Đ̶ê̶m̶ ̶t̶â̶n̶ ̶h̶ô̶п̶,̶

Uncategorized

Q̼u̼e̼n̼ ̼v̼à̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼d̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ể̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼,̼ ̼g̼a̼ ̼l̼ă̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼.̼ ̼Đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼ở̼ ̼a̼n̼h̼.̼ ̼C̼h̼ư̼a̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼1̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼T̼â̼y̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼l̼ý̼ ̼k̼h̼á̼ ̼x̼a̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ổ̼.̼ ̼N̼h̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼x̼a̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼ỏ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼ể̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼a̼n̼h̼.̼

̼Y̼ê̼u̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ư̼n̼g̼ ̼n̼ự̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼ắ̼m̼.

N̼g̼à̼y̼ ̼n̼à̼o̼ ̼ở̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼h̼ế̼t̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼g̼i̼â̼y̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼ặ̼n̼ ̼l̼ộ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼T̼â̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ừ̼n̼g̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼2̼ ̼đ̼ứ̼a̼.̼ ̼N̼h̼ì̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼h̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼n̼ợ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼q̼u̼á̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼t̼ừ̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼ơ̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼o̼i̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼2̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼ấ̼m̼ ̼á̼p̼,̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ú̼c̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼v̼ì̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼1̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼s̼ạ̼n̼ ̼h̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼a̼n̼g̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼a̼n̼h̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼2̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ự̼ ̼d̼o̼ ̼l̼à̼m̼ ̼“̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼ấ̼y̼”̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼o̼ ̼s̼ợ̼ ̼g̼ì̼ ̼h̼ế̼t̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼u̼i̼ ̼m̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼â̼n̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼l̼u̼ô̼n̼.̼ ̼Y̼ê̼u̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼l̼â̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼r̼à̼o̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ợ̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼i̼n̼h̼ ̼m̼a̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼n̼ó̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ụ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼H̼i̼ể̼u̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼o̼i̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼i̼ề̼u̼ ̼s̼ợ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼ ̼m̼à̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼i̼.̼

̼Đ̼ê̼m̼ ̼t̼â̼n̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼e̼ ̼ấ̼p̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼a̼n̼h̼ ̼r̼u̼n̼ ̼s̼ợ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼b̼í̼ ̼h̼i̼ể̼m̼.̼ ̼C̼ứ̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼ụ̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼n̼g̼ọ̼t̼ ̼n̼g̼à̼o̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼t̼â̼n̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼x̼ú̼c̼.̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼ỳ̼ ̼l̼ạ̼ ̼ở̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼t̼â̼n̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼m̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ứ̼ ̼5̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼u̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼r̼a̼ ̼l̼a̼o̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼m̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ù̼n̼g̼ ̼h̼ụ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼ó̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼u̼i̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼è̼o̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼â̼n̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼,̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ả̼o̼:̼
̼-̼ ̼A̼n̼h̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼u̼ộ̼t̼ ̼n̼ó̼ ̼đ̼i̼ ̼ấ̼y̼ ̼m̼à̼,̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼s̼ạ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼h̼u̼ộ̼t̼ ̼ấ̼y̼ ̼s̼a̼o̼ ̼m̼à̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ế̼?̼

R̼õ̼ ̼r̼à̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼u̼ộ̼t̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼â̼u̼,̼ ̼h̼a̼y̼ ̼a̼n̼h̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼h̼u̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼â̼n̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼.̼ ̼C̼h̼ờ̼ ̼1̼ ̼l̼á̼t̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼â̼n̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼d̼ở̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼a̼o̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼m̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ú̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼r̼ì̼n̼h̼ ̼x̼e̼m̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼.̼ ̼Ô̼i̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼đ̼ấ̼t̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼u̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼ă̼n̼ ̼k̼ẹ̼o̼ ̼c̼a̼o̼ ̼s̼u̼ ̼t̼h̼ơ̼m̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ứ̼.̼ ̼T̼h̼ì̼ ̼r̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼h̼u̼ộ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼â̼y̼.̼ ̼K̼h̼ó̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼l̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼ồ̼i̼ ̼h̼ỏ̼i̼:̼

̼-̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼â̼n̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼ă̼n̼ ̼k̼ẹ̼o̼ ̼1̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼y̼?̼ ̼A̼n̼h̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼k̼ẹ̼o̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ô̼m̼ ̼n̼ó̼ ̼ă̼n̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼i̼.̼ ̼E̼m̼ ̼v̼ề̼!̼
̼-̼ ̼E̼m̼…̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼à̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼c̼h̼u̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼ă̼n̼ ̼k̼ẹ̼o̼ ̼đ̼ể̼…̼đ̼ể̼…̼
̼-̼ ̼Đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼à̼ ̼e̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼đ̼â̼y̼.̼ ̼B̼ự̼c̼ ̼c̼ả̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼y̼ ̼ư̼?̼

-̼ ̼A̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ô̼i̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼u̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼e̼m̼ ̼ă̼n̼ ̼k̼ẹ̼o̼ ̼c̼a̼o̼ ̼s̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ơ̼m̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼d̼á̼m̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼e̼m̼.̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼e̼m̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼a̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼ẹ̼o̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼e̼m̼.̼ ̼Đ̼ê̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼t̼â̼n̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼s̼ợ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼e̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼á̼i̼ ̼m̼ù̼i̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼g̼h̼é̼t̼ ̼n̼à̼y̼.̼
̼-̼ ̼Ô̼i̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼đ̼ấ̼t̼,̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼s̼a̼o̼?̼ ̼T̼h̼ô̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼r̼ă̼n̼g̼ ̼s̼ạ̼c̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼p̼.̼

̼Đ̼ợ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼r̼ă̼n̼g̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ệ̼t̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼t̼h̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼ụ̼c̼ ̼đ̼ụ̼c̼ ̼ở̼ ̼b̼ế̼p̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼đ̼ồ̼ ̼ă̼n̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼K̼h̼ụ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ị̼u̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼ò̼m̼ ̼x̼e̼m̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼g̼ì̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼a̼n̼h̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ụ̼t̼ ̼1̼ ̼c̼á̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼r̼ỉ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼h̼ầ̼m̼:̼ ̼“̼T̼ố̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼n̼h̼é̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼h̼ứ̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼m̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼đ̼â̼u̼”̼.̼ ̼G̼ậ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼1̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼t̼h̼ử̼ ̼x̼e̼m̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼

̼T̼ố̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼h̼ứ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ề̼n̼ ̼b̼ù̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼1̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼t̼â̼n̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼t̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼v̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ở̼ ̼ẹ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼Ô̼m̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼.̼ ̼B̼ở̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼2̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼h̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼a̼ ̼h̼a̼y̼ ̼T̼â̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼,̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼v̼à̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼.̼

Đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼:̼ ̼N̼g̼h̼i̼ ̼c̼a̼n̼ ̼s̼.̼á̼t̼ ̼h̼.̼ạ̼i̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼

C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼g̼i̼.̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼c̼a̼n̼ ̼s̼.̼á̼t̼ ̼h̼.̼ạ̼i̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ũ̼.̼

̼T̼r̼ư̼a̼ ̼3̼0̼-̼5̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼i̼ ̼l̼ý̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼(̼3̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼k̼h̼u̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼3̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ò̼a̼,̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼Y̼ê̼n̼)̼ ̼v̼ề̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼Y̼ê̼n̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼2̼9̼-̼5̼,̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼t̼á̼ ̼V̼õ̼ ̼D̼u̼y̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼,̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼d̼i̼ ̼l̼ý̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼.̼

>̼X̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼c̼a̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼t̼á̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼,̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼,̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼r̼à̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼c̼h̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼s̼.̼á̼t̼ ̼h̼.̼ạ̼i̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ũ̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼(̼2̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ũ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼ả̼i̼)̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼C̼u̼ ̼(̼6̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼)̼ ̼v̼à̼ ̼b̼à̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼L̼i̼ề̼n̼ ̼(̼5̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼u̼,̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼)̼.̼

̼Đ̼ạ̼i̼ ̼t̼á̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼:̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼á̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼.̼á̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼(̼C̼0̼2̼)̼ ̼B̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ử̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼x̼é̼t̼.̼

̼C̼h̼ỉ̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼c̼a̼n̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼.̼

̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼d̼ự̼a̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼h̼i̼,̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼ụ̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼

̼Đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼N̼T̼T̼V̼ ̼(̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼)̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼đ̼ã̼ ̼s̼.̼á̼t̼ ̼h̼.̼ạ̼i̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼u̼.̼ ̼D̼ù̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼V̼.̼ ̼k̼ể̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼á̼n̼h̼,̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼.̼

̼B̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼ụ̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼à̼o̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼l̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ố̼n̼.̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼B̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼.̼

̼T̼ổ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼.̼á̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼B̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼H̼ả̼i̼.̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼2̼9̼-̼5̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼ở̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼1̼2̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼1̼9̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼1̼5̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼1̼2̼.̼

N̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼g̼i̼.̼ế̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ợ̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼

̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼x̼e̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼s̼ở̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼Y̼ê̼n̼,̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ĩ̼n̼h̼,̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼m̼à̼ ̼s̼ẽ̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼á̼c̼,̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼đ̼ủ̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼g̼i̼ế̼m̼ ̼g̼ì̼.̼

̼H̼ả̼i̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼đ̼ủ̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼,̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼g̼i̼.̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼b̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ũ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼l̼ù̼n̼g̼,̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ả̼m̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼8̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼N̼T̼T̼V̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼9̼.̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼à̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼.̼

̼C̼h̼ị̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼,̼ ̼c̼ă̼n̼g̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼.̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼k̼ể̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ũ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼ặ̼p̼.̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ũ̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼N̼g̼h̼i̼ ̼c̼a̼n̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼g̼i̼.̼ế̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ũ̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼.̼ ̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼c̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼s̼.̼á̼t̼ ̼h̼.̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ũ̼.̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼a̼o̼ ̼g̼i̼.̼ế̼t̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼c̼a̼n̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼y̼.̼

̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼2̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼8̼-̼5̼,̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼b̼ú̼a̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼i̼n̼h̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼a̼o̼ ̼d̼à̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼2̼0̼ ̼c̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼h̼ự̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ũ̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼4̼0̼0̼ ̼m̼.̼

̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼u̼-̼ ̼b̼à̼ ̼L̼i̼ề̼n̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼V̼.̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼g̼ì̼.̼

<  ̼Đ̼ế̼n̼ ̼1̼3̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼4̼5̼,̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼d̼ậ̼y̼,̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼b̼ú̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼u̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼g̼ụ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼b̼à̼ ̼L̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼l̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ú̼a̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼h̼a̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼à̼ ̼L̼i̼ề̼n̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼,̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼a̼o̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼.̼.̼.̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼k̼é̼o̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ề̼n̼,̼ ̼k̼h̼ă̼n̼,̼ ̼á̼o̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼c̼ũ̼ ̼l̼a̼u̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼m̼.á̼u̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼ề̼n̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼.̼á̼t̼ ̼h̼.̼ạ̼i̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼ô̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼a̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ũ̼ ̼h̼a̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼e̼m̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ư̼a̼.̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ũ̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ế̼t̼,̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼1̼5̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼3̼0̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼m̼ư̼ợ̼n̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼L̼ã̼n̼h̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼V̼ạ̼n̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼(̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼H̼ò̼a̼)̼,̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼2̼0̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ổ̼ ̼x̼ă̼n̼g̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼è̼o̼ ̼C̼ổ̼ ̼M̼ã̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼V̼ạ̼n̼ ̼N̼i̼n̼h̼,̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼v̼ứ̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼e̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼á̼i̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼d̼í̼n̼h̼ ̼m̼.á̼u̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼2̼9̼-̼5̼,̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼,̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼ở̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼â̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼ở̼ ̼t̼ạ̼m̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼.̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼t̼á̼ ̼V̼õ̼ ̼D̼u̼y̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼â̼n̼ ̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼.̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼r̼á̼o̼ ̼h̼o̼ả̼n̼h̼:̼ ̼“̼C̼ó̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼m̼à̼ ̼â̼n̼ ̼h̼ậ̼n̼!̼ ̼H̼ọ̼ ̼đ̼ã̼ ̼s̼ỉ̼ ̼n̼h̼ụ̼c̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼h̼ọ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ô̼i̼!̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼r̼õ̼ ̼r̼à̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼,̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼”̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼a̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼m̼à̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼,̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼t̼h̼ê̼m̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼ỏ̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼t̼á̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼,̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼m̼ạ̼c̼h̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼,̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼l̼ù̼n̼g̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼.̼

V̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼s̼.̼á̼t̼

̼T̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼L̼O̼,̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼t̼á̼ ̼V̼õ̼ ̼D̼u̼y̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼,̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼Y̼ê̼n̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼3̼0̼-̼5̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼,̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼,̼ ̼r̼a̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼g̼i̼.̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼t̼á̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼á̼n̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼s̼.̼á̼t̼.̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼V̼K̼S̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ố̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼3̼0̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼r̼a̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼m̼i̼n̼h̼.̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼á̼n̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼c̼ố̼ ̼ý̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼.̼ ̼M̼ặ̼t̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼s̼.̼á̼t̼ ̼h̼.̼ạ̼i̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.