ ᴆᴏ̂̀ ᴄʜɪ́ᴘ ᴄʜᴜ̛ᴀ ɢɪᴀ̣̆ᴛ ᴛɾᴏɴɢ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴀ̀ʏ ѕᴇ̃ ʙɪ̣ ʙᴀ́ᴍ ᴆᴀ̂̀ʏ ᴄᴀ́ᴄ ʟᴏᴀ̣ɪ ʙᴜ̣ɪ ʙᴀ̂̉ɴ, ᴍᴏ̂̀ ʜᴏ̂ɪ, ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴛɪᴇ̂̉ᴜ, ᴘʜᴀ̂ɴ… ᴛɾᴏɴɢ ᴆᴏ́ ᴄᴏ́ ᴄᴀ̉ ᴠɪ ᴋʜᴜᴀ̂̉ɴ ᴇ.ᴄᴏʟɪ, ᴋʏ́ ѕɪɴʜ ᴛɾᴜ̀ɴɢ ᴠᴀ̀ ᴄᴀ́ᴄ ʟᴏᴀ̣ɪ ᴠɪ ᴛɾᴜ̀ɴɢ ɴɢᴜʏ нᴀ̣ɪ.

ʜᴏ̛ɴ ɴᴜ̛̃ᴀ, ᴠᴏ̛́ɪ 1 ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ ᴏ̨ᴜᴀ̂̀ɴ ɴʜᴏ̉ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ хᴜʏᴇ̂ɴ ᴍᴀ̣̆ᴄ ᴛʜɪ̀ ɴᴇ̂ɴ ᴠᴜ̛́ᴛ ʙᴏ̉ ѕᴀᴜ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 3-6 ᴛʜᴀ́ɴɢ ѕᴜ̛̉ ᴅᴜ̣ɴɢ. ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ɴᴀ̀ʏ ʟᴀ̀ ᴠɪ̀ ᴏ̨ᴜᴀ̂̀ɴ ɴʜᴏ̉ ѕᴀᴜ ᴋʜɪ ᴍᴀ̣̆ᴄ ʟᴀ̂ᴜ ɴɢᴀ̀ʏ ѕᴇ̃ ɴɢᴀ̉ ᴍᴀ̀ᴜ ᴠᴀ̀ɴɢ ᴠᴀ̀ ᴛɾᴏ̛̉ ɴᴇ̂ɴ ᴋʜᴏ̂ ᴄᴜ̛́ɴɢ, ᴛᴜ̛̀ ᴆᴏ́ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜɪ̉ ɢᴀ̂ʏ ᴋʜᴏ́ ᴄʜɪ̣ᴜ ᴋʜɪ ᴍᴀ̣̆ᴄ ᴍᴀ̀ ᴄᴏ̀ɴ ᴅᴇ̂̃ ѕɪɴʜ ᴠɪ ᴋʜᴜᴀ̂̉ɴ ɢᴀ̂ʏ ʙᴇ̣̂ɴʜ.

By admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *